Odluka o porezima Grada Zadra

NN 113/2019 (22.11.2019.), Odluka o porezima Grada Zadra

Grad Zadar

2281

Na temelju članaka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 27. Statuta Grada Zadra (»Glasnik Grada Zadra«, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Zadra, na 22. sjednici, održanoj 14. studenoga 2019. godine, donosi

ODLUKU

O POREZIMA GRADA ZADRA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Odlukom o porezima Grada Zadra (u daljnjem tekstu: Odluka) se utvrđuju: vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa, visina, način obračuna i plaćanja poreza koji su vlastiti prihod Grada Zadra.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Porezi Grada Zadra su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju i

3. porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak na području Grada Zadra, sukladno važećim odredbama Zakona o porezu na dohodak, podzakonskih akata, te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaća se na: porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Članak 4.

Obveznik plaćanja prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada Zadra.

Članak 5.

Osnovica za plaćanje prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen prema važećim odredbama Zakona o porezu na dohodak, podzakonskih akata, te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 12% na osnovicu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Grada Zadra, a poslove utvrđivanja i naplate poreza na dohodak obavlja Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Porez na potrošnju

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na području Grada Zadra.

Članak 8.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada Zadra.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koja se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 3. ovog članka porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec i to Gradu Zadru.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 9.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3 % i predstavlja vlastiti izvor prihoda Grada Zadra.

Poslove u svezi utvrđivanja i naplate poreza na potrošnju obavlja Grad Zadar – Upravni odjel za financije.

Porez na kuće za odmor

Članak 10.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa ili drugog pribora.

Obveznik plaćanja poreza na kuće za odmor je pravna i fizička osoba koja je vlasnik ili suvlasnik kuće za odmor koja se nalazi na području Grada Zadra.

Suvlasnici kuće za odmor obveznici su poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim dijelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizičkom razdiobom pripao pojedinom suvlasniku.

Članak 11.

Obveznik poreza na kuće za odmor koja se nalazi na području Grada Zadra, dužan je Gradu Zadru – Upravnom odjelu za financije dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu, podatke o poreznom obvezniku te druge podatke.

Podatke iz stavka 1. ovog članka treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 10. stavka 1. ove Odluke, osim osobne iskaznice, OIB vlasnika kuće i vlasničkog lista uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: uvjerenje o prebivalištu, računi za potrošak vode i električne energije, putovnica, potvrda o radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, mjesto podnošenja porezne prijave, mjesto školovanja djece, kao i ostali relevantni dokazi.

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15 kn/m² korisne površine kuće za odmor na cijelom području Grada Zadra i predstavlja vlastiti izvor prihoda Grada Zadra.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

Poslove u svezi utvrđivanja i naplate poreza na kuće za odmor obavlja Grad Zadar – Upravni odjel za financije.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Postupci utvrđivanja poreza na tvrtku ili naziv započeti do dana stupanja na snagu Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj: 115/16 i 101/17) završit će se prema odredbama Odluke o porezu na tvrtku ili naziv (»Glasnik Grada Zadra«, broj: 6/01, 7/01 – ispravak, 9/04 i 4/09).

Na postupak utvrđivanja i naplate poreza iz ove Odluke te žalbu, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kazneni i prekršajni postupak, te sva druga pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona (»Narodne novine« broj: 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15, 44/16 i 115/16), Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine« broj 115/16) i Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj: 115/16 i 101/17).

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluke Gradskog vijeća Grada Zadra o gradskim porezima, i to:

Odluka o porezu na potrošnju (»Glasnik Grada Zadra«, broj: 6/01 i 4/09);

Odluka o porezu na kuće za odmor (»Glasnik Grada Zadra«, broj: 2/11 i 16/14);

Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra (»Glasnik Grada Zadra«, broj: 4/12, 17/13, 16/14 i 1/15 – ispravak)

Članak 15.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Glasniku Grada Zadra«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 410-01/19-01/02

Urbroj: 2198/01-2-19-2

Zadar, 14. studenoga 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ZADRA

Predsjednik
Zvonimir Vrančić, dr. med., v. r.