Pravilnik o prikupljanju i analizi statističkih i drugih podataka o radu sudova i državnih odvjetništava

NN 113/2019 (22.11.2019.), Pravilnik o prikupljanju i analizi statističkih i drugih podataka o radu sudova i državnih odvjetništava

Ministarstvo pravosuđa

2273

Na temelju članka 72. stavka 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15 i 67/18) i članka 66. stavka 5. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 67/18) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O PRIKUPLJANJU I ANALIZI STATISTIČKIH I DRUGIH PODATAKA O RADU SUDOVA I DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način prikupljanja i analize statističkih i drugih podataka o radu sudova i državnih odvjetništava (dalje u tekstu: pravosudna tijela).

Članak 2.

Svrha prikupljanja i analize statističkih i drugih podataka o radu pravosudnih tijela je osigurati učinkovitije funkcioniranje pravosudnog sustava i pridonijeti upravljanju javnim politikama pravosuđa.

Članak 3.

(1) Statistički i drugi podaci u smislu ovog Pravilnika su:

1. opći podaci o pravosudnim tijelima:

– brojno stanje pravosudnih tijela

– brojno stanje kadrova u pravosudnim tijelima (pravosudnih dužnosnika te sudskih i državnoodvjetničkih službenika i namještenika)

2. podaci o radu pravosudnih tijela:

– podaci o kretanju broja predmeta u pravosudnim tijelima (podaci o broju primljenih, riješenih i neriješenih predmeta)

– podaci o trajanju postupaka u pojedinim vrstama predmeta u pravosudnim tijelima.

(2) U svrhu analize rada pravosudnih tijela prati se kretanje pokazatelja učinkovitosti rada pravosudnih tijela.

Članak 4.

(1) Statistička izvješća sadrže podatke koji su dostupni u informacijskim sustavima u primjeni u pravosudnim tijelima.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka unose, dodavanjem, mijenjanjem ili brisanjem zbog promjena u određenim vremenskim razdobljima održavaju te za njihovu točnost i potpunost odgovaraju pravosudna tijela.

Članak 5.

(1) Sadržaj statističkih izvješća utvrđuje Ministarstvo pravosuđa u suradnji sa sudovima i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske.

(2) Statistička izvješća stvaraju se u informacijskim sustavima koja su u primjeni u pravosudnim tijelima odnosno dio su informacijskih sustava u primjeni u pravosudnim tijelima.

Članak 6.

Kao pokazatelji učinkovitosti rada pravosudnih tijela prate se:

1. Stopa rješavanja predmeta (pokazatelj CR) kao odnos između broja riješenih i primljenih predmeta unutar određenog vremenskog razdoblja, izražena u postotku

2. Brzina rješavanja predmeta (pokazatelj CTR) kao odnos između broja riješenih predmeta u određenom vremenskom razdoblju i broja neriješenih predmeta na kraju određenog vremenskog razdoblja

3. Vrijeme rješavanja predmeta (pokazatelj DT) kao odnos između broja dana u određenom vremenskom razdoblju i brzine rješavanja predmeta (pokazatelja CTR) odnosno kao procijenjeno vrijeme trajanja rješavanja određene vrste predmeta

4. Stopa učinkovitosti (pokazatelj ER) kao odnos između broja rješavatelja i broja riješenih predmeta u određenom vremenskom razdoblju u određenom pravosudnom tijelu

5. Broj neriješenih predmeta na kraju određenog vremenskog razdoblja (pokazatelj TB) kao razlika između ukupnog broja neriješenih predmeta na početku određenog vremenskog razdoblja i riješenih predmeta unutar istog vremenskog razdoblja

6. Broj predmeta u radu po rješavatelju (pokazatelj CPJ) kao odnos između broja rješavatelja i broja predmeta u radu na kraju određenog vremenskog razdoblja.

Članak 7.

(1) Ministarstvo pravosuđa tromjesečno i godišnje na svojim mrežnim stranicama objavljuje statistička izvješća o radu pravosudnih tijela.

(2) Tromjesečno izvješće sadrži podatke o radu pojedinih sudova po pokazateljima iz članka 6. ovoga Pravilnika, a objavljuje se u roku od 30 dana od isteka tromjesečja na koje se izvješće odnosi.

(3) Godišnje izvješće sadrži podatke iz članka 3. stavka 1. i članka 6. ovoga Pravilnika o radu sudova, a iz članka 3. stavka 1. točke 1. o radu državnih odvjetništava te se objavljuje do kraja ožujka svake godine za prethodnu godinu.

Članak 8.

Za potrebe izvještavanja na temelju drugih propisa te na traženje drugih korisnika Ministarstvo pravosuđa prikuplja, obrađuje i dostavlja i druge podatke koji se odnose na rad pravosudnih tijela, a koji su dostupni u informacijskom sustavu u primjeni u pravosudnim tijelima.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/100016

Urbroj: 514-04-02-01-01/3-19-01

Zagreb, 11. studenoga 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.