Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu

NN 116/2019 (29.11.2019.), Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2323

Na temelju članka 33. stavka 9. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju način i postupak usklađivanja voznih redova, dokumentacija potrebna za izdavanje dozvola za javni linijski prijevoz putnika, postupak izdavanja dozvola te obrazac dozvola za javni linijski prijevoz, dokumentacija potrebna za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi te postupak sklapanja ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. aplikacija za usklađivanje voznih redova je programsko rješenje izrađeno u svrhu evidentiranja postojećih voznih redova, usklađivanja i izmjene važećih voznih redova, međužupanijskih i međunarodnih linija javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, podataka iz mreža linija javne usluge i linija koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji, odobrena od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, a koju aplikaciju vodi Hrvatska gospodarska komora,

2. ugovaratelj javne usluge je nadležno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno između Grada Zagreba, koje sklapa ugovor o javnoj usluzi,

3. dozvola za međužupanijsku liniju je akt kojim se prijevozniku dopušta obavljanje prijevoza putnika na međužupanijskoj liniji,

4. dozvola za međunarodnu liniju za treće države je akt kojim se prijevozniku dopušta obavljanje prijevoza putnika na međunarodnoj liniji za treće države,

5. izmijenjena linija je postojeća linija u kojoj se mijenja vrijeme polaska odnosno dolaska, mijenja itinerar bez promjene vremena polaska, smanjuje broj polazaka, smanjuje broj stajališta, smanjuje učestalost održavanja, te skraćuje relacija ili mijenja način održavanja linije sa stalne na sezonsku i sa sezonske na stalnu; izmijenjena linija je i postojeća linija u kojoj se mijenjaju stajališta unutar istog mjesta i vremena polazaka unutar zaštitnog vremena propisanog ovim Pravilnikom,

6. međužupanijska linija je linija na kojoj se obavlja prijevoz putnika između dviju ili više jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno između Grada Zagreba i jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave,

7. međunarodna linija za treće države je linija na kojoj se obavlja prijevoz putnika između Republike Hrvatske i država koje nisu članice Europske unije, a na kojima nije dozvoljeno obavljanje unutarnjeg prijevoza putnika,

8. mreža linija je pisani akt koji sadrži popis linija na određenom području, broj polazaka, nazive i broj stajališta, vrijeme polazaka/dolazaka za sva stajališta, učestalost i način održavanja linija i udaljenost između stajališta i itinerar, a koja je utvrđena na temelju prijevozne ponude i potražnje, odnosno analize prijevozne ponude drugih prometnih grana, poštujući minimalni standard dostupnosti utvrđen ovisno o veličini i statusu gradova i naselja, te broju stanovnika na određenom području,

9. naručitelj posebnog linijskog prijevoza je pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja s prijevoznikom sklapa ugovor o posebnom linijskom prijevozu samo za prijevoz pojedinih skupina putnika. Naručitelj prijevoza ovisno o skupini putnika koja se prevozi može biti:

a) jedinica lokalne (regionalne) samouprave i škola za prijevoz učenika od i do škole,

b) udruga osoba s tjelesnim oštećenjem za prijevoz svojih članova, te zdravstvena ustanova, za prijevoz osoba kojima je potrebna medicinska njega,

c) poslodavac za svoje zaposlenike, odnosno sindikat za svoje članove, za prijevoz radnika između mjesta prebivališta i mjesta rada,

10. nova linija je linija koja se predlaže po novom voznom redu koji ranije nije postojao; nova linija je i postojeća linija na kojoj se mijenja itinerar uz promjenu vremena polaska, na kojoj se uvode novi polasci, na kojoj se uvode nova stajališta, koja se produljuje, te povećava učestalost održavanja,

11. operater javne usluge znači svaki javni ili privatni prijevoznik ili skupina takvih prijevoznika koji obavljaju usluge javnog prijevoza putnika ili prijevoznik u vlasništvu ili sa većinskim ili manjiskim udjelom vlasništva jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, Grada Zagreba i županija ili više njih koje pruža usluga javnog prijevoza putnika temeljem ugovora o javnoj usluzi,

12. polazak je vremenom označen početak obavljanja prijevoza s autobusnog kolodvora odnosno stajališta,

13. relacija je udaljenost između dva mjesta na liniji koja su u voznom redu označena kao autobusni kolodvori, odnosno stajališta,

14. sezonska linija je linija koja se održava u vremenskom razdoblju kraćem od šest mjeseci tijekom godine,

15. stajalište je mjesto za ulazak ili izlazak putnika utvrđeno u voznom redu; u nazivu stajališta mora biti naveden naziv mjesta (grada, općine, naselja), a mogu biti navedeni i drugi podaci koji preciznije određuju njegovu lokaciju,

16. stalna linija je linija koja se održava u vremenskom razdoblju dužem od šest mjeseci tijekom godine,

17. učestalost održavanja linije je način održavanja linije koji može biti svakodnevni ili po unaprijed utvrđenim danima,

18. ugovor o javnoj usluzi je ugovor u smislu odredbi Uredbe 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3. 12. 2007.) kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Tekst značajan za EGP ) (SL L 354, 23. 12. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba),

19. podizvoditelj je svaki javni ili privatni prijevoznik ili skupina takvih prijevoznika koji obavljaju usluge javnog prijevoza putnika ili prijevoznik u vlasništvu ili sa većinskim ili manjinskim udjelom vlasništva jedinica područne (regionalne) samouprave (županija) ili Grada Zagreba ili više njih koje pruža usluga javnog prijevoza putnika, a sa kojima operater sklopi ugovor o podizvođenju usluga dobivenih temeljem ugovora o javnim uslugama,

20. usklađivanje voznih redova na temelju kojih se izdaju dozvole je postupak u kojem se utvrđuje da li je predložene vozne redove novih i izmijenjenih linija na kojima se mijenja vrijeme polaska moguće odobriti u odnosu na vozne redove postojećih linija (u skladu sa zaštitnim vremenima propisanim ovim Pravilnikom,

21. zaštitno vrijeme je najmanji propisani vremenski razmak zaštite polaska/dolaska postojeće linije u odnosu na polaske/dolaske novo predložene linije ili linije kojoj se mijenja vrijeme polaska u zajedničkim stajalištima.

