Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

NN 110/2019 (15.11.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

HRVATSKI SABOR

2215

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 31. listopada 2019.

Klasa: 011-01/19-01/194

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 7. studenoga 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSLOVIMA I DJELATNOSTIMA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Članak 1.

U Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine«, br. 78/15. i 118/18.) u članku 3. stavku 1. iza riječi: »uređenja« zarez i riječi: »koje se smatra negospodarskom uslugom od općeg interesa« brišu se.

Članak 2.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlašteni arhitekt urbanist koji poslove obavlja samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu i pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja mogu započeti obavljati stručne poslove prostornog uređenja ako imaju suglasnost Ministarstva.

(2) Ministarstvo suglasnost iz stavka 1. ovoga članka izdaje na zahtjev stranke u formi rješenja i na neodređeno vrijeme.

(3) Ministarstvo vodi evidenciju izdanih suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

(4) Dokumentaciju koja se predaje uz zahtjev i sadržaj evidencije izdanih suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja pravilnikom propisuje ministar.«.

Članak 3.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»(1) Suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja Ministarstvo će ukinuti rješenjem ako osoba iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona:

– prestane ispunjavati uvjete propisane za davanje suglasnosti, uvjete koji moraju biti ispunjeni prilikom izrade prostornih planova ili

– ako stručne poslove prostornog uređenja obavlja protivno ovom Zakonu, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili protivno propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja.

(2) Osoba iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona, koja ima suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, dužna je o svakoj promjeni ispunjavanja uvjeta za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja obavijestiti Ministarstvo u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.«.

Članak 4.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlašteni arhitekt urbanist može sve stručne poslove prostornog uređenja obavljati u vlastitom uredu za samostalno obavljanje poslova prostornog uređenja.«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Smatra se da ovlašteni arhitekt urbanist koji samostalno obavlja poslove prostornog uređenja u samostalnom uredu ima suglasnost za obavljanje stručnih poslova izrade nacrta prijedloga urbanističkih planova uređenja i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem urbanističkih planova uređenja.

(7) Ovlašteni arhitekt urbanist koji samostalno obavlja poslove prostornog uređenja u samostalnom uredu mora u obavljanju poslova izrade nacrta prijedloga prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru te obavljanju poslova u vezi s pripremom i donošenjem prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru osigurati sudjelovanje još jednog ovlaštenog arhitekta urbanista ili osigurati sudjelovanje najmanje tri stručnjaka različitih struka iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 5.

U članku 13. stavku 1. riječi: »izrade nacrta prijedloga prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru« zamjenjuju se riječima: »prostornog uređenja«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Smatra se da zajednički ured ima suglasnost za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja.«.

Članak 6.

Članak 14. mijenja se i glasi:

»(1) Pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja mora u obavljanju poslova izrade nacrta prijedloga urbanističkih planova uređenja i u obavljanju poslova u vezi s pripremom i donošenjem urbanističkih planova uređenja imati zaposlenu osobu ovlaštenog arhitekta urbanista prema zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

(2) Pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja mora u obavljanju poslova izrade nacrta prijedloga prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru te obavljanju poslova u vezi s pripremom i donošenjem prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru, osim ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, osigurati sudjelovanje još jednog ovlaštenog arhitekta urbanista ili osigurati sudjelovanje najmanje tri stručnjaka različitih struka iz članka 15. stavka 1. ovoga Zakona.«.

Članak 7.

U članku 15. stavku 1. riječi: »Ovlašteni arhitekt urbanist koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja, odnosno pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja« zamjenjuju se riječima: »Osobe iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona«, a riječ: »izrađuje« zamjenjuje se riječju: »izrađuju,«.

Članak 8.

U članku 22. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Pravna osoba registrirana za djelatnost prostornog uređenja ili djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja solidarno odgovara za štetu nastalu radom svojih zaposlenika ovlaštenih arhitekata, ovlaštenih arhitekata urbanista i ovlaštenih inženjera u obavljanju poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja.«.

Članak 9.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»(1) Inženjer gradilišta vodi građenje, odnosno izvođenje građevinskih i drugih radova različitih struka kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina.

(2) Za inženjera gradilišta može se imenovati osoba s obrazovanjem iz znanstvenog područja tehničkih znanosti u nekom od znanstvenih polja: arhitekture i urbanizma, građevinarstva, strojarstva ili elektrotehničke struke koja:

– je završila preddiplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima položen stručni ispit ili

– je upisana u imenik inženjera gradilišta Komore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

(3) Inženjer gradilišta može ujedno biti i voditelj radova.«.

Članak 10.

Članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Voditelj radova u okviru zadaća svoje struke vodi izvođenje građevinskih i drugih radova: pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih i završnih te ugradnju građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja.

(2) Za voditelja radova može se imenovati osoba arhitektonske, građevinske, strojarske, elektrotehničke ili geotehničke struke, odnosno geoinženjerske struke koja:

– je završila preddiplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ili stručni studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 180 ECTS bodova, odnosno koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima položen stručni ispit ili

– je upisana u imenik voditelja radova Komore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.«.

Članak 11.

Članak 25.a mijenja se i glasi:

»(1) Poslove vođenja manje složenih radova, osim osobe iz članka 25. ovoga Zakona, unutar zadaća svoje struke, obavlja osoba koja je završila odgovarajuću srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke te ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit.

(2) Poslove vođenja manje složenih radova, osim osobe iz stavka 1. ovoga članka, u okviru svojeg majstorskog zvanja, obavlja osoba koja ima položen majstorski ispit ili priznati majstorski status iz područja graditeljstva.

(3) Manje složene radove koje vode osobe iz stavka 1. ovoga članka, odnosno osobe iz stavka 2. ovoga članka, kao i manje složene radove za koje nije potrebno imenovati voditelja propisuje ministar pravilnikom.«.

Članak 12.

Članak 25.b mijenja se i glasi:

»(1) Ako se na građevini izvode manje složeni radovi različitih struka, za vođenje tih radova može se imenovati voditelj radova.

(2) Ako se na zgradi stambene namjene s najviše dvije stambene jedinice čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² ili zgradi poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti, izvode manje složeni radovi različitih struka, za vođenje tih radova može se imenovati osoba koja je završila srednju školu po programu za tehničara te ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit.

(3) Izvođač iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona koji za pojedini rad nema zaposlenu osobu s odgovarajućim stručnim kvalifikacijama sudjelovanje te osobe u građenju građevine koju gradi može osigurati sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s drugim izvođačem koji izvodi radove na istoj građevini i ima zaposlenu takvu osobu.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka inženjer gradilišta i/ili voditelj radova, koji je zaposlenik glavnog izvođača, mora osigurati cjelovitost i međusobnu usklađenost radova koje izvode izvođači iz stavka 3. ovoga članka.«.

Članak 13.

U članku 30. stavku 1. riječi: »ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova« zamjenjuju se riječima: »inženjera gradilišta i/ili voditelja radova«.

U stavku 2. riječi: »ovlašteni voditelji građenja i ovlašteni voditelji radova« zamjenjuju se riječima: »inženjeri gradilišta i/ili voditelji radova«.

Članak 14.

U članku 37. iza stavka 2. dodaju se novi stavak 3. i stavak 4. koji glase:

»(3) Voditelj projekta iz stavka 1. ovoga članka ima pravo na upis u evidenciju voditelja projekta koju vodi Ministarstvo.

(4) Na zahtjev za upis u evidenciju iz stavka 4. ovoga članka, osobi koja ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova voditelja projekta Ministarstvo izdaje obavijest.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 15.

U članku 38. stavku 2. riječi: »imenovati voditelja projekta« zamjenjuju se riječima: »ugovoriti upravljanje projektom gradnje s osobom registriranom za djelatnost upravljanja projektom ili imenovati voditelja projekta koji je njezin zaposlenik«.

Članak 16.

U članku 42. stavku 2. riječi: »i svojstva« zamjenjuju se riječju: »svojstava«.

Članak 17.

U članku 56. iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Podatke iz Registra iz stavka 7. ovoga članka, koji obuhvaća ime i prezime te akademski, odnosno stručni naziv osobe koja je položila stručni ispit, strukovno područje, vrstu posla, datum polaganja stručnog ispita i redni broj evidencije, Ministarstvo objavljuje na svojim mrežnim stranicama.«.

Članak 18.

U članku 58. stavku 4. riječi: »Komora utvrđuje općim aktom, koji se donosi svake dvije godine uz prethodnu suglasnost Ministarstva« zamjenjuju se riječima: »propisuje ministar pravilnikom«.

Članak 19.

U članku 59. stavku 2. iza riječi: »stručnog nadzora građenja, dodaju se riječi: »kontrole projekata,, a riječi: »ovlašteni voditelj građenja, odnosno ovlašteni voditelj radova« zamjenjuju se riječima: »revident, inženjer gradilišta i/ili voditelj radova«.

Članak 20.

Članak 60. mijenja se i glasi:

»Strana ovlaštena fizička osoba ima pravo u Republici Hrvatskoj trajno obavljati poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno kontrole projekata pod strukovnim nazivom koje ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako je upisana u imenik stranih ovlaštenih arhitekata urbanista, imenik stranih ovlaštenih arhitekata, odnosno imenik stranih ovlaštenih inženjera odgovarajuće komore, u skladu sa zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru.«.

