Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR

NN 110/2019 (15.11.2019.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR

HRVATSKA NARODNA BANKA

2222

Na temelju članka 155. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA ZA OTVARANJE I FUNKCIONIRANJE TIPS NAMJENSKOGA NOVČANOG RAČUNA (TIPS DCA) U SUSTAVU TARGET2-HR

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR (»Narodne novine«, br. 102/2018.) riječi: »ESB/2018/20 od 3. kolovoza 2018.« zamjenjuju se riječima: »ESB/2019/30 od 4. listopada 2019.«.

Članak 2.

1. U članku 5. stavku 2. u točki (a) brišu se riječi: »koji su aktivni na tržištu novca«.

2. Točka (c) mijenja se i glasi:

»(c) i. investicijska društva osnovana u Europskoj uniji ili EGP-u
uključujući i kada djeluju preko podružnice osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u i

ii. investicijska društva osnovana izvan EGP-a, pod uvjetom da djeluju preko podružnice osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. točki (b), podtočka ii. mijenja se i glasi:

»ii. za subjekte iz članka 5. stavka 1. točke (b) i članka 5. stavka 2. točke (c) podtočke ii. ove Odluke predočiti mišljenje o državi u obliku utvrđenom u Dodatku II. ove Odluke, osim ako je Hrvatska narodna banka informacije i izjave koje se moraju iznijeti u tom mišljenju o državi već dobila u drugom kontekstu i«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 8. iza riječi: »na njih« na kraju rečenice dodaju se riječi: »ili ako se na njih primjenjuju mjere za sprječavanje krize ili mjere za upravljanje krizom u smislu zakona kojim se uređuje sanacija kreditnih institucija i investicijskih društava i Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, odnosno drugih usporedivih propisa država izvan EGP-a«.

Članak 5.

1. U članku 21. stavak 5. mijenja se i glasi:

»5. Hrvatska narodna banka može odrediti dodatne sigurnosne zahtjeve svim imateljima TIPS DCA, a posebno one povezane s kibersigurnošću ili suzbijanjem prijevara.«.

2. Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6., koji glasi:

»6. Smatrat će se da su imatelji TIPS DCA koji se koriste inicijatorima u skladu s člankom 7. stavkom 2. ili 3. ili koji dozvoljavaju pristup svojim TIPS DCA kako je određeno u članku 8. stavku 1., riješili rizik koji proizlazi iz toga korištenja ili pristupa u skladu s dodatnim sigurnosnim zahtjevima koji se na njih primjenjuju.«.

Članak 6.

U članku 26. stavak 4. mijenja se i glasi:

»4. U slučaju da Hrvatska narodna banka privremeno ili trajno isključi imatelja TIPS DCA-a iz sudjelovanja u sustavu TARGET2-HR
prema stavcima 1. ili 2. ovog članka, Hrvatska narodna banka odmah obavješćuje druge središnje banke i druge imatelje PM računa u svim komponentama sustava TARGET2 o tom privremenom ili trajnom isključenju preko ICM broadcast poruke. Uzima se da je takvu poruku poslao matični SB imatelja PM računa koji primi takvu poruku.

Imatelji povezanog PM računa odgovorni su za obavješćivanje svojih povezanih imatelja TIPS DCA-a o privremenom ili trajnom isključenju sudjelovanja imatelja TIPS DCA-a iz TARGET2-HR.

U slučaju da privremeno ili trajno isključenje sudjelovanja imatelja TIPS DCA iz TARGET2-HR nastupi tijekom prozora za tehničko održavanje, ICM broadcast poruka šalje se nakon obrade na početku dana sljedećega radnog dana sustava TARGET2.«.

Članak 7.

U članku 29. stavku 3. točka (c) mijenja se i glasi:

»(c) tijelima za superviziju, sanaciju i nadzor država članica i Europske unije, uključujući središnje banke, u mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje njihovih javnih zadaća, sve pod uvjetom da u svim tim slučajevima otkrivanje nije u suprotnosti sa zakonom.«.

Članak 8.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 17. studenoga 2019.

O.br. 2375/2019.

Zagreb, 14. studenoga 2019.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Boris Vujčić, v. r.