Pravilnik o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca

NN 113/2019 (22.11.2019.), Pravilnik o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2276

Na temelju članka 43. stavka 12. i članka 44. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/2017, 130/2017 i 14/2019) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I OBLIKU PRODAJNOG LISTA I SADRŽAJU REGISTRA PRVIH KUPACA

Područje primjene

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se:

– postupak prve prodaje proizvoda ribarstva,

– sadržaj, oblik, način i rokovi dostave prodajnog lista i potvrde o preuzimanju,

– uvjeti, način i rokovi dostave podataka o izvršenoj prodaji proizvoda ribarstva krajnjim potrošačima s plovila,

– postupak registracije prvih kupaca,

– sadržaj registra prvih kupaca,

– postupak odobravanja vaganja u odobrenim objektima

– postupak izdavanja potvrda o ulovu.

(2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na sve korisnike Portala gospodarskog ribarstva i proizvode ribarstva ulovljene i iskrcane u gospodarskom ribolovu na moru koji se stavljaju na tržište na teritoriju Republike Hrvatske.

(3) Ovaj Pravilnik se ne primjenjuje na proizvode ribarstva koji se koriste u svrhu daljnjeg uzgoja te na proizvode ribarstva porijeklom iz uzgoja.

Pojmovnik

Članak 2.

Osim pojmova određenih Zakonom o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/2017, 130/2017 i 14/2019) (u daljnjem tekstu: Zakon) pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) Korisnici Portala gospodarskog ribarstva – sve fizičke i pravne osobe koje su dužne unositi i dostavljati podatke o ribarstvu.

b) Krajnji potrošač – fizička osoba koja kupuje proizvode ribarstva radi vlastite potrebe te ih ne stavlja dalje na tržište.

c) Odobreni objekt – subjekt u poslovanju s hranom, pravna ili fizička osoba, odnosno tvrtka ili obrt upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, Odjeljak VII – Živi školjkaši ili Odjeljak VIII – Proizvodi ribarstva, kako je regulirano posebnim propisima o hrani.

d) Prvi kupac – pravna ili fizička osoba, odnosno tvrtka društva ili obrt koji kupuje proizvode ribarstva od proizvođača radi daljnje prodaje ili radi prodaje krajnjem potrošaču i koja je registrirana kao prvi kupac sukladno Zakonu i ovom pravilniku.

e) Portal gospodarskog ribarstva (u daljnjem tekstu: PGR) – internetski portal koji je dio Geoinformacijskog sustava ribarstva (u daljnjem tekstu: GISR) te predstavlja mjesto pristupa informacijama korisnicima PGR-a, dostupan na internetskoj stranici http://www.ribarstvo.hr/pgr

f) Potvrda o ulovu – potvrda koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede i kojom Republika Hrvatska jamči da su proizvodi ribarstva za koje se ona izdaje ulovljeni na zakonit, prijavljen i reguliran način u skladu sa Zakonom i Uredbom Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999.

g) Pojednostavljena potvrda o ulovu – potvrda koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede i kojom Republika Hrvatska jamči da su proizvodi ribarstva za koje se ona izdaje ulovljeni na zakonit, prijavljen i reguliran način u skladu sa Zakonom i Uredbom Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999, a koji su ulovljeni ili dobiveni od ulova plovila manjih od 20 GT ili 12 metara, a koja ne koriste povlačne alate ili manjih od 8 metara bez obzira na alate koje koriste ili koja nemaju nadgradnju.

Registracija prvih kupaca

Članak 3.

(1) Pravne ili fizičke osobe iz članka 43. stavka 2. Zakona koje namjeravaju biti prvi kupci i obavljati prvu prodaju proizvoda ribarstva u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom moraju podnijeti Zahtjev za registraciju prvih kupaca (u daljnjem tekstu: Zahtjev).

(2) Zahtjev za registraciju podnosi se putem PGR-a.

(3) Prije podnošenja Zahtjeva korisnici se moraju registrirati na PGR-u, ako registracija na PGR-u nije izvršena ranije.

(4) Obvezni podaci za registraciju na PGR su:

a) naziv tvrtke društva ili obrta

b) osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB broj) tvrtke društva ili obrta

c) adresa (ulica, kućni broj, broj pošte i mjesto)

d) ime i prezime odgovorne osobe te OIB broj odgovorne osobe

e) kontakt odgovorne osobe (adresa elektroničke pošte, broj telefona ili mobitela).