II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA

Članak 3.

(1) Postupak usklađivanja voznih redova provodi se za nove međužupanijske i međunarodne vozne redove čija duljina u jednom smjeru prema daljinaru prelazi 100 km kao i izmijenjene međužupanijske linije na kojima se mijenja vrijeme polaska odnosno dolaska, povećava broj stajališta, mijenja itinerar bez promjene vremena polaska, te za postojeće linije u kojim se mijenjaju stajališta unutar istog mjesta i vremena polazaka unutar zaštitnog vremena propisanog ovim Pravilnikom.

(2) Usklađivanje voznih redova iz stavka 1. ovoga članka za međužupanijske i međunarodne linije za treće države obavlja Hrvatska gospodarska komora najmanje jedanput godišnje.

(3) Prijedlozi voznih redova podnose se u elektroničkom obliku putem aplikacije za usklađivanje voznih redova na propisanom obrascu tijekom cijele godine, a postupak usklađivanja se provodi sukladno ovom Pravilniku i Poslovniku o usklađivanju voznih redova. Poslovnikom o usklađivanju voznih redova propisuje se i način postupanja u slučaju pojave nepravilnosti i neujednačenog provođenja postupka usklađivanja na županijskim komorama.

(4) Poslovnik iz stavka 4. ovoga članka donosi Hrvatska gospodarska komora.

Članak 4.

(1) Vozni red utvrđuje prijevoznik sukladno ovom Pravilniku i Pravilniku o daljinaru i najmanjem voznom vremenu (»Narodne novine«, broj 57/18), na propisanom obrascu, pri čemu se vrsta linije upisuje kao stalna ili sezonska odnosno direktna, ekspresna ili putnička.

(2) U napomeni voznog reda upisuju se podaci o razdoblju održavanja linije, korištenju trajektnih linija, uvjetovani propisanim obrascem koji je dio aplikacije za usklađivanje voznih redova.

(3) Vozni red mora glasiti na prijevoznika.

(4) Ako prijevoz obavlja zajednički više prijevoznika, vozni red mora glasiti na sve prijevoznike i mora sadržavati podatke iz stavka 1. ovoga članka, a odnosi između prijevoznika uređuju se pisanim ugovorom o zajedničkom obavljanju prijevoza.

(5) Vozni red za međužupanijsku i međunarodnu liniju za treće države mora imati najmanje jedan polazak i jedan povratak.

(6) U vozni red međunarodne linije za treće države prijevoznik upisuje, osim naziva stajališta i kilometraže, i naziv graničnog prijelaza Republike Hrvatske i treće države odnosno države preko čijeg teritorija linija prometuje, vrijeme dolaska na granični prijelaz i vrijeme polaska s graničnog prijelaza.

(7) Vozni red za međunarodnu liniju za treće države mora biti napisan na hrvatskom jeziku i na engleskom jeziku.

(8) Prijevoznik je odgovoran za točnost podataka upisanih u vozni red.

Članak 5.

(1) Prijedlozi voznih redova podnose se u elektroničkom obliku putem aplikacije za usklađivanje voznih redova na propisanom obrascu tijekom cijele godine.

(2) Zaprimljeni prijedlozi iz stavka 1. ovoga članka obrađuju se kako slijedi:

– za prijedloge zaprimljene do 1. travnja – od 2. travnja do 2. svibnja,

– za prijedloge zaprimljene do 1. studenog – od 2. studenog do 2. prosinca,

(3) Po završetku roka predaje voznih redova na usklađivanje, isti moraju biti vidljivi svim registriranim korisnicima aplikacije, s naznačenim statusom usklađenosti (usklađen/neusklađen).

(4) Prijevoznici mogu na izvješće iz stavka 2. ovoga članka Hrvatskoj gospodarskoj komori elektroničkim putem dostaviti pisane prigovore na status usklađenosti u roku od 30 dana od dana objave izvješća.

(5) Hrvatska gospodarska komora dužna je prijevoznicima dostaviti izvješće o odlukama na zaprimljene prigovore u roku od trideset dana.

Članak 6.

(1) Za usklađivanje novih voznih redova za međužupanijske i međunarodne linije za treće države prijevoznik je dužan uplatiti Hrvatskoj gospodarskoj komori nepovratnu naknadu u iznosu od 400,00 kuna, po polasku.

(2) Za usklađivanje izmijenjenih voznih redova za međužupanijske i međunarodne linije za treće države prijevoznik je dužan Hrvatskoj gospodarskoj komori uplatiti nepovratnu naknadu u iznosu od 200,00 kuna, po izmijenjenom polasku.

