Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

NN 115/2019 (27.11.2019.), Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Ministarstvo poljoprivrede

2308


Na temelju članka 50. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine, donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/19-04/354, urbroj: 50301-25/05-19-2, od 12. rujna 2019. godine (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Ovim Pravilnikom osigurava se provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 оd 6. kolovoza 2015. o utvrđivanju pravila primjene Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru (SL L 211, 8. 8. 2015.) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1368).

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) podnositelj zahtjeva – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi zahtjev u skladu s odredbama ovoga Pravilnika

2) korisnik svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravo na korištenje sredstava mjera Programa, upisana u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te Registar zajedničke organizacije tržišta. Pravne osobe koje imaju pravo na korištenje pojedinih mjera Programa, a nisu upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka, su: udruge pčelara, županijski pčelarski savezi, Hrvatski pčelarski savez te znanstveno-istraživačke institucije. Iznimno, udruge pčelara koje se prijavljuju za mjeru iz članka 11., stavka 1., podstavka a) ili za mjeru iz članka 16., stavka 1. moraju biti upisane u Evidenciju pčelara i pčelinjaka

3) pčelar svaka fizička ili pravna osoba (uključujući i udruge pčelara koje posjeduju košnice) koja se bavi uzgojem i/ili držanjem pčela te proizvodnjom pčelinjih proizvoda iz Priloga I. dijela XXII. Uredbe (EU) 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) te upisana u Evidenciju pčelara i pčelinjaka

4) udruga pčelara, uključujući saveze pčelara – udruga upisana u Registar udruga Republike Hrvatske

5) Evidencija pčelara i pčelinjaka (u daljnjem tekstu: Evidencija) – baza podataka koja obuhvaća popis pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18) (u daljnjem tekstu: Zakon o poljoprivredi)

6) košnica definicija u smislu ovoga Pravilnika ima jednako značenje kao definicija navedena u članku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 оd 11. svibnja 2015. o dopuni Uredbe (EZ) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu potpore u pčelarskom sektoru (SL L 211, 8. 8. 2015.),

7) broj košnica – broj košnica korisnika upisanih i ažuriranih u Evidenciji u skladu s Programom

8) Registar zajedničke organizacije tržišta (u daljnjem tekstu: ZOT Registar) – evidencija svih podnositelja zahtjeva za mjere tržišne potpore koju vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u skladu s člankom 41. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o poljoprivredi

9) dvostruko financiranje – podrazumijeva radnje kojima se dovodi do primanja potpore iz mjera Programa za troškove za koje je već zatraženo ili će biti zatraženo i/ili ostvareno pravo na potporu iz drugog izvora

10) viša sila i izvanredne okolnosti – definicija u smislu ovoga Pravilnika ima jednako značenje kao definicija korištena u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.)

11) ekološki pčelar – pčelar upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji s važećom potvrdnicom (certifikat) za tekuću proizvodnu godinu

12) konvencionalni pčelari – svi pčelari osim ekoloških pčelara.

Članak 4.

(1) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) je tijelo nadležno za provedbu mjera Programa i pravila propisanih ovim Pravilnikom što posebno uključuje:

– objavu i provedbu javnih natječaja

– osnivanje povjerenstva za potrebe obrade javnih natječaja i izbor najpovoljnijeg ponuđača

– zaprimanje, kontroliranje i obradu zahtjeva

– upisivanje podnositelja zahtjeva u ZOT Registar

– provođenje administrativne kontrole zahtjeva i kontrole na terenu

– isplaćivanje potpora

– pred nadležnim sudovima pokretanje postupaka u svezi sa svojim odlukama i ugovorima i

– podnošenje kaznene prijave kada ocijeni da su prekršene odredbe zakona kojim se uređuje kazneni postupak.

(2) Agencija za plaćanja u skladu s člankom 41. stavkom 1. podstavkom 6. Zakona o poljoprivredi donosi:

– Odluku o odabiru i/ili odbijanju projekta primijenjenih istraživanja

– Odluku o isplati potpore podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili i/ili djelomično udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika

– Odluku o povratu sredstava

– Odluku o odbijanju podnositeljima zahtjeva koji ne udovoljavaju uvjetima ovoga Pravilnika.

(3) Na temelju Odluke o isplati Agencija za plaćanja isplaćuje novčana sredstva na žiro-račun korisnika, podnositelja zahtjeva.

Podnošenje zahtjeva za isplatu potpore

Članak 5.

(1) Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja zahtjeve za isplatu potpore (u daljnjem tekstu: zahtjev) na obrascima koji se nalaze na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

(2) Podnositelj zahtjeva mora u zahtjevu potvrditi da:

– su podaci navedeni u zahtjevu istiniti

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– će se odazvati pozivu Agencije za potrebe dopune zahtjeva i dokumentacije u roku 10 dana od dana zaprimanja obavijesti o dopuni

– će omogućiti kontrolu na terenu i inspekcijski nadzor

– će čuvati preslike zahtjeva i dokazne dokumentacije pet godina od dana podnošenja zahtjeva

– nije po računima priloženim uz zahtjev ostvario potporu iz drugih izvora financiranja i

– nije s dobavljačima povezan vlasničkim odnosima.

(3) Obrasci zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom šalju se putem pošte ili dostavljaju neposredno Agenciji za plaćanja isključivo u tiskanom obliku.

(4) Na originalu računa, koji se koristi za ostvarivanje prava na potporu, mora biti naznačeno ime, prezime i OIB podnositelja zahtjeva te je na original računa podnositelj zahtjeva dužan vlastoručno napisati: »NPP – tekuća pčelarska godina«.

