Pravilnik o lovniku

NN 108/2019 (8.11.2019.), Pravilnik o lovniku

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2175

Na temelju članka 59. stavka 5. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 99/18 i 32/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK O LOVNIKU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i način osposobljavanja lovnika, izgled uvjerenja o osposobljenosti i iskaznice lovnika te dužnosti lovnika.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Lovnik je osoba koja planira i organizira lov, a određuje je lovoovlaštenik.

Članak 3.

(1) Dužnosti lovnika su:

1. planira i organizira lov

2. rukovodi skupnim lovom

3. koordinira pojedinačne lovove

4. provodi preventivne, dijagnostičke, kurativne, higijensko-zdravstvene te biotehničke mjere

5. neškodljivo uklanja dijelove odstrijeljene divljači.

(2) Lovnik je dužan o obavljanju svojih dužnosti izvještavati lovoovlaštenika i stručnu osobu za provođenje lovnogospodarskog plana.

II. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA

Članak 4.

(1) Osposobljavanje za lovnika provodi Hrvatski lovački savez (u daljnjem tekstu: HLS) na temelju programa osposobljavanja kojega donosi i javno objavljuje HLS.

(2) Programom osposobljavanja utvrđuje se nastavni sadržaj, oblici izvođenja programa, trajanje programa i način njegove provjere, kadrovski, didaktički, prostorni i drugi uvjeti za njegovo izvođenje.

(3) Program osposobljavanja se izvodi prema godišnjem planu i programu rada.

(4) Program osposobljavanja obuhvaćaju predavanja, praktičnu nastavu i vježbe te završnu provjeru osposobljenosti, a izvode se u učionici i drugim prostorima koji moraju udovoljavati posebnim propisima o tehničkoj opremljenosti zaštiti na radu, zaštiti u unapređenju čovjekova okoliša i zaštiti od buke te na terenu u lovištu.

Članak 5.

(1) Pravo na osposobljavanje za lovnika ima svaka osoba koja je državljanin Republike Hrvatske i koja ima položen lovački ispit te ispunjava uvjete za držanje i nošenje lovačkog oružja.

(2) HLS je dužan sa svakim polaznikom programa sklopiti pisani ugovor o izobrazbi.

(3) Troškove osposobljavanja snosi polaznik programa ili osoba koja ga je uputila na osposobljavanje.

Članak 6.

(1) Osposobljenost za lovnika stječe se polaganjem pismenog ispita pred ispitnim povjerenstvom kojega imenuje HLS.

(2) O polaganju ispita Povjerenstvo sastavlja zapisnik koji potpisuje predsjednik povjerenstva te prisutni članovi Povjerenstva.

(3) Uspjeh polaznika na ispitu ocjenjuje se ocjenom: »položio«, odnosno »nije položio«.

Članak 7.

(1) O položenom ispitu HLS izdaje uvjerenje o osposobljenosti.

(2) Uvjerenje o položenom ispitu izdaje se na obrascu uvjerenja formata A4, dimenzije 210×297 mm.

(3) Obrazac uvjerenja iz stavka 2. ovoga članka ispunjava se elektronički i ispisuje se računalnim ispisom.

(4) Obrazac uvjerenja iz stavka 3. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1.).

Članak 8.

(1) HLS je dužan voditi Evidenciju o izdanim uvjerenjima o položenom ispitu.

(2) Evidencija se vodi u elektroničkom obliku, a sadrži:

1. klasifikacijsku i urudžbenu oznaku izdanog uvjerenja te datum izdavanja

2. ime i prezime polaznika

3. OIB polaznika

4. datum polaganja ispita

5. napomenu.

III. OBRAZAC ISKAZNICE LOVNIKA

Članak 9.

(1) Iskaznica lovnika je javna isprava kojom se dokazuje identitet i status lovnika.

(2) Lovnik u obavljanju svoje dužnosti mora imati uza se iskaznicu lovnika.

(3) Zabranjeno je uzeti, kupiti ili upotrijebiti tuđu iskaznicu lovnika kao svoju.

Članak 10.

(1) Rok valjanosti iskaznice lovnika ne može biti dulji od razdoblja ugovora o pravu lova.