(5) Prijavom na PGR registrirani korisnici PGR-a mogu ispuniti Zahtjev koji se nalazi na PGR-u, koji se ispisan i potpisan podnosi Ministarstvu poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Uz Zahtjev se obavezno prilaže preslika osobne iskaznice odgovorne osobe podnositelja Zahtjeva radi potvrđivanja identiteta i propisani iznos upravne pristojbe za donošenje rješenja za koja nije propisana posebna pristojba pred tijelima državne uprave.

(6) Zahtjev sadrži najmanje sljedeće podatke:

a) podaci koje ispunjavaju svi podnositelji zahtjeva:

– naziv tvrtke društva ili obrta

– adresa (ulica, kućni broj, broj pošte i mjesto)

– OIB broj ili više njih ako se radi o obrtu ili tvrtki društva u suvlasništvu

– matični broj obrta (MBO) ili matični broj subjekta (MBS) za tvrtke

– kontakt podaci (adresa elektroničke pošte, broj telefona ili mobitela)

– postojeći jedinstveni registracijski broj prvog kupca koji se sada koristi, ako je primjenjivo

– informacija da li se namjerava vršiti daljnja prodaja van teritorija Republike Hrvatske.

b) podaci koje dodatno ispunjavaju podnositelji zahtjeva ovlaštenici povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru:

– CFR broj plovila ili više njih, ako je primjenjivo

– vanjski identifikacijski broj i naziv plovila ili više njih, ako je primjenjivo

– serijski broj povlastice ili više njih, ako je primjenjivo.

c) podaci koje dodatno ispunjavaju podnositelji zahtjeva odobreni objekti:

– odobreni broj objekta iz Upisnika odobrenih objekata u poslovanja s hranom životinjskog podrijetla ili više njih, ako je primjenjivo,

d) podaci koje dodatno ispunjavaju podnositelji zahtjeva subjekti u poslovanju s hranom – ribarnice:

– evidencijski broj registriranog objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla ili više njih, ako je primjenjivo.

(7) Ako podnositelj zahtjeva odobreni objekt ili registrirana ribarnica posjeduje više objekata na različitim lokacijama koji će preuzimati ili kupovati proizvode ribarstva, za svaki objekt ili ribarnicu mora navesti odobreni broj objekta ili evidencijski broj registriranog objekta.

(8) Pravne ili fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetima za registraciju prvog kupca za više od jedne kategorije prvog kupca (ovlaštenik povlastice i/ili korisnik odobrenog objekta i/ili registrirani objekt – ribarnica i/ili ugostitelj), dužni su u zahtjevu označiti sve kategorije prvog kupca za koje se žele registrirati te ispuniti i dostaviti podatke i dokumentaciju koja se odnosi na sve označene kategorije prvih kupaca.

(9) Ministarstvo će na temelju podnesenog Zahtjeva izvršiti provjeru podataka kroz GISR, odgovarajući trgovački registar ili obrtni registar, upisnik odobrenih i registriranih objekata koji vodi Ministarstvo sukladno propisima o hrani, upisnik registriranih subjekata i objekata u poslovanju s hranom koji vodi Ministarstvo zdravstva i ostale dostupne službene evidencije i registre.

(10) Ministarstvo može zatražiti dostavu dodatne dokumentacije ili dokaza koji potvrđuju podatke iz stavka 6. ovog članka.

(11) Dodatna dokumentacija ili dokazi iz stavka 10. ovog članka može biti zatražena i dostavljena elektroničkim putem.

(12) Postupak ispunjavanja i dostave Zahtjeva, kao i registracije prvih kupaca opisani su u uputama na PGR-u.

Registracija i aktivacija prvih kupaca

Članak 4.

(1) Za Zahtjeve koji udovolje propisanim uvjetima, Ministarstvo će elektronički izvršiti aktivaciju prvog kupca kroz GISR i donijeti rješenje o registraciji prvog kupca.

(2) Ministarstvo će elektroničkom aktivacijom prvom kupcu dodijeliti jedinstveni registracijski broj prvog kupca, korisničko ime i privremenu lozinku za pristup modulu prve prodaje i modulu vaganja na PGR-u te će moći ispunjavati podatke vezane za postupak prve prodaje i vaganja proizvoda ribarstva.

(3) Prvi kupac će nakon elektronske aktivacije koju će zaprimiti na adresu elektroničke pošte iz Zahtjeva, izvršiti prijavu na PGR-u te unijeti svoje korisničke podatke koji se odnose na podatke o odgovornim osobama za izdavanje prodajnih listova i vaganje proizvoda ribarstva te podatke o vagama.

(4) U slučaju Zahtjeva podnesenog od strane odobrenog objekta, donošenjem rješenja o registraciji prvog kupca izdaje se i rješenje o odobravanju za vaganje te se omogućava ispunjavanje potvrde o preuzimanju proizvoda ribarstva.

