Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

NN 112/2019 (20.11.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2265

Na temelju članka 31. stavka 8., članka 34. stavka 11., članka 39. stavka 4. i članka 40. stavka 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, 93/2015, 64/2018 i 115/2018), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. studenoga 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA ČLANSTVO U UPRAVI I NADZORNOM ODBORU MIROVINSKOG DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA

Članak 1.

U članku 2. točki 2. Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 52/14 i 39/17, dalje: Pravilnik) iza broja »19/14« dodaju se brojevi »93/2015, 64/2018 i 115/2018«.

Članak 2.

U članku 12. se iza riječi Zakona riječ »za« zamjenjuje riječju »na«.

Članak 3.

U članku 15. riječ »suglasnosti« zamjenjuje se riječju »odobrenja«.

Članak 4.

U cijelom Pravilniku riječ »Agencija« zamjenjuje se riječju »Hanfa« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/05

Urbroj: 326-01-70-72-19-7

Zagreb, 14. studenoga 2019.

Zamjenik predsjednika
Upravnog vijeća
Jurica Jednačak, v. r.