Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj

NN 109/2019 (13.11.2019.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2198

Na temelju članka 9. stavka 5. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04., 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE POMORSKE KABOTAŽE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se, u okviru provedbe Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3577/92 od 7. prosinca 1992. o primjeni načela slobode pružanja usluga u pomorskom prometu unutar država članica (pomorska kabotaža) (SL L 364, od 12. 12. 1992.), propisuju uvjeti za obavljanje pomorske kabotaže brodovima strane državne pripadnosti, uključujući brodove državne pripadnosti država članica Europske unije i Europskog gospodarskog područja, u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i između luka u Republici Hrvatskoj i pomorskih objekata u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske.

Članak 2.

(1) U svrhu ovog Pravilnika pojedini izrazi imaju sljedeća značenja:

1) Brodar stranog broda državne pripadnosti države članice Europske unije odnosno Europskog gospodarskog prostora znači brodar zajednice kako je određen Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3577/ 92,

2) Brodar stranog broda treće države je brodar kako je definiran Pomorskim zakonikom (»Narodne novine« broj 181/04., 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19),

3) Bruto tonaža je tonaža kako je utvrđena u skladu sa Međunarodnom konvencijom o baždarenju brodova iz 1969. godine i Tehničkim pravilima,

4) Direktiva 2009/15/EZ je Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju nadzor i pregled brodova i za odgovarajuće aktivnosti pomorskih uprava, kako je izmijenjena i dopunjena,

5) Direktiva 2009/45/EZ je Direktiva 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o sigurnosnim pravilima i normama za putničke brodove (preinačena) (Tekst značajan za EGP) kako je izmijenjena i dopunjena,

6) Konvencije znači Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskog života na moru iz 1974. godine, (SOLAS 1974.), Međunarodna konvencija o teretnim linijama, 1966., (LL 1966.), Međunarodna konvencija o baždarenju brodova iz 1969. godine, (TMC 1969.), Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973. (MARPOL 73/78), Međunarodna konvencija o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja brodova iz 2001. godine, (AFS 2001.) i Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine, (BWM 2004.), kako su izmijenjene i dopunjene te odgovarajući kodeksi obvezujućeg statusa usvojeni unutar Međunarodne pomorske organizacije zajedno s protokolima i njihovim izmjenama, u ažuriranim verzijama,

7) Ministar je ministar u ministarstvu nadležnom za pomorstvo,

8) Ministarstvo je ministarstvo nadležno za pomorstvo,

9) Strani brod je svaki brod koji nema državnu pripadnosti Republike Hrvatske,

10) Strani brod treće države je svaki brod koji nije državne pripadnosti Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije, odnosno Europskog gospodarskog prostora,

11) Uredba 391/2009/EZ je Uredba (EZ) br. 391/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o zajedničkim pravilima i normama za organizacije koje obavljaju pregled i nadzor brodova (preinačena) (Tekst značajan za EGP).

Članak 3.

(1) Strani brod koji obavlja pomorsku kabotažu u Republici Hrvatskoj mora imati potvrdu da je tehnički podoban za obavljanje kabotaže koju izdaje Ministarstvo na zahtjev brodara.

(2) Odobrenje za obavljanje pomorske kabotaže stranom brodu treće države u skladu sa člankom 9. stavkom 3. Pomorskog zakonika sadržava i potvrdu da je brod tehnički podoban za obavljanje kabotaže u Republici Hrvatskoj.

(3) Ministarstvo izdaje potvrdu da je brod tehnički podoban za obavljanje kabotaže uz prethodno mišljenje Povjerenstva koje imenuje Ministar, a sastoji se od predsjednika i dva člana, s njihovim zamjenicima.

(4) Potvrda da je brod tehnički podoban za obavljanje kabotaže osim roka valjanosti i područja obavljanja kabotaže, može sadržavati i uvjete pod kojima je kabotaža odobrena.

Članak 4.

