Pravilnik o elektroničkom poslovanju korisnika i ovlaštenih korisnika sustava zemljišnih knjiga

NN 108/2019 (8.11.2019.), Pravilnik o elektroničkom poslovanju korisnika i ovlaštenih korisnika sustava zemljišnih knjiga

Ministarstvo pravosuđa

2172

Na temelju članka 27. stavak 2. i članka 105. stavak 8. Zakona o zemljišnim knjigama (»Narodne novine« broj 63/19.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O ELEKTRONIČKOM POSLOVANJU KORISNIKA I OVLAŠTENIH KORISNIKA SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se tehnički uvjeti, uvjeti uporabe i troškovi elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama od strane korisnika i ovlaštenih korisnika informacijskog sustava u primjeni u poslovanju suda (dalje u tekstu: ovlašteni korisnik).

Rodna ravnopravnost

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Primjena pravilnika

Članak 3.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na ovlaštene korisnike za izdavanje verificiranih zemljišnoknjižnih izvadaka i podnošenja prijedloga za upis u zemljišnu knjigu elektroničkim putem.

Korisnici

Članak 4.

(1) Ovlašteni korisnik je javni bilježnik, odvjetnik, a nadležno državno odvjetništvo kada je to potrebno u pripremi ili vođenju određenog sudskog ili upravnog postupka.

(2) Korisnik je fizička osoba koja ima ovlaštenje na pristup putem sustava e-Građani.

(3) Administrator sustava je ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Način pristupa

Članak 5.

(1) Pristup zemljišnim knjigama elektroničkim putem ostvaruje se putem Jedinstvenog poslužnog mjesta zemljišnih knjiga i katastra (oss.uredjenazemlja.hr) podsustava Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (u daljnjem tekstu: sustav).

(2) Ovlašteni korisnik ostvaruje pristup sustavu izravno putem osobnog korisničkog računa.

(3) Korisnik ostvaruje pristup sustavu putem sustava e-Građani.

Dodjela osobnog korisničkog računa

Članak 6.

(1) Za dodjelu osobnog korisničkog računa ovlašteni korisnik podnosi zahtjev administratoru sustava putem Hrvatske odvjetničke komore, Hrvatske javnobilježničke komore i Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati: ime, prezime, osobni identifikacijski broj i adresu elektroničke pošte ovlaštenog korisnika.

(3) Administrator sustava dužan je u roku od tri dana od primitka zahtjeva ovlaštenom korisniku na adresu elektroničke pošte dostaviti podatke o aktivaciji osobnog korisničkog računa.

Početak i prestanak prava korištenja osobnoga korisničkog računa

Članak 7.

(1) Dodjelom osobnog korisničkog računa ovlaštenom korisniku počinje pravo korištenja osobnoga korisničkog računa.

(2) Pravo korištenja osobnog korisničkog računa prestaje brisanjem iz imenika odvjetnika, imenika javnih bilježnika i razrješenjem zamjenika državnih odvjetnika.

(3) O okolnostima iz stavka 2. ovoga članka Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska javnobilježnička komora, odnosno Državno odvjetništvo Republike Hrvatske dužni su u roku tri dana obavijestiti administratora sustava.

(4) Administrator sustava dužan je po zaprimljenoj obavijesti iz stavka 3. ovog članka u roku tri dana brisati osobni korisnički račun ovlaštenog korisnika.

Postupak izdavanja zemljišnoknjižnog izvatka

Članak 8.

(1) Postupak izdavanja zemljišnoknjižnog izvatka pokreće se zahtjevom za izdavanjem zemljišnoknjižnog izvatka ili izvatka iz knjige položenih ugovora te unosom podataka o imenu katastarske općine i broju katastarske čestice ili zemljišnoknjižnog uloška.

(2) Sustav zaprima zahtjev i omogućuje uvid u zemljišnoknjižni izvadak.

(3) Nakon potvrde o plaćanju sudske pristojbe sustav će izdati zemljišnoknjižni izvadak i dostaviti ga u osobni korisnički pretinac sustava.

(4) Zemljišnoknjižni izvadak potpisan je aplikativnim certifikatom administratora sustava.

(5) Vjerodostojnost zemljišnoknjižnog izvatka utvrđuje se putem otisnutog kontrolnog broja i internetske stranice, odnosno QR koda.

Evidencija podataka

Članak 9.

(1) Svakom izdanom zemljišnoknjižnom izvatku dodjeljuje se redni broj zahtjeva, datum i vrijeme zaprimanja zahtjeva te naziv suda glavne knjige u sustavu.

(2) Podaci o izdanim zemljišnoknjižnim izvadcima čuvaju se u sustavu.

Troškovi izdavanja zemljišnoknjižnog izvatka

Članak 10.

(1) Za izdavanje zemljišnoknjižnog izvatka plaća se sudska pristojba u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje plaćanje sudskih pristojbi.

(2) Ovlašteni korisnik za izdavanje jednog zemljišnoknjižnog izvatka ima prava na naknadu u iznosu od 20,00 kuna.

Elektroničko podnošenje prijedloga za upis

Članak 11.

Prijedloge koji su podneseni elektroničkim putem, zemljišnoknjižni odjeli zaprimaju i vode kao elektronički spis.

Članak 12.

(1) Prijedlozi iz članka 11. ovog Pravilnika moraju se potpisati kvalificiranim elektroničkim potpisom koji ima jednak pravni učinak kao vlastoručni potpis i otisak pečata, izdan od kvalificiranog pružatelja usluga. Uz prijedlog i dopunu se u elektroničkom obliku prilažu svi prilozi koji su u istima naznačeni. Ako se prijedlog za upis i dopuna prijedloga podnose putem mrežnog servisa, isti se može elektronički potpisati valjanim certifikatom administratora sustava ovlaštenog korisnika.

(2) Pisane priloge dostavljene u izvorniku ili ovjerenom prijepisu (presliku), ovlašteni korisnik prenijet će u elektronički oblik te će svaki priloženi dokument potpisati kvalificiranim elektroničkim potpisom.

(3) Pisani prilozi nakon što se prenesu u elektronički oblik vraćaju se predlagatelju, a isprave prenesene u elektronički oblik ovlašteni korisnici čuvat će prema posebnim propisima o odlaganju i čuvanju.

(4) Kada se uz prijedlog i dopunu prilažu javnobilježničke isprave, ili druge javne isprave koje već postoje u elektroničkom obliku, one se prilikom dostave elektroničkog prijedloga i dopune prijedloga samo potpisuju kvalificiranim elektroničkim potpisom.

Vrijeme primitka elektroničke isprave

Članak 13.

Prijedlog za upis podnesen elektroničkim putem smatra se da je zemljišnoknjižnom sudu stigao kada je evidentiran na poslužitelju primatelja na kojem se evidentira dan, mjesec, godina, sat i minuta prispijeća prijedloga.

Članak 14.

Za postupak podnošenja elektroničkog prijedloga za upis u zemljišne knjige ne plaća se javnobilježnička pristojba.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 119/15., 23/17. i 106/18.).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/100021

Urbroj: 514-05-03-01-01/1-19-03

Zagreb, 10. listopada 2019.

Ministar pravosuđa
Dražen Bošnjaković, v. r.