Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

NN 112/2019 (20.11.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2264

Na temelju članka 41. stavka 8., članka 42. stavka 11., članka 45. stavka 10. i članka 50. stavka 4. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, 29/18 i 115/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. studenoga 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U članku 1. Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 52/14, 41/17 i 51/18, dalje: Pravilnik) iza prve alineje dodaje se nova alineja koja glasi:

» – uvjeti za izuzeće od primjene odredbe članka 41. stavka 3. Zakona, o minimalnom broju članova uprave mirovinskog društva koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondovima,«.

Članak 2.

U članku 2. točki 2. iza broja »19/14« dodaju se brojevi »29/18 i 115/18«.

Članak 3.

Iza članka 14. dodaje se novi članak 14.a koji glasi:

»(1) Mirovinsko društvo koje upravlja zatvorenim mirovinskim fondovima nije dužno ispunjavati uvjet o najmanjem broju članova uprave iz članka 41. stavka 3. Zakona ako može dokazati:

1. da navedena obveza nije razmjerna značaju, opsegu i složenosti poslovanja mirovinskog društva, kao i prirodi, opsegu i složenosti poslova koje obavlja za račun fondova pod upravljanjem,

2. da se i bez pridržavanja navedenog uvjeta može osigurati upravljanje mirovinskim društvom pažnjom dobrog stručnjaka.

(2) Prilikom procjenjivanja je li razmjerno korištenje izuzeća iz članka 41. stavka 5. Zakona, mirovinsko društvo dužno je procijeniti hoće li učinkovitost uprave tim izuzećem biti ugrožena, a takvu procjenu dužno je redovito preispitivati.

(3) Prilikom procjenjivanja iz stavka 2. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je odlučiti koje su mjere i postupci najprimjereniji za osiguranje djelotvornosti uprave, kao i za osiguranje upravljanja mirovinskim društvom pažnjom dobrog stručnjaka, te između ostalog uzeti u obzir sljedeće kriterije:

a) obavlja li mirovinsko društvo uz djelatnost upravljanja zatvorenim mirovinskim fondovima i djelatnost upravljanja otvorenim mirovinskim fondovima, te obavlja li i pomoćne djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 2. Zakona,

b) opseg i složenost poslovanja, broj fondova pod upravljanjem, veličinu imovine pod upravljanjem, kompleksnost proizvoda mirovinske štednje u ponudi kao i investicijskih strategija fondova pod upravljanjem, te ukupnu bilancu i prihode mirovinskog društva.

c) broj članova fondova pod upravljanjem,

d) broj zaposlenika mirovinskog društva,

e) broj osoba koje u mirovinskom društvu ili za mirovinsko društvo obavljaju poslove ponude mirovinskih programa,

f) prekogranično obavljanje djelatnosti.

(4) Za izuzeće od primjene odredbi članka 41. stavka 3. Zakona u skladu sa stavcima 1. – 3. ovoga članka potrebno je prethodno odobrenje Hanfe.

(5) Mirovinsko društvo koje u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika ima samo jednog člana uprave zbog korištenja ovog izuzeća, nije dužno ishoditi prethodno odobrenje Hanfe.«

Članak 4.

U cijelom Pravilniku riječ »Agencija« zamjenjuje se riječju »Hanfa« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/06

Urbroj: 326-01-70-72-19-2

Zagreb, 14. studenoga 2019.

Zamjenik predsjednika
Upravnog vijeća
Jurica Jednačak, v. r.