Zahtjev brodara za izdavanje potvrde iz članka 3. ovog Pravilnika podnosi se za svaki brod zasebno u pisanoj formi koji mora sadržavati osnovne podatke o brodaru (naziv, sjedište i porezni broj), osnovne podatke o svakom pojedinom brodu za koji se traži izdavanje potvrde (ime broda, IMO broj, zastava broda i luka upisa broda), podatke o planiranim lukama ticanja i vremenu obavljanja kabotaže te sljedeće isprave i dokumente (uz popis svih dostavljenih isprava i dokumenata):

a) potvrdu izdanu od pomorske uprave države zastave broda da je brod ovlašten obavljati kabotažu u državi čiju zastavu vije,

b) statutarne brodske svjedodžbe sa svim pripadnim prilozima i dodatne informacije o mogućim dospjelim ili budućim statutarnim primjedbama, potvrde, isprave i dokumente u svezi udovoljavanja statutarnim zahtjevima glede sigurnosti, zaštite okoliša, smještaja putnika, prijevoza tereta te zaštite pri radu i smještaju posade, izdane od države zastave ili organizacije priznate sukladno Uredbi 391/2009/EZ u ime države zastave, kako je, u ovisnosti o vrsti broda navedeno u Prilogu ovog Pravilnika,

c) svjedodžbu o klasi sa svim pripadajućim prilozima uz dodatne informacije o dospjelim ili budućim uvjetima klase koja mora biti izdana od organizacije priznate u skladu s Uredbom 391/2009/EZ,

d) informacije o možebitnim oslobađanjima (izuzećima), jednakovrijednim tehničkim rješenjima ili bilo kakvim ograničenjima izdanim ili odobrenim od pomorske uprave države zastave,

e) dokaz o osiguranju odnosno financijskom jamstvu sukladno odredbama Pomorskog zakonika.

Članak 5.

(1) Ministarstvo može zatražiti od brodara da osim dokumenata iz članka 4. ovog Pravilnika dostavi i statutarna pravila na temelju kojih su izdane statutarne svjedodžbe vezane za sigurnost broda, zaštitu okoliša, zaštitu pri radu i smještaj posade, koja mogu biti dostavljena na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(2) Zahtjev, isprave i dokumenti koje se dostavljaju u svrhu utvrđivanja tehničke prihvatljivosti za obavljanje kabotaže moraju biti dostavljeni kao preslika izvorne isprave i dokumenta, zajedno s prijevodom na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Članak 6.

(1) Ministarstvo će prije izdavanja potvrde da je brod tehnički podoban za obavljanje kabotaže, na temelju dostavljenih dokumenata iz članaka 4. i 5. ovog Pravilnika te prethodnog mišljenja Povjerenstva iz članka 3. stavka 3. ovog Pravilnika kao i po potrebi prethodnog obavljanja pregleda broda od strane inspektora sigurnosti plovidbe Ministarstva, utvrditi udovoljava li brod najmanje standardima sigurnosti, zaštite okoliša, zaštite pri radu i smještaju posade, smještaju putnika te prijevozu tereta propisanim za brodove hrvatske državne pripadnosti.

(2) Pregled broda od strane inspektora sigurnosti plovidbe iz stavka 1. ovog članka obavezno se provodi ako se kabotaža odnosi na prijevoz putnika.

(3) Pregled broda od strane inspektora sigurnosti plovidbe iz stavka 1. i 2. ovoga članka uključuje provjeru usklađenosti stanja na brodu u odnosu na dostavljene isprave i dokumente te provjeru broja i osposobljenosti članova posade.

(4) U odnosu na brodove državne pripadnosti država članica Europske unije, provjera udovoljavanja uvjetima iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na standarde utvrđene Direktivom 2009/45/EZ osim u dijelu koji se odnosi na:

– članak 9. Direktive 2009/45/EZ (izuzeća, jednakovrijedna tehnička rješenja) u svrhu provjere udovoljava li brod tehničkim zahtjevima za plovidbu u morskim područjima iz članka 4. Direktive 2009/45/EZ kako je propisano za brodove hrvatske državne pripadnosti i

– zaštitu okoliša, smještaj putnika, prijevoz tereta te zaštitu pri radu i smještaj posade s obzirom da ono nije obuhvaćeno odredbama Direktive 2009/45 EZ, a kako je to propisano za brodove hrvatske države pripadnosti.

(5) Iznimno, Ministar može odobriti obavljanje kabotaže stranom brodu treće države koji udovoljava Konvencijama, čija je svjedodžba o klasi izdana od organizacije priznate u skladu s Uredbom 391/2009/EZ, uz uvjet prethodnog obavljanja pregleda broda od strane inspektora sigurnosti plovidbe Ministarstva.

Članak 7.

(1) Brodar iz članka 3. ovog Pravilnika dužan je dostaviti dodatne informacije odnosno dopuniti nepotpuni zahtjev potrebnim ispravama i dokumentima odnosno informacijama u roku ne dužem od 15 (petnaest) dana od kada to zatraži Ministarstvo.