(5) Zahtjevu se prilaže jasno čitljiva preslika pravovaljanog originala plaćenog računa iz stavka 4. ovoga članka, a u slučaju plaćanja transakcijskim računom i jasno čitljiva preslika dokaza o plaćenom računu, na kojem je naznačeno ime i prezime podnositelja zahtjeva, a u slučaju plaćanja internetskim bankarstvom potrebno je priložiti potvrdu banke o izvršenoj transakciji.

(6) U slučaju kad je original računa iz stavka 4. ovoga članka pisan na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, Agencija za plaćanja ima pravo tražiti da korisnik priloži i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

(7) Ekološki pčelari dužni su zahtjevu kojim ostvaruju dodatno pravo na potporu, u skladu sa statusom ekološkog pčelara, priložiti presliku važećeg certifikata o ekološkoj proizvodnji.

(8) Zahtjev podnesen nakon isteka roka navedenog za pojedinu mjeru smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se razmatrati.

(9) Svi računi koji se prilažu uz zahtjev za sufinanciranje moraju biti plaćeni u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje.

(10) Ako je korisnik priloženim računima opravdao manji iznos od moguće maksimalne potpore prema ovom Pravilniku pripada mu potpora po opravdanom manjem iznosu.

(11) Ako zbroj svih odobrenih zahtjeva po mjeri za potporom premaši Programom predviđena novčana sredstva za tu mjeru, proporcionalno će se smanjiti odobreni iznosi za isplatu potpore.

Članak 6.

U provođenju mjera i pravila propisanih ovim Pravilnikom obračun tečaja eura obavljat će se u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju Europske središnje banke na dan 31. prosinca 2018. godine.

Članak 7.

(1) Troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su:

– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost

– carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade

– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka

– troškovi rabljene opreme

– troškovi transporta

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade

– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u eurima, kao i drugi isključivo financijski izdaci

– plaćanja u naturi

– svi troškovi održavanja, amortizacije i

– troškovi najma.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka dopušteni su troškovi iz:

– stavka 1. podstavaka 5., 9. i 10. ovoga članka za mjeru Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelinjih proizvoda i

– stavka 1. podstavka 10. ovoga članka za sufinanciranje podmjere b) iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Dvostruko financiranje mjera utvrđenih ovim Pravilnikom nije dopušteno.

Članak 9.

U slučaju više sile i izvanrednih okolnosti korisnik ili njegov ovlaštenik mora u roku od deset radnih dana od dana nastanka događaja o tome obavijestiti Agenciju za plaćanja na Obrascu 9. »Slučaj više sile i izvanredne okolnosti« te priložiti potrebne dokaze.

Članak 10.

Hrvatski pčelarski savez (u daljnjem tekstu: HPS) je za potrebe ovoga Pravilnika dužan do 10. veljače tekuće pčelarske godine Agenciji za plaćanja dostaviti u elektronskom obliku podatke iz Evidencije, za pčelare čiji je broj košnica ažuriran zaključno s 9. veljače tekuće pčelarske godine, a prikupljen je u skladu s Programom.

II. PROVEDBA MJERA

1. Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara

Članak 11.

(1) Mjerom Tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara sufinanciraju se sljedeće podmjere:

a) nabava novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu

b) edukacija pčelara za zvanje: pčelar, senzorski analitičar ili apiterapeut

c) izrada i tisak informativnih materijala, izrada i održavanje mrežne stranice HPS-a, tisak i distribucija časopisa Hrvatska pčela, izrada sustava informiranja na platformama koje koriste pčelari i sudjelovanje predstavnika HPS-a na specijaliziranim pčelarskim i drugim skupovima u čijem programu je prisutna tematika iz pčelarstva.

(2) Korisnici podmjere a) iz stavka 1. ovoga članka su pčelari neprekidno upisani i ažurirani u Evidenciji najmanje dvije godine uključujući tekuću godinu podnošenja zahtjeva.

(3) Korisnici podmjere b) iz stavka 1. ovoga članka su:

– registrirane udruge pčelara, županijski savezi pčelara i HPS za stručna predavanja i radionice

– pčelari neprekidno upisani u Evidenciju najmanje dvije godine uključujući tekuću godinu podnošenja zahtjeva, za edukacije pčelara po programima u trajanju od minimalno 20 sati.

(4) Korisnik podmjere c) iz stavka 1. ovoga članka je HPS.

Članak 12.

(1) Podmjerom a) iz stavka 1. članka 11. ovoga Pravilnika korisnicima se omogućava povrat maksimalno do 80 % prihvatljivog troška u skladu s Programom.

(2) Podmjerama b) i c) iz stavka 1. članka 11. ovoga Pravilnika korisnicima se omogućava povrat maksimalno do 90 % prihvatljivog troška u skladu s Programom.

(3) U okviru podmjere a) iz stavka 1. članka 11. ovoga Pravilnika prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi 1.000,00 kuna, a maksimalni iznos povrata prema razredima je sljedeći:

a) 1 – 15 košnica, 3.000,00 kuna

b) 16 – 30 košnica, 10.000,00 kuna

c) 31 – 50 košnica, 20.000,00 kuna

d) 51 – 100 košnica, 35.000,00 kuna

e) 101 – 300 košnica, 50.000,00 kuna

f) 301 i više košnica, 75.000,00 kuna.

(4) U okviru podmjere b) iz stavka 1. članka 11. ovoga Pravilnika prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi 1.000,00 kuna, a maksimalni iznos povrata prema razredima je sljedeći:

– za stručna predavanja i radionice održane u okviru tekuće pčelarske godine:

1) registriranoj udruzi pčelara, 10.000,00 kuna

2) županijskom savezu pčelara, 30.000,00 kuna

3) HPS-u, 75.000,00 kuna.

– za edukaciju pčelara po programima u trajanju od minimalno 20 sati po završenom pojedinačnom stupnju edukacije, 2.000,00 kuna.

(5) U okviru podmjere c) iz stavka 1. članka 11. ovoga Pravilnika prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku u okviru pčelarske godine iznosi 1.000,00 kuna, a maksimalni iznos 400.000,00 kuna.

