Pravilnik o visini i načinu obračunavanja i plaćanja pristojbi za službene kontrole koje se provode nad životinjama i robom na granicama Republike Hrvatske s trećim zemljama

NN 116/2019 (29.11.2019.), Pravilnik o visini i načinu obračunavanja i plaćanja pristojbi za službene kontrole koje se provode nad životinjama i robom na granicama Republike Hrvatske s trećim zemljama

DRŽAVNI INSPEKTORAT

2326

Na temelju članka 7. stavka 6. Zakona o državnom inspektoratu (»Narodne novine«, broj 115/2018), glavni državni inspektor donosi

PRAVILNIK

O VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PRISTOJBI ZA SLUŽBENE KONTROLE KOJE SE PROVODE NAD ŽIVOTINJAMA I ROBOM NA GRANICAMA REPUBLIKE HRVATSKE S TREĆIM ZEMLJAMA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuje visina i način obračunavanja i plaćanja pristojbi za obavljene službene kontrole na graničnim prijelazima Republike Hrvatske s trećim zemljama:

(a) nad pošiljkama životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda te hrane za životinje neživotinjskog podrijetla kada se iz trećih zemalja unose na carinsko područje Europske unije u svrhu uvoza ili provoza;

(b) nad pošiljkama životinja i prijevoznim sredstvima na izlaznim točkama iz Republike Hrvatske u svrhu zaštite dobrobiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanim postupcima;

(c) koje nisu navedene u točkama (a) i (b), a koje se u skladu s europskim ili nacionalnim propisima provode u slučajevima kada postoji neposredna opasnost za zdravlje ljudi, životinja ili očuvanje okoliša.

Članak 2.

(1) Osoba odgovorna za pošiljku obvezna je za obavljenu službenu kontrolu nad pošiljkama iz članka 1. ovoga Pravilnika osigurati plaćanje pristojbi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Osoba odgovorna za pošiljku uplaćuje pristojbe iz stavka 1. ovoga članka u državni proračun Republike Hrvatske.

(3) Dokaz o uplaćenoj pristojbi za obavljenu službenu kontrolu pri unošenju pošiljaka iz članka 1. ovoga Pravilnika u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, osoba odgovorna za pošiljku obvezna je dostaviti:

i. graničnom veterinarskom inspektoru na graničnoj veterinarskoj postaji (u daljnjem tekstu: GVP) preko koje se pošiljka, prijevozno sredstvo, oprema ili drugi predmeti unose na područje Republike Hrvatske, ili

ii. službeniku Carinske uprave na graničnom prijelazu na kojem se ne nalazi GVP u slučaju unošenja hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja podliježe pregledu iz članka 73. stavka 2. Zakona o veterinarstvu, te

iii. graničnom veterinarskom inspektoru ili veterinarskom inspektoru u slučaju obavljene službene kontrole nad životinjama, prijevoznim sredstvima, opremom i drugim predmetima na izlaznim točkama iz Republike Hrvatske.

Članak 3.

Ako osoba odgovorna za pošiljku pravovremeno ne pripremi pošiljku, prijevozno sredstvo, opremu ili druge predmete za obavljanje službene kontrole, a pozove graničnoga veterinarskog inspektora, službenika Carinske uprave ili veterinarskog inspektora da obavi službenu kontrolu te inspektor, odnosno službenik izađe na mjesto pregleda u određeno vrijeme, osoba odgovorna za pošiljku obvezna je za njegov izlazak platiti pristojbu za izgubljeno vrijeme u iznosu od 250,00 kuna po satu čekanja.

Članak 4.

(1) Pristojba za obavljene službene kontrole iz članka 1. ovoga Pravilnika, koje se obavljaju noću, u dane državnih blagdana ili u neradne dane (subota i nedjelja), uvećava se za 50% u odnosu na pristojbu propisanu odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Noćnim radom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se rad koji se obavlja u razdoblju od 22 sata do 6 sati sljedećeg dana.

Članak 5.

Visine pristojbi određene su u Prilogu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini pristojbi za veterinarski pregled pošiljaka iz trećih zemalja (»Narodne novine«, broj 8/2014).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/19

Urbroj: 443-01-01/4-19-2

Zagreb, 23. listopada 2019.

Glavni državni inspektor
dr. sc. Andrija Mikulić, v. r.

PRILOG

Poglavlje I.
UVOZ MESA

Visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu pri uvozu pošiljaka mesa iznosi:

– 420,00 kn po pošiljci, do 6 tona, i

– 70,00 kn po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili

– 3.200,00 kn za pošiljke mase veće od 46 tona.

Poglavlje II.
UVOZ PROIZVODA RIBARSTVA

1. Visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu pri uvozu pošiljaka proizvoda ribarstva iznosi:

– 420,00 kn po pošiljci, do 6 tona, i

– 70,00 kn po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili

– 3.200,00 kn za pošiljke mase veće od 46 tona.

2. Visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu pri uvozu pošiljaka proizvoda ribarstva koje se prevoze brodom u rasutom stanju iznosi:

– 4.500,00 kn po brodu, s teretom proizvoda do 500 tona,

– 9.100,00 kn po brodu, s teretom proizvoda do 1 000 tona,

– 18.300,00 kn po brodu, s teretom proizvoda do 2 000 tona,

– 27.400,00 kn po brodu, s teretom proizvoda mase veće od 2 000 tona.

3. Kada su proizvodi ribarstva ulovljeni u njihovom prirodnom staništu i izravno dovezeni ribarskim brodom koji plovi pod zastavom treće zemlje, visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu pri uvozu iznosi:

– 8,00 kn po toni za prvih 50 tona u mjesecu,

– 4,00 kn za svaku sljedeću tonu.

Poglavlje III.
UVOZ MESNIH PROIZVODA, MESA PERADI, MESA DIVLJAČI, MESA KUNIĆA, MESA UZGOJENE DIVLJAČI, NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA I OD NJIH DOBIVENIH PROIZVODA TE STELJE I SIJENA

1. Visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu pri uvozu pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla, koji nisu navedeni u poglavlju I. i II. ovoga Priloga, nusproizvoda životinjskog podrijetla, hrane za životinje životinjskog podrijetla te stelje i sijena iznosi:

– 420,00 kn po pošiljci, do 6 tona, i

– 70,00 kn po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili

– 3.200,00 kn za pošiljke mase veće od 46 tona.

2. Visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu pri uvozu pošiljaka iz točke 1. ovoga poglavlja, koje se prevoze u rasutom stanju iznosi:

– 4.600,00 kn po brodu, s teretom proizvoda do 500 tona,

– 9.200,00 kn po brodu, s teretom proizvoda do 1 000 tona,

– 18.300,00 kn po brodu, s teretom proizvoda do 2 000 tona,

– 27.500,00 kn po brodu, s teretom proizvoda mase veće od 2 000 tona.

Poglavlje IV.
UVOZ POŠILJAKA IZ NOVOG ZELANDA

U skladu s Prilogom VIII. točkom B. I. Provedbene Odluke Komisije (EU) 2015/1084 оd 18. veljače 2015. o odobrenju, u ime Europske unije, određenih izmjena priloga II., V., VII. i VIII. Sporazuma između Europske zajednice i Novog Zelanda o sanitarnim mjerama koje se primjenjuju u trgovini živim životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu pri uvozu pošiljaka proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla te sijena i stelje iz Novog Zelanda, navedenih u poglavljima I., II. i III. ovoga Priloga umanjuje se za 22,5%.

Poglavlje V.
PROVOZ ROBE I ŽIVOTINJA

1. Visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu nad pošiljkama životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda, koje se provoze preko Republike Hrvatske i drugih država članica Europske unije iznosi 230,00 kn po pošiljci.

2. Pristojba iz točke 1. ovoga poglavlja se uvećava za 150,00 kn, za svakih započetih 15 minuta obavljanja službene kontrole i po pojedinom službeniku koji sudjeluje u obavljanju službene kontrole.

Poglavlje VI.
UVOZ ŽIVOTINJA

1. Visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu pri uvozu pošiljaka životinja iznosi:

(a) za goveda, kopitare, svinje, ovce, koze, perad, zečeve, kuniće, sitnu pernatu divljač, sitnu dlakavu divljač i kopnene sisavce: divlje svinje i divlje preživače:

– 420,00 kn po pošiljci, do 6 tona, i

– 70,00 kn po svakoj započetoj toni, do 46 tona, ili

– 3.200,00 kn za pošiljke mase veće od 46 tona.

(b) za druge vrste životinja koje nisu navedene u podtočki (a) ove točke:

– 420,00 kn po pošiljci, do 46 tona, ili

– 3.200,00 kn za pošiljke mase veće od 46 tona.

2. Iznimno od točke 1. podtočke (b) ovoga poglavlja visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu pri uvozu ptica, životinja akvakulture, uključujući riba, miševa i drugih lagomorfa, pčela i drugih kukaca, reptila i drugih beskralježnjaka, te životinja namijenjenih zoološkim vrtovima iznosi:

– 300,00 kn po pošiljci, do 46 tona, ili

– 3.000,00 kn za pošiljke mase veće od 46 tona.

Poglavlje VII.
UVOZ HRANE ZA ŽIVOTINJE NEŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

1. Visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu pri uvozu pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla za koju je Komisija odlučila da je potrebno privremeno povećati službene kontrole nad njezinim ulaskom u Uniju zbog poznatog ili novog rizika ili dokaza o mogućoj raširenoj ozbiljnoj neusklađenosti s pravilima za uvoz:

(a) pošiljaka koje se ne prevoze kao rasuti teret:

– 420,00 kn po pošiljci, do 50 tona,

– 800,00 kn po pošiljci od 50 do 500 tona,

– 3.200,00 kn po pošiljci mase veće od 500 tona.