(2) Ako brodar koji podnese zahtjev za izdavanje potvrde iz članka 3. ovog Pravilnika ne dopuni zahtjev u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, kao i ako Ministarstvo po potpunom zahtjevu utvrdi da brod nije tehnički podoban za obavljanje kabotaže, obavijestit će stranku da nije moguće izdati potvrdu.

(3) U slučaju da u trenutku podnošenja zahtjeva brodar nije u mogućnosti dostaviti dokaze o udovoljavanju odredbama članaka 10., 11.,12.,13. i 14. ovog Pravilnika vezano uz članove posade isto se može dostaviti prilikom pregleda broda od strane inspektora sigurnosti plovidbe iz stavka 1. ovoga članka, u kojem slučaju je brodar u trenutku podnošenja zahtjeva o navedenom dužan priložiti pisanu izjavu.

Članak 8.

Potvrda iz članka 3. ovoga Pravilnika, ne može se izdati sljedećim brodovima:

a) kojima je odbijeno uplovljavanje u luke država članica u skladu s Direktivom 2009/16 u posljednje tri godine do trenutka podnošenja zahtjeva iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika,

b) koji su bili zadržani zbog nadzora u luci države potpisnice Pariškog memoranduma o suglasnosti o nadzoru države luke iz 1982. zbog razloga povezanih sa zahtjevima glede sigurnosti, zaštite i sprečavanja onečišćenja u vezi s izgradnjom i opremanjem brodova utvrđenih Konvencijama više od jednom u posljednje tri godine do trenutka podnošenja zahtjeva za pomorsku kabotažu,

c) putničkim brodovima u nacionalnoj plovidbi koji su bili zadržani zbog nadzora u luci zbog razloga povezanih sa zahtjevima Direktive 2009/45/EZ više od jednom u posljednje tri godine do trenutka podnošenja zahtjeva za pomorske kabotažu,

d) putničkim brodovima u nacionalnoj plovidbi na koje se ne primjenjuje Direktiva 2009/45 EZ.

Članak 9.

(1) Nakon izdavanja potvrde iz članka 3. ovog Pravilnika, a prije početka obavljanja kabotaže, inspektor sigurnosti plovidbe obavit će pregled broda sukladno Pravilniku o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe.

(2) Pregledom iz stavka 1. ovog članka provjerit će se zadovoljavanje zahtjevima iz članka 10., 11., 12. i 13. i članka 14. stavka 1. ovog Pravilnika.

Članak 10.

(1) Svi članovi posade zaduženi za poslove sigurnosti putnika (muster lista) i svi članovi posade zaduženi za održavanje straže na brodovima do 650 BT koji obavljaju obalnu kabotažu, brodovima za kružna putovanja do 650 BT te na svim brodovima koji obavljaju otočnu kabotažu u Republici Hrvatskoj moraju razumjeti i u skladu sa svojim dužnostima davati naredbe, upute i izvješća na hrvatskom jeziku što se dokazuje certifikatom izdanim u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (CEFRL), standardom razine B1.

(2) Odredbe stavka 1. ovog članka ne odnosi se na teretne brodove veće od 650 BT u kabotaži kada predmetno putovanje slijedi nakon putovanja ili prethodi putovanju prema nekoj drugoj državi ili iz nje.

Članak 11.

Standardi iz propisa koji uređuje uvjete i način održavanja straže te obavljanje drugih poslova na brodovima hrvatske državne pripadnosti na odgovarajući se način primjenjuju na brodovima strane državne pripadnosti do 650 BT koji obavljaju obalnu kabotažu i na brodovima za kružna putovanja do 650 BT te na svim brodovima koji obavljaju otočnu kabotažu u Republici Hrvatskoj, osim teretnih brodova većih od 650 BT u kabotaži kada predmetno putovanje slijedi nakon putovanja ili prethodi putovanju prema nekoj drugoj državi ili iz nje.

Članak 12.

Standardi iz propisa koji uređuje broj i stručnu osposobljenost članova posade brodova hrvatske državne pripadnosti na odgovarajući se način primjenjuju na najmanji broj i stručnu osposobljenost članova posade na brodovima strane državne pripadnosti do 650 BT koji obavljaju obalnu kabotažu i na brodovima za kružna putovanja do 650 BT te na svim brodovima koji obavljaju otočnu kabotažu u Republici Hrvatskoj, osim teretnih brodova većih od 650 BT u kabotaži kada predmetno putovanje slijedi nakon putovanja ili prethodi putovanju prema nekoj drugoj državi ili iz nje.

Članak 13.