Članak 13.

(1) Zahtjev za sufinanciranje podmjere a) iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja na Obrascu 1. dio A »Tehnička pomoć«, do 20. travnja tekuće pčelarske godine.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se preslike originala plaćenih računa i dokazi iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje.

(3) Popis opreme iz stavka 1. ovoga članka za koju je moguće podnijeti zahtjev za sufinanciranje nalazi se u Prilogu I. »Tehnička pomoć« i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(4) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti isključivo za nabavu nove opreme, uključujući i onu kupljenu u trećim zemljama koja mora imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.

(5) Korisnik podmjere a) iz stavka 1. članka 11. ovoga Pravilnika dužan je voditi detaljnu evidenciju o pomagalima, priboru i opremi za koju je ostvario potporu na Obrascu 1. dio E »Tehnička pomoć – evidencija o sufinanciranim pomagalima, priboru i opremi«, ažurirati broj košnica u Evidenciji neprekidno pet godina od godine podnošenja zahtjeva, namjenski koristiti sufinancirana pomagala, pribor i opremu te mu se stavlja zabrana njihovog otuđenja u razdoblju od pet neprekidnih godina od dana podnošenja zahtjeva uz mogućnost otpisa u skladu s propisanim rokovima amortizacije.

(6) Zahtjev za sufinanciranje podmjere b) iz članka 11. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja na Obrascu 1. dio B »Tehnička pomoć – stručna predavanja – radionice« (za stručna predavanja i radionice) ili Obrascu 1. dio C »Tehnička pomoć – edukacije pčelara« (za edukacije pčelara) do 31. svibnja tekuće pčelarske godine, a sufinanciraju se:

– stručna predavanja i radionice organizirana u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje od strane udruga pčelara, županijskog saveza pčelara ili HPS-a i

– edukacije pčelara organizirane u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje.

(7) Uz zahtjev iz stavka 6. ovoga članka prilažu se:

a) za udruge/saveze organizatore stručnih predavanja i radionica:

– preslika originala plaćenih računa i dokazi iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje za najam prostora za održavanje stručnog predavanja, najam opreme za prezentaciju (prijenosno računalo, projektor, projekcijsko platno, tisak i slanje poziva, tisak edukativnog ili informativnog materijala)

– original ugovora o djelu sklopljen s predavačem/provoditeljem stručne edukacije ili račun o izvođenju stručne edukacije ili radionice

– preslika plaćenog putnog naloga (obračun dnevnica, obračun prijevoznih troškova, obračun troškova smještaja) u razdoblju od 1. kolovoza do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje

– vlastoručno potpisane evidencije prisutnosti pčelara na predavanju ili radionici (potpisna lista s čitljivim imenom i prezimenom te telefonskim brojem pčelara),

– popis predavača/provoditelja stručne edukacije ili radionice

– program stručne edukacije/radionice ili publikacija ako je tiskana

b) pčelari za edukaciju za senzorske analitičare, apiterapiju ili pčelarske škole:

– preslika originala plaćenih računa i dokazi iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje

– dokaz o završenoj edukaciji

– program obrazovanja iz kojeg je vidljivo trajanje edukacije.

(8) Zahtjev za sufinanciranje iz članka 11. stavka 1. podstavka c) ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja na Obrascu 1. dio D »Tehnička pomoć – informativne aktivnosti« do 31. srpnja tekuće pčelarske godine.

(9) Uz zahtjev iz stavka 8. ovoga članka prilažu se:

a) za izradu informativnih materijala:

– preslike originala plaćenih računa i dokazi iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. kolovoza do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje

– original ugovora o djelu za troškove intelektualnog rada za izradu sadržaja informativnog materijala te dokaz o plaćanju navedenog ugovora o djelu

b) za izradu i održavanje mrežne stranice HPS-a, izradu informatičkih aplikativnih rješenja za pčelare te izradu časopisa Hrvatska pčela:

– preslike originala plaćenih računa i dokazi iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. kolovoza do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje

c) za sudjelovanje predstavnika HPS-a na specijaliziranim pčelarskim i drugim skupovima u čijem programu je prisutna tematika iz pčelarstva u i izvan Republike Hrvatske:

– preslika plaćenog putnog naloga (obračun dnevnica, obračun prijevoznih troškova, obračun troškova smještaja, ulaznica) te dokaz o plaćenoj kotizaciji u razdoblju od 1. kolovoza do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje.

2. Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze

Članak 14.

(1) Mjerom Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze sufinancira se nabava odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP), kiselina koje se koriste za tretiranje protiv varooze (mliječne, mravlje, octene i oksalne kiseline) i konzumnog šećera.

(2) Korisnici mjere iz stavka 1. ovoga članka su konvencionalni i ekološki pčelari.

(3) Potpora za mjeru iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti prema broju pčelinjih zajednica upisanih u Evidenciji i ažuriranih prije podnošenja zahtjeva za sufinanciranje u tekućoj pčelarskoj godini, za nabavu:

a) VMP-a

b) VMP-a i kiselina

c) VMP-a i konzumnog šećera ili

d) VMP-a, kiselina i konzumnog šećera.

(4) Potpora za kiseline iz stavka 1. ovoga članka kao i za konzumni šećer može se ostvariti samo ako je korisnik zatražio i ostvaruje pravo na potporu za VMP.

(5) Maksimalni iznos potpore po pčelinjoj zajednici iznosi:

a) 30,00 kuna za konvencionalne pčelare i

b) 50,00 kuna za ekološke pčelare.

(6) Maksimalni iznos potpore za kiseline iz stavka 1. ovoga članka i/ili za konzumni šećer može činiti najviše 50 % iznosa potpore iz stavka 5. ovoga članka i ne može biti veći od iznosa potpore koji je ostvario za VMP.