(b) pošiljke koje se prevoze kao rasuti teret:

– 4.500,00 kn po brodu s teretom do 500 tona,

– 9.000,00 kn po brodu s teretom mase veće od 500 tona do 2000 tona,

– 18.000,00 kn po brodu s teretom mase veće od 2000 tona.

2. Visina pristojbi za obavljenu službenu kontrolu pri uvozu pošiljaka hrane za životinje neživotinjskog podrijetla, osim hrane neživotinjskog podrijetla iz stavka 1. ovog Poglavlja iznosi 400,00 kn po pošiljci, bez obzira na masu.

Poglavlje VIII.
DRUGE PRISTOJBE PRI UNOŠENJU POŠILJAKA

1. Visina pristojbi:

(a) za obavljeni dokumentacijski pregled tijekom provođenja službenih kontrola nad pošiljkama iz članka 1. ovoga Pravilnika, koje su dopremljene na GVP, a namijenjene su za konačni uvoz preko druge GVP iznosi 250,00 kn po pošiljci;

(b) za obavljenu službenu kontrolu nad pošiljkama koje se otpremaju iz skladišta u slobodnoj zoni, slobodnih skladišta, carinskih skladišta ili skladišta koja opskrbljuju pomorska prijevozna sredstva u prekograničnom prometu iznosi 250,00 kn po pošiljci;

(c) za obavljeni dokumentacijski pregled pri uvozu proizvoda životinjskog podrijetla ili nusproizvoda životinjskog podrijetla kao trgovačkih uzoraka i uzoraka namijenjenih posebnim istraživanjima ili analizama te u dijagnostičke svrhe iznosi 250,00 kuna po pošiljci.

2. Visina pristojbi za obavljeni istovar, pretovar i skladištenje robe i životinja na GVP te njen ponovni utovar iznosi:

(a) za pražnjenje kontejnera/kamiona hladnjača ili drugog prijevoznog sredstva, skladištenje i ponovni utovar robe i životinja u kontejnere/kamione hladnjače ili drugo prijevozno sredstvo 150,00 kn po toni robe;

(b) za istovar/pretovar robe iz jednog kontejnera/kamiona hladnjače ili drugoga prijevoznog sredstva i ponovni utovar robe i životinja u kontejner/kamion hladnjaču ili drugo prijevozno sredstvo bez skladištenja robe 130,00 kn po toni robe;

(c) za skladištenje robe u hladnjači na temperaturi iznad +4° C iznosi 15,00 kn po toni na dan;

(d) za skladištenje robe na sobnoj temperaturi iznosi 10,00 kn po toni na dan;

(e) za skladištenje robe na temperaturnom režimu, mase manje od jedne tone iznosi 75,00 kn po danu;

(f) za skladištenje robe na sobnoj temperaturi, mase manje od jedne tone iznosi 30,00 kn po danu.

3. Visina pristojbi za smještaj životinja na GVP:

(a) pasa, mačaka i pitomih vretica iznosi 100,00 kn po životinji na dan,

(b) ptica i drugih životinja kao kućnih ljubimaca iznosi 25,00 kn po životinji na dan.

4. Ukoliko su kopitari i papkari smješteni na GVP naplaćuju se troškovi za utrošeni rad službenika GVP povezan s hranjenjem, napajanjem, čišćenjem i osiguravanjem dobrobiti životinja tijekom njihovog smještaja na GVP u iznosu od 50,00 kuna po utrošenom satu.

5. Ukoliko osoba odgovorna za pošiljku životinja iz točke 3. i 4. ovoga Poglavlja ne osigura hranu za životinje obvezna je platiti troškove utrošene hrane.

6. Visina pristojbi za sve ostale aktivnosti pri provođenju službenih kontrola koje se provode u skladu s europskim ili nacionalnim propisima, u slučajevima kada postoji neposredna opasnost za zdravlje ljudi, životinja ili očuvanje okoliša a nisu navedene u ovom Pravilniku iznosi 150,00 kuna po svakom započetom satu njihova provođenja i po pojedinom službeniku koji sudjeluje u provođenju takvih službenih kontrola odnosno aktivnosti.

Poglavlje IX.
SLUŽBENE KONTROLE NAD ŽIVOTINJAMA I PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA NA IZLAZNIM TOČKAMA

1. Visina pristojbi za obavljane službene kontrole nad pošiljkama domaćih kopitara, domaćih životinja goveđih, ovčjih, kozjih i svinjskih vrsta, peradi te drugih kralježnjaka na izlaznim točkama iz Republike Hrvatske iznosi 250,00 kuna po pošiljci, ako se tijekom provođenja službene kontrole obavlja samo dokumentacijski pregled i provjera zaštite dobrobiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanim postupcima iznosi,

2. Ako se obavlja potpuni veterinarski pregled primjenjuju se pristojbe iz poglavlja VI. točke 1. podtočke (a) ovoga Priloga.

3. Ako se na izlaznim točkama pretovaruje pošiljka iz točke 1. ovoga Poglavlja pristojba se uvećava za 200,00 kn za svaki započeti sat trajanja pretovara.