Članak 21.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»Ovlaštena fizička osoba iz države ugovornice EGP-a ima pravo u Republici Hrvatskoj povremeno ili privremeno obavljati poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno poslove kontrole projekata u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom koji ovlaštene osobe za obavljanje tih poslova imaju u Republici Hrvatskoj, ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome odgovarajuću komoru, uz uvjet da dostavi podatke:

– povezane sa stručnim kvalifikacijama, potrebnim za obavljanje poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno poslova kontrole projekata u državi iz koje dolazi i

– o pojedinostima svakog osiguranja ili drugog načina osobne ili kolektivne zaštite s obzirom na profesionalnu odgovornost.«.

Članak 22.

Članak 62. mijenja se i glasi:

»(1) Uz izjavu iz članka 61. ovoga Zakona podnositelj mora priložiti:

– dokaz o državljanstvu

– potvrdu da njezin nositelj ima poslovni nastan u državi ugovornici EGP-a u svrhu obavljanja poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno poslova kontrole projekata u svojstvu ovlaštene osobe

– uvjerenje kojim se potvrđuje da pravo na obavljanje profesionalnih poslova nije privremeno ili trajno oduzeto, s obzirom na to da se radi o profesiji koja ima utjecaj na javno zdravlje i sigurnost i

– dokaz o stručnim kvalifikacijama.

(2) Ako se u državi iz koje dolazi strana ovlaštena osoba poslovi prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno poslovi kontrole projekata obavljaju bez posebnog ovlaštenja ili ako obrazovanje i stručno osposobljavanje koji dovode do te profesije nisu regulirani, umjesto dokaza iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka uz izjavu se prilaže dokaz da je podnositelj izjave profesionalne poslove obavljao u državi ugovornici EGP-a u punom ili nepunom radnom vremenu istovjetnog ukupnog trajanja najmanje godinu dana u posljednjih deset godina.

(3) Strana profesionalna osoba može početi pružati svoje usluge odmah nakon dane izjave iz članka 61. ovoga Zakona uz koju dostavi potpunu dokumentaciju.«.

Članak 23.

Članak 63. mijenja se i glasi:

»Stranoj ovlaštenoj osobi priznaje se osiguranje, odnosno jamstvo profesionalne odgovornosti u drugoj državi ugovornici EGP-a u kojoj ima poslovni nastan ako je osiguranik pokriven osiguranjem profesionalne odgovornosti ili drugim jamstvom koje je jednakovrijedno ili bitno usporedivo s obzirom na namjenu ili pokriće koje se osigurava, a u slučaju djelomične jednakovrijednosti strana ovlaštena osoba dužna je dodatno se osigurati za pokriće nepokrivenih aspekata: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jamstva ili mogućeg isključenja iz pokrića.«.

Članak 24.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»(1) Prilikom podnošenja prve izjave iz članka 61. ovoga Zakona Komora provodi postupak provjere inozemne stručne kvalifikacije u skladu s odredbama posebnog zakona kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija i drugim posebnim propisima i o tome izdaje potvrdu.

(2) Provjera iz stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na arhitekte koji će u Republici Hrvatskoj obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja i posjeduju dokaz o formalnoj osposobljenosti naveden u točki 5.7.1. Priloga V. i točki 6. Priloga VI. Direktive 2005/36/EZ i Direktive 2013/55/EU.

(3) Potvrda iz stavka 1. ovoga članka strane ovlaštene osobe za povremeno ili privremeno obavljanje poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno poslova kontrole projekata u svojstvu odgovorne osobe upisuje se u evidenciju odgovarajuće komore.«.

Članak 25.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»(1) Ako dođe do bitnih promjena okolnosti na temelju kojih je izdana potvrda iz članka 65. stavka 1. ovoga Zakona, uz izjavu iz članka 61. ovoga Zakona, prilikom ponovnog podnošenja izjave iz članka 61. ovoga Zakona, prilažu se dokumenti odlučni za ocjenu te bitne promjene.

(2) Komora provodi postupak provjere podataka iz stavka 1. ovoga članka i o tome izdaje potvrdu.

(3) Potvrda iz stavka 2. ovoga članka strane ovlaštene osobe za povremeno ili privremeno obavljanje poslova prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno poslova kontrole projekata u svojstvu odgovorne osobe upisuje se u evidenciju odgovarajuće komore.«.

