Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova

NN 113/2019 (22.11.2019.), Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova

Ministarstvo poljoprivrede

2275

Na temelju članka 21. stavka 4. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

– program stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova (u daljnjem tekstu: Program), način izdavanja i sadržaj potvrde o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova (u daljnjem tekstu: potvrda za gospodarski ribolov)

– oblik, sadržaj i način vođenja Registra izdanih potvrda za gospodarski ribolov (u daljnjem tekstu: registar).

Članak 2.

(1) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Vijeća (EU) 2017/159 od 19. prosinca 2016. o provedbi Sporazuma o provedbi Konvencije o radu u ribolovu iz 2007. Međunarodne organizacije rada sklopljenog 21. svibnja 2012. između Općeg udruženja poljoprivrednih zadruga u Europskoj uniji (COGECA), Europskog saveza transportnih radnika (ETF) i Udruženja nacionalnih organizacija ribolovnih poduzeća u Europskoj uniji (Europêche) (Tekst značajan za EGP) (SL L 206, 29. 7. 1991.).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Program

Članak 3.

(1) Program obuhvaća upoznavanje kandidata s propisima iz područja ribarstva i zaštite prirode i okoliša a koji se odnose na ograničenja i zabrane ribolova određenih vrsta riba i drugih morskih organizama; osposobljavanje za ribare koje se odnosi na rukovanje vrstama ribolovnog alata koje će upotrebljavati i na poznavanje ribolova kojim će se baviti; načinom ribolova pojedinim ribolovnim alatima kao i načinom uporabe i namjenom pojedinih ribolovnih alata i opreme u gospodarskom ribolovu, načinom dostave podataka u gospodarskom ribolovu stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva te nadzorom obavljanja gospodarskog ribolova.

(2) Program iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Provedba stručnog osposobljavanja

Članak 4.

(1) Stručno osposobljavanje provodi se najmanje jednom mjesečno ukoliko ima prijavljenih kandidata.

(2) Raspored održavanja stručnog osposobljavanja objavljuje se na mrežnim stranicama Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

(3) Organizacija i održavanje stručnog osposobljavanja provodi se u Područnoj jedinici/Ispostavama Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Područna jedinica/ispostave).

(4) Kandidat ne plaća naknadu za stručno osposobljavanje.

Postupak prijave za stručno osposobljavanje

Članak 5.

(1) Kandidat koji želi pristupiti stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova podnosi prijavu – iskaz interesa elektroničkim putem mrežnih stranica Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede: https://www.savjetodavna.hr/interes-za-tecaj/?areaId=114 ili osobno u Područnoj jedinici /Ispostavama.

(2) Prijava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:

– ime i prezime kandidata

– OIB broj kandidata

– adresu prebivališta kandidata i

– kontakt (telefonski broj i adresu elektroničke pošte)

(3) Po zaprimljenom iskazu interesa, na mrežnim stranicama Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede bit će objavljen raspored održavanja stručnog osposobljavanja.

Postupak podnošenja zahtjeva za izdavanje potvrde bez obaveze stručnog osposobljavanja po ovom Programu

Članak 6.

(1) Za izdavanje Potvrde temeljem završenog studija iz područja ribarstva sukladno odredbama članka 21. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« 62/17 i 14/19) podnosi se zahtjev.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:

– ime i prezime

– OIB broj

– adresu prebivališta

– kontakt (telefonski broj i adresu elektroničke pošte) i

– naziv završenog studija iz područja ribarstva – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja ribarstva.

(3) Osobe koje podnose zahtjev temeljem završenog studija iz područja ribarstva uz njega prilažu dokaz o završenom studiju.

Postupak izdavanja potvrde za gospodarski ribolov

Članak 7.

(1) Nakon provedenog stručnog osposobljavanja prema Programu svakom kandidatu Ministarstvo poljoprivrede izdaje potvrdu za gospodarski ribolov.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osobama koje su završile preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja ribarstva, izdat će se potvrda za gospodarski ribolov bez obaveze stručnog osposobljavanja prema ovom Programu.

(3) Potvrde za gospodarski ribolov iz stavaka 1.i 2. ovoga članka ispunjavaju se elektronički i ispisuju računalnim ispisom.

Obrazac potvrde za gospodarski ribolov

Članak 8.

(1) Potvrdu za gospodarski ribolov Ministarstvo poljoprivrede izdaje na obrascu formata A4.

