Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

NN 111/2019 (19.11.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2019. godinu i projekcije plana za 2020. i 2021. godinu

HRVATSKI SABOR

2233

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 14. studenoga 2019. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2019. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.033.498.252 kune

– ukupne rashode u iznosu od 2.761.723.402 kune

– višak u iznosu od 271.774.850 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/19-01/17

Zagreb, 14. studenoga 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Plan 2019.Povećanje/smanjenjeNovi plan 2019.
PRIHODI POSLOVANJA3.523.486.233-490.337.9813.033.148.252
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE100.000250.000350.000
UKUPNI PRIHODI3.523.586.233-490.087.9813.033.498.252
RASHODI POSLOVANJA2.828.517.000-433.384.3482.395.132.652
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE370.069.233-3.478.483366.590.750
UKUPNI RASHODI3.198.586.233-436.862.8312.761.723.402
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK325.000.000-53.225.150271.774.850


B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan 2019.Povećanje/smanjenjeNovi plan 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA73.000.0002.822.46075.822.460
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA438.000.000-7.900.000430.100.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE40.000.00042.502.69082.502.690
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU000
NETO FINANCIRANJE-325.000.00053.225.150-271.774.850
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz­redSkupinaPod­skupinaNaziv prihodaPlan 2019.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2019.
6PRIHODI POSLOVANJA3.523.486.233-490.337.9813.033.148.252
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna1.090.866.309-319.074.774771.791.535
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU18.815.000-65.00018.750.000
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna1.072.001.309-943.552.459128.448.850
634Pomoći od izvanproračunskih korisnika50.000-50.0000
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava0624.592.685624.592.685
64Prihodi od imovine11.750.000-50.00011.700.000
641Prihodi od financijske imovine10.100.000-400.0009.700.000
642Prihodi od nefinancijske imovine1.600.000400.0002.000.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove50.000-50.0000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.317.053.000-131.000.0002.186.053.000
652Prihodi po posebnim propisima2.317.053.000-131.000.0002.186.053.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija103.816.924-40.213.20763.603.717
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga33.000.000-13.000.00020.000.000
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna70.816.924-27.213.20743.603.717
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE100.000250.000350.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine100.000250.000350.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata100.000250.000350.000RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz­redSku­pinaPod­skupinaNaziv rashodaPlan 2019.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2019.
3RASHODI POSLOVANJA2.828.517.000-433.384.3482.395.132.652
31Rashodi za zaposlene173.600.0004.777.500178.377.500
311Plaće (Bruto)144.500.0002.677.500147.177.500
312Ostali rashodi za zaposlene4.200.0002.700.0006.900.000
313Doprinosi na plaće24.900.000-600.00024.300.000
32Materijalni rashodi1.071.443.000-68.499.0821.002.943.918
321Naknade troškova zaposlenima10.138.000530.00010.668.000
322Rashodi za materijal i energiju25.692.000-1.270.00024.422.000
323Rashodi za usluge1.023.085.000-64.864.082958.220.918
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.000-45.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja12.478.000-2.850.0009.628.000
34Financijski rashodi32.490.000-5.900.00026.590.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove31.000.000-5.400.00025.600.000
343Ostali financijski rashodi1.490.000-500.000990.000
35Subvencije1.833.60001.833.600
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.833.60001.833.600
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna80.975.000-36.345.75044.629.250
361Pomoći inozemnim vladama1.500.000-965.638534.362
363Pomoći unutar općeg proračuna77.475.000-39.880.11237.594.888
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna1.000.000-1.000.0000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.000.0005.500.0006.500.000
38Ostali rashodi1.468.175.400-327.417.0161.140.758.384
381Tekuće donacije920.0000920.000
383Kazne, penali i naknade štete1.600.00001.600.000
386Kapitalne pomoći1.465.655.400-327.417.0161.138.238.384
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE370.069.233-3.478.483366.590.750
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine30.500.00022.750.00053.250.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva30.500.00022.750.00053.250.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine167.484.233-39.143.483128.340.750
421Građevinski objekti123.934.233-21.893.483102.040.750
422Postrojenja i oprema26.750.000-8.600.00018.150.000
423Prijevozna sredstva6.800.000-5.250.0001.550.000
426Nematerijalna proizvedena imovina10.000.000-3.400.0006.600.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini172.085.00012.915.000185.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima172.085.00012.915.000185.000.000B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod- skupina
Plan 2019.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2019.
NETO FINANCIRANJE-365.000.00010.722.460-354.277.540
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA73.000.0002.822.46075.822.460
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici02.822.4602.822.460
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora02.822.4602.822.460
84Primici od zaduživanja73.000.000073.000.000
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti73.000.000073.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA438.000.000-7.900.000430.100.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova438.000.000-7.900.000430.100.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.400.000024.400.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora180.500.000-3.700.000176.800.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti233.100.000-4.200.000228.900.000


