Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

NN 118/2019 (4.12.2019.), Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2354

Na temelju članka 66. stavka 4. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17 i 39/19) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O OBVEZNOM SADRŽAJU I OPREMANJU PROJEKATA GRAĐEVINA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje obvezni podrobniji sadržaj i elementi projekata, način opremanja, uvjeti promjene sadržaja, označavanje projekata, način i značenje ovjere projekata od strane odgovornih i službenih osoba, način razmjene elektroničkih zapisa u skladu s posebnim propisima, te pravila za ispis projekata i ovjeru ispisa projekata.

Članak 2.

(1) Projekti građevina u smislu ovoga Pravilnika su glavni, izvedbeni i tipski projekt te projekt uklanjanja građevine (u daljnjem tekstu: projekt), koji moraju biti izrađeni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Na izradu projekta primjenjuju se i odredbe posebnih propisa donesenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje gradnja (u daljnjem tekstu: Zakon) u kojima pojedini zahtjevi u pogledu izrade projekta mogu za neke građevine ili njihove dijelove biti uređeni drukčije u odnosu na zahtjeve ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka zahtjevi ovoga Pravilnika primjenjuju se kumulativno sa zahtjevima koji su uređeni posebnim propisom, a ako se zahtjevi odnose na iste značajke projekta ili se preklapaju, primjenjuje se stroži zahtjev.

Članak 3.

(1) Ovisno o vrsti građevine, a s obzirom na zadaće struka propisane posebnim zakonom, tehnička rješenja mogu biti sadržana u arhitektonskom, građevinskom, elektrotehničkom i strojarskom projektu (u daljnjem tekstu: odgovarajući projekti pojedinih struka).

(2) Pojedinačna tehnička rješenja odgovarajućih projekata pojedinih struka mogu biti izrađena u jednoj i/ili više mapa.

(3) Pojedinačna tehnička rješenja kojima se osigurava usklađenost građevine s propisima, uvjetima gradnje na određenoj lokaciji te kojima se osigurava da građevina ispunjava propisane zahtjeve moraju biti međusobno usklađena i uključena u cjelokupno tehničko rješenje građevine, a ista se obvezno prikazuju kao sastavni dijelovi odgovarajućih projekata pojedinih struka u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Svi odgovarajući projekti pojedinih struka koji čine projekt građevine moraju biti međusobno usklađeni i tako usklađeni moraju prikazivati cjelovitu građevinu u tehničko-tehnološkom i funkcionalnom smislu.

Članak 4.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na projekt koji se sastoji od jedne i/ili više mapa.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na projekt na odgovarajući način odnose se i na:

– projekt dijela građevine

– odgovarajući projekt pojedine struke

– projekt kojega je izradio samo jedan projektant

– tipski projekt i

– projekt uklanjanja

ako ovim Pravnikom nije drukčije propisano.

(3) Dio građevine u smislu ovoga Pravilnika je:

– pojedinačni tehnički i/ili funkcionalni sklop koji je sastavni dio cjelovite građevine koju se projektira ili

– veći broj pojedinačnih tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova povezanih u tehničku i/ili funkcionalnu cjelinu koja je sastavni dio cjelovite građevine koju se projektira.

II. NAČIN IZRADE PROJEKATA I ODGOVORNOST ZA POTPISIVANJE

Članak 5.

(1) Projekti se izrađuju računalnom tehnikom.

(2) Za potrebe upravnog postupka projekt se izrađuje kao elektronički zapis i potpisuje se kvalificiranim elektroničkim potpisom prema posebnom propisu kao i ispis toga projekta ovjeren od strane projektanta u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Na projekte izrađene kao elektronički zapis primjenjuju se i odredbe posebnog zakona kojim se uređuje uporaba elektroničke isprave.

Izrada projekta kao elektroničkog zapisa

Članak 7.

(1) Projekt mora biti izrađen kao elektronički zapis u PDF formatu i potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom.

(2) Elektronički zapis projekta u PDF formatu mora nastati pretvorbom projekta izrađenog računalnom tehnikom, a iznimno može sadržavati skenirane priloge (lokacijska dozvola, posebni uvjeti, potvrda katastarskog ureda i slično).

(3) Projekt izrađen kao elektronički zapis mora činiti jednoznačno povezan cjelovit skup podataka (opći dio projekta, tekstualni dio projekta i grafički prikazi) koji su elektronički oblikovani te koji su kao elektronički zapisi nazvani i poredani na način koji odgovara nazivanju mapa i dijelova projekata i drugim što je propisano ovim Pravilnikom.