(3) Prijevoznik je dužan prije predaje prijedloga voznog reda dostaviti Hrvatskoj gospodarskoj komori dokaz o uplati naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Sredstva prikupljena od naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka namjenski će se utrošiti za troškove usklađivanja, rad Povjerenstva i unapređenje djelatnosti prijevoza putnika.

(5) Hrvatska gospodarska komora će najkasnije do 30. lipnja tekuće godine objaviti na svojoj web-stranici izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Mjerila za odlučivanje u postupku usklađivanja

Članak 7.

(1) Vozni redovi usklađuju se unutar aplikacije za usklađivanje voznih redova sa svim postojećim usklađenim voznim redovima u bazi.

(2) U postupku usklađivanja voznih redova, u obzir se uzima vremenski razmak zaštite polazaka za dva najudaljenija zajednička stajališta. Taj vremenski razmak zaštite polazaka primjenjuje se i za sva druga zajednička stajališta.

(3) Ako se usklađuje vozni red za liniju koja ima više polazaka, a bilo koji od polazaka nije moguće uskladiti, vozni red se ne usklađuje u cijelosti.

(4) Ako se usklađuje vozni red za liniju koja ima različito razdoblje održavanja ili učestalost održavanja u odnosu na vozni red postojeće linije, takav vozni red se može uskladiti.

(5) Ako se usklađuje vozni red na liniji na kojoj se koriste trajektne luke, te trajektne luke potrebno je navesti u napomeni, ali te trajektne luke ne smatraju se stajalištem i ne mogu se osporavati stajalištima navedenim u istom mjestu, u voznom redu postojećih ili novopredloženih linija.

(6) Ako se usklađuje vozni red koji u istom mjestu ima dva autobusna kolodvora odnosno stajališta, primjenjuje se propisani vremenski razmak zaštite polazaka za to mjesto.

(7) Ako se usklađuje vozni red koji ima dva zajednička stajališta s voznim redom postojeće linije, a prometuje različitim itinerarom u odnosu na postojeću liniju, primjenjuje se vremenski razmak zaštite polazaka za kraću relaciju između ta dva stajališta.

(8) Ako su u postupku usklađivanja vozni red kojim se mijenja postojeća linija i vozni red za novu liniju, a međusobno se nalaze unutar vremenskog razmaka zaštite polazaka, uskladit će se vozni red kojim se predlaže izmjena postojeće linije.

(9) Pri usklađivanju voznih redova za izmjenu postojećih linija, na kojima je navedeno više polazaka, usklađuje se samo polazak ili polasci čija se izmjena predlaže.

(10) U postupku usklađivanja voznih redova neće biti usklađeni vozni redovi na kojima brzina kretanja autobusa između pojedinih stajališta nije u skladu sa propisom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Međužupanijske linije

Članak 8.

(1) Pri usklađivanju voznih redova za međužupanijske linije primjenjuje se sljedeći vremenski razmak zaštite polazaka/dolazaka u odnosu na vozne redove postojećih međužupanijskih linija ili vozne redove izmijenjenih ili između novopredloženih linija:

Dužina linije, odnosno relacije između dva najudaljenija
zajednička stajališta
Najmanja vremenska razlika u minutama
kmprije/poslije
do 10045
101 – 20060
201 – 40090
preko 400120


(2) Vozni red za novu ili izmijenjenu međužupanijsku liniju u kojem se mijenja vrijeme polaska ne može se uskladiti ako u odnosu na vozni red nove, postojeće ili izmijenjene međužupanijske linije odnosno izmijenjenu u odnosu na vozni red druge izmijenjene ili postojeće linije ima dva ili više zajedničkih stajališta, a predloženi se polazak odnosno dolazak u najmanje jednom zajedničkom stajalištu nalazi unutar vremenskog razmaka propisanog u stavku 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka vozni red za novu ili izmijenjenu liniju na kojoj se mijenja vrijeme polaska, koji u odnosu na vozni red postojeće linije ima dva ili više zajedničkih stajališta, a predloženi se polazak odnosno dolazak u najmanje jednom zajedničkom stajalištu nalazi unutar vremenskog razmaka propisanog u stavku 1. ovoga članka, može se uskladiti ako podnositelj zahtjeva dobije suglasnost prijevoznika na postojećoj liniji.

(4) Voznim redovima međunarodnih linija za treće države ne mogu se osporavati vozni redovi međužupanijskih linija.

(5) Stajališta na novim putničkim linijama moraju biti u svim gradovima i sjedištima općina prema itineraru linije, a vozni red mora sadržavati najmanje tri stajališta u tri različite jedinice lokalne samouprave.

(6) Ako su u voznom redu nove putničke međužupanijske linije navedena stajališta u naseljima na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba u kojoj se županijski odnosno lokalni linijski prijevoz putnika obavlja na temelju koncesije ili na temelju ugovora o javnoj usluzi, postupak usklađivanja voznih redova može se provesti ako je prijevoznik uz zahtjev za usklađivanje voznog reda priložio i suglasnost jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba na čijem području linija ima stajališta. Jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba na čijem području linija ima stajališta su dužne donijeti suglasnost u roku od 15 (petnaest) dana od dana predaje zahtjeva. Ukoliko istu suglasnost ne donesu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba na čijem području linija ima stajališta smatra se da je podneseni zahtjev za suglasnost usvojen.

(7) Na stajalištima na području jedne jedinice područne (regionalne) samouprave na međužupanijskim linijama, a u kojoj jedinici postoji sustav mreže linija uključene u javnu uslugu, potrebna je suglasnost, te jedinice za zaustavljanje na stajalištima na kojima prometuju i linije uključene u javnu uslugu.