(2) Na prednjoj stranici obrasca iz stavka 1. ovoga članka nalazi se tekst sljedećeg sadržaja:

– grb Republike Hrvatske

– naziv ministarstva koje izdaje potvrdu

– pravna osnova na temelju koje se izdaje potvrda

– naziv obrasca potvrde

– osobni podaci osobe koja je stručno osposobljena: ime i prezime, OIB, adresa prebivališta

– podaci o provedenoj edukaciji: mjesto, datum, broj sati, predavači, redni broj upisa,

– datum i mjesto izdavanja potvrde i

– pečat i potpis ovlaštene osobe.

Registar izdanih potvrda

Članak 9.

(1) Podaci o prijavljenim kandidatima i provedenom stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova, kao i osobama iz članka 6. stavka 2. ovoga Pravilnika unose se u registar koji se vodi u elektroničkom obliku u Upravi za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

(2) Nakon održanog stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova u registar se po službenoj dužnosti unose podaci potrebni za izdavanje potvrde:

– osobni podaci osobe koja je stručno osposobljena: ime i prezime, OIB, adresa prebivališta

– podaci o provedenoj edukaciji: mjesto, datum, broj sati, predavači, redni broj upisa

– datum i mjesto izdavanja potvrde

– datum upisa u registar

– mjesto i datum stručnog osposobljavanja, odnosno za osobe iz članka 6. stavka 2. ovoga mjesto i datum završetka studija

– imena predavača koji su sudjelovali u stručnom osposobljavanju.

Obaveza odgovorne osobe

Članak 10.

Odgovorna osoba ovlaštenika povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova obavezna je uputiti sve ribare na o načinu rukovanja ribarskim alatom koji će se koristiti na ribarskom plovilu i na poznavanje ribolova kojim će se baviti.

Završne odredbe

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova, obrascu i načinu izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova te o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra o izdanim uvjerenjima (»Narodne novine«, broj 62/13).

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/65

Urbroj: 525-09/0485-19-3

Zagreb, 5. studenoga 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG 1.

PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI GOSPODARSKOG RIBOLOVA

1. Opći podaci

1.1. Naziv programa

Program stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova.

1.2. Ciljna skupina korisnika

Stručno osposobljavanje za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova namijenjeno je osobama koje imaju namjeru obavljati djelatnost gospodarskog ribolova na moru kao odgovorna osoba za obavljanje ribolova, a nisu stručno osposobljeni sukladno članku 21. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19).

2. Plan i program stručnog osposobljavanja

2.1. Trajanje programa i način provedbe edukacije

Nakon objave termina održavanja stručnog osposobljavanja organizira se predavanje u trajanju od 8 sati nakon čega se kandidatima izdaje potvrda o stručnoj osposobljenosti.

2.2. Plan stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova

Redni brojNastavne cjelineBroj sati
1.Pregled propisa, postupak ostvarivanja prava i područja obavljanja gospodarskog ribolova1
2.Način obavljanja gospodarskog ribolova3
3.Zaštita prirode i okoliša1
4.Dostava podataka u gospodarskom ribolovu1
5.Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva1
6.Nadzor obavljanja gospodarskog ribolova1
UKUPNO8


2.2.2. Program stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova

Program stručnog osposobljavanja za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova obuhvaća:

1. Uvod

1.1. Pregled propisa

1.2. Postupak ostvarivanja prava na obavljanje gospodarskog ribolova

1.3. Područja obavljanja gospodarskog ribolova

2. Način obavljanja gospodarskog ribolova

2.1. Vrste i količine ribolovnih alata i opreme

2.2. Način uporabe i namjena pojedinih ribolovnih alata

2.3. Poznavanje konstrukcijsko-tehničkih osobina ribolovnih alata i opreme

2.4. Dozvoljeno vrijeme uporabe ribolovnih alata

3. Zaštita prirode i okoliša

3.1. Zabrane i ograničenje u obavljanju ribolova

3.2. Lovostaj i minimalne veličine riba i drugih morskih organizama

3.3. Zaštićene vrste u Jadranskom moru

3.4. Utjecaj ribolova na okoliš

4. Dostava podataka u gospodarskom ribolovu

4.1. Način vođenja i dostave očevidnika i izvješća o ulovu

4.2. Dostava društveno-gospodarskih podataka

5. Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva

5.1. Vaganje i prva prodaja

5.2. Sljedivost proizvoda ribarstva

6. Nadzor obavljanja gospodarskog ribolova

6.1. Ovlaštenja ribarskih inspektora i ovlaštenih osoba u kontroli

6.2. Kaznena djela i prekršaji u gospodarskom ribolovu