Pravilnik o reviziji u mirovinskom osiguravajućem društvu

NN 116/2019 (29.11.2019.), Pravilnik o reviziji u mirovinskom osiguravajućem društvu

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2328

Na temelju odredbi članka 100. stavka 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14, 29/18 i 115/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 25. studenoga 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O REVIZIJI U MIROVINSKOM OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) propisuje:

1. opseg i sadržaj revizije u mirovinskom osiguravajućem društvu za potrebe Hanfe koju obavlja revizorsko društvo iz članka 100.a Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14, 29/18 i 115/18, dalje u tekstu: Zakon) i

2. način i rokove dostave revizorskog izvješća za potrebe Hanfe u mirovinskom osiguravajućem društvu.

Članak 2.

(1) Uprava mirovinskog osiguravajućeg društva dužna je revizorskom društvu dati na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju te mu omogućiti uvid u poslovne knjige, spise i računalne ispise. Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je revizorima omogućiti pristup poslovnim i radnim prostorijama.

(2) U svrhu provedbe revizije mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je staviti revizorskom društvu na raspolaganje odgovarajuće prostorije i pomagala. Ako je unos ili pohranjivanje podataka obavljeno primjenom računalne obrade podataka, mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je na vlastiti trošak i unutar primjerenog roka staviti revizorskom društvu na raspolaganje pomagala potrebna za očitavanje dokumentacije te, ako je to nužno, osigurati čitke trajne ispise u potrebnom broju preslika.

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Pravilnika revizija je revizija za potrebe Hanfe.

(2) Revizorsko društvo koje obavlja reviziju godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu na koju se revizija odnosi dužno je sastaviti revizorsko izvješće za potrebe Hanfe za tu poslovnu godinu.

(3) Revizorsko društvo dužno je nakon obavljene revizije sastaviti pismo preporuka upravi i dostaviti ga upravi mirovinskog osiguravajućeg društva i Hanfi uz izvješće iz stavka 2. ovoga članka.

OPSEG I SADRŽAJ REVIZIJE

Članak 4.

(1) Revizija je postupak provjere i ocjene pravilnosti, točnosti i potpunosti:

1. godišnjih dodatnih izvještaja koja se dostavljaju Hanfi u skladu s Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva,

2. izvještaja sa stanjem na posljednji dan kalendarske godine koji se dostavljaju Hanfi u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva,

3. izvještaja sa stanjem na posljednji dan kalendarske godine koji se dostavljaju Hanfi u skladu s Pravilnikom o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva.

(2) Pravilnost, točnost i potpunost izvještaja iz stavka 1. ovog članka revizorsko društvo dužno je provjeriti na način da ocijeni jesu li ti izvještaji sastavljeni u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona te jesu li na usporedivim stavkama usklađeni s revidiranim godišnjim financijskim izvještajima.

(3) Revizorsko izvješće za potrebe Hanfe čine sljedeći izvještaji:

– Izvještaj o stanju i promjenama tehničkih pričuva,

– Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva,

– Izvještaj o ispunjavanju uvjeta adekvatnosti kapitala,

– Izvještaj o načinu vođenja poslovnih knjiga i

– Izvještaj o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Hanfi.

Izvještaj o stanju i promjenama
tehničkih pričuva

Članak 5.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti te ocijeniti stanje i promjene tehničkih pričuva o čemu mora izraditi izvještaj o stanju i promjenama tehničkih pričuva.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– stanje tehničkih pričuva na početku godine i na kraju godine te promjene stanja tehničkih pričuva tijekom godine,

– opis metoda koje mirovinsko osiguravajuće društvo primjenjuje za oblikovanje tehničkih pričuva (ako je mirovinsko osiguravajuće društvo promijenilo metodu izračuna tehničkih pričuva tada revizor mora pojasniti promjenu i učinak na financijski rezultat i financijski položaj mirovinskog osiguravajućeg društva),

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika koji proizlaze iz načina oblikovanja tehničkih pričuva,

– mišljenje o postupcima mirovinskog osiguravajućeg društva s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina te

– mišljenje nezavisnog ovlaštenog aktuara o stanju tehničkih pričuva koje mora obuhvaćati ocjenu stanja tehničkih pričuva te razloge za pozitivno mišljenje, mišljenje uz ograde, odnosno negativno mišljenje.

