Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

NN 117/2019 (2.12.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih voda za 2020. godinu i projekcije plana za 2021. i 2022. godinu

HRVATSKI SABOR

2335

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 36/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici 14. studenoga 2019., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na:

1. Financijski plan za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.776.850.432 kune

– ukupne rashode u iznosu od 3.634.650.432 kune

– višak u iznosu od 142.200.000 kuna

2. Projekciju plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.999.649.607 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.710.349.607 kuna

– višak u iznosu od 289.300.000 kuna

3. Projekciju plana za 2022. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 4.174.769.537 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.932.969.537 kuna

– višak u iznosu od 241.800.000 kuna.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-06/19-01/19

Zagreb, 14. studenoga 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvršenje 2018.Plan za 2019.Plan za 2020.Projekcija plana
za 2021.
Projekcija plana
za 2022.
PRIHODI POSLOVANJA2.710.426.5483.523.486.2333.776.750.4323.999.549.6074.174.669.537
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE56.233100.000100.000100.000100.000
UKUPNI PRIHODI2.710.482.7813.523.586.2333.776.850.4323.999.649.6074.174.769.537
RASHODI POSLOVANJA2.139.824.5752.828.517.0003.085.900.4323.175.696.6073.395.362.537
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU206.914.125370.069.233548.750.000534.653.000537.607.000
UKUPNI RASHODI2.346.738.7003.198.586.2333.634.650.4323.710.349.6073.932.969.537
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK363.744.081325.000.000142.200.000289.300.000241.800.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Izvršenje 2018.Plan za 2019.Plan za 2020.Projekcija plana
za 2021.
Projekcija plana
za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA41.473.93673.000.000100.000.00076.500.000100.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA419.089.309438.000.000242.200.000365.800.000341.800.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE96.373.98240.000.000000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-82.502.6900000
NETO FINANCIRANJE-363.744.081-325.000.000-142.200.000-289.300.000-241.800.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE00000A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod­skupinaNaziv prihodaIzvršenje 2018.Plan za 2019.Plan za 2020.Projekcija plana
za 2021.
Projekcija plana
za 2022.
6PRIHODI POSLOVANJA2.710.426.5483.523.486.2333.776.750.4323.999.549.6074.174.669.537
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna386.241.3681.090.866.3091.366.567.5671.625.419.4821.785.393.825
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU11.715.22218.815.00033.559.2217.705.2723.953.538
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna374.496.4201.072.001.309241.128.030246.159.355238.232.677
634Pomoći od izvanproračunskih korisnika29.72650.000000
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava001.091.880.3161.371.554.8551.543.207.610
64Prihodi od imovine7.017.18911.750.00011.700.00011.700.00011.700.000
641Prihodi od financijske imovine5.585.53510.100.00010.100.00010.100.00010.100.000
642Prihodi od nefinancijske imovine1.385.6911.600.0001.600.0001.600.0001.600.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove45.96350.000000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.288.333.8272.317.053.0002.252.680.0002.231.637.0002.231.637.000
652Prihodi po posebnim propisima2.288.333.8272.317.053.0002.252.680.0002.231.637.0002.231.637.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija28.834.164103.816.924145.802.865130.793.125145.938.712
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga033.000.00055.000.00033.000.00033.000.000
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna28.834.16470.816.92490.802.86597.793.125112.938.712
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE56.233100.000100.000100.000100.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine56.233100.000100.000100.000100.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata56.233100.000100.000100.000100.000


RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPodskupinaNaziv rashodaIzvršenje 2018.Plan za 2019.Plan za 2020.Projekcija plana
za 2021.
Projekcija plana
za 2022.
3RASHODI POSLOVANJA2.139.824.5752.828.517.0003.085.900.4323.175.696.6073.395.362.537
31Rashodi za zaposlene157.666.514173.600.000210.332.000210.597.000220.786.000
311Plaće (Bruto)131.423.373144.500.000173.632.000

