Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

NN 116/2019 (29.11.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

2322

Na temelju članka 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 96/19) ministar zaštite okoliša i energetike donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZRAČUNU PROSJEČNOG DNEVNOG NETO UVOZA, PROSJEČNE DNEVNE POTROŠNJE I KOLIČINA OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

U Pravilniku o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, prosječne dnevne potrošnje i količina obveznih zaliha nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 43/16) iza članka 1. dodaje se novi članak 1a. koji glasi:

»Članak 1a.

Ovim se Pravilnikom u zakonodavstvo Republike Hrvatske preuzima Provedbena direktiva Komisije (EU) 2018/1581 оd 19. listopada 2018. o izmjeni Direktive Vijeća 2009/119/EZ u pogledu metoda izračunavanja obveza držanja zaliha (SL L 263, 22. 10. 2018.).«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Prosječni dnevni neto uvoz naftnih derivata izračunava se kao ekvivalent sirove nafte prema sljedećim metodama:

1. Zbroj neto uvoza sirove nafte, prirodnih plinova u tekućem stanju, rafinerijskih sirovina i drugih ugljikovodika, kako je utvrđeno u poglavlju 3.4. Priloga A Uredbi (EZ) br. 1099/2008, izračunava se i prilagođava tako da se uzmu u obzir sve promjene zaliha. Kako bi se u obzir uzela proizvodnja primarnog benzina, od dobivenog se iznosa oduzima jedan od sljedećih iznosa:

– 4 %;

– prosječna proizvodnja primarnog benzina;

– neto stvarna potrošnja primarnog benzina.

2. Zbroj neto uvoza svih drugih naftnih derivata, kako je utvrđeno u poglavlju 3.4. Priloga A Uredbi (EZ) br. 1099/2008, osim primarnog benzina, izračunava se i prilagođava tako da se uzmu u obzir sve promjene zaliha te se množi s faktorom 1,065.

Ekvivalent sirove nafte je zbroj iznosa dobivenih u 1. i 2. koraku.

Međunarodni pomorski spremnici ne uključuju se u izračun.«

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Prosječna dnevna domaća potrošnja izračunava se na temelju ekvivalenta sirove nafte u domaćoj potrošnji tijekom prethodne kalendarske godine koji je zbroj ukupnih zabilježenih bruto domaćih isporuka, sukladno Odjeljku 3.2.2.11. Priloga C. Uredbe (EZ-a) br. 1099/2008, i to sljedećih derivata: motorni benzin, benzin za zrakoplove, gorivo za mlazne motore benzinskog tipa, gorivo za mlazne motore kerozinskog tipa, ostali kerozini, plinsko ulje (gorivo za grijanje i pogonska goriva) i loživo ulje (s velikim sadržajem sumpora i s malim sadržajem sumpora) sukladno poglavlju 3.4. Priloga A. Uredbe (EZ-a) br. 1099/2008 prema formuli:

PDDP = ((MB + ZB + BMG + KMG + K + (DG + PU) + LU)
x 1,2) / broj dana u godini

gdje je:

PDDP – prosječna dnevna domaća potrošnja u tonama ekvivalenta sirove nafte,

MB – zbroj zabilježenih bruto domaćih isporuka motornih benzina, u tonama,

ZB – zbroj zabilježenih bruto domaćih isporuka benzina za zrakoplove, u tonama,

BMG – zbroj zabilježenih bruto domaćih isporuka mlaznog goriva benzinskog tipa, u tonama,

KMG – zbroj zabilježenih bruto domaćih isporuka mlaznog goriva kerozinskog tipa, u tonama,

K – zbroj zabilježenih bruto domaćih isporuka ostalih kerozina, u tonama,

DG – zbroj zabilježenih bruto domaćih isporuka dizelskog goriva za pogon, u tonama,

PU – zbroj zabilježenih bruto domaćih isporuka plinskog ulja za grijanje, u tonama,

LU – zbroj zabilježenih bruto domaćih isporuka loživog ulja, u tonama.«

Članak 4.

U članku 4. stavku 2. riječi: »Odjeljka 4. Poglavlja B.« zamjenjuju se riječima: »poglavlja 3.4. Priloga A.«.

U stavku 4. riječi: »Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (u daljnjem tekstu: HANDA)« zamjenjuju se riječima: »Agencija za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: AZU)«.

U stavcima 7. i 10. riječ: »HANDA« zamjenjuje se riječju AZU«.

Članak 5.

U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Količina obveznih zaliha izračunava se, ovisno o strukturi obveznih zaliha, prema formuli:

OZn = (ZN x 0,96 + (ZD – ZPB) x 1,065) x 0,9

gdje je:

OZn – količina obveznih zaliha u tonama ekvivalenta sirove nafte,

ZN – zbroj zaliha sirove nafte, kondenzata prirodnog plina, rafinerijskih sirovina i ostalih ugljikovodika iz Poglavlja 3.4. Priloga A. Uredbe (EZ-a) br. 1099/2008, u tonama,

ZD – zbroj zaliha svih ostalih naftnih derivata iz Poglavlja 3.4. Priloga A. Uredbe (EZ-a) br. 1099/2008: rafinerijski plin, etan, ukapljeni naftni plin, primarni benzin, motorni benzin, benzin za zrakoplove, gorivo za mlazne motore benzinskog tipa, gorivo za mlazne motore kerozinskog tipa, ostali kerozini, plinsko ulje (gorivo za grijanje i pogonska goriva), loživo ulje (s velikim sadržajem sumpora i s malim sadržajem sumpora), specijalni benzini (white spirit), ulja za podmazivanje, bitumen, parafinski voskovi te naftni koks, u tonama,

ZPB – zbroj zaliha primarnog benzina, u tonama,

ili

OZd = (ZN x 0,96 + (ZMB + ZZB + ZBMG + ZKMG + ZK + (ZDG + ZPU) + ZLU) x 1,2) x 0,9

gdje je:

OZd – količina obveznih zaliha u tonama ekvivalenta sirove nafte,

ZN – zbroj zaliha sirove nafte, kondenzata prirodnog plina, rafinerijskih sirovina i ostalih ugljikovodika iz Poglavlja 3.4. Priloga A. Uredbe (EZ-a) br. 1099/2008, u tonama,

ZMB – zbroj zaliha motornih benzina, u tonama,

ZZB – zbroj zaliha benzina za zrakoplove, u tonama,

ZBMG – zbroj zaliha mlaznog goriva benzinskog tipa, u tonama,

ZKMG – zbroj zaliha mlaznog goriva kerozinskog tipa, u tonama,

ZK – zbroj zaliha ostalih kerozina, u tonama,

ZDG – zbroj zaliha dizelskog goriva za pogon, u tonama,

ZPU – zbroj zaliha plinskog ulja za grijanje, u tonama,

ZLU – zbroj zaliha loživog ulja, u tonama.«

U stavku 2. riječ: »HANDA« zamjenjuje se riječju: »AZU«.

Članak 6.

U članku 6. stavak 1. riječ: »HANDA« zamjenjuje se riječju: »AZU«.

U stavku 2. riječi: »Odsjeku 3.1. Priloga C.« zamjenjuju se riječima: »Poglavlju 3.4. Priloga A.«.

Članak 7.

U članku 7. stavku 1. riječ: »HANDA« zamjenjuje se riječju: »AZU«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/41

Urbroj: 517-06-2-1-19-5

Zagreb, 22. studenoga 2019.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.