(7) Ako je korisnik ostvario manje od 50 % maksimalnog iznosa potpore za VMP, u istom omjeru ostvaruje pravo na potpore za kiseline iz stavka 1. ovoga članka i/ili konzumni šećer.

(8) Osnova za izračun potpore iz stavka 1. ovoga članka je broj košnica korisnika utvrđen u skladu s odredbom članka 10. ovoga Pravilnika.

Članak 15.

(1) Zahtjev za sufinanciranje mjere iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se na Obrascu 2. »Suzbijanje štetnika i bolesti pčela, naročito varooze« Agenciji za plaćanja do 20. travnja tekuće pčelarske godine.

(2) Zahtjevu se prilaže preslika originalnog računa i dokaz iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju od 1. kolovoza do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje, koji moraju sadržavati podatke o kupljenom VMP-u.

(3) Ako je korisnik podnio zahtjev koji uključuje i sufinanciranje nabave kiseline i/ili konzumnog šećera iz s članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika zahtjevu se prilaže preslika originalnog računa i dokaz iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju od 1. kolovoza do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje.

3. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja

Članak 16.

(1) Mjerom Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja sufinancira se kupnja nove opreme koja se koristi za selidbu košnica.

(2) Korisnici mjere iz stavka 1. ovoga članka su pčelari upisani i ažurirani u Evidenciji najmanje dvije godine uključujući tekuću godinu podnošenja zahtjeva.

(3) Mjerom iz stavka 1. ovoga članka omogućava se korisnicima povrat maksimalno do 80 % sredstava u skladu s Programom.

(4) U okviru mjere iz stavka 1. ovoga članka prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi 1.000,00 kuna.

(5) U okviru mjere iz stavka 1. ovoga članka prije mogućeg umanjenja maksimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi:

a) 35.000,00 kuna za pčelare koji imaju od 30 do 80 košnica

b) 50.000,00 kuna za pčelare koji imaju od 81 do 200 košnica i

c) 75.000,00 kuna za pčelare koji imaju od 201 i više košnica.

(6) Pčelari koji u Evidenciji imaju evidentirano manje od 30 košnica, nemaju pravo na korištenje sredstava iz mjere navedene u stavku 1. ovoga članka.

(7) Korisnik mjere dužan je voditi detaljnu evidenciju o opremi iz stavka 1. ovoga članka na Obrascu 3. dio B »Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja – evidencija o sufinanciranoj opremi«, ažurirati broj košnica u Evidenciji neprekidno pet godina od godine podnošenja zahtjeva, namjenski koristiti sufinanciranu opremu te mu se stavlja zabrana njenog otuđenja u razdoblju od pet neprekidnih godina od dana podnošenja zahtjeva uz mogućnost otpisa u skladu s propisanim rokovima amortizacije.

Članak 17.

(1) Zahtjev za mjeru iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 20. travnja tekuće pčelarske godine na Obrascu 3. dio A »Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja«.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se preslika originala plaćenog računa i dokaz iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti isključivo za nabavu nove opreme, uključujući i onu kupljenu u trećim zemljama koja mora imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.

(4) Popis opreme iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika za koju je moguće podnijeti zahtjev za sufinanciranje nalazi se u Prilogu II. »Oprema za seleće pčelarenje« i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

4. Mjere za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost

Članak 18.

(1) Mjerama za potporu laboratorija za analizu pčelinjih proizvoda s ciljem potpore pčelarima da svoje proizvode plasiraju na tržište i povećaju njihovu vrijednost sufinancira se:

a) ispitivanje kvalitete meda utvrđivanjem kvalitete i botaničkog podrijetla za najviše tri uzroka meda prema jednom ili više sljedećih parametara po uzorku:

– udio vode

– električna vodljivost

– količina hidroksimetilfurfurala (HMF)

– aktivnost dijastaze

– melisopalinološka i

– senzorska analiza

b) ispitivanje kvalitete drugih pčelinjih proizvoda utvrđivanjem kvalitete prema jednom ili više sljedećih parametara za najviše 3 uzorka istog proizvoda, po uzorku:

– pčelinji vosak: patvorine

– pelud: suha tvar, sadržaj bjelančevina

– propolis: suha tvar u tinkturi

– matična mliječ: 10-HDA, mikrobiološka slika

– pčelinji otrov: melitin, bjelančevine i senzorička

c) ispitivanje ostataka kontaminanata u medu za najviše 3 uzorka prema jednom ili više sljedećih parametara:

– teški metali (po metalu):

1. olovo

2. kadmij ili

3. živa

– ostaci pesticida

– ostaci veterinarskih lijekova (sulfonamidi i kloramfenikoli).

(2) Korisnici mjere iz stavka 1. ovoga članka su pčelari, pčelarske udruge, županijski savezi pčelara te HPS.

(3) Pčelar ima pravo na sufinanciranje ispitivanja po tri uzorka iste vrste proizvoda u okviru jedne pčelarske godine. Slanje uzoraka za ispitivanje može biti:

– samostalno od strane pčelara i

– preko udruge pčelara, županijskog saveza pčelara ili HPS-a.

(4) Mjerom iz stavka 1. ovoga članka sufinancira se maksimalno do 90 % prihvatljivog troška ispitivanja po uzorku.

(5) Ispitivanje iz stavka 1. ovoga članka može se izvršiti isključivo u akreditiranom laboratoriju za analizu.

(6) Iznos sufinanciranja iz stavka 3. ovoga članka ne može biti veći od 500,00 kuna po uzorku.

Članak 19.