(8) Voznim redovima međunarodnih linija za treće države ne mogu se osporavati vozni redovi međužupanijskih linija.

Međunarodne linije za treće države

Članak 9.

(1) Pri usklađivanju voznih redova za međunarodne linije za treće države primjenjuje se sljedeći vremenski razmak zaštite polazaka/dolazaka u odnosu na postojeće međunarodne linije za treće države:

Dužina linije, odnosno relacije
između dva najudaljenija
zajednička stajališta
Najmanja vremenska razlika u minutama
kmprije/poslije
0 – 10060
101 – 40090
401 – 800120
preko 801180


(2) Vozni red za novu ili izmijenjenu međunarodnu liniju za treće države u kojem se mijenja vrijeme polaska ne može se uskladiti ako u odnosu na vozni red nove, izmijenjene ili postojeće međunarodne linije za treće države odnosno izmijenjene u odnosu na vozni red druge izmijenjene ili postojeće linije ima najmanje jedno zajedničko stajalište u Republici Hrvatskoj i najmanje jedno zajedničko stajalište izvan Republike Hrvatske, a predloženi se polazak odnosno dolazak u najmanje jednom zajedničkom stajalištu, nalazi unutar vremenskog razmaka propisanog u stavku 1. ovoga članka.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka vozni red za novu ili izmijenjenu liniju na kojoj se mijenja vrijeme polaska, koji u odnosu na vozni red postojeće linije ima dva ili više zajedničkih stajališta, a predloženi se polazak odnosno dolazak u najmanje jednom zajedničkom stajalištu nalazi unutar vremenskog razmaka propisanog u stavku 1. ovoga članka, može se uskladiti ako podnositelj zahtjeva dobije suglasnost prijevoznika na postojećoj liniji.

(4) Voznim redovima međužupanijskih linija ne mogu se osporavati vozni redovi međunarodnih linija za treće države.

(5) Prijedlozi voznih redova novih linija usklađuju se s voznim redovima postojećih linija i voznim redovima za koje postupak izdavanja dozvola traje do 2 (dvije) godine od podnošenja zahtjeva.

(6) Početna stajališta u Republici Hrvatskoj na novim međunarodnim linijama za treće države mogu biti samo u gradovima gdje postoji autobusni kolodvor, a ostala stajališta mogu biti u gradovima.

(7) Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) mora na zahtjev Hrvatske gospodarske komore po zahtjevu iste, dostaviti dozvole i vozne redove za međunarodni linijski prijevoz u svrhu ažuriranja podataka u aplikaciji za usklađivanje voznih redova.

Članak 10.

(1) Prigovori na izvješće o usklađivanju međužupanijskih i međunarodnih linija za treće države ovoga Pravilnika mogu se podnositi Povjerenstvu za usklađivanje voznih redova pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

(2) Povjerenstvo za usklađivanje voznih redova pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ima sedam članova od kojih se četiri imenuju iz Ministarstva mora prometa i infrastrukture, a tri člana iz Hrvatske gospodarske komore.

(3) Povjerenstvo za usklađivanje voznih redova pri Hrvatskoj gospodarskoj komori imenuje predsjednik Hrvatske gospodarske komore, i to članove iz Hrvatske gospodarske komore, dok članove iz Ministarstva mora prometa i infrastrukture imenuje ministar.

(4) Povjerenstvo iz stavaka 3. ovoga članka moraja imati najmanje jednog tajnika.

(5) Poslovnikom o radu Povjerenstva regulira se način i postupak rada Povjerenstva. Poslovnik o radu Povjerenstva donosi Hrvatska gospodarska komora uz pisanu suglasnost ministra.

(6) Za naknade članovima i tajnicima Povjerenstava te za troškove održavanja aplikacije za usklađivanje voznih redova sredstva se osiguravaju iz naknada koje prijevoznici uplaćuju Hrvatskoj gospodarskoj komori.

(7) Povjerenstvo za usklađivanje voznih redova pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kontinuirano prati stanje u javnom cestovnom prijevozu putnika, prati postupak usklađivanja i predlaže mjere za poboljšanje, razmatra prigovore iz stavka 1. ovoga članka te razmatra napomene iz članka 4. stavka 2. i članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika.

(8) Povjerenstvo za usklađivanje voznih redova pri županijskoj komori kontinuirano prati stanje u javnom cestovnom prijevozu putnika na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, prati postupak usklađivanja, predlaže mjere za poboljšanje te razmatra napomene iz članka 4. stavka 2. i članka 7. stavka 5. ovoga Pravilnika.

(9) Visinu naknade članovima i tajnicima iz stavka 7. ovoga članka utvrđuje predsjednik Hrvatske gospodarske komore uz suglasnost Ministarstva odnosno ministra.

III. JAVNA USLUGA

Članak 11.

(1) U cilju nadoknađivanja troškova nastalih pružanjem javnih usluga od općeg gospodarskog interesa u javnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb sklapaju ugovor o javnoj usluzi, a u skladu s Uredbom 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3. 12. 2007.) kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Tekst značajan za EGP ) (SL L 354, 23. 12. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba) i Zakonom o prijevozu cestovnom prometu (NN 41/18).

(2) Jedinice lokalne samouprave također sklapaju ugovor o javnoj usluzi u cilju nadoknađivanja troškova nastalih pružanjem javnih usluga od općeg gospodarskog interesa u javnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu s ciljem obavljanja prijevoza putnika, a u skladu s Uredbom.

