Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 116/2019 (29.11.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2331

Na temelju članka 75. stavka 2. i članka 79. stavka 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18, 115/18, dalje u tekstu: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća 25. studenoga 2019. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ADEKVATNOSTI KAPITALA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. Pravilnika o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 74/2014 i 121/2016, dalje: Pravilnik) u drugoj alineji se iza riječi »način izračuna« dodaje riječ »potrebne«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. Pravilnika dosadašnja točka 2.c postaje točka 3., dosadašnja točka 3. postaje točka 4., a dosadašnja točka 4. postaje točka 5. Pravilnika.

Članak 3.

U članku 8. točkama 1. i 2. Pravilnika riječi »u smislu članka 3. točke 30. Zakona« mijenjaju se i glase »u smislu članka 3. točke 39. Zakona«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 9. i članak 9. Pravilnika mijenja se i glasi:

»Način izračuna potrebne granice solventnosti

Članak 9.

Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je izračunavati potrebnu granicu solventnosti posebno za mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja, posebno za mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju doznaka iz otvorenih mirovinskih fondova i izravnih jednokratnih uplata, posebno za mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju doznaka iz zatvorenih mirovinskih fondova na način propisan člankom 79. Zakona i posebno za druge poslove vezane za poslove mirovinskog osiguranja iz članka 9. stavka 1. točke 5. Zakona na način propisan posebnim propisima koji uređuju te poslove.«

Članak 5.

U članku 11. stavku 1. točki 2. iza riječi »Izvještaj o izračunu« dodaje se riječ »potrebne«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a prvi put se primjenjuje na izvještaje sa stanjem na dan 31. ožujka 2020. godine.

Klasa: 011-02/19-04/06

Urbroj: 326-01-70-72-19-4

Zagreb, 25. studenoga 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.