Odluka o izmjenama Odluke o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanje Uredu predsjednice Republike Hrvatske i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom

NN 112/2019 (20.11.2019.), Odluka o izmjenama Odluke o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanje Uredu predsjednice Republike Hrvatske i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2245

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. studenoga 2019. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O DAVANJU ODREĐENIH NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA UPRAVLJANJE UREDU PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE I DRŽAVNOM UREDU ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

I.

U Odluci o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanje Uredu predsjednice Republike Hrvatske i Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 47/16), naziv Odluke mijenja se i glasi:

»Odluka o davanju određenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanje Uredu predsjednice Republike Hrvatske i Ministarstvu državne imovine«.

II.

Točka I. mijenja se i glasi:

»Zgrade s pratećim prostorima i objektima koje čine kompleks Predsjedničkih dvora – Vila Zagorje s aneksom, Vila Prekrižje, objekt počasne satnije i drugi objekti (u daljnjem tekstu: nekretnine) i pokretnine koje neposredno služe tim nekretninama daju se na upravljanje Uredu predsjednice Republike Hrvatske, a u katastarskom operatu označene su kao kat.čest.br. 113/1, Pantovčak, ukupne površine 279.678 m², upisana u posjedovni list br. 2422, k.o. Črnomerec.«.

III.

U točki II. stavku 1., u uvodnoj rečenici riječi: »Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvu državne imovine«.

U podstavku 2. riječi: »Pantovčak 241a, Zagreb« zamjenjuju se riječima: »Pantovčak 243«.

IV.

U točki IV. stavku 1. riječi: »Državni ured za upravljanje državnom imovinom« zamjenjuju se riječima: »Ministarstvo državne imovine«.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/376
Urbroj: 50301-26/24-19-2
Zagreb, 14. studenoga 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.