(1) Zahtjev za sufinanciranje za mjere iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se na Obrascu 4. dio A »Potpore za analize proizvoda« (za pčelare koji uzorke na analizu dostavljaju samostalno, uključujući i udruge pčelara koje posjeduju košnice) ili Obrascu 4. dio B »Potpore za analize proizvoda« (za pčelare koji uzorke za ispitivanje dostavljaju preko udruge pčelara, županijskog saveza pčelara ili HPS-a) ovoga Pravilnika Agenciji za plaćanja do 15. srpnja tekuće pčelarske godine.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

– preslike originalnih računa i dokazi iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje koji moraju sadržavati podatke o broju uzoraka i parametara po uzorku na kojima je obavljeno ispitivanje iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika i

– nalaz/izvještaj ispitivanja koji mora sadržavati podatke/rezultate obavljenih ispitivanja iz članka 18. stavka 1. ovoga Pravilnika.

5. Obnavljanje pčelinjeg fonda

Članak 20.

(1) Mjerom Obnavljanje pčelinjeg fonda sufinancira se:

a) trženje selekcioniranih matica kroz potporu uzgajivačima matica

b) laboratorijska analiza uzoraka pčela iz uzgojnih zajednica u svrhu selekcije.

(2) Korisnici mjere iz stavka 1. ovoga članka su uzgajivači pčelinjih matica koji su upisani u Registar uzgajivača matica, Evidenciju i ZOT Registar te provode testiranja i uzgoj selekcioniranih matica u skladu s odobrenim uzgojnim programom.

(3) Jedinični iznos sufinanciranja iz stavka 1. točke a) ovoga članka po selekcioniranoj matici pčela ne može biti veći od 60,00 kuna.

(4) Jedinični iznos potpore iz stavka 1. točke b) ovoga članka po laboratorijskoj analizi uzoraka pčela sufinancira se u maksimalnom iznosu do 80 %, a najviše do 50,00 kuna po uzorku.

(5) Korisnik podmjere iz stavka 1., točke b) ovoga članka može dati na analizu najviše 100 uzoraka pčela.

(6) Nije moguće ostvariti potporu za matice poslane na testiranje, s obzirom na to da se ne koriste za daljnju reprodukciju.

Članak 21.

(1) Zahtjev za mjeru iz članka 20. stavka 1.ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 31. srpnja tekuće pčelarske godine na Obrascu 5. »Obnavljanje pčelinjeg fonda« uz koji se prilažu:

a) za podstavak a) stavka 1 članka 20.:

– preslika originala računa iz članka 5. stavak 4. i dokaz iz članka 5. stavak 5. ovoga Pravilnika ili u slučaju da korisnik nije u sustavu poreza na dohodak preslike otkupnih blokova. Otkupni blokovi i računi moraju biti na ime, prezime i OIB korisnika, ovjereni pečatom i potpisom prodavatelja te potpisom i OIB-om kupca, izdani u razdoblju od 1. kolovoza do 15. srpnja tekuće pčelarske godine te moraju sadržavati podatke o broju prodanih selekcioniranih matica pčela. Računi prodavatelja izdani i poslani u elektroničkom obliku prihvatljivi su isključivo pod uvjetom da kupac svojim potpisom iskaže suglasnost za prihvat takvog računa. Na računima koji su plaćeni gotovinski kao dokaz preuzimanja mora biti potpis kupca. U slučaju slanja matica poštom, a za koje su računi plaćeni transakcijski potrebno je dostaviti dokaz preuzimanja pošiljke od strane kupca (preslika povratnice ili drugi pravovaljan dokaz o preuzimanju pošiljke). U slučaju slanja matica poštom, a koje su plaćene otkupninom potrebno je priložiti originalnu poštansku potvrdu kao dokaz preuzimanja/plaćanja.

– presliku važeće licence za tekuću pčelarsku godinu

– uzgojnu knjigu potpisanu od strane uzgajivača

– potvrdu odobrene uzgojne organizacije da uzgajivač ispunjava sve uvjete propisane odobrenim Uzgojnim programom

b) za podstavak b) stavka 1 članka 20.:

– preslike originalnih računa izdanih i plaćenih u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje iz kojeg je vidljiv broj ispitanih uzoraka s analiziranim parametrima, presliku rezultata analize te dokazi iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika.

6. Suradnja sa specijaliziranim tijelima za provedbu programa primijenjenih istraživanja u području pčelarstva i pčelinjih proizvoda

Članak 22.

(1) Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja Agencija za plaćanja će raspisati u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika za 2020. godinu, a za 2021. i 2022. godinu najkasnije do 15. studenoga tekuće pčelarske godine.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Za mjeru iz članka 22. ovoga Pravilnika podnosi se Prijava na temelju Javnog natječaja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka određuje sljedeće:

– svrhu mjere

– rokove i uvjete za podnošenje Prijava

– uvjete koje podnositelji Prijave moraju zadovoljavati

– rok za podnošenje zahtjeva za isplatu sredstava za mjeru i

– prihvatljive i ostale neprihvatljive troškove.

(5) Na Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka mogu se prijaviti znanstveno-istraživačke institucije.

(6) Agencija za plaćanja imenuje Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta i provedbu natječaja za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu kojeg čine predstavnici:

– Ministarstva poljoprivrede (dva člana)

– Agencije za plaćanja (jedan član koji je predsjednik Povjerenstva)

– akademske zajednice s područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti (3 člana)

– HPS-a (jedan član).

(7) Povjerenstvo iz stavka 6. ovoga članka donosi Poslovnik o radu.

(8) Podnositelj čija prijava ne udovoljava uvjetima Javnog natječaja bit će o tome obaviješten pisanim putem u roku od 30 radnih dana od dana završetka Javnog natječaja.

(9) Neudovoljavanje uvjetima iz stavka 8. ovoga članka podrazumijeva:

– neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Javnim natječajem i

– namjerno davanje krivih podataka u Prijavi od strane podnositelja.

(10) Prijave pristigle po objavljenom Javnom natječaju, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(11) Prilikom obrade Prijave utvrđuje se pravovremenost, potpunost i udovoljavanje prijave uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Javnim natječajem.

