Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR

NN 110/2019 (15.11.2019.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR

Hrvatska narodna banka

2220

Na temelju članka 155. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.), Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA ZA OTVARANJE I FUNKCIONIRANJE PM RAČUNA U SUSTAVU TARGET2-HR

Članak 1.

U Odluci o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR (»Narodne novine«, br. 102/2018.) u članku 1. stavku 1. riječi: »ESB/2018/20 od 3. kolovoza 2018.« zamjenjuju se riječima: »ESB/2019/30 od 4. listopada 2019.«.

Članak 2.

1. U članku 3. točka 10) mijenja se i glasi:

»10) »informacijski i kontrolni modul« ili »ICM« znači modul SSP-a koji omogućuje imateljima PM računa dobivanje online informacija i dostavljanje naloga za prijenos likvidnosti, upravljanje likvidnošću i, ako je primjenjivo, u izvanrednim situacijama, iniciranje pričuvnih naloga za plaćanje ili naloga za plaćanje unutar rješenja za izvanredne situacije«.

2. Točka 19) briše se.

3. Iza točke 49) dodaje se točka 49a), koja glasi:

»49a) »rješenje za izvanredne situacije« znači funkcionalnost SSP-a koja obrađuje vrlo kritična i kritična plaćanja u izvanrednim situacijama«.

Članak 3.

1. U članku 5. stavku 2. u točki (a) riječi: »koji su aktivni na tržištu novca« brišu se.

2. U stavku 2. točka (c) mijenja se i glasi:

»(c) i. investicijska društva osnovana u Europskoj uniji ili EGP-u, uključujući i kada djeluju preko podružnice osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u i

ii. investicijska društva osnovana izvan EGP-a, pod uvjetom da djeluju preko podružnice osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u«.

Članak 4.

U članku 9. stavku 1. u točki (b) podtočka ii. mijenja se i glasi:

»ii. za subjekte iz članka 5. stavka 1. točke (b) i članka 5. stavka 2. točke (c) podtočke ii. ove Odluke predočiti mišljenje o državi u obliku utvrđenom u Dodatku III. ove Odluke, osim ako je Hrvatska narodna banka informacije i izjave koje se moraju iznijeti u tom mišljenju o državi već dobila u drugom kontekstu.«.

Članak 5.

U članku 12. stavku 9. iza riječi: »na njih« na kraju rečenice, dodaju se riječi: »ili ako se na njih primjenjuju mjere za sprječavanje krize ili mjere za upravljanje krizom u smislu zakona kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava i Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, odnosno drugih usporedivih propisa država izvan EGP-a«.

Članak 6.

Članak 27. i naslov članka mijenjaju se i glase:

»Postupci neprekinutog poslovanja i postupci pri nepredvidivim događajima

1. U slučaju neuobičajenoga vanjskog događaja ili bilo kojeg drugog događaja koji utječe na rad SSP-a, primjenjuje se postupak neprekinutog poslovanja i postupak pri nepredvidivim događajima, oba opisana u Dodatku IV. ove Odluke.

2. Eurosustav osigurava rješenje za izvanredne situacije ako nastupe događaji opisani u stavku 1. ovog članka. Povezivanje s rješenjem za izvanredne situacije i njegova uporaba obvezni su za sudionike koje Hrvatska narodna banka smatra kritičnima. Drugi sudionici mogu se, na zahtjev, povezati s rješenjem za izvanredne situacije.«.

Članak 7.

1. U članku 28. stavak 3. mijenja se i glasi:

»3. Hrvatska narodna banka može odrediti dodatne sigurnosne zahtjeve svim sudionicima i/ili sudionicima koje smatra kritičnima, a posebno one povezane s kibersigurnošću ili suzbijanjem prijevara.«.

2. Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5., koji glase:

»4. Sudionici dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci svoju samocertifikaciju sustava TARGET2 i svoju potvrdu o postupanju u skladu sa zahtjevima pružatelja mrežnih usluga sustava TARGET2 vezanim uz sigurnost krajnje točke. U slučaju nepostupanja s potonjim, sudionici moraju dostaviti dokument koji opisuje alternativne mjere za ublažavanje s kojima je Hrvatska narodna banka zadovoljna.

5. Sudionici koji trećim stranama dopuštaju pristup svojem PM računu kako je navedeno u članku 6. stavcima 2., 3. i 4. ove Odluke, rješavat će rizik koji proizlazi iz dopuštenja za taj pristup u skladu sa sigurnosnim zahtjevima iz stavaka od 1. do 4. ovog članka. Samocertifikacija iz stavka 4. ovog članka podrazumijeva da sudionik trećim osobama koje imaju pristup PM računu tog sudionika nameće zahtjeve pružatelja mrežnih usluga sustava TARGET2 vezane uz sigurnost krajnje točke.«.

Članak 8.

U članku 29. stavku 1. u točki (c) iza riječi: »plaćanja« na kraju rečenice, dodaju se riječi: »ili naloge za plaćanje unutar rješenja za izvanredne situacije«.

Članak 9.

U članku 38. stavku 3. točka (c) mijenja se i glasi:

»(c) tijelima za superviziju, sanaciju i nadzor država članica i Europske unije, uključujući središnje banke, u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje njihovih javnih zadaća, sve pod uvjetom da u svim tim slučajevima otkrivanje nije u suprotnosti sa zakonom.«.

Članak 10.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 17. studenoga 2019.

O. br. 2373/2019.

Zagreb, 14. studenoga 2019.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Boris Vujčić, v. r.