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan 2019.Povećanje/ smanjenjeNovi plan
2019.
01HRVATSKE VODE3.636.586.233-444.762.8313.191.823.402
     
100ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE283.853.000-15.107.500268.745.500
     
A1000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE249.303.0002.292.500251.595.500
3RASHODI POSLOVANJA249.303.0002.292.500251.595.500
31Rashodi za zaposlene173.600.0004.777.500178.377.500
311Plaće (Bruto)144.500.0002.677.500147.177.500
312Ostali rashodi za zaposlene4.200.0002.700.0006.900.000
313Doprinosi na plaće24.900.000-600.00024.300.000
32Materijalni rashodi73.953.000-1.985.00071.968.000
321Naknade troškova zaposlenima10.138.000530.00010.668.000
322Rashodi za materijal i energiju8.032.000730.0008.762.000
323Rashodi za usluge49.530.000-2.200.00047.330.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.000-45.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.203.000-1.000.0005.203.000
34Financijski rashodi1.450.000-500.000950.000
343Ostali financijski rashodi1.450.000-500.000950.000
38Ostali rashodi300.0000300.000
381Tekuće donacije300.0000300.000
K2000OPREMANJE7.750.000-4.000.0003.750.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine7.750.000-4.000.0003.750.000
422Postrojenja i oprema7.750.000-4.000.0003.750.000
     
K2001INFORMATIZACIJA13.000.000-4.000.0009.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.000.000-4.000.0009.000.000
422Postrojenja i oprema3.000.000-600.0002.400.000
426Nematerijalna proizvedena imovina10.000.000-3.400.0006.600.000
     
K2003POSLOVNE ZGRADE13.800.000-9.400.0004.400.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.800.000-9.400.0004.400.000
421Građevinski objekti13.800.000-9.400.0004.400.000
101SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI469.000.000-13.300.000455.700.000
     
A1001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU31.000.000031.000.000
34Financijski rashodi6.600.00006.600.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove6.600.00006.600.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova24.400.000024.400.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.400.000024.400.000
     
A1002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA193.400.000-7.405.000185.995.000
34Financijski rashodi12.900.000-3.705.0009.195.000
342Kamate za primljene zajmove12.900.000-3.705.0009.195.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova180.500.000-3.700.000176.800.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora180.500.000-3.700.000176.800.000
     
A1013ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI244.600.000-5.895.000238.705.000
34Financijski rashodi11.500.000-1.695.0009.805.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove11.500.000-1.695.0009.805.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova233.100.000-4.200.000228.900.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti233.100.000-4.200.000228.900.000
     
103TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA1.003.583.600-66.514.082937.069.518
     
A1004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA700.000.000-50.000.000650.000.000
32Materijalni rashodi699.400.000-50.000.000649.400.000
322Rashodi za materijal i energiju10.900.000-2.000.0008.900.000
323Rashodi za usluge688.000.000-48.000.000640.000.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500.0000500.000
38Ostali rashodi600.0000600.000
383Kazne, penali i naknade štete600.0000600.000
     