(5) U slučaju da je korisnik na Zahtjevu označio da je izvoznik, omogućit će se izdavanje Potvrda o ulovu.

(6) Za Zahtjeve koji ne udovolje propisanim uvjetima Ministarstvo će donijeti rješenje o odbijanju Zahtjeva.

Promjena podataka i ukidanje registracije

Članak 5.

(1) Sve promjene podataka navedenih u članku 3. ovoga Pravilnika odgovorna osoba prvog kupca dužna je prijaviti Ministarstvu u roku od 30 dana od nastale promjene.

(2) Promjene podataka prijavljuju se podnošenjem Zahtjeva za promjenom podataka prvog kupca koji se podnosi elektronskim putem Ministarstvu.

(3) Ako se promjena odnosi na podatke sadržane u rješenju o registraciji prvog kupca, Ministarstvo će izdati novo rješenje.

(4) Ministarstvo će donijeti rješenje o ukidanju rješenja o registraciji i brisanju prvog kupca iz registra u slučajevima iz članka 43. stavka 10. Zakona.

Opći uvjeti za prvu prodaju

Članak 6.

(1) Prva prodaja obavlja se elektroničkim putem na PGR-u.

(2) Postupak prve prodaje započinje nakon što je evidentirano vaganje na PGR-u.

(3) Nakon zabilježenog vremena vaganja elektronički se evidentira da je započeo teći rok za dostavu prodajnog lista ili potvrde o preuzimanju.

(4) Prvi kupac ne smije proizvode ribarstva stavljati u daljnju prodaju dok ne ispuni i Ministarstvu ne dostavi prodajni list.

(5) Dostavom prodajnog lista Ministarstvu elektroničkim putem od strane registriranog prvog kupca završava postupak prve prodaje.

Posebne odredbe za prvog kupca ovlaštenika povlastice

Članak 7.

Registrirani prvi kupac ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru, vlastite proizvode ribarstva može dalje prodavati isključivo u maloprodaji krajnjim potrošačima sukladno propisima koji uređuju sigurnost hrane, djelatnost trgovine i u skladu s propisima lokalne samouprave.

Posebne odredbe za prvu prodaju plavoperajne tune i igluna

Članak 8.

(1) Prilikom prodaje plavoperajne tune i igluna moraju se poštivati i posebni propisi o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna te o programu dokumentacije koja prati tunu na tržištu.

(2) U slučaju prve prodaje plavoperajne tune i igluna registrirani prvi kupac može biti samo odobreni objekt.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, prvi kupac plavoperajne tune i igluna može biti i subjekt u poslovanju s hranom – ugostitelj, na način i u roku navedenom u propisu koji uređuje sljedivost navedenih proizvoda.

Prodajni list

Članak 9.

(1) Prodajni list ima jedinstveni serijski broj kojim se može povezati s prvim kupcem a sastoji se od:

– oznake HRVSN i

– jedinstvenog serijskog broja prodajnog lista koji se generira iz informacijskog sustava.

(2) Obvezni podaci za ispunjavanje prodajnog lista su:

a) CFR broj plovila, vanjski identifikacijski broj i naziv plovila s kojeg su iskrcani proizvodi ribarstva

b) naziv obrta ili tvrtke ovlaštenika povlastice

c) OIB broj pravne ili fizičke osobe ovlaštenika povlastice

d) adresa ovlaštenika povlastice

e) mjesto i poštanski broj

f) broj očevidnika ili izvješća o ulovu

g) mjesto i datum iskrcaja

h) naziv kupca, adresa i njegov OIB broj

i) FAO-va troslovna šifra za svaku vrstu uz trgovački i znanstveni naziv svake vrste

j) odgovarajuće zemljopisno područje na kojem je ostvaren ulov

k) broj evidencije vaganja

l) izvagane količine proizvoda ribarstva svake vrste, izražene kao masa proizvoda u kilogramima i raščlanjene po načinu prezentiranja proizvoda

m) za sve proizvode ribarstva na koje se primjenjuju tržišni standardi, pojedinačna veličina ili masa, klasa, način prezentiranja i svježina, prema potrebi

n) LOT broj ili broj serije

o) namjena

p) mjesto i datum prodaje

q) referentni broj računa i prema potrebi, kupoprodajni ugovor ili interni broj dokumenta na temelju kojeg je izrađen prodajni list, u slučaju kada su pravna ili fizička osoba ovlaštenika povlastice i registrirani prvi kupac ista pravna ili fizička osoba i kada su proizvodi namijenjeni za ishranu životinja (uzgajališta);

r) gdje je to primjenjivo, upućivanje na potvrdu o preuzimanju ili transportni dokument sukladno posebnom propisu

s) jedinična cijena po kg i ukupna vrijednost proizvoda ribarstva

t) BCD broj ako se radi o plavoperajnoj tuni.

