Zakon o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

NN 118/2019 (4.12.2019.), Zakon o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

2347

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2019. godine.

Klasa: 011-01/19-01/205

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 29. studenoga 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O ODLIKOVANJIMA I PRIZNANJIMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 20/95., 57/06. i 141/06.) u članku 6. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. Velered predsjednika Republike Franje Tuđmana s lentom i Danicom,«.

Dosadašnje točke 5. do 12. postaju točke 6. do 13.

U dosadašnjoj točki 13., koja postaje točka 14., dosadašnje podtočke 13.1. do 13.7. postaju podtočke 14.1. do 14.7.

Dosadašnje točke 14. do 18. postaju točke 15. do 19.

Članak 2.

Iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

Velered predsjednika Republike Franje Tuđmana s lentom i Danicom dodjeljuje se svake godine o obljetnici njegove smrti hrvatskim državljanima kao izraz najvišeg priznanja Republike Hrvatske za promicanje hrvatskih državnih i nacionalnih interesa u zemlji i inozemstvu, posebice za promicanje državljanskog jedinstva i nacionalnog zajedništva, državotvornosti i duhovnih vrednota hrvatskog naroda.«.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/223

Zagreb, 29. studenoga 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.