Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima

NN 115/2019 (27.11.2019.), Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2310

Na temelju članka 142. točka 5. Zakona o zračnom prometu (»Narodne novine«, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI OPERATORI ZRAKOPLOVA, OSOBLJE I ORGANIZACIJE UKLJUČENI U ODRŽAVANJE I VOĐENJE KONTINUIRANE PLOVIDBENOSTI EASA ZRAKOPLOVA TIJEKOM KORIŠTENJA U DRŽAVNIM AKTIVNOSTIMA

Područje primjene

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova upisanih u Hrvatski registar civilnih zrakoplova, tijekom korištenja tih zrakoplova u državnim aktivnostima.

Pojmovi

Članak 2.

U smislu ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeći pojmovi:

1. EASA zrakoplov: zrakoplov za koji se smatra da u EU ima važeći certifikat tipa ili ograničeni certifikat tipa,

2. Državne aktivnosti: aktivnosti navedene u članku 2. stavku 3. točki (a) Uredbe (EU) 2018/1139,

3. Certifikat: bilo koji oblik priznanja da je aeronautički proizvod, dio i uređaj, organizacija ili osoba u skladu s primjenjivim zahtjevima,

4. EASA: Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa,

5. Operator: fizička ili pravna osoba koja zrakoplov koristi za obavljanje državnih aktivnosti.

Primjenjivi zahtjevi

Članak 3.

Na održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova tijekom korištenja EASA zrakoplova u državnim aktivnostima, primjenjuje se Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2018/1139) i njeni provedbeni propisi.

Nadležno tijelo

Članak 4.

Kada odredbe ovoga Pravilnika upućuju na postupanje prema odredbama Uredbe (EU) 2018/1139 i njenih provedbenih propisa, tada se nadležnim tijelom smatra Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (u daljnjem tekstu: Agencija).

Valjanost certifikata

Članak 5.

(1) Certifikati izdani zrakoplovima u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 prije njihova korištenja u državnim aktivnostima, tijekom korištenja tih zrakoplova u državnim aktivnostima smatraju se isključivo nacionalnim certifikatima izdanima u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Nacionalni certifikati iz stavka 1. ovoga članka ne smatraju se izdanima u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 i njezinim provedbenim propisima.

Izdavanje certifikata

Članak 6.

(1) Obrasci certifikata koji se izdaju u skladu s ovim Pravilnikom istovjetni su odgovarajućim certifikatima propisanima Uredbom (EU) 2018/1139 i njenim provedbenim propisima, osim što se u nazivu certifikata prefiks »EASA« mijenja u »9A«, a pozivanje na Uredbu (EU) 2018/1139 i njene provedbene propise mijenja se u pozivanje na ovaj Pravilnik.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, potvrde o puštanju u upotrebu za komponente izdaju se u skladu s Dijelom 145 Uredbe Komisije (EU) 1321/2014 od 26. studenoga 2014. o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i osoblja uključenih u te poslove (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 1321/2014).

Obveze operatora zrakoplova

Članak 7.

(1) Operator zrakoplova mora osigurati da u svakome trenutku iz knjižice zrakoplova bude jasno vidljivo da li se zrakoplov trenutno koristi u državnim aktivnostima.

(2) Ako se zrakoplov u državnim aktivnostima koristi povremeno, operator zrakoplova mora osigurati da svaki početak i kraj tih aktivnosti bude zabilježen u knjižicu zrakoplova.

(3) Prije početka aktivnosti koje nisu državne aktivnosti, operator zrakoplova mora osigurati da zrakoplov udovoljava zahtjevima Dijela M Uredbe Komisije (EU) 1321/2014, te udovoljavanje tim zahtjevima mora potvrditi upisom u knjižicu zrakoplova.

Kontinuirana plovidbenost zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima

Članak 8.

(1) Organizacija odobrena za vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova u skladu sa Dijelom M Uredbe Komisije (EU) 1321/2014 može voditi kontinuiranu plovidbenost zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima ako od Agencije ishodi odobrenje dodatka organizacijskog priručnika u kojem su opisani postupci specifični za vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova u skladu sa ovim Pravilnikom.