(3) Prodajni list ispunjava se i važeći je u elektroničkom obliku, a može se ispisati na obrascu iz Priloga I. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) Prvi kupci koji su registrirani za više od jedne kategorije prvog kupca sukladno članku 3. stavku 8. ovog Pravilnika, dužni su dostavljati prodajne listove za svaku kategoriju prvog kupca posebno.

(5) Prvi kupci odobreni objekti koji imaju više odobrenih objekata dužni su za svaki odobreni objekt ispuniti pojedinačni prodajni list ili potvrdu o preuzimanju.

(6) Postupak ispunjavanja i opis podataka potrebnih za ispunjavanje i dostavu prodajnog lista nalaze se u uputama na PGR-u.

Potvrda o preuzimanju

Članak 10.

(1) Ako su proizvodi ribarstva namijenjeni prodaji u kasnijoj fazi, mogu ih preuzeti samo registrirani prvi kupci – odobreni objekti.

(2) Odgovorne osobe odobrenih objekata dužne su za preuzete proizvode ribarstva za koje je dostavljena evidencija vaganja elektronički ispuniti i dostaviti Ministarstvu potvrdu o preuzimanju.

(3) Potvrda o preuzimanju ima jedinstveni serijski broj s kojim se može povezati s proizvođačima, transportnim dokumentom i odobrenim objektima, a sastoji se od:

– oznake HRVTO i

– jedinstvenog serijskog broja potvrde o preuzimanju koji se generira iz GISR-a.

(4) Obvezni podaci za ispunjavanje potvrde o preuzimanju su:

a) CFR broj plovila, vanjski identifikacijski broj i naziv plovila s kojeg su iskrcani proizvodi ribarstva

b) broj očevidnika ili izvješća o ulovu

c) mjesto i datum iskrcaja

d) naziv ovlaštenika povlastice

e) FAO-va troslovna šifru za svaku vrstu uz trgovački i znanstveni naziv svake vrste

f) odgovarajuće zemljopisno područje na kojem je ostvaren ulov

g) broj evidencije vaganja

h) izvagane količine svake vrste, izražene kao masa proizvoda u kilogramima i raščlanjene po načinu prezentiranja proizvoda

i) naziv i adresu te odobreni broj objekata u kojima su proizvodi ribarstva preuzeti

j) informaciju o transportnom dokumentu, ako je primjenjivo

k) BCD broj ako se radi o plavoperajnoj tuni.

(5) Potvrda o preuzimanju ispunjava se i važeća je u elektroničkom obliku, a može se ispisati na obrascu iz Priloga II. koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(6) Postupak ispunjavanja i opis podataka potrebnih za ispunjavanje potvrde o preuzimanju nalaze se u uputama na PGR-u.

Potvrda o ulovu

Članak 11.

(1) Potvrde o ulovu mogu se izdati za proizvode ribarstva za koje je dostavljen prodajni list za ribarsko plovilo koje je ostvarilo ulov tih proizvoda.

(2) Ministarstvo izdaje i ovjerava potvrde o ulovu i pojednostavljene potvrde o ulovu (u daljnjem tekstu: Potvrde) na zahtjev prvog ili sljedećeg kupca proizvoda ribarstva koji ih namjerava dalje prodavati van teritorija Republike Hrvatske i potrebna mu je Potvrda o ulovu.

(3) Potvrde se ispunjavaju i dostavljaju elektroničkim putem.

(4) Prvi kupac može ispuniti i zatražiti ovjeravanje Potvrde nakon uredno dostavljenog prodajnog lista, dok sljedeći kupac za izdavanje Potvrde u modulu potvrda o ulovu mora unijeti broj prodajnog lista.

(5) Sljedeći kupac mora izvršiti registraciju na PGR-u te će nakon izvršene registracije, prijavom na PGR-u imati omogućen modul potvrda o ulovu.

(6) Ministarstvo ovjerava Potvrde elektroničkim putem na način da osigurava sustav sljedivosti, zaštitu podataka te jamči kontrolu i nadzor.

(7) Potvrde koje Ministarstvo ovjeri elektroničkim putem u PDF formatu smatraju se izvornicima samo ukoliko su na odgovarajući način pohranjene u elektronskoj web-aplikaciji Ministarstva kroz koju se izdaju.

(8) Ministarstvo odobrava ponovni izvoz proizvoda ribarstva koji su uvezeni na temelju Potvrda o ulovu.