Svi članovi posade broda na brodovima koji obavljaju otočnu kabotažu u Republici Hrvatskoj na linijama u javnom prijevozu moraju biti državljani Republike Hrvatske ili druge države članice Europskog gospodarskog prostora (EGP) te moraju imati sklopljen ugovor o radu s brodarom, a koji se temelji na radnim i socijalnim standardima utvrđenim u nacionalnom zakonodavstvu Republike Hrvatske odnosno u Nacionalnom kolektivnom ugovoru.

Članak 14.

(1) Zapovjednik broda, upravitelj stroja i časnici na brodovima strane državne pripadnosti do 650 BT koji obavljaju obalnu kabotažu i na brodovima za kružna putovanja do 650 BT te na svim brodovima koji obavljaju otočnu kabotažu u Republici Hrvatskoj, osim teretnih brodova većih od 650 BT u kabotaži kada predmetno putovanje slijedi nakon putovanja ili prethodi putovanju prema nekoj drugoj državi ili iz nje, dužni su položiti ispit iz poznavanja pomorskog zakonodavstva Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu, ukoliko ga nisu položili u okviru svog obrazovanja.

(2) Iznimno, ministar može ocjenjujući značaj obavljanja kabotaže za gospodarstvo, dopustiti obavljanje kabotaže i teretnom brodu čija posada ne zadovoljava uvjete koji su propisani stavkom 1. ovoga članka.

Članak 15.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za obavljanje pomorske kabotaže u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 56/14. i 56/17.)

(2) Potvrde o tehničkoj podobnosti broda za obavljanje kabotaže te odobrenja za obavljanje kabotaže stranim brodovima državne pripadnosti države koje nisu članice Europske unije izdate u skladu s odredbama Pravilnika iz stavka 1. ovog članka, vrijede do isteka roka na koji su izdate.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/17-01/108

Urbroj: 530-03-1-19-16

Zagreb, 28. listopada 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

PRILOG

POPIS STATUTARNIH BRODSKIH SVJEDODŽBI, POTVRDA, ISPRAVA I DOKUMENATA

(1) Brodovi u međunarodnoj plovidbi i brodovi u nacionalnoj plovidbi koji udovoljavaju Konvencijama trebaju, u opsegu koliko je primjenjivo s obzirom na namjenu i područje plovidbe broda, dostaviti:

a) Upisni list,

b) dozvolu za korištenje brodske radio-opreme,

c) svjedodžbe, isprave i dokumente zahtijevane Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskog života na moru iz 1974. godine, (SOLAS 1974), kako je izmijenjena i dopunjena,

d) svjedodžbe, isprave i dokumente zahtijevane Međunarodnom konvencijom o teretnim linijama, 1966., (LL 66), kako je izmijenjena i dopunjena,

e) svjedodžbe, isprave i dokumente zahtijevane Međunarodnom Konvencijom o sprječavanju onečišćenja s brodova (MARPOL 73/78), kako izmijenjena i dopunjena,

f) svjedodžbe, isprave i dokumente zahtijevane Konvencijom o Međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru, 1972., (COLREG 1972), kako je izmijenjena i dopunjena,

g) svjedodžbe, isprave i dokumente o baždarenju broda zahtijevane Međunarodna konvencija o baždarenju brodova iz 1969. godine, (TMC 1969.), kako je izmijenjena i dopunjena,

h) svjedodžbe, isprave i dokumente zahtijevane Međunarodna konvencija o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja brodova iz 2001. godine, (AFS 2001),

i) svjedodžbe, isprave i dokumente zahtijevane Međunarodnom Konvencijom o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima, 2004. (BWM 2004),

j) svjedodžbe, isprave i dokumente zahtijevane Kodeksima i Rezolucijama donesenim na temelju Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskog života na moru iz 1974. godine, (SOLAS 1974), kako je izmijenjena i dopunjena,

k) svjedodžbe, isprave i dokumente zahtijevane Kodeksima donesenim na temelju Međunarodne konvencije o sprečavanju onečišćenja s brodova iz 1973. (MARPOL 73/78), kako je izmijenjena i dopunjena,

l) svjedodžbe, isprave i dokumente zahtijevane slijedećim Kodeksima Međunarodne pomorske organizacije kako su primjenjivi na brodove hrvatske državne pripadnosti: Kodeks o sigurnosti dinamički podržavanih plovila (DSC Kodeks), Kodeks za prijevoz tereta i osoblja brodovima za opskrbu (OSV Kodeks), Kodeks za brodove posebne namjene (SPS Kodeks) i Kodeks za konstrukciju i opremanje pokretnih odobalnih objekata za bušenje (MODU Kodeks),