(3) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se posebno za tehničke pričuve za obvezno mirovinsko osiguranje odnosno poslove iz članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona, posebno za dobrovoljno mirovinsko osiguranje odnosno poslove iz članka 9. stavka 1. točaka 2., 3. i 4. Zakona i posebno za druge poslove vezane za poslove mirovinskog osiguranja iz članka 9. stavka 1. točke 5. Zakona.

(4) Nezavisni ovlašteni aktuar iz stavka 2. alineje 5. ovoga članka je osoba koja ispunjava uvjete propisane člankom 55. Zakona, uz iznimku da ista nije zaposlena u mirovinskom osiguravajućem društvu ili u povezanoj osobi mirovinskog osiguravajućeg društva čiji su izvještaji predmet revizije u skladu s člankom 3. točkom 32. Zakona.

Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine
za pokriće tehničkih pričuva

Članak 6.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti stanje strukture ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva o čemu mora izraditi izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– kratak opis stanja i strukture ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva s usporednim tabličnim prikazom tehničkih pričuva,

– stanje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva na početku godine i na kraju godine te promjene stanja ulaganja tijekom godine,

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika,

– mišljenje o postupcima mirovinskog osiguravajućeg društva s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina te

– mišljenje o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva te usklađenost navedenog ulaganja s odredbama Zakona i na temelju njega donesenim propisima.

(3) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se posebno za ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve za obvezno mirovinsko osiguranje odnosno poslove iz članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona, posebno za dobrovoljno mirovinsko osiguranje odnosno poslove iz članka 9. stavka 1. točaka 2., 3. i 4. Zakona i posebno za druge poslove vezane za poslove mirovinskog osiguranja iz članka 9. stavka 1. točke 5. Zakona.

Izvještaj o ispunjavanju uvjeta
adekvatnosti kapitala

Članak 7.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti ispunjavanje uvjeta adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva o čemu mora izraditi izvještaj o ispunjavanju uvjeta adekvatnosti kapitala.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– kratak opis stanja i strukture kapitala s osvrtom na stavke osnovnog kapitala, dopunskog kapitala i stavke odbitka,

– stanje kapitala na početku godine i na kraju godine te promjene stanja tijekom godine s usporednim prikazom potrebne granice solventnosti,

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika i

– mišljenje o postupcima mirovinskog osiguravajućeg društva s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina.

Izvještaj o načinu vođenja poslovnih knjiga

Članak 8.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti način vođenja poslovnih knjiga o čemu mora izraditi izvještaj o načinu vođenja poslovnih knjiga.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka uključuje ocjenu revizora o načinu vođenja poslovnih knjiga mirovinskog osiguravajućeg društva s navođenjem eventualnih nepravilnosti ili slabosti koje su utvrđene tijekom revizije, kao i rizika koji iz tih slabosti proizlaze.

Izvještaj o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Hanfi

Članak 9.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti ispravnost i potpunost obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Hanfi na temelju Zakona i na temelju njega donesenih propisa o čemu mora izraditi izvještaj o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Hanfi.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka uključuje ocjenu revizora o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Hanfi na temelju Zakona i na temelju njega donesenih propisa.

Sadržaj revizorskog izvješća za potrebe Hanfe

Članak 10.

(1) Revizorsko izvješće za potrebe Hanfe mora sadržavati:

– zasebnu ocjenu o stanju i promjenama tehničkih pričuva,

– zasebnu ocjenu o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva,

– zasebnu ocjenu o ispunjavanju uvjeta adekvatnosti kapitala,

– zasebnu ocjenu o načinu vođenja poslovnih knjiga i

– zasebnu ocjenu o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Hanfi.

(2) Revizorskom izvješću prilažu se izvještaji koji su bili predmet revizije.

(3) Revizorsko izvješće sastavlja i potpisuje ovlašteni revizor u svoje ime, kao i odgovorna osoba revizorskog društva u ime revizorskog društva.

(4) Revizorsko društvo dužno je revizorsko izvješće za potrebe Hanfe sastaviti u pisanom obliku.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE REVIZORSKOG
IZVJEŠĆA
O OBAVLJENOJ REVIZIJI

Rokovi dostave

Članak 11.

Revizorsko društvo dužno je dostaviti Hanfi revizorsko izvješće za potrebe Hanfe najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaj sastavlja.

Način dostave

Članak 12.

Revizorsko izvješće za potrebe Hanfe revizorsko društvo dužno je dostaviti Hanfi u pisanom obliku, neposredno ili poštom.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 13.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o reviziji izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine«, broj 98/14).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-04/06

Urbroj; 326-01-70-72-19-3

Zagreb, 25. studenoga 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.