(12) Nepravovremene i nepotpune Prijave neće se razmatrati.

(13) Povjerenstvo iz stavka 6. ovoga članka izabire znanstveno-istraživačke institucije koje su udovoljile uvjetima natječaja iz stavka 4. ovoga članka.

(14) Agencija za plaćanja nakon obrade prijava podnositelju iz stavka 13. ovoga članka izdaje Odluku o odabiru projekta za mjeru iz članka 22. ovoga Pravilnika.

Članak 23.

(1) Znanstveno-istraživačke institucije čiji je projekt odabran na Javnom natječaju iz članka 22. stavka 1. ovoga Pravilnika podnose zahtjev za isplatu sredstava Agenciji za plaćanja na Obrascu 6. »Primijenjena istraživanja« u roku propisanom Javnim natječajem preporučeno s povratnicom, a najkasnije do 31. srpnja tekuće pčelarske godine, a za višegodišnje projekte za svaku godinu provedbe projekta do 31. srpnja tekuće pčelarske godine.

(2) Zahtjev za isplatu mora sadržavati preslike originalnih računa izdanih i plaćenih od datuma izdavanja Odluke o odabiru projekta do trenutka podnošenja zahtjeva u skladu s odabranom ponudom i Odlukom o odabiru kao i dodatnu dokumentaciju u skladu s obrascima te dokaze iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 24.

(1) Sva nova kupljena pomagala, pribor i oprema, uključujući i onu kupljenu u trećim zemljama mora imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.

(2) Znanstveno-istraživačka institucija iz članka 23. stavka 1. ovoga Pravilnika dužna je voditi detaljnu evidenciju o stanju financirane opreme iz stavka 1. ovoga članka na Obrascu 6. dio B, Primijenjena istraživanja – evidencija o pomagalima, priboru i opremi«od dana podnošenja zahtjeva.

(3) Znanstveno-istraživačkoj instituciji se stavlja obveza namjenskog korištenja i zabrana otuđenja financirane opreme u razdoblju od pet godina od dana donošenja Odluke o isplati uz mogućnost otpisa u skladu s propisanim rokovima amortizacije.

7. Praćenje tržišta

Članak 25.

(1) Mjerom praćenje tržišta sufinancira se prikupljanje podataka o tržištu meda, drugim pčelinjim proizvodima, biološkom materijalu (matice, rojevi, pčelinje zajednice) te pratećoj industriji (oprema i pribor za pčelare) sa svrhom izrade Izvješće o strukturi proizvodnje i stavljanju pčelinjih proizvoda na tržište Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Izvješće).

(2) Korisnik mjere iz stavka 1. ovoga članka je HPS.

(3) Prikupljanje podataka iz stavka 1. ovoga članka provodi se na temelju reprezentativnog uzorka koji obuhvaća od 8 do 10 % pčelara upisanih u Evidenciju.

(4) U okviru mjere iz stavka 1. ovoga članka maksimalni iznos sufinanciranja po korisniku jednak je maksimalnom iznosu koji je propisan predviđenim godišnjim troškovima u okviru Programa.

(5) Zahtjev za sufinanciranje mjere iz stavka 1. ovoga članka HPS podnosi jednom godišnje Agenciji za plaćanja do 31. srpnja tekuće pčelarske godine na Obrascu 7. »Praćenje tržišta« uz koji prilaže:

– Izvješće iz stavka 1. ovoga članka

– za suradnike HPS-a koji su prikupljali podatke potrebne za izradu Izvješća iz stavka 1. ovoga članka: preslike likvidiranih putnih naloga ili originale ugovora o djelu s dokazom plaćanja

– za poslovnog subjekta koji je prikupljao i obradio podatke te izradio Izvješće iz stavka 1. ovoga članka: preslike originala plaćenih računa i dokazi iz članka 5. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. kolovoza do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje.

(6) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati parametre propisane u točki 3., podtočkama od iv do ix Priloga Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/1368.

8. Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu

Članak 26.

(1) Mjerom Poboljšanje kvalitete proizvoda s ciljem iskorištavanja potencijala proizvoda na tržištu sufinanciraju se troškovi izrade promotivnih materijala o proizvodima te oglašavanje u medijima.

(2) Korisnik mjere iz stavka 1. ovoga članka je HPS.

(3) U okviru mjere iz stavka 1. ovoga članka maksimalni iznos sufinanciranja po korisniku jednak je maksimalnom iznosu koji je propisan predviđenim godišnjim troškovima u okviru Programa.

(4) Zahtjev za sufinanciranje mjere iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Agenciji za plaćanja do 31. srpnja tekuće pčelarske godine na Obrascu 8. »Poboljšanje kvalitete proizvoda« uz koji se prilažu preslike originala plaćenih računa i dokaz plaćanja za izrađene promotivne materijale ili za oglašen sadržaj u medijima kako je navedeno u stavku 3. ovoga članka.

III. ADMINISTRATIVNA KONTROLA I KONTROLA NA TERENU

Članak 27.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu obradu pristiglih prijava iz članka 22. stavka 3. ovoga Pravilnika prije donošenja Odluka o odabiru projekta primijenjenih istraživanja.

(2) Agencija za plaćanja provodi administrativnu obradu zahtjeva i kontrolu na terenu, u skladu s člankom 140. Zakona o poljoprivredi prije donošenja Odluka o isplati podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili ili djelomično udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika.

(3) Kontrolom na terenu iz stavka 2. ovoga članka mora biti obuhvaćeno najmanje pet % ponuda/zahtjeva svake od mjera ovoga Pravilnika u skladu s člankom 8. stavkom 3. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368.

Članak 28.