(3) Jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb moraju prilikom uspostave mreže linija uzeti u obzir ostale mreže linija i druge oblike prometa u svrhu integracije radi bolje učinkovitosti javne usluge.

(4) U mrežu linija koja je dio ugovora o javnoj usluzi mogu se uključiti i linije mikroprijevoza, a sukladno prijevoznoj potražnji i ostalim potrebama sustava javnog prijevoza.

(5) Aneksom ugovora o javnoj usluzi može se proširiti obuhvat javne usluge povećanjem mreže linija i standarda kvalitete javne usluge.

Članak 12.

(1) Ako se ugovor o javnoj usluzi sklapa na temelju provedenog javnog natječaja za dodjelu ugovora, a odabirom najpovoljnijeg ponuditelja, javni natječaj za dodjelu ugovora raspisuju jedinice područne (regionalne) samouprave (županije) odnosno Grad Zagreb ili više njih ukoliko se javna usluga provodi na području više jedinica.

(2) Prije sklapanja ugovora o javnoj usluzi, jedinice područne (regionalne) samouprave (županije) odnosno Grad Zagreb mogu od Hrvatske gospodarske komore zatražiti potrebne podatke u svrhu izrade procjene prijevoznih potreba i mreže linija.

(3) Javni natječaj za dodjelu ugovora o javnoj usluzi provodi se temeljem Uredbe 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3. 12. 2007.) kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Tekst značajan za EGP ) (SL L 354, 23. 12. 2016.) (u daljnjem tekstu: Uredba), odnosno sukladno odredbama o javnoj nabavi.

(4) Iznimno od provođenja javnog natječaja za dodjelu ugovora o javnoj usluzi, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave (županija) odnosno Grad Zagreb može sklopiti ugovor o javnoj usluzi ako:

a) nad prijevoznikom koji se može smatrati unutarnjim operaterom ima nadzor sličan onom nad vlastitim službama, odnosno ima većinski vlasnički udio, odnosno prevladavajući glas u nadzornom tijelu društva,

b) sklapa ugovor s velikim poduzetnikom gdje je prosječna godišnja vrijednost ugovora procijenjena na manje od 1.000.000,00 eura ili ako se radi o pružanju usluge na manje od 300.000 kilometara godišnje ili

c) sklapa ugovor s malim ili srednjim poduzetnikom koji posluje s najviše 23 cestovna vozila s tim da se vrijednosti iz točke b) ovoga stavka mogu povisiti ili do prosječne godišnje vrijednosti ugovora procijenjene na manje od 2.000.000,00 eura ili do pružanja manje od 600.000 kilometara usluga javnog prijevoza putnika godišnje.

Članak 13.

Javni natječaj za dodjelu ugovora o javnoj usluzi mora najmanje sadržavati:

a) podatke o davatelju (davateljima) javne usluge

b) predmet ugovora o javnoj usluzi s mrežom linija

c) uvjete koje mora ispunjavati pružatelj javne usluge

d) početak i vrijeme trajanja ugovora o javnoj usluzi

e) mjesto, vrijeme i način podnošenja ponude

f) rok za izbor najpovoljnijeg ponuditelja i

g) kriterije za izbor najpovoljnijeg ponuditelja.

Članak 14.

Pružatelj javne usluge mora ispunjavati posebne uvjete za sklapanje ugovora o javnoj usluzi, a koje dokazuje slijedećom dokumentacijom:

a) licencijom kojom se odobrava obavljanje djelatnosti javnog prijevoza putnika,

b) popisom vozila s tehničkim karakteristikama,

c) dokazom o dovoljnom broju vozača, najmanje jednim zaposlenim vozačem po autobusu (priložiti popis autobusa u vlasništvu ili najmu i popis zaposlenih vozača),

d) potvrdom trgovačkog suda da protiv pružatelja usluge nije podnesen prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe, nije podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka, nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka i nije zaprimljen niti jedan prijedlog za otvaranje stečajnog postupka te nije pokrenut postupak likvidacije,

e) potvrdom o bonitetu i solventnosti (BON 1, BON 2 i SOL 2),

f) potvrdom nadležnih tijela o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starijom od 30 dana i

g) operativnim planom izvršenja javne usluge (organizacija izvođenja prijevoza s obzirom na broj autobusa, broj vozača, kvalitetu vozila, kalkulaciju cijene itd.).

Članak 15.

Ugovor o javnoj usluzi mora sadržavati najmanje sljedeće:

a) vrstu, područje obavljanja i trajanje usluge,

b) mrežu linija na kojoj se obavlja prijevoz,

c) opis djelatnosti i poslovanja prijevoznika,

d) opis svih prava i obveza dodijeljenih prijevozniku,

e) obračunsku shemu (izračun neto financijskog učinka, parametri za izračun, kontrolu i reviziju naknade i cijena vozne karte),

f) tarifni sustav (portfelj karata),

g) strukturu obaveznih periodičnih izvješća prijevoznika prema nadležnom upravnom tijelu o ključnim pokazateljima (provedba standarda kvalitete (točnost, otkazivanje linija, čistoća, tehnička ispravnost i sl.), broj putnika, broj putničkih kilometara, broj prodanih karata, prijevoznu tarifu i sl.),

h) marketing i odnosi s javnošću (objava voznih redova, tražilica putovanja, praćenje vozila u realnom vremenu, izvještavanje o poremećajima u sustavu i sl.),

i) sustav kazni za neispunjenje ugovora,

j) mjere u slučaju prestanka prijevoza,

k) mjere za izbjegavanje i povrat moguće naknade.

