Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima

NN 109/2019 (13.11.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

2196

Na temelju članka 14. stavka 7. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/14, 127/17 i 98/19), ministar rada i mirovinskoga sustava, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za europske poslove sukladno članku 38. stavku 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19), donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU REGISTRACIJE I SADRŽAJU REGISTRA UGOVORA O RADU POMORACA I RADNIKA NA POMORSKIM RIBARSKIM PLOVILIMA

Članak 1.

U Pravilniku o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima (»Narodne novine«, broj 32/15), članak 1. mijenja se i glasi:

»Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuje sadržaj ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, postupak registracije i sadržaj registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima.

(2) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća (EU) 2017/159 od 19. prosinca 2016. o provedbi Sporazuma o provedbi Konvencije o radu u ribolovu iz 2007. Međunarodne organizacije rada sklopljenog 21. svibnja 2012. između Općeg udruženja poljoprivrednih zadruga u Europskoj uniji (COGECA), Europskog saveza transportnih radnika (ETF) i Udruženja nacionalnih organizacija ribolovnih poduzeća u Europskoj uniji (Europêche) (Tekst značajan za EGP. ) (SL L 25, 31. 1. 2017.).

(3) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.«.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

(1) Ugovor se registrira pri tijelu nadležnom za poslove rada utvrđenom općim propisom o radu, prema sjedištu poslodavca kod kojega pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu zasniva radni odnos (u daljnjem tekstu: nadležno tijelo).

(2) Poslodavac osigurava dostupnost primjerka registriranog ugovora iz stavka 1. ovoga članka na brodu.«.

Članak 3.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ugovor o radu pomorca i radnika na pomorskom ribarskom plovilu mora sadržavati sljedeće podatke:

1) naziv, tvrtka i sjedište poslodavca, te osobni identifikacijski broj

2) ime i prezime, osobni identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja i prebivalište pomorca ili radnika na pomorskom ribarskom plovilu

3) mjesto i datum sklapanja ugovora

4) naziv broda ili plovila na kojem ili na kojima pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu preuzima obvezu raditi

5) naziv, narav ili vrstu poslova na koje se pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu zapošljava

6) putovanje ili putovanja koja će se poduzeti, ako se taj podatak može dati u vrijeme sklapanja ugovora

7) mjesto i dan kada se pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu mora javiti na brod ili plovilo radi početka rada, ako se ti podaci mogu dati u vrijeme sklapanja ugovora

8) očekivano trajanje ugovora u slučaju ugovora na određeno vrijeme, utvrđeno na način da se odredi dan kada ugovor prestaje ili luku odredišta i rok po isteku kojega pomorcu ili radniku na pomorskom ribarskom plovilu nakon dolaska u luku odredišta prestaje radni odnos

9) trajanje plaćenog godišnjeg odmora na koji pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu ima pravo, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, način određivanja trajanja toga prava

10) osnovnu plaću, dodatke na plaću, novac u kojem će se isplaćivati, te razdoblja isplate

11) otkazne rokove kojih se mora pridržavati pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu, odnosno poslodavac, a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora, način određivanja otkaznih rokova

12) podatak da je poslodavac upoznao pomorca ili radnika na pomorskom ribarskom plovilu s pravima i obvezama koje proizlaze iz ugovora te da ih je pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu prihvatio, ili da je pri sklapanju ugovora bio nazočan predstavnik sindikata

(13) podatak o vremenu odmora

(14) druge podatke sukladno posebnim propisima s područja pomorstva, morskog ribarstva i zdravstva.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/12
Urbroj: 524-03-01-01/2-19-16
Zagreb, 7. studenoga 2019.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.