Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarskih planova

NN 108/2019 (8.11.2019.), Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarskih planova

Ministarstvo poljoprivrede

2174

Na temelju članka 57. stavka 4. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18 i 32/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOJ SLUŽBI ZA PROVEDBU LOVNOGOSPODARSKIH PLANOVA

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način organiziranja i rada stručne službe za provedbu lovnogospodarskih planova (u daljnjem tekstu: stručna služba), koju je lovoovlaštenik dužan imati.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Pod stručnom službom smatra se jedna ili više stručnih osoba koja ispunjava uvjete iz članka 57. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18 i 32/19).

(2) Stručna služba mora raspolagati odgovarajućom informatičkom i drugom primjerenom opremom, stručnom literaturom i sl.

(3) Stručna služba je dužna za svaki prihvaćeni stručni posao sklopiti pisani ugovor s lovoovlaštenikom.

Članak 3.

(1) Stručna služba organizira, obavlja i nadzire sve stručne radnje i poslove u pogledu uzgoja i zaštite divljači i ostalih životinjskih vrsta, staništa divljači, lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata, lovačkih pasa, lovačkog oružja i naboja, lova divljači, lovne etike, šteta od divljači i na divljači, prebrojavanja divljači, prihrane i prehrane, zdravstvenog stanja i kondicije divljači, poslovne dokumentacije, analize stanja u lovištu odnosno na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta kao i ostalih stručnih poslova u lovištu odnosno na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta. u skladu s odredbama zakonskih i podzakonskih propisa kojima se uređuje lovstvo, lovnogospodarskim planom i ugovorom s lovoovlaštenikom.

(2) Lovoovlaštenik je dužan omogućiti stručnoj službi uvid i pristup svim dokumentima radi obavljanja poslova službe.

(3) Stručna služba je dužna obavljati svoje poslove ispravno, na vrijeme, savjesno i stručno, poštujući odredbe zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju lovstvo.

Članak 4.

Dužnosti stručne osobe su:

1. provodi i organizira sve potrebne radove za provedbu lovnogospodarskog plana, nadzire i prati stanje lovištu odnosno na površinama na kojima je zabranjeno ustanovljavanje lovišta:

– brojno stanje divljači te spolnu, dobnu i trofejnu strukturu divljači

– dnevnu i sezonsku migraciju divljači

– zdravstveno stanje i kondiciju divljači

– uvjete za razmnožavanje divljači i vođenje mladunčadi, broj rasplodnih ženki i njihovih mladunčadi te ostvaren prirast po vrstama divljači

– brojno stanje ostalih životinjskih vrsta

– obavljanje lova u skladu s lovnogospodarskim planom i stvarnim brojnim stanjem divljači

– održavanje broja divljači u broju planiranom lovnogospodarskim planom

– stanje lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata

– način lova divljači te upotrebu lovačkih pasa, lovačkog oružja i naboja, te sokolarskih ptica

– ocjenjivanje trofeja divljači

– preventivne mjere zaštite divljači pri obavljanju poljoprivrednih i drugih radova

– preventivne higijensko-zdravstvene mjere radi zdravstvene zaštite divljači i drugih životinjskih vrsta

– obilježbu granica lovišta

– provođenje znanstveno-istraživačkih radova ako ih ima u lovištu

– ispunjava i drugu lovnu dokumentaciju po ovlaštenju lovoovlaštenika.

2. sastavlja zapisnike, izrađuje i obavlja sve potrebne i propisane analize, unosi podatke i izrađuje evidencije, komunikacije i izvješća

– zapisnik o utvrđivanju brojnog stanja divljači, čiji je obrazac tiskan u Prilogu 1 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio

– zapisnik o štetama na divljači, čiji je obrazac tiskan u Prilogu 2 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio

– zapisnik o štetama od divljači, čiji je obrazac tiskan u Prilogu 3 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio

– plan lova divljači

– promet divljači i njezinih dijelova

– promjene u lovištu i na staništu divljači

– statistička izvješća

– dostavlja ili unosi podatke za Središnju lovnu evidenciju u skladu s posebnim propisom

– unosi ostvarene podatke u lovnogospodarski plan

– vodi lovnu kroniku i ostale očevidnike prema posebnim propisima

– ostala izvješća za lovoovlaštenika i nadležna tijela državne i područne (regionalne) uprave u papirnatom ili elektroničkom obliku.

3. osigurava zakonitost, pravilnost i pravodobnost u provođenju lovnogospodarskog plana i prava lova, prati odstupanja ostvarenih podataka u odnosu na planirane te inicira pokretanje revizije plana ako se za to ispune uvjeti.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove (»Narodne novine«, br. 63/06, 101/10 i 44/17).

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/25

Urbroj: 525-11/0565-19-1

Zagreb, 15. listopada 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Broj i naziv lovišta: ______________________

Lovna godina: __________________________

ZAPISNIK

o utvrđivanju brojnog stanja divljači
broj ___

Utvrđeno brojno stanje na dan _____________________ godine.