Kako bi izvršili kontrole na terenu u skladu s člankom 8. stavkom 2. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 te u skladu s člankom 141. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi kontrolori mogu:

a) pregledati pčelinjake, poslovne i proizvodne prostore, objekte, uređaje, robu te poslovnu dokumentaciju podnositelja/korisnika

b) izvršiti uvid u isprave podnositelja/korisnika koje se odnose na ostvarivanje tog prava

c) provjeravati poslovne knjige i dokumente kao što su računi, određeni popisi, dokumenti o ispunjavanju uvjeta, potvrde o plaćanju, garantni listovi, rješenja, ugovori, potvrde, podaci o korištenom materijalu, obavljenom poslu i bankovna izvješća u posjedu korisnika i s njim vezanih osoba

d) provjeravati podatke u računalima

e) provjeravati opremu, proizvodnju, pakiranje, otpremu i skladištenje

f) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

g) provjeriti računovodstvene podatke i dokumente

h) provjeravati financijske i tehničke podatke o subvencioniranom projektu

i) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti i

j) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

Članak 29.

Sredstva namijenjena provedbi mjera Programa su namjenska i bespovratna.

Članak 30.

(1) Na odluke iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika korisnik može podnijeti prigovor Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 3. Zakona o poljoprivredi u roku od osam dana od dana dostave odluke.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona o poljoprivredi putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučenom pošiljkom s povratnicom u dva primjerka.

Članak 31.

(1) Agencija za plaćanja će odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat neopravdano isplaćenih sredstava ako:

– se utvrdi administrativna pogreška

– kontrola na terenu utvrdi nepravilnosti u korištenju sredstava isplaćenih po osnovi mjere i

– ako je korisnik nezakonito ostvario pravo na isplatu novčanih sredstava.

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je isplaćena novčana sredstva vratiti u roku od 30 dana od dostave odluke o povratu sredstava.

(3) Povrat sredstava i poravnanje računa provode se u skladu s člankom 9. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 te člancima 144. i 145. Zakona o poljoprivredi.

Članak 32.

Odluke koje se donose temeljem ovoga Pravilnika donosi ravnatelj Agencije za plaćanja, a Korisniku se dostavljaju preporučenom poštom s povratnicom.

Članak 33.

Svi osobni podaci prikupljeni temeljem Javnog natječaja i zahtjeva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog natječaja, obrade zahtjeva korisnika i informiranja javnosti, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

Članak 34.

(1) Prilozi I. Tehnička pomoć i II. Oprema za seleće pčelarenje sastavni su dio Pravilnika.

(2) Obrasce za podnošenje zahtjeva 1. Tehnička pomoć, dio A, dio B, dio C, dio D, dio E, 2. Suzbijanje štetnika i bolesti, naročito varooze, 3. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja, dio A, dio B, 4. Potpore za analize proizvoda, dio A, dio B, 5. Obnavljanje pčelinjeg fonda, 6. Primijenjena istraživanja, 7. Praćenje tržišta, 8. Poboljšanje kvalitete proizvoda i 9. Slučaj više sile i izvanredne okolnosti Agencija za plaćanja objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama (www.apprrr.hr).

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 35.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/70

Urbroj: 525-14/0856-19-8

Zagreb, 21. studenoga 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.

PRILOG

TEHNIČKA POMOĆ

Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu za koju je moguće podnijeti zahtjev za sufinanciranje u mjeri tehnička pomoć pčelarima i organizacijama pčelara

košnice i prateća oprema

– košnice

– dijelovi košnica, podnice, hranilice, krovovi, bježalice, snelgrove daske, poklopne daske, ventilacijske mreže, matične rešetke, vratašca, spojka, ručka za košnice

– okviri

– nukleusi

– nastavci

– zbjeg

– razmaci okvira za AŽ košnicu

– američki razmak

– zatvarač leta (metalni češljevi)

– brojevi za košnice

– postolje za košnice

– dimilice

– mijeh za dimilicu

– dlijeta

– kliješta za vađenje okvira

– stalak za okvire prilikom pregleda

– kutija za paketne rojeve

– skidač roja (hvatač roja).

Vrcanje i pakiranje meda

– ručni pogon za vrcaljku

– dijelovi vrcaljke (koš, kazete, mreža za koš, osovina koša, nosači koša)

– gume za noge vrcaljke s vijkom

– ometač pčela s okvira

– odgovarajuća posuda (od 10 litara i veća) za skladištenje i punjenje meda, matične mliječi, cvjetnog praha, propolisa, voska i pčelinjeg otrova, inox kante (posude), bačve, i plastične kante (pomade) samostalno ili s pripadajućim podnožjem (stalkom)

– separator meda, i matične mliječi

– posuda (korito, stol) za otklapanje saća

– stalak za sita

– otklapač saća

– vilice za otklapanje saća

– nož za otklapanje saća

– preša

– preša za medne poklopce (izdvajanje meda iz mednih poklopaca)

– cjedila za med

– refraktometar

– pipa za med (slavina)

– pčelarska četka

– sipaonik za pčele

– homogenizator za med

– miješalica za med (uređaj za pripremu kremastog meda)

– boksovi za med u saću.

Topljenje voska i obrada voska, užičavanje

– topionik voska (parni, sunčani)

– separator voska

– sterilizator voska

– kalup za lijevanje satnih osnova

– američki koturić

– žica za žičenje okvira

– zatezač žice (španer)

– plastične satne osnove.

Cvjetni prah

– sakupljač cvjetnog praha

– rešetke za pelud (PVC skidač peluda)

– čistač cvjetnog praha.

Propolis

– mrežice za skupljanje propolisa (pvc, silikonske).

Pčelinji otrov

– sakupljač otrova.

Matična mliječ

– usisavač za matičnu mliječ.

Priprema hrane za pčele

– varilice za plastične vrećice

– stroj za formiranje ili valjanje pogača.