312Ostali rashodi za zaposlene3.808.7684.200.0008.000.000

313Doprinosi na plaće22.434.37324.900.00028.700.000

32Materijalni rashodi1.071.344.5711.071.443.0001.023.343.9831.012.193.0001.002.756.000
321Naknade troškova zaposlenima8.371.17310.138.00010.438.000

322Rashodi za materijal i energiju19.754.09625.692.00027.660.000

323Rashodi za usluge1.037.735.2951.023.085.000973.567.983

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.65150.0000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.478.35612.478.00011.678.000

34Financijski rashodi34.666.01932.490.00024.890.00020.690.00017.390.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove33.748.94531.000.00023.600.000

343Ostali financijski rashodi917.0741.490.0001.290.000


35Subvencije1.552.8001.833.6001.833.6001.528.0001.528.000

351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.552.8001.833.6001.833.600

36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna26.520.17580.975.00077.900.00065.800.00062.500.000
361Pomoći inozemnim vladama340.5241.500.000500.000

363Pomoći unutar općeg proračuna23.018.91177.475.00076.400.000

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna01.000.0000

368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava3.160.7401.000.0001.000.000

38Ostali rashodi848.074.4961.468.175.4001.747.600.8491.864.888.6072.090.402.537
381Tekuće donacije1.083.923920.000820.000

383Kazne, penali i naknade štete396.1111.600.0001.600.000

386Kapitalne pomoći846.594.4621.465.655.4001.745.180.849

         
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE206.914.125370.069.233548.750.000534.653.000537.607.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine16.237.84030.500.00030.000.00020.000.00020.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva16.237.84030.500.00030.000.000

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine49.270.925167.484.233337.250.000353.975.000354.166.000
421Građevinski objekti35.210.676123.934.233290.400.000

422Postrojenja i oprema6.970.14826.750.00029.650.000

423Prijevozna sredstva06.800.0008.200.000

426Nematerijalna proizvedena imovina7.090.10110.000.0009.000.000

45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini141.405.360172.085.000181.500.000160.678.000163.441.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima141.405.360172.085.000181.500.000B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPodskupina
Izvršenje 2018.Plan za 2019.Plan za 2020.Projekcija plana
za 2021.
Projekcija plana
za 2022.
NETO FINANCIRANJE-377.615.373-365.000.000-142.200.000-289.300.000-241.800.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA41.473.93673.000.000100.000.00076.500.000100.000.000
84Primici od zaduživanja41.473.93673.000.000100.000.00076.500.000100.000.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora0030.000.000
847Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti41.473.93673.000.00070.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA419.089.309438.000.000242.200.000365.800.000341.800.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova419.089.309438.000.000242.200.000365.800.000341.800.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti216.726.165233.100.000242.200.000


II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivIzvršenje 2018.Plan za 2019.Plan za 2020.Projekcija plana
za 2021.
Projekcija plana
za 2022.
001HRVATSKE VODE2.765.828.0093.636.586.2333.876.850.4324.076.149.6074.274.769.537
       
1000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE236.840.393283.853.000310.903.000322.800.000353.618.000
       
A100000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE219.084.963249.303.000285.253.000287.150.000297.902.000
3RASHODI POSLOVANJA219.084.963249.303.000285.253.000287.150.000297.902.000
31Rashodi za zaposlene157.666.514173.600.000210.332.000210.597.000220.786.000
311Plaće (Bruto)131.423.373144.500.000173.632.000

312Ostali rashodi za zaposlene3.808.7684.200.0008.000.000

313Doprinosi na plaće22.434.37324.900.00028.700.000

32Materijalni rashodi60.289.62073.953.00073.471.00074.903.00075.466.000
321Naknade troškova zaposlenima8.371.17310.138.00010.438.000

322Rashodi za materijal i energiju6.983.1328.032.0009.900.000

323Rashodi za usluge41.400.08849.530.00047.780.000

324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.65150.0000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.529.5766.203.0005.353.000

34Financijski rashodi914.9061.450.0001.250.0001.450.0001.450.000
343Ostali financijski rashodi914.9061.450.0001.250.000

38Ostali rashodi213.923300.000200.000200.000200.000
381Tekuće donacije213.923300.000200.000