Članak 16.

(1) Javna usluga može se financirati iz sljedećih izvora:

a) voznih karata koje plaćaju korisnici prijevoza u skladu s važećim cjenikom,

b) sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske,

c) sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba.

(2) Financiranje javne usluge iz stavka 1. ovoga članka detaljnije se razrađuje u ugovoru o javnoj usluzi.

Članak 17.

(1) Nadzor nad provođenjem ugovora o javnoj usluzi provodi nadležno tijelo kojeg određuje jedinica područne (regionalne) samouprave (županije) odnosno Grad Zagreb i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a koje tijelo će imenovati županija, odnosno grad Zagreb i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Nadležno tijelo može nadzor povjeriti i vanjskom nezavisnom tijelu.

(2) Nadležno tijelo izvješća o provedbi ugovora o javnoj usluzi dostavlja Ministarstvu, koje je ovlašteno provesti upravni i inspekcijski nadzor.

(3) Pružatelj javne usluge dužan je u cilju nadzora obavljanja javne usluge omogućiti jedinici područne (regionalne) samouprave (županije) odnosno Gradu Zagreb, nadzornom tijelu i Ministarstvu uvid u svu dokumentaciju vezanu uz obavljanje javne usluge.

(4) Jedinice područne (regionalne) samouprave (županije) odnosno Grad Zagreb su dužne Hrvatskoj gospodarskoj komori dostaviti mrežu linija koja je sastavni dio ugovora o javnoj usluzi i ugovora o koncesiji u svrhu ažuriranja podataka u aplikaciji za usklađivanje voznih redova.

IV. IZDAVANJE DOZVOLA

Članak 18.

(1) Prijevoznik je dužan u roku od petnaest dana od dana objave izvješća o usklađenim voznim redovima od strane Hrvatske gospodarske komore, podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole ili zahtjev za izmjenu voznog reda za međužupanijski i međunarodni linijski prijevoz za treće države Ministarstvu.

(2) Prijevoznik je dužan uz zahtjev za izdavanje dozvole, osim usklađenog voznog reda, priložiti sljedeće:

a) dokaz o prijevoznim kapacitetima i najmanje jednom zaposlenom vozaču po autobusu (priložiti popis autobusa u vlasništvu ili najmu i popis zaposlenih vozača sa dokazom o prijavi na mirovinsko i zdravstveno osiguranje),

b) itinerar,

c) cjenik za međunarodne linije za treće države,

d) potvrda nadležnih tijela o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana,

e) preslik ugovora o zajedničkom obavljanju prijevoza, ako prijevoz obavljaju dva ili više prijevoznika,

f) izvornik ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji sa stranim prijevoznikom na načelu uzajamnosti na hrvatskom jeziku i jeziku poslovnog partnera, ako se radi o međunarodnoj liniji.

(3) Prijevoznik je dužan u zahtjevu za izdavanje dozvole navesti naziv linije i rok važenja dozvola.

Članak 19.

(1) Dozvola sadrži: naziv i sjedište/prebivalište prijevoznika, naziv linije, vozni red, itinerar i rok važenja.

(2) Dozvola se izdaje u onoliko primjeraka koliko ima prijevoznika na dozvoli, odnosno veći broj dozvola ukoliko ih zatraži prijevoznik pri podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvola.

(3) Protiv rješenja kojim se odlučuje o zahtjevu za izdavanje dozvole za međužupanijski linijski prijevoz putnika žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 20.

(1) Ministarstvo, odnosno upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove prometa, neće izdati dozvolu prijevozniku ako:

a) nije priložio usklađeni vozni red,

b) nije podnio zahtjev za izdavanje dozvole u roku od petnaest dana od posljednjeg dana u mjesecu u kojem se obrađuju predloženi vozni redovi temeljem članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika,

c) nema licenciju za obavljanje prijevoza putnika,

d) nema odgovarajuće prijevozne kapacitete i najmanje jednog zaposlenog vozača po autobusu,

e) nije priložio itinerar,

f) nije priložio cjenik za međunarodne linije za treće države,

g) nije priložio potvrdu nadležnih tijela o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana,

h) nije priložio preslik ugovora o zajedničkom obavljanju prijevoza, ako prijevoz obavljaju dva ili više prijevoznika ili

i) nije priložio izvornik ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji sa stranim prijevoznikom na načelu uzajamnosti na hrvatskom jeziku i jeziku poslovnog partnera, ako se radi o međunarodnoj liniji za treće države.

(2) Ministarstvo neće izdati dozvolu prijevozniku ako nema suglasnost jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba iz članka 8. stavak 6. ovoga Pravilnika.

Članak 21.

(1) Zahtjev za obnovu dozvole podnosi se izdavatelju dozvole, najkasnije tri mjeseca prije isteka roka njenog važenja.

(2) Zahtjev za obnovu dozvole mora sadržavati dokaz o prijevoznim kapacitetima i najmanje jednom zaposlenom vozaču po autobusu, itinerar u odgovarajućem mjerilu i pisani ugovor o zajedničkom obavljanju prijevoza, ako prijevoz obavljaju dva ili više prijevoznika.