(2) Organizacija odobrena za vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima mora se tijekom vođenja kontinuirane plovidbenosti tih zrakoplova pridržavati postupaka opisanih u organizacijskom priručniku, osim ukoliko je drugačije opisano specifičnim postupcima u dodatku priručnika.

(3) Dodatak organizacijskog priručnika mora sadržavati:

– izjavu odgovorne osobe organizacije da dodatak nije dio organizacijskog priručnika, te da se dodatak odnosi samo na postupke sa zrakoplovima tijekom korištenja u državnim aktivnostima,

– postupak kojim se osigurava da certifikat o puštanju zrakoplova u upotrebu tijekom korištenja u državnim aktivnostima bude kao što je propisan ovim Pravilnikom,

– postupak za utvrđivanje da li zrakoplov udovoljava zahtjevima Dijela M Uredbe Komisije (EU) 1321/2014, prije korištenja u aktivnostima koje nisu državne aktivnosti,

– postupak za označavanje da li se zrakoplov trenutno koristi u državnim aktivnostima,

– postupak za označavanje svakog početka i kraja korištenja u državnim aktivnostima – za zrakoplove koji se povremeno koriste u državnim aktivnostima, i

– ostale postupke koji se razlikuju od postupaka odobrenih u organizacijskom priručniku.

Održavanje zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima

Članak 9.

(1) Potvrdu o puštanju u upotrebu zrakoplova nakon radova održavanja, a tijekom korištenja u državnim aktivnostima, izdaje organizacija ili osoba, odgovarajuće odobrena u skladu s Uredbom (EU) 2018/1139 i njenim provedbenim propisima.

(2) Potvrda o puštanju u upotrebu zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima se izdaje na način propisan Uredbom (EU) 2018/1139 i njenim provedbenim propisima, uz iznimku izjave u potvrdi o vraćanju u upotrebu koja treba glasiti:

»Potvrđuje se da su u ovoj potvrdi o vraćanju zrakoplova u uporabu navedeni radovi obavljeni u skladu s Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima, osim ako nije drugačije specificirano, i da se u odnosu na te radove zrakoplov smatra spremnim za vraćanje u uporabu.«

ili u slučaju da se izdaje na engleskom jeziku:

»It is hereby certified that work specified in this aircraft certificate to service was carried out in accordance with the Ordinance on conditions to be met by operators, personnel and organizations involved in the maintenance and continuing airworthiness management of EASA aircraft while used in the state activities, unless otherwise noted, and that in relation to these work aircraft is considered ready for release to service.«

(3) Organizacija odobrena za održavanje zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima, mora se tijekom održavanja tih zrakoplova pridržavati postupaka opisanih u organizacijskom priručniku, osim ukoliko je drugačije opisano specifičnim postupcima u dodatku priručnika.

(4) Dodatak organizacijskog priručnika mora sadržavati:

– izjavu odgovorne osobe organizacije da dodatak nije dio organizacijskog priručnika, te da se dodatak odnosi samo na postupke sa zrakoplovima tijekom korištenja u državnim aktivnostima,

– postupak za osiguravanje da certifikat o puštanju zrakoplova u upotrebu tijekom korištenja u državnim aktivnostima, bude kao što je propisan ovim Pravilnikom,

– postupak za prepoznavanje da li se zrakoplov trenutno koristi u državnim aktivnostima,

– postupak za prepoznavanje svakog početka i kraja korištenja u državnim aktivnostima – za zrakoplove koji se povremeno koriste u državnim aktivnostima, i

– ostale postupke koji se razlikuju od postupaka odobrenih u organizacijskom priručniku.

Stupanje na snagu

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima (»Narodne novine«, broj 137/13).

Klasa: 011-04/19-01/3

Urbroj: 530-07-1-1-19-2

Zagreb, 18. studenoga 2019.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Oleg Butković, v. r.