       
K100000OPREMANJE4.251.3487.750.0003.650.0003.650.0003.650.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.251.3487.750.0003.650.0003.650.0003.650.000
422Postrojenja i oprema4.251.3487.750.0003.650.000

       
K100001INFORMATIZACIJA9.808.90113.000.00012.000.00012.000.00012.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine9.808.90113.000.00012.000.00012.000.00012.000.000
422Postrojenja i oprema2.718.8003.000.0003.000.000

426Nematerijalna proizvedena imovina7.090.10110.000.0009.000.000

       
K100002POSLOVNE ZGRADE3.695.18113.800.00010.000.00020.000.00040.066.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3.695.18113.800.00010.000.00020.000.00040.066.000
421Građevinski objekti3.695.18113.800.00010.000.000

       
       
1001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI452.838.254469.000.000265.800.000385.000.000357.700.000
       
A100001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU20.896.44331.000.0006.400.00029.900.00029.200.000
34Financijski rashodi7.226.8496.600.0006.400.0005.900.0005.200.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove7.226.8496.600.0006.400.000

54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova13.669.59424.400.000024.000.00024.000.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru13.669.59424.400.0000

       
A100002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA204.283.371193.400.0007.300.00093.600.00071.100.000
34Financijski rashodi15.589.82112.900.0007.300.0004.800.0003.400.000
342Kamate za primljene zajmove15.589.82112.900.0007.300.000

54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova188.693.550180.500.000088.800.00067.700.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora188.693.550180.500.0000

A100003ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI227.658.440244.600.000252.100.000261.500.000257.400.000
34Financijski rashodi10.932.27511.500.0009.900.0008.500.0007.300.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove10.932.27511.500.0009.900.000

54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova216.726.165233.100.000242.200.000253.000.000250.100.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti216.726.165233.100.000242.200.000

       
       
1002TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA1.015.133.1281.003.583.600956.966.583944.078.000934.078.000
       
A100004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA747.242.748700.000.000650.000.000640.000.000640.000.000
32Materijalni rashodi747.106.338699.400.000649.400.000639.400.000639.400.000
322Rashodi za materijal i energiju7.779.96710.900.00010.900.000

323Rashodi za usluge739.031.660688.000.000638.000.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja294.711500.000500.000

38Ostali rashodi136.410600.000600.000600.000600.000
383Kazne, penali i naknade štete136.410600.000600.000

       
A100005OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE44.929.24470.000.00070.000.00070.000.00060.000.000
32Materijalni rashodi44.929.24470.000.00070.000.00070.000.00060.000.000
323Rashodi za usluge44.929.24470.000.00070.000.000

       
A100006TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA61.926.96769.083.60073.166.58368.528.00068.528.000
32Materijalni rashodi59.504.16766.630.00070.712.98366.380.00066.380.000
323Rashodi za usluge58.728.10066.425.00070.507.983

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja776.067205.000205.000

35Subvencije1.552.8001.833.6001.833.6001.528.0001.528.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.552.8001.833.6001.833.600

38Ostali rashodi870.000620.000620.000620.000620.000
381Tekuće donacije870.000620.000620.000

       
A100007HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA518.1362.000.0002.000.0002.000.0002.000.000
32Materijalni rashodi518.1362.000.0002.000.0002.000.0002.000.000
323Rashodi za usluge518.1362.000.0002.000.000

       
A100008IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)147.842.208140.000.000140.000.000140.000.000140.000.000
32Materijalni rashodi146.582.942137.960.000137.960.000137.960.000137.960.000
322Rashodi za materijal i energiju3.387.1644.000.0004.000.000

323Rashodi za usluge142.951.558133.530.000133.530.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja244.220430.000430.000

34Financijski rashodi2.16840.00040.00040.00040.000
343Ostali financijski rashodi2.16840.00040.000

36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.257.0982.000.0002.000.0002.000.0002.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.257.0982.000.0002.000.000

       
A100009VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ8.153.7679.800.0008.800.0009.800.0009.800.000
32Materijalni rashodi8.153.7679.800.0008.800.0009.800.0009.800.000
322Rashodi za materijal i energiju1.603.8332.760.0002.860.000