(2) Valjanost iskaznice lovnika prestaje istekom važenja akta o povjeravanju izvršavanja mjera uzgoja i zaštite u lovištu ili ukidanjem privatnog lovišta.

(3) Nakon isteka roka valjanosti ili nakon prestanka obavljanja dužnosti, lovnik je dužan odmah vratiti iskaznicu lovnika lovoovlašteniku, a lovoovlaštenik je dužan vratiti HLS-u iskaznicu lovnika u roku od 30 dana.

Članak 11.

(1) Lovnik koji izgubi iskaznicu lovnika ili na drugi način ostane bez iskaznice lovnika dužan je o tome odmah izvijestiti lovoovlaštenika.

(2) Nova iskaznica lovnika izdat će se nakon što je u »Narodnim novinama« oglašeno da izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica lovnika ne vrijedi.

Članak 12.

(1) Iskaznica lovnika je pravokutnog oblika, izrađena od PVC materijala, dimenzija 85,60 * 53,98 * 0,76 mm i tiska se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(2) Obrazac iskaznice lovnika sadrži sljedeće:

A) Podatke i grafičke elemente otisnuti na prednjoj strani iskaznice lovnika:

– tekst »ISKAZNICA LOVNIKA«

– grb Republike Hrvatske s natpisom: »Republika Hrvatska«

– grb HLS-a

– prostor za sliku

– prostor za upis: imena, prezimena, broja iskaznice, datuma izdavanja i roka važenja.

B) Podatke otisnute na poleđini iskaznice lovnika:

– broj i naziv lovišta

– naziv lovoovlaštenika

– zakonski temelj za izdavanje iskaznice lovnika.

(3) Obrazac iskaznice lovnika iz stavka 2. ovoga članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 2.).

Članak 13.

(1) Iskaznicu izrađuje i izdaje HLS.

(2) Zahtjev za izdavanje iskaznice HLS-u podnosi lovoovlaštenik.

(3) HLS je dužan najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka izdati iskaznicu lovnika.

(4) Uz zahtjev lovoovlaštenik je dužan priložiti:

– interni akt o imenovanju lovnika

– podatke o lovniku za kojeg se zahtjev podnosi, broj lovačke iskaznice te preslika važećeg oružnog lista za držanje i nošenje oružja

– jednu fotografiju lovnika dimenzija 40 × 30 mm.

(5) HLS je dužan prije izdavanja iskaznice uvidom u Središnju lovnu evidenciju utvrditi stjecanje prava lova lovoovlaštenika.

Članak 14.

(1) Evidenciju o izdanim iskaznicama lovnika vodi HLS, a evidencija sadrži:

1. ime i prezime te adresu lovnika

2. broj i naziv lovišta u kojem lovnik obavlja dužnosti

3. podatke o lovoovlašteniku za lovište u kojem lovniku obavlja dužnost

4. broj iskaznice

5. datum izdavanja

6. rok važenja

7. datum razduživanja iskaznice

8. rubriku za napomene.

(2) HLS je dužan omogućiti ministarstvu nadležnom za poslove lovstva uvid u evidenciju iz stavka 1. ovoga članka.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/26

Urbroj: 525-11/0565-19-1

Zagreb, 15. listopada 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

Obrazac UVJERENJA

HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ – ZAGREB, Vladimira Nazora 63

na temelju članka 7. Pravilnika o lovniku (»Narodne novine«, br. */19), izdaje

UVJERENJE

o osposobljenosti za lovnika

(ime i prezime polaznika)

OIB ________________ datum i mjesto rođenja _____________

država rođenja _________________ državljanstvo ____________

nakon uspješno završenog programa osposobljavanja za lovnika i položenog ispita provjere

(mjesto i datum polaganja ispita)

osposobljen/a je za lovnika

U _________________, dana ____________
KLASA: __________________
URBROJ:______________Odgovorna osoba
Broj uvjerenja:MP______________


PRILOG 2.

Obrazac ISKAZNICE LOVNIKA

Prednja strana iskaznice lovnika

Poleđina iskaznice lovnika