Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama

NN 110/2019 (15.11.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama

HRVATSKI SABOR

2214

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 31. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/193

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 7. studenoga 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POŠTANSKIM USLUGAMA

Članak 1.

U Zakonu o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, br. 144/12., 153/13. i 78/15.) naslov iznad članka 1. mijenja se i glasi: »Predmet Zakona«.

U članku 1. stavak 3. briše se.

Članak 2.

Iza članka 1. dodaju se naslov iznad članka i članak 1.a koji glase:

»Usklađivanje Zakona s pravnim poretkom Europske unije

Članak 1.a

(1) Ovim se Zakonom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva 97/67/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 1997. o zajedničkim pravilima za razvoj unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici i poboljšanje kvalitete usluga (SL L 15, 21. 1. 1998.), kako je posljednji put izmijenjena Direktivom 2008/6/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. veljače 2008. o izmjeni Direktive 97/67/EZ u pogledu potpunog postizanja unutarnjeg tržišta poštanskih usluga u Zajednici (SL L 52, 27. 2. 2008.).

(2) Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe (EU) 2018/644 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o uslugama prekogranične dostave paketa (SL L 112, 2. 5. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2018/644).«.

Članak 3.

U članku 2. stavku 1. točka 14. mijenja se i glasi:

»14. paket u unutarnjem poštanskom prometu: poštanska pošiljka koja sadrži robu i predmete,.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.«.

Članak 4.

U članku 8. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Agencija je tijelo nadležno za provedbu Uredbe (EU) 2018/644.«.

Dosadašnji stavci 3. do 5. postaju stavci 4. do 6.

Članak 5.

U članku 59. stavku 1. iza riječi: »propisa donesenih na temelju ovoga Zakona« dodaju se zarez i riječi: »Uredbe (EU) 2018/644«.

Iza stavka 9. dodaje se stavak 10. koji glasi:

»(10) Iznimno od odredaba stavaka 1. i 2. ovoga članka, inspekcijski nadzor nad primjenom članka 7. Uredbe (EU) 2018/644 obavlja tržišna inspekcija Državnog inspektorata.«.

Članak 6.

U članku 63. stavku 1. točki 10. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom, a iza točke 10. dodaju se točke 11. do 18. koje glase:

»11. ako u svojstvu pružatelja usluge dostave paketa ne dostavi informacije u skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/644,

12. ako u svojstvu pružatelja usluge dostave paketa ne dostavi obavijest o promjeni informacija iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) 2018/644,

13. ako u svojstvu pružatelja usluge dostave paketa ne dostavi informacije u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2018/644,

14. ako u svojstvu pružatelja usluge dostave paketa ne postupi prema zahtjevu za informacije iz članka 4. stavka 5. Uredbe (EU) 2018/644,

15. ako u svojstvu pružatelja usluge dostave paketa ne postupi prema zahtjevu za informacije iz članka 4. stavka 7. Uredbe (EU) 2018/644,

16. ako u svojstvu pružatelja usluge prekogranične dostave paketa ne dostavi informacije u skladu s člankom 5. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/644,

17. ako u svojstvu pružatelja usluge dostave paketa ne dostavi dokaze u skladu s člankom 6. stavkom 6. Uredbe (EU) 2018/644,

18. ako u svojstvu trgovca, koji s potrošačima sklapa kupoprodajne ugovore koji uključuju prekogranično slanje paketa, ne pruži informacije za potrošače u skladu s člankom 7. Uredbe (EU) 2018/644.«.

Članak 7.

U članku 66. riječi: »tri godine« zamjenjuju se riječima: »četiri godine«.

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 6. koji stupa na snagu 23. studenoga 2019.

Klasa: 022-03/19-01/78
Zagreb, 31. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.