A1006OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE70.000.000-2.000.00068.000.000
32Materijalni rashodi70.000.000-2.000.00068.000.000
323Rashodi za usluge70.000.000-2.000.00068.000.000
A1007TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA69.083.600-10.964.08258.119.518
32Materijalni rashodi66.630.000-10.964.08255.665.918
323Rashodi za usluge66.425.000-11.364.08255.060.918
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja205.000400.000605.000
35Subvencije1.833.60001.833.600
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.833.60001.833.600
38Ostali rashodi620.0000620.000
381Tekuće donacije620.0000620.000
     
A1008HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA2.000.00002.000.000
32Materijalni rashodi2.000.00002.000.000
323Rashodi za usluge2.000.00002.000.000
     
A1009IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)140.000.0000140.000.000
32Materijalni rashodi137.960.0000137.960.000
322Rashodi za materijal i energiju4.000.00004.000.000
323Rashodi za usluge133.530.0000133.530.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja430.0000430.000
34Financijski rashodi40.000040.000
343Ostali financijski rashodi40.000040.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.000.00002.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna2.000.00002.000.000
     
A1010VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ9.800.000-1.300.0008.500.000
32Materijalni rashodi9.800.000-1.300.0008.500.000
322Rashodi za materijal i energiju2.760.00002.760.000
323Rashodi za usluge6.950.000-1.300.0005.650.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja90.000090.000
     
A1011IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU6.700.00006.700.000
32Materijalni rashodi6.700.00006.700.000
323Rashodi za usluge6.650.00006.650.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.000050.000
     
A1012OSTALI IZVANREDNI IZDACI6.000.000-2.250.0003.750.000
32Materijalni rashodi5.000.000-2.250.0002.750.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000.000-2.250.0002.750.000
38Ostali rashodi1.000.00001.000.000
383Kazne, penali i naknade štete1.000.00001.000.000
     
104PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI1.880.149.633-349.841.2491.530.308.384
     
K2004KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA195.185.000315.000195.500.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna17.500.000-7.980.0009.520.000
361Pomoći inozemnim vladama1.500.000-965.638534.362
363Pomoći unutar općeg proračuna15.000.000-6.014.3628.985.638
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna1.000.000-1.000.0000
38Ostali rashodi5.600.000-4.620.000980.000
386Kapitalne pomoći5.600.000-4.620.000980.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini172.085.00012.915.000185.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima172.085.00012.915.000185.000.000
     
K2005ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE200.000.000-10.000.000190.000.000
38Ostali rashodi200.000.000-10.000.000190.000.000
386Kapitalne pomoći200.000.000-10.000.000190.000.000
     
K2006ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA128.166.40025.000.000153.166.400
38Ostali rashodi128.166.40025.000.000153.166.400
386Kapitalne pomoći128.166.40025.000.000153.166.400
     
K2007EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA5.600.000-150.0145.449.986
38Ostali rashodi5.600.000-150.0145.449.986
386Kapitalne pomoći5.600.000-150.0145.449.986
     
K2010ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)30.500.00022.750.00053.250.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine30.500.00022.750.00053.250.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva30.500.00022.750.00053.250.000
     
K2011PROJEKTI NAVODNJAVANJA15.000.000-600.00014.400.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države10.475.000-3.865.7506.609.250
363Pomoći unutar općeg proračuna10.475.000-3.865.7506.609.250
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.525.0003.265.7507.790.750
421Građevinski objekti4.525.0003.265.7507.790.750
K2013IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA1.210.948.233-340.781.235870.166.998
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.000.0005.500.0006.500.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.000.0005.500.0006.500.000
38Ostali rashodi1.081.539.000-321.272.002760.266.998
386Kapitalne pomoći1.081.539.000-321.272.002760.266.998
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine128.409.233-25.009.233103.400.000
421Građevinski objekti105.609.233-15.759.23389.850.000
422Postrojenja i oprema16.000.000-4.000.00012.000.000
423Prijevozna sredstva6.800.000-5.250.0001.550.000
     
K2061PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA44.750.000-16.375.00028.375.000
38Ostali rashodi44.750.000-16.375.00028.375.000
386Kapitalne pomoći44.750.000-16.375.00028.375.000
     
K2062SANACIJA KLIZIŠTA50.000.000-30.000.00020.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države50.000.000-30.000.00020.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna50.000.000-30.000.00020.000.000