Članak 26.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»(1) Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno kontrole projekta te strana pravna ili strana fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost građenja može u Republici Hrvatskoj, pod pretpostavkom uzajamnosti, na privremenoj i povremenoj osnovi, obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati ako prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku izvijesti o tome Ministarstvo, uz uvjet da dostavi isprave kojima se dokazuje:

– pravo obavljanja djelatnosti u državi sjedišta strane osobe

– da je pokrivena jamstvom, odnosno osiguranjem od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem djelatnosti mogla učiniti investitoru ili drugim osobama, pri čemu se priznaje jednakovrijedno jamstvo, odnosno osiguranje sklopljeno u državi sjedišta strane osobe.

(2) Pretpostavka uzajamnosti iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se na stranu pravnu osobu sa sjedištem u drugoj državi koja obavlja djelatnost prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, odnosno kontrole projekta te stranu pravnu ili stranu fizičku osobu obrtnika koji obavlja djelatnost građenja sa sjedištem u drugoj državi EGP-a, odnosno državi članici Svjetske trgovinske organizacije.

(3) Ministarstvo provodi postupak provjere podataka iz stavaka 1. i 2. ovoga članka i o tome izdaje potvrdu.«.

Članak 27.

U članku 73. stavku 1. iza riječi: »stručnog nadzora građenja«, dodaju se riječi: »kontrole projekata,«.

Članak 28.

U članku 74. iza riječi: »stručnog nadzora građenja«, dodaju se riječi: »kontrole projekata,«.

Članak 29.

U članku 79. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 25.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlašteni arhitekt urbanist koji samostalno obavlja poslove izrade nacrta prijedloga prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru te poslove u vezi s pripremom i donošenjem prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 30.

U članku 80. stavku 2. riječi: »samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja« zamjenjuju se riječima: »stručne poslove prostornog uređenja obavlja samostalno u vlastitom uredu ili zajedničkom uredu«.

Članak 31.

U članku 83. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

» – ne zaposli ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera (članak 22. stavak 1.)«.

Članak 32.

Članak 85. briše se.

Članak 33.

U članku 86. stavku 1. podstavku 2. riječi: »ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova« zamjenjuju se riječima: »inženjera gradilišta i/ili voditelja radova«.

Članak 34.

U članku 91. stavku 1. riječi: »javni naručitelj koji ne imenuje voditelja projekta« zamjenjuju se riječima: »obveznik javne nabave koji ne ugovori upravljanje projektom gradnje s osobom registriranom za djelatnost upravljanja projektom ili ne imenuje voditelja projekta koji je njegov zaposlenik,«.

Članak 35.

Članak 94. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom od 35.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj strana ovlaštena fizička osoba koja obavlja poslove u Republici Hrvatskoj ako nije upisana u imenik stranih ovlaštenih arhitekata urbanista, imenik stranih ovlaštenih arhitekata, odnosno imenik stranih ovlaštenih inženjera odgovarajuće komore (članak 60. ovoga Zakona).«.

Članak 36.

U članku 96. iza riječi: »Hrvatskoj« stavlja se zarez, a riječi: »bez sklopljenog ugovora o profesionalnom osiguranju« zamjenjuju se riječima: »a nije pokrivena osiguranjem profesionalne odgovornosti ili drugim jamstvom koje je jednakovrijedno ili bitno usporedivo s obzirom na namjenu ili pokriće koje se osigurava, odnosno ako se u slučaju djelomične jednakovrijednosti nije dodatno osigurala za pokriće nepokrivenih aspekata: osiguranog rizika, osigurane gornje granice jamstva ili mogućeg isključenja iz pokrića,«.

Članak 37.

Članci 97. i 98. brišu se.

Članak 38.

U članku 98.a stavak 1. mijenja se i glasi:

(1) Novčanom kaznom od 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj strana pravna osoba koja u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavlja poslove prostornog uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, kontrole projekata ili poslove građenja, a prije početka prvog posla izjavom u pisanom ili elektroničkom obliku o tome ne obavijesti Ministarstvo i ne dostavi isprave iz članka 69. stavka 1. ovoga Zakona.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Postupci započeti prema Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine«, br. 78/15. i 118/18.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama toga Zakona i propisima donesenima za provedbu toga Zakona.

Članak 40.

Pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja kojima su suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izdane prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine«, br. 78/15. i 118/18.) i Pravilnika o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, br. 136/15.) mogu nastaviti obavljati poslove prostornog uređenja.

Članak 41.

Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 2. ovoga Zakona primjenjuje se Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, br. 136/15.).

Članak 42.

Komore su dužne u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Ministarstvu predati evidencije voditelja projekata.

Članak 43.

Komore su dužne uskladiti statute i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 44.

Ministar je dužan donijeti pravilnike iz članaka 2., 11. i 18. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 45.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/96
Zagreb, 31. listopada 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.