(9) Na postupak izdavanja i ovjeravanja Potvrda odgovarajuće se primjenjuju Uredba Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje, suzbijanje i zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, o izmjeni uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999.

(10) Potvrde se mogu ispisati u PDF formatu na obrascima iz Priloga III. ovog Pravilnika koji je sastavni dio Pravilnika.

(11) Postupak ispunjavanja i opis podataka potrebnih za ispunjavanje Potvrda nalazi se u uputama na PGR-u.

Prodaja s ribarskog plovila

Članak 12.

(1) Pod prvom prodajom ne smatra se izravna prodaja dnevnog ulova proizvoda ribarstva s ribarskog plovila krajnjem potrošaču,

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, ovlaštenik povlastice ne mora biti registrirani prvi kupac

(3) Ukupna količina prodanih proizvoda ribarstva s ribarskog plovila iz stavka 1. ovog članka može iznositi do najviše 5,00 kilograma po krajnjem potrošaču, a ukupno do najviše 3.000,00 kuna dnevno po povlastici.

(4) Prodaju s ribarskog plovila iz stavka 1. ovog članka, mogu obavljati samo ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru koji su prethodno dostavili podatke o ulovu i povratku elektroničkim putem ili putem autorizirane aplikacije za mobilni uređaj.

(5) Podaci o prodaji s ribarskog plovila dostavljaju se Ministarstvu elektroničkim putem nakon izvršene prodaje s plovila, najkasnije 24 sata od evidentiranog povratka putem elektronskog očevidnika ili autorizirane aplikacije za mobilni uređaj.

(6) Podaci o prodaji s ribarskog plovila moraju najmanje sadržavati podatke o količini, vrsti i prosječnoj cijeni prodanih proizvoda ribarstva.

(7) Prodaja s ribarskih plovila iz stavka 4. ovog članka obavlja se sukladno posebnim propisima o zdravstvenoj ispravnosti hrane, propisima o trgovini i u skladu s uvjetima koje propisuje lokalna samouprava.

Prodaja za potrebe znanstvenih istraživanja

Članak 13.

(1) Pod prvom prodajom ne smatra se prodaja proizvoda ribarstva koja se obavlja radi prikupljanja bioloških podataka i procjenu učinka ribolova na morski ekosustav koju obavljaju znanstvene organizacije sukladno Zakonu.

(2) Prodaju za potrebe znanstvenih istraživanja mogu obavljati ovlaštenici povlastice izravno znanstvenim organizacijama pod uvjetom da su prethodno dostavili podatke o ulovu i povratku elektroničkim putem ili putem autorizirane aplikacije za mobilni uređaj.

Registar prvih kupaca

Članak 14.

(1) Ministarstvo vodi registar prvih kupaca u elektroničkom obliku u GISR-u.

(2) U registar prvih kupaca upisuju se prvi kupci koji udovolje uvjetima propisanim Zakonom i ovim Pravilnikom.

(3) U registar se, ovisno što je primjenjivo, obvezno upisuju sljedeći podaci:

a) Opći podaci:

– naziv tvrtke ili obrta prvog kupca

– jedinstveni registracijski broj prvog kupca

– korisničko ime

– kategorija prvog kupca

– adresa (ulica, kućni broj, broj pošte i mjesto),

– OIB

– podaci za kontakt (adresa elektroničke pošte, broj telefona ili mobitela)

b) Dodatni podaci za ovlaštenike povlastice za gospodarski ribolov na moru:

– CFR broj plovila,

– vanjski identifikacijski broj i naziv plovila,

– serijski broj povlastice.

c) Dodatni podaci za odobrene objekte:

– odobreni broj objekta,

– odgovorna osoba za preuzimanje proizvoda ribarstva.

d) Dodatni podaci za registrirane ribarnice:

– evidencijski broj registriranog objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla.

e) Podaci o registriranom subjektu u poslovanju s hranom koji se bavi ugostiteljstvom:

– broj i datum Rješenja o upisu registriranih subjekata i objekata u poslovanju s hranom.

(4) U registar se evidentiraju svi registrirani prvi kupci, promjene podataka i ukidanje registracije prvog kupca.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 15.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, broj 154/08).

(2) Prvi kupci koji su registrirani sukladno Pravilniku iz stavka 1. ovog članka da bi mogli obavljati prvu prodaju proizvoda ribarstva dužni su također podnijeti Zahtjev i registrirati se na PGR-u.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 16. prosinca 2019. godine.

Klasa: 011-02/17-01/51

Urbroj: 525-13/0758-19-17

Zagreb, 11. studenoga 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

PRILOG II.

PRILOG III.