Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom

NN 112/2019 (20.11.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2263

Na temelju članka 19. stavka 4. članka 268. stavka 3. i članka 271. stavka 3. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/14, 29/18 i 115/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. studenoga 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KAPITALU I TEHNIČKIM PRIČUVAMA MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOM

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Pravilnika o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom (»Narodne novine«, br. 68/14 i 41/17, dalje: Pravilnik), iza broja »19/2014« dodaju se brojevi »29/2018 i 115/2018«.

Članak 2.

U cijelom se Pravilniku i Prilozima I i II, ispred riječi »kapital« dodaje riječ »regulatorni« u odgovarajućem padežu, osim u slučajevima kad se radi o temeljnom kapitalu.

Članak 3.

U cijelom Pravilniku riječ »Agencija« zamjenjuje se riječju »Hanfa« u odgovarajućem padežu.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/06
Urbroj: 326-01-70-72-19-1
Zagreb, 14. studenoga 2019.

Zamjenik predsjednika
Upravnog vijeća
Jurica Jednačak, v. r.