Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupcima namire za sporedne sustave

NN 110/2019 (15.11.2019.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o postupcima namire za sporedne sustave

HRVATSKA NARODNA BANKA

2224

Na temelju članka 155. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O POSTUPCIMA NAMIRE ZA SPOREDNE SUSTAVE

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. Odluke o postupcima namire za sporedne sustave (»Narodne novine«, br. 102/2018.) riječi: »ESB/2018/20 od 3. kolovoza 2018.« zamjenjuju se riječima: »ESB/2019/30 od 4. listopada 2019.«.

Članak 2.

1. U članku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»(4) „informacijski i kontrolni modul« ili »ICM» znači modul SSP-a koji omogućuje imateljima PM računa dobivanje on-line informacija i dostavljanje naloga za prijenos likvidnosti, upravljanje likvidnošću i, ako je primjenjivo, u izvanrednim situacijama, iniciranje pričuvnih naloga za plaćanje ili naloga za plaćanje unutar rješenja za izvanredne situacije«.

2. Iza točke (13) dodaje se točka (13a), koja glasi:

»(13a) »rješenje za izvanredne situacije« znači funkcionalnost SSP-a koja obrađuje vrlo kritična i kritična plaćanja u izvanrednim situacijama«.

Članak 3.

U članku 19. stavku 1. točki (d) podtočki iii. treći i četvrti redak mijenjaju se i glase:

»

nalozi za prijenos likvidnosti s T2S DCA-a na T2S DCA14,1 eurocentpo prijenosu
promjene unutar salda (tj. blokada, deblokada, rezervacija likvidnosti itd.)9,4 eurocentapo transakciji


«

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 17. studenoga 2019.

O.br. 2377/2019.

Zagreb, 14. studenoga 2019.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Boris Vujčić, v. r.