Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

NN 115/2019 (27.11.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2309

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2019/124 od 30. siječnja 2019. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2019. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u vodama Unije te za ribarska plovila Unije u određenim vodama izvan Unije (SL L 29 31. 1. 2019.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine« br. 18/19 i 101/19) u članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ukupni ulov ograničava se na 120 t svih vrsta po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, tijekom svakog od razdoblja, kako slijedi:

a. od 31. listopada u 12:00 sati do 30. studenoga u 12:00 sati

b. od 30. studenoga u 12:00 sati do 24. prosinca u 12:00 sati.«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»U cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske zabranjen je ribolov plivaricom srdelarom u razdoblju od 24. prosinca u 12:00 sati do 31. siječnja u 24:00 sata.«.

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ribolov plovilima koja obavljaju ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom zabranjen je u cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske u razdoblju od 1. veljače u 00:00 sati do 15. veljače u 24:00 sati.«.

Stavak 2. se briše.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/22

Urbroj: 525-13/0737-19-5

Zagreb, 21. studenoga 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.