Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe

NN 116/2019 (29.11.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe

Ministarstvo poljoprivrede

2320

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o zaštiti životinja (»Narodne novine«, br. 102/17 i 32/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA KOJE SE KORISTE U ZNANSTVENE SVRHE

Članak 1.

U Pravilniku o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe (»Narodne novine«, br. 55/13 i 39/17) u članku 1. dodaje se stavak 9. koji glasi:

»(9) Ovim Pravilnikom osigurava se provedba Uredbe (EU) 2019/1010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanoga s okolišem te o izmjeni uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ (SL L 170, 25. 6. 2019.).«

Članak 2.

U članku 44. stavci 2. i 4. mijenjaju se i glase:

»(2) U netehničkom sažetku projekta potrebno je navesti podliježe li projekt retroaktivnoj procjeni i do kojeg roka. Ukoliko podliježe, netehnički sažetak projekta mora u roku od šest mjeseci od završetka retroaktivne procjene biti ažuriran rezultatima te procjene, počevši od 1. siječnja 2021. godine.

(4) Do 31. prosinca 2020. godine nadležno tijelo objavit će netehničke sažetke odobrenih projekata i moguća ažuriranja tih projekata na svojim mrežnim stranicama. Od 1. siječnja 2021. godine nadležno tijelo dostavlja Komisiji na objavu elektroničkim prijenosom netehničke sažetke projekata najkasnije u roku od šest mjeseci od odobrenja projekata, kao i njihova moguća ažuriranja.«

Članak 3.

U članku 49. stavci 1., 2. i 4. mijenjaju se i glase:

»(1) Nadležno tijelo će do 10. studenoga 2023. godine, i svakih 5 godina nakon toga, slati informacije o provedbi ovoga Pravilnika Komisiji, a posebno o provedbi članka 9. stavka 1., članaka 27., 29., 35., 39., 40., 44. i 47. ovoga Pravilnika.

(2) Nadležno tijelo će prikupljati i na svojim mrežnim stranicama jednom godišnje objavljivati statističke podatke o korištenju životinja u pokusima, uključujući informacije o stvarnoj težini pokusa i o podrijetlu vrsta primata koji ne uključuju čovjeka u pokusima. Nadležno tijelo će dostaviti statističke podatke Komisiji do 10. studenog sljedeće godine.

(4) Nadležno tijelo će informacije iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka Komisiji dostavljati i objavljivati i to elektroničkim prijenosom, u nesažetom formatu koji je utvrdila Komisija.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/63

Urbroj: 525-10/0543-19-10

Zagreb, 11. studenoga 2019.

Ministrica poljoprivrede
mr. sc. Marija Vučković, v. r.