323Rashodi za usluge6.491.7606.950.0005.800.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja58.17490.000140.000

       
A100010IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU3.695.8836.700.0006.000.0006.750.0006.750.000
32Materijalni rashodi3.695.8836.700.0006.000.0006.750.0006.750.000
323Rashodi za usluge3.684.7496.650.0005.950.000

329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.13450.00050.000

       
A100011OSTALI IZVANREDNI IZDACI824.1756.000.0006.000.0006.000.0006.000.000
32Materijalni rashodi564.4745.000.0005.000.0005.000.0005.000.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja564.4745.000.0005.000.000

38Ostali rashodi259.7011.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
383Kazne, penali i naknade štete259.7011.000.0001.000.000


A100012INSTITUT ZA VODE

1.000.0001.000.0001.000.000
36Ostali rashodi

1.000.0001.000.0001.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna

1.000.000

       
       
1003PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI1.061.016.2341.880.149.6332.343.180.8492.424.271.6072.629.373.537
       
K100003KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA160.324.222195.185.000200.000.000170.278.000173.041.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna12.427.16117.500.00015.500.0006.000.0006.000.000
361Pomoći inozemnim vladama340.5241.500.000500.000

363Pomoći unutar općeg proračuna12.086.63715.000.00015.000.000

366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna01.000.0000

38Ostali rashodi6.491.7015.600.0003.000.0003.600.0003.600.000
386Kapitalne pomoći6.491.7015.600.0003.000.000

45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini141.405.360172.085.000181.500.000160.678.000163.441.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima141.405.360172.085.000181.500.000

       
K100004ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE189.758.021200.000.000222.918.000172.200.000180.000.000
38Ostali rashodi189.758.021200.000.000222.918.000172.200.000180.000.000
386Kapitalne pomoći189.758.021200.000.000222.918.000

       
K100005ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA188.823.310128.166.400209.000.00099.000.00099.000.000
38Ostali rashodi188.823.310128.166.400209.000.00099.000.00099.000.000
386Kapitalne pomoći188.823.310128.166.400209.000.000

       
K200007EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA13.214.6005.600.000000
38Ostali rashodi13.214.6005.600.000000
386Kapitalne pomoći13.214.6005.600.0000

       
K100006ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)16.237.84030.500.00030.000.00020.000.00020.000.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine16.237.84030.500.00030.000.00020.000.00020.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva16.237.84030.500.00030.000.000

K100007PROJEKTI NAVODNJAVANJA15.943.69615.000.00027.000.00025.675.0002.500.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države9.675.17610.475.0008.400.0005.800.0002.500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna9.675.17610.475.0008.400.000

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.268.5204.525.00018.600.00019.875.0000
421Građevinski objekti6.268.5204.525.00018.600.000

       
K100008IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA456.649.6821.210.948.2331.534.262.8491.816.181.1072.076.457.537
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna3.160.7401.000.0001.000.0001.000.0001.000.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava3.160.7401.000.0001.000.000

38Ostali rashodi428.241.9671.081.539.0001.240.262.8491.516.731.1071.777.007.537
386Kapitalne pomoći428.241.9671.081.539.0001.240.262.849

42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine25.246.975128.409.233293.000.000298.450.000298.450.000
421Građevinski objekti25.246.975105.609.233261.800.000

422Postrojenja i oprema016.000.00023.000.000

423Prijevozna sredstva06.800.0008.200.000

       
K200060PROJEKTI EIB/CEB VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE19.944.7280000
38Ostali rashodi19.944.7280000
386Kapitalne pomoći19.944.72800

       
K100009PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA120.13544.750.00070.000.00070.937.50028.375.000
38Ostali rashodi120.13544.750.00070.000.00070.937.50028.375.000
386Kapitalne pomoći120.13544.750.00070.000.000

       
K100010SANACIJA KLIZIŠTA050.000.00050.000.00050.000.00050.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države050.000.00050.000.00050.000.00050.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna050.000.00050.000.000