1. Krupna divljač

Vrsta

divljači

MladunčadPomladakMladiSrednjiZreliUkupno
MŽMŽMŽMŽMŽ
grla
123456789101112
            
            
            


2. Sitna divljač

Vrsta

divljači

Metodom uzorakaOpažanjem, praćenjem i brojanjem
MŽUkupnoMŽUkupno
grla/kljunovagrla/kljunova
1234567
       
       
       
       


3. Ostale životinjske vrste važne za lovno gospodarenje:

Životinjska vrstagrla/kljunova
   
   
   U _______________, dana ___________________Stručna osoba
   
(ime, prezime i potpis)Pod moralnom i materijalnom odgovornošću potvrđujem istinitost podataka.

odgovorna osoba lovoovlaštenika
   
(ime, prezime i potpis)
M.P.


PRILOG 2.

Broj i naziv lovišta: ______________________

Lovna godina: __________________________

ZAPISNIK

o štetama od divljači
broj ___

Zapisnik je sastavljen dana _________________________________ godine.

Podnositelj Zahtjeva za naknadu štete:ime i prezime
adresa
   
kontakt brojDatum prijave štete : _________________________________ godine.


Šteta je počinjena:u katastarskoj općini
na katastarskoj čestici
(broj i naziv)
(potrebno je zaokružiti i ispuniti)
1. Poljoprivrednoj kulturi:Vrste:
Sorte:
Na površini odm2, slovima
     
2. Voćarskoj kulturi:Vrste:
Sorte:
Na površini odm2, slovima
     Procjenom na licu mjesta utvrđeno je da je uništeno ______ % navedene kulture što odgovara količini od ________ kg / kom / m3, slovima:___________________________________________________.

Tržišna cijena po kg / kom / m3 uništene kulture u vrijeme procjene iznosi: ___________ kn, tako da je vlasnik kulture oštećen u ukupnom iznosu od ______________ kn, slovima: _________________________________________________________________________.

Cijena po TISUP-u po kg / kom / m3 uništene kulture u vrijeme procjene iznosi: ___________ kn, tako da je vlasnik kulture oštećen u ukupnom iznosu od ______________ kn, slovima: _________________________________________________________________.

4. Na domaćim životinjama:Vrste:Pasmine:
Pod nadzorom
Nad brojem grla/kljunova od:grla/kljunova, slovima:
  
5. Na pčelinjim društvima:Nad brojem pčelinjih društava (košnica) od:pčelinja društva, slovima
  
6. Ostalo:
  
  
  
  
  
  


Utvrđeno je da je uništeno ______ grla / kljunova, odnosno ________ kg / kom, slovima: ____________________________________.

Tržišna cijena po kg / grlu / kljunu koji je uništen u vrijeme procjene iznosi: ___________ kn, tako da je vlasnik kulture oštećen u ukupnom iznosu od ______________ kn, slovima: _________________________________________________________________________.

Cijena po TISUP-u po kg / grlu / kljunu koji je uništen u vrijeme procjene iznosi: ___________ kn, tako da je vlasnik kulture oštećen u ukupnom iznosu od ______________ kn, slovima: _________________________________________________________________.

Komisijski je utvrđeno da je šteta nastala: vađenjem sjemena, vađenjem kulture, popasenošću, gaženjem, povaljivanjem, rovanjem, odgrizanjem, guljenjem kore, potpunim uništenjem usjeva, usmrćenjem, lomom ili razbijanjem i dr.


Šteta je nastala od
(vrsta divljači)
  
  
Poduzete mjere za smanjenje štete od strane oštećenika:
  
  
  
Izvršenim uvidom u sadržaj zapisnika podnositelj zahtjeva za naknadu štete svojim potpisom prihvaća ili ne prihvaća procijenjeni iznos štete i naknadu za nastalu štetu u iznosu od_____________________________ kuna.

Prihvaća procijenjeni iznos štete (ime, prezime i potpis)____________________________________.

Ne prihvaća procijenjeni iznos štete (ime, prezime i potpis) _________________________________.


Navesti primjedbu ___________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________


Ovaj je zapisnik sastavljen u ____ primjeraka od kojih po ___ primjeraka pripada:

Prilozi:
  
  
  Zapisnik je sastavljen u nazočnosti podnositelja Zahtjeva za naknadu štete i komisije koju čine sljedeći članovi:

Komisija:
1. ime i prezime:, potpis:
2. ime i prezime:, potpis:
3. ime i prezime:, potpis:
U _______________, dana ___________________Stručna osoba
   
(ime, prezime i potpis)
   
   
Odgovorna osoba lovoovlaštenika
M.P.
(ime, prezime i potpis)


PRILOG 3.

Broj i naziv lovišta: ______________________

Lovna godina: __________________________

ZAPISNIK

o štetama na divljači
broj ___

Komisija za štete na divljači ovim zapisnikom utvrđuje da je dana ________________________________ godine nastala šteta na divljači.


Predjel lovišta
Vrsta divljači
Spol
Vrijednost divljači
Opis uzroka štete na divljači
   
 
   
   


Prilozi:
  
  
  Komisija:
1. ime i prezime:, potpis:
2. ime i prezime:, potpis:
3. ime i prezime:, potpis:U _______________, dana ___________________Stručna osoba
   
(ime, prezime i potpis)
   
   
Odgovorna osoba lovoovlaštenika
M.P.
(ime, prezime i potpis)