(3) Izdavatelj dozvole će prijevozniku rješenjem obnoviti dozvolu, osim u slučaju ako prijevoznik iz neopravdanih razloga nije obavljao prijevoz na liniji za koju traži obnovu dozvole, ili ako se nije pridržavao uvjeta iz voznog reda, posebno pristajanja na autobusnim kolodvorima, odnosno autobusnim stajalištima.

(4) Protiv rješenja kojim se odlučuje o zahtjevu za obnovu dozvole za međužupanijski linijski prijevoz putnika žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Članak 22.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje posebnog linijskog županijskog prijevoza u mjestima i iz mjesta u kojima ne postoji javni linijski prijevoz putnika, odnosno za potrebe izvanrednog obavljanja drugih oblika prijevoza, prijevoznik podnosi upravnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnom za poslove prometa na čijem području se prijevoz obavlja, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba, a zahtjev za obavljanje posebnog linijskog međužupanijskog prijevoza u mjestima i iz mjesta u kojima ne postoji javni linijski prijevoz putnika, odnosno za potrebe izvanrednog obavljanja drugih oblika prijevoza, prijevoznik podnosi Ministarstvu, ukoliko u istim mjestima i iz mjesta nije uspostavljen prijevoz sukladno članku 11. stavak 1. ovog Pravilnika.

(2) Dozvola za posebni linijski prijevoz u mjestima i iz mjesta u kojima ne postoji javni linijski prijevoz putnika, odnosno za potrebe izvanrednog obavljanja drugih oblika prijevoza izdat će se prijevozniku koji ima:

a) licenciju za obavljanje prijevoza putnika,

b) vozni red i itinerar,

c) ugovor o posebnom linijskom prijevozu ili ugovor o obavljanju izvanrednog oblika prijevoza i

d) potvrdu nadležnih tijela o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana.

Članak 23.

Ugovor o posebnom linijskom prijevozu mora sadržavati najmanje:

a) tvrtku obrta/pravne osobe prijevoznika i naručitelja prijevoza,

b) sjedište pravne osobe prijevoznika i naručitelja prijevoza,

c) matični broj subjekta (MBS), osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe – obrtnika/pravne osobe prijevoznika i naručitelja prijevoza,

d) popis putnika,

e) vozni red za liniju posebnog linijskog prijevoza i

f) cijena prijevoza.

Članak 24.

(1) Dozvola za obavljanje linijskog prijevoza putnika na međužupanijskim linijama izdaje se s rokom važenja do pet godina.

(2) Dozvola nije prenosiva i može je koristiti samo prijevoznik kojem je izdana.

(3) Dozvola za obavljanje posebnog županijskog i posebnog međužupanijskog prijevoza iz članka 22. stavak 1. ovog Pravilnika u mjestima i iz mjesta u kojima ne postoji javni linijski prijevoz putnika odnosno za potrebe izvanrednog obavljanja drugih oblika prijevoza izdaje se najduže na rok do jedne godine.

(4) Dozvola za obavljanje međunarodnog linijskog prijevoza putnika za treće države izdaje se na rok važenja do pet godina, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

(5) Dozvola se ukida prije isteka roka važenja u sljedećim slučajevima:

a) prestankom važenja licencije,

b) ako prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na temelju kojih je dobio dozvolu,

c) na zahtjev prijevoznika,

d) ako prijevoznik po posebnim propisima prestane postojati ili

e) ako prijevoznik iz neopravdanih razloga ne obavlja prijevoz po dozvoli odnosno voznom redu uzastopce najmanje tri dana.

(6) Izdavatelj dozvole donosi rješenje o ukidanju dozvole.

(7) Protiv rješenja o ukidanju dozvole za međužupanijski linijski prijevoz putnika žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8) Prijevoznik je dužan obavljati linijski prijevoz putnika temeljem izdane dozvole za novu liniju najmanje tri mjeseca od dana izdavanja dozvole te se takva dozvola u tom roku ne može ukinuti.

(9) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, pravni slijednik prijevoznika na kojega glasi dozvola, nastavlja s obavljanjem prijevoza na temelju izdane dozvole i preuzima istovjetna prava i obveze, uz prethodnu suglasnost izdavatelja dozvole.

V. NAKNADA ZA IZDAVANJE DOZVOLA

Članak 25.

(1) Visina naknade za izdavanje dozvola za županijsku i međužupanijsku liniju iznosi 300,00 kuna, a svaki sljedeći primjerak 30 kuna.

(2) Visina naknade za izdavanje dozvola za posebnu županijsku i posebnu međužupanijsku liniju za prijevoz putnika u mjesta i iz mjesta u kojima ne postoji javni prijevoz putnika, odnosno za potrebe izvanrednog obavljanja drugih oblika prijevoza iznosi 70,00 kuna.

(3) Za izdavanje dozvola za međunarodnu liniju za treće države plaća se upravna pristojba u skladu s propisom kojim se uređuje tarifa upravnih pristojbi i naknada za izdavanje dozvole propisana ovim Pravilnikom, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

(4) Naknada za izdavanje dozvole domaćem ili stranom prijevozniku za obavljanje linijskog prijevoza na međunarodnoj liniji za treće države iznosi:

a) u bilateralnom prometu 500,00 kuna za prvi primjerak i 50,00 kuna za svaki sljedeći primjerak i

b) u tranzitnom prometu 1.000,00 kuna za prvi primjerak i 100,00 kuna za svaki sljedeći primjerak.

