Pravilnik o osnovici za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom

NN 116/2019 (29.11.2019.), Pravilnik o osnovici za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2329

Na temelju članka 84. stavka 5. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14, 29/18 i 115/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća, održanoj 25. studenoga 2019. donosi

PRAVILNIK

O OSNOVICI ZA IZRAČUN I NAČIN NAPLATE NAKNADE ZA UPRAVLJANJE IMOVINOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se osnovica za izračun i način naplate naknade za upravljanje imovinom za pokriće tehničkih pričuva koju ima pravo naplatiti mirovinsko osiguravajuće društvo (dalje u tekstu: Društvo).

Članak 2.

(1) U skladu s člankom 84. stavkom 5. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, broj 22/14, 29/18 i 115/18, dalje u tekstu: Zakon), Društvo ima pravo na naknadu za upravljanje imovinom za pokriće tehničkih pričuva u iznosu do najviše 0,6 % godišnje ukupne imovine umanjene za financijske obveze imovine za pokriće tehničkih pričuva u 2019., 2020. i 2021. godini, a za svaku daljnju godinu najveća stopa naknade umanjuje se za 10 % u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj godini, zaokruženo na tri decimalna mjesta, sve dok takvim smanjenjem najveća stopa naknade ne dosegne 0,3 %.

(2) Naknada za upravljanje iz ovoga članka obračunava se u skladu s učestalosti vrednovanja imovine, na osnovicu koju čini ukupna imovina za pokriće tehničkih pričuva umanjena za iznos obveza mirovinskog osiguravajućeg društva s osnove ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, a isplaćuje se jednom mjesečno, do kraja mjeseca za prethodni mjesec.

(3) Naknada iz stavka 2. ovoga članka izračunava se na utvrđenu osnovicu primjenom propisanih pojedinačnih koeficijenata godišnjih stopa iz članaka 84. stavka 5. Zakona.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-04/06

Urbroj; 326-01-70-72-19-5

Zagreb, 25. studenoga 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.