m) svjedodžbe, isprave i dokumente zahtijevane Konvencijom o radu pomoraca iz 2006. godine, (MLC 2006) ili alternativno ILO 92 i ILO 133, kako su izmijenjene i dopunjene,

n) uvjerenje o najmanjem broju i osposobljenosti članova posade i izjavu da će broj članova posade biti usklađen s brojem članova posade broda u linijskom obalnom pomorskom prometu u komercijalnoj eksploataciji (formacijski sastav) utvrđenom u skladu sa člankom 8. stavkom 7. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja s brodova (»Narodne novine« br. 125/05, 126/08, 31/11, 155/13 i 29/16).

(2) Brodovi u nacionalnoj plovidbi koji udovoljavaju zahtjevima Direktive 2009/45/EZ trebaju, u opsegu koliko je primjenjivo s obzirom na namjenu i područje plovidbe broda, dostaviti:

a) svjedodžbe, isprave i dokumente zahtijevane podstavcima a), b), e), h), k), i), j), k), m) i n) stavka 1. ovog Priloga,

b) svjedodžbe, isprave i dokumente o baždarenju broda zahtijevane Međunarodnom Konvencijom o baždarenju brodova iz 1969. godine, (TMC 1969.), kako je izmijenjena i dopunjena odnosno Tehničkim pravilima,

c) svjedodžbe, isprave i dokumente zahtijevane Direktivom 2009/45/EZ, zajedno s popisom odobrenih izuzeća,

d) svjedodžbe, isprave i dokumente zahtijevane Direktivom 2003/25/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. travnja 2003. o posebnim zahtjevima stabiliteta za ro-ro putničke brodove, kako je izmjenama dopunjena,

e) svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz opasnih tereta,

f) svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz cestovnih vozila,

g) svjedodžbu o dodijeljenom (nacionalnom) nadvođu, u slučaju da brod nema izdane svjedodžbe zahtijevane podstavkom d) stavka 1. ovog Priloga,

h) isprave i dokumente u svezi utvrđivanja vrste i rasporeda sredstava za spašavanje,

i) isprave i dokumente u svezi utvrđivanja vrste i rasporeda protupožarne opreme,

j) isprave i dokumente u svezi utvrđivanja uvjeta za smještaj putnika, uključujući i uvjete za kretanje, pristup i smještaja osoba smanjene pokretljivosti (Prilog III. Direktive 2009/45/EZ),

k) svjedodžbe, isprave i dokumente zahtijevane Uredbom 336/2006,

l) uvjerenje o najmanjem broju i osposobljenosti članova posade i izjavu da će broj članova posade biti usklađen s brojem članova posade broda u linijskom obalnom pomorskom prometu u komercijalnoj eksploataciji (formacijski sastav) utvrđenom u skladu sa člankom 8. stavkom 7. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja s brodova.

(3) Brzi brodovi koji udovoljavaju zahtjevima Međunarodnog Kodeksa za brze brodove (HSC Kodeks) trebaju, u opsegu koliko je primjenjivo s obzirom na namjenu i područje plovidbe broda, dostaviti:

a) svjedodžbe, isprave i dokumente zahtijevane podstavcima a), b), e), g), h), k), j), k), m) i n) stavka 1. ovog Priloga,

b) svjedodžbe, isprave i dokumente zahtijevane Međunarodnim Kodeksom za brze brodove (HSC Kodeks), zajedno s popisom odobrenih izuzeća,

c) izuzeće od svjedodžbi, isprava i dokumenata zahtijevanih podstavkom d) stavka 1. ovog Priloga,

d) svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz opasnih tereta,

e) svjedodžbu o sposobnosti za prijevoz cestovnih vozila,

f) svjedodžbe, isprave i dokumente zahtijevane podstavcima g) i h) stavka 2 ovog Priloga,

g) svjedodžbe, isprave i dokumente zahtijevane Međunarodnim Kodeksom upravljanja sigurnošću glede sigurnog rada brodova i sprječavanja zagađivanja (ISM Kodeks) odnosno Uredbom 336/2006,

h) uvjerenje o najmanjem broju i osposobljenosti članova posade i izjavu da će broj članova posade biti usklađen s brojem članova posade broda u linijskom obalnom pomorskom prometu u komercijalnoj eksploataciji (formacijski sastav) utvrđenom u skladu sa člankom 8. stavkom 7. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja straže te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja.