Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 116/2019 (29.11.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2330

Na temelju članka 81.a stavka 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. studenoga 2019. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O INTERVENTNIM PRIČUVAMA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Članak 1.

(1) Članak 2. stavak 2. Pravilnika o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 121/2016, dalje: Pravilnik) mijenja se i glasi:

»(2) Interventne pričuve vode se odvojeno za obvezno mirovinsko osiguranje, dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju doznaka iz otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova i izravnih jednokratnih uplata i dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju doznaka iz zatvorenih mirovinskih fondova.«

(2) Članak 2. stavak 3. Pravilnika mijenja se i glasi:

»(3) Interventne pričuve uzimaju se u obzir pri izračunu osnovnog kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva u skladu s člankom 76. Zakona.«

Prijelazne i završne odredbe

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na izvještaje sa stanjem na dan 31. ožujka 2020. godine.

Klasa: 011-02/19-04/06

Urbroj; 326-01-70-72-19-2

Zagreb, 25. studenoga 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.