Oprema za uzgoj i označavanje matica

– inkubator za proizvodnju matica

– oplodnjaci

– kalupi za izradu matične osnove

– matičnjak (PVC)

– igle za presađivanje ličinki (inox, PVC)

– lupa za presađivanje

– kavez za matičnjak (za leženje matica)

– setovi za uzgoj matica

– izolator za maticu

– uređaj za umjetnu inseminaciju (oplodnju) matica

– hvatač matice

– staklena lulica.

Zaštitna oprema

– pčelarske košulje i kombinezoni

– pčelarske hlače

– pčelarske rukavice

– zaštitne maske i polumaske

– filteri za maske i polumaske

– zaštitni kombinezon s kapuljačom i vizirom

– pčelarski šešir.

Liječenje i zaštita pčela od grabežljivaca

– aerosolni topovi

– automatski aplikator (dozator) za liječenje pčela

– klopka za Aethinu tumidu

– senzori za zaštitu od krađe, GPS lokatori.

Ostala oprema

– ručni viličar

– kolica transportna (s dva ili četiri kotača) maksimalne nosivosti do 300 kg

– kopče i stege za selidbu

– ljestve (dvodijelne/trodijelne) na razvlačenje/izvlačenje

– pojilica.

Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu, čija je nabava ograničena na najviše jedan komad po korisniku mjere u okviru jedna pčelarske godine

Vrcanje i pakiranje meda

– vrcaljka

– oprema za obradu i pakiranje meda i pčelinjih proizvoda (kružni stol za punjenje meda, dozator za med (punilica meda).

Ostala oprema

– solarni sustav do 4.000,00 kn prihvatljivog troška po korisniku (solarni paneli, solarni akumulator, regulator napona, pretvarač struje).

Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu, koja se priključuje na izvor električne energije i za koje je potrebno imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku, čija je nabava ograničena na najviše jedan komad po korisniku mjere u okviru jedne pčelarske godine

Košnice i prateća oprema

– bušilica za okvire (s jednom i više bušećih glava)

– dizalica za nastavke ili košnice (električne i mehaničke)

– elektronske vage i njihova oprema(vaga, baterija za elektronsku vagu, antena, solarni panel, podnica ili kućište vage).

Vrcanje i pakiranje meda

– vrcaljka s elektromotorom

– elektromotor i/ili elektro-upravljačka jedinica za vrcaljke

– dekristalizator

– grijači za med

– pumpe za med.

Topljenje voska i obrada voska, užičavanje

– transformatori za utapanje satne osnove.

Cvjetni prah

– mlin za cvjetni prah

– sušionik za cvjetni prah.

Liječenje i zaštita pčela od grabežljivaca

– električni pastir i sastavni dijelovi (električni čuvar, uzemljenje el. ograde, masa za privlačenje vlage na uzemljenje, vodič el. napona, izolator – nosač vodiča, vrata el. ograde, visokonaponski kabel, zatezači žice, voltmetar, baterija el. čuvara)

– oprema za videonadzor.

Ostala oprema

– pneumatske klamerice (pištolji) za sastavljanje dijelova pčelarske opreme (okvira, nastavaka, podnica).

Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu, koja se priključuje na izvor električne energije i za koje je potrebno imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku, čija je nabava ograničena na najviše jedan komad po korisniku mjere u okviru jedne pčelarske godine

Priprema hrane za pčele

– uređaj koji se koristi za mljevenje šećera

– uređaj koji se koristi za miješanje pogača.

Ostala oprema

– agregat

– kompresori za pogon klamerica (mogu biti raznog volumena).

Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu, za koje je potrebno imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku, čija je nabava ograničena na najviše jedan komad po korisniku mjere u okviru jedne pčelarske godine uz uvjet da korisnik ima najmanje 100 košnica ažuriranih u Evidenciji u tekućoj pčelarskoj godini

– traktorski malčer.

Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu koja se priključuje na izvor električne energije i za koje je potrebno imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku, čija je nabava ograničena na najviše jedan komad po korisniku mjere u okviru jedne pčelarske godine, za koju su podnositelji zahtjeva obvezni priložiti tehničke karakteristike kupljenih proizvoda pri podnošenju zahtjeva

– odvlaživač zraka (maksimalnog kapaciteta 40 l/dan)

– visokotlačni perači (maksimalne snage motora 3,5 Kw)

– motorni trimer maksimalne snage do 1,90 kW

– akumulatorski trimer snage baterije do 3,0 Ah

– električni trimer snage motora do 1,9 kW.

Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu za koju je potrebno imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku, čija je nabava ograničena na najviše jedan komad po korisniku mjere u okviru jedne pčelarske godine, za koju su podnositelji zahtjeva obvezni priložiti tehničke karakteristike kupljenih proizvoda pri podnošenju zahtjeva uz uvjet da korisnik ima najmanje 50 košnica ažuriranih u Evidenciji u tekućoj pčelarskoj godini

– motorna kosilice maksimalne snage do 10,00 kW

– akumulatorske kosilice snage baterije do 5,0 Ah

– električne kosilice snage do 1,9 kW

– motorna pila snage do 3,5 kW.

PRILOG II.

OPREMA ZA SELEĆE PČELARENJE

Popis nove opreme koja se koristi u pčelarstvu za koju je moguće podnijeti zahtjev za sufinanciranje mjere racionalizacija troškova selećeg pčelarenja

– mehanička dizalica

– utovarna rampa

– kontejner

– platforma za selidbu pčela

– postolje za selidbu pčela.

Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu, koja se priključuje na izvor električne energije i za koje je potrebno imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku

– hidraulična dizalica

– hidraulična rampa.

Popis novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu, čija je nabava ograničena na najviše jedan komad po korisniku mjere u okviru jedne pčelarske godine

– priključno vozilo s natkrivenim ili otkrivenim teretnim prostorom, koje ne uključuje ceradu ni arnjeve.