(5) Iznos naknade za izdavanje dozvola za međunarodne linije za treće države stranim prijevoznicima iz država u kojima se naplaćuje naknada u iznosu većem od iznosa propisanog ovim Pravilnikom, može se odlukom Ministarstva uskladiti do odgovarajućeg iznosa.

(6) Naknada za izdavanje dozvola za obavljanje prijevoza na županijskoj liniji i za posebni županijski prijevoz prihod je proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, a naknade za izdavanje dozvola za obavljanje međužupanijskih, posebnih međužupanijskih i međunarodnih linija za treće države prihod su državnog proračuna.

VI. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE

Članak 26.

(1) Vozni red može se izmijeniti prije isteka roka važenja dozvole kada se kod izmjene voznog reda mijenja itinerar bez promjene vremena polaska, smanjuje broj polazaka, smanjuje broj stajališta, smanjuje učestalost održavanja, te skraćuje relacija ili mijenja način održavanja sa stalne na sezonsku liniju i sa sezonske linije na stalnu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka ne može se odobriti izmjena voznog reda, ako se predlaže brisanje određenog autobusnog kolodvora, odnosno stajališta tako da se tom izmjenom mijenja status i vrsta linije (međunarodna u međužupanijsku) odnosno putnička u direktnu u kojoj početno i završno stajalište nisu autobusni kolodvori) ili ako u voznom redu međužupanijske i međunarodne linije za treće države ostaje samo jedan polazak.

(3) Ako se u voznom redu iz stavka 1. ovoga članka skraćuje relacija na kojoj se obavlja prijevoz, izdaje se nova dozvola.

(4) Vozni red za novu liniju ne može se izmijeniti u roku od šest mjeseci od dana izdavanja dozvole.

(5) Zahtjev za izmjenu voznog reda iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u elektroničkom obliku, Hrvatskoj gospodarskoj komori, putem aplikacije za usklađivanje voznih redova.

(6) U slučaju stavka 3. ovoga članka, uz propisani postupak u stavku 5. ovoga članka, potrebno je zahtjev za izmjenu voznog reda i izdavanje dozvole podnijeti Ministarstvu odnosno upravnom tijelu za izdavanje dozvola u jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno u Gradu Zagrebu.

(7) Za evidentiranje izmijenjenih voznih redova za međužupanijske i međunarodne linije za treće države iz stavka 1. ovoga članka u aplikaciji za usklađivanje voznih redova, prijevoznik je dužan Hrvatskoj gospodarskoj komori uplatiti nepovratnu naknadu u iznosu od 200,00 kuna, po izmijenjenom polasku.

Članak 27.

(1) Za vrijeme važenja dozvole, a nakon isteka roka od šest mjeseci od dana izdavanja dozvole, može se odobriti upis zajedničkog obavljanja prijevoza i izmjena voznog reda na postojećoj liniji. U slučaju upisa zajedničkog obavljanja prijevoza izdaje se nova dozvola s istim rokom važenja.

(2) Za izdavanje dozvole iz stavka 1. ovoga članka, prijevoznici koji će zajednički obavljati prijevoz dužni su priložiti:

a) zajednički vozni red,

b) odgovarajuće prijevozne kapacitete i najmanje jednog zaposlenog vozača po autobusu (priložiti popis autobusa u vlasništvu ili najmu i popis zaposlenih vozača) za sve prijevoznike,

c) itinerar,

d) cjenik za međunarodne linije za treće države,

e) ugovor o zajedničkom obavljanju prijevoza,

f) izvornik ugovora o poslovno – tehničkoj suradnji sa stranim prijevoznikom na načelu uzajamnosti na hrvatskom jeziku i jeziku poslovnog partnera, ako se radi o međunarodnoj liniji,

g) potvrdu nadležnih tijela o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana za sve prijevoznike.

VII. OBRASCI DOZVOLA I UPISNIK IZDANIH DOZVOLA

Članak 28.

(1) Obrazac dozvole sastoji se od jednog posebno zaštićenog lista papira, veličine A4. Na prvoj stranici je grb Republike Hrvatske i utisnuta oznaka Republike Hrvatske po cijeloj površini lista.

(2) Obrazac dozvole za obavljanje posebnog županijskog i međužupanijskog linijskog prijevoza je sive boje.

(3) Obrazac dozvole za obavljanje međužupanijskog linijskog prijevoza je svijetlo plave boje.

(4) Obrazac dozvole za obavljanje međunarodnog bilateralnog i tranzitnog linijskog prijevoza za treće države je ružičaste boje.

(5) Obrasci dozvola iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 29.

(1) Ministarstvo i upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave nadležno za poslove prometa, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa dužni su voditi javni upisnik o izdanim dozvolama u elektroničkom obliku.

(2) Obrazac upisnika iz stavka 1. ovoga članka, tiskan je uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (»Narodne novine«, broj 114/15).

Županijski linijski prijevoz putnika do dana sklapanja Ugovora o javnoj usluzi iz članka 11. ovog Pravilnika obavljat će se na temelju važećih dozvola ili koncesije samo do sklapanja ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi sukladno Uredbi (EZ) br. 1370/2007. Ukoliko jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno upravno tijelo Grada Zagreba ne sklope Ugovor o javnoj usluzi iz članka 11. ovog Pravilnika prijevoznicima će se produljiti dozvole do dana sklapanja Ugovora o javnoj usluzi iz članka 11. ovog Pravilnika.

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-03/146

Urbroj: 530-08-19-2

Zagreb, 28. studenoga 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.