Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik

NN 109/2019 (13.11.2019.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

2194

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14, 127/17 i 98/19), ministar rada i mirovinskoga sustava, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za europske poslove sukladno članku 38. stavku 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O POSLOVIMA NA KOJIMA SE NE SMIJE ZAPOSLITI MALOLJETNIK

Članak 1.

U Pravilniku o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (»Narodne novine«, broj 89/15 i 94/16), članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose slijedeće direktive:

– Direktiva Vijeća 94/33/EZ od 22. lipnja 1994. o zaštiti mladih ljudi na radu (SL L 216, 20. 8. 1994.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2014/27/EU od 26. veljače 2014. o izmjeni Direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa (SL L 65, 5. 3. 2014.)

– Direktiva Vijeća (EU) 2017/159 od 19. prosinca 2016. o provedbi Sporazuma o provedbi Konvencije o radu u ribolovu iz 2007. Međunarodne organizacije rada sklopljenog 21. svibnja 2012. između Općeg udruženja poljoprivrednih zadruga u Europskoj uniji (COGECA), Europskog saveza transportnih radnika (ETF) i Udruženja nacionalnih organizacija ribolovnih poduzeća u Europskoj uniji (Europêche) (Tekst značajan za EGP. ) (SL L 25, 31. 1. 2017.).«.

Članak 2.

U članku 3., stavku 2. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4) na pomorskim ribarskim plovilima, ako je mlađi od šesnaest godina, osim maloljetnika s petnaest i starijeg od petnaest godina koji je završio obvezno osnovno obrazovanje i pohađa strukovno srednjoškolsko obrazovanje.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/13
Urbroj: 524-03-01-01/2-19-16
Zagreb, 7. studenoga 2019.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.