(4) Projekt mora biti izrađen na način da je onemogućena izmjena sadržaja u formatu koji omogućava promet, ovjeru i pregled elektroničkog zapisa uobičajeno dostupnim pretraživačima podataka odnosno alatima za izradu teksta ili crteža čiji popis se objavljuje na službenim internetskim stranicama ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 8.

(1) Pojedinačna tehnička rješenja projekta pojedine struke (pojedina mapa) pohranjuju se kao jedan elektronički dokument – datoteka (u daljnjem tekstu: datoteka) koji ne smije prelaziti veličinu 100 MB.

(2) Iznimno u slučaju da veličina elektroničkog dokumenta prelazi 100 MB, pojedinačna mapa može biti izrađena u više posebnih datoteka, a svaka datoteka mora biti potpisana sukladno članku 12. ovoga Pravilnika.

Označavanje datoteka elektroničkog zapisa projekta

Članak 9.

(1) Projekti kao elektronički zapisi moraju biti nazvani i poredani na način koji odgovara nazivanju mapa odnosno nazivanju projektiranog dijela građevine iz članka 17. stavka 1. podstavka 10. ovoga Pravilnika (primjerice: Mapa_ 2_projekt odvodnje).

(2) Ako je pojedina mapa glavnog projekta kao elektronički zapis pohranjena u više datoteka, svaka sljedeća datoteka treba biti nazvana i poredana na nosaču podataka pod istim imenom datoteke i novim podbrojem (primjerice: Mapa_2_projekt odvodnje – dio 2).

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka svaka sljedeća datoteka treba sadržavati:

– naslovnu stranicu na dodatnoj datoteci koja odgovara naslovnoj stranici toga projekta iz članka 17. s dodatnom oznakom rednog broja dijela te datoteke u nizu (primjerice: Dio 2. i sl.)

– popis svih mapa projekta, uz navođenje projektanata koji su ih izradili i

– popis pojedinih dijelova toga projekta smještenih na dodatnoj datoteci.

Izmjena sadržaja projekta

Članak 10.

(1) Ako tijekom upravnog postupka izdavanja građevinske dozvole, rješenja o tipskom projektu odnosno izdavanja potvrde na glavni projekt za gradnju građevina i izvođenja radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola dođe do izmjene sadržaja projekta, izmijenjeni projekt odnosno izmijenjenu pojedinu mapu prilaže se ponovno u elektroničkom obliku u PDF formatu i treba biti nazvan i poredan na način da se izvornom imenu datoteke doda oznaka izmjene (primjerice: Mapa_2_projekt odvodnje_Ispravak_1) a na naslovnoj stranici oznaka ispravka i novi datum.«.

(2) Uz elektronički zapis potrebno je dostaviti i ispisani primjerak tog izmijenjenog glavnog projekta odnosno tipskog projekta.

Potpisivanje i odgovornosti za elektronički projekt

Članak 11.

(1) Projekti se potpisuju kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno Uredbi (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ.

(2) Ovlašteni inženjeri odnosno arhitekti potpisuju kvalificiranim elektroničkim potpisom poslovne kartice odgovarajuće komore koja sadržava naziv i OIB komore te ime i OIB ovlaštenog inženjera odnosno arhitekta.

Članak 12.

(1) Kvalificiranim elektroničkim potpisom naslovne stranice mape, projektant i glavni projektant, preuzimaju odgovornosti za izjavu projektanta, odnosno glavnog projektanta te pojedine dijelove tekstualnog, proračunskog, tabličnog i drugog tehničkog dijela projekta, odnosno svakog pojedinog grafičkog prikaza pojedine mape u propisanom dijelu, u skladu s odredbama Zakona i drugim posebnim propisima.

(2) Kvalificiranim elektroničkim potpisom naslovne stranice mape glavni projektant preuzima odgovornost i za pojedini dio projekta koji se odnosi na zajedničko definiranje tehničkog rješenja građevine (zajednički tehnički opis, situaciju građevine, zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja, podatke za komunalni i vodni doprinos, ukupne podatke o višku iskopa koji sadrži mineralnu sirovinu koji će preostati prilikom građenja građevine u skladu s posebnim propisom kojim je uređeno područje rudarstva i sl.) te odgovornost za međusobnu usklađenost svih faza i etapa određenih lokacijskom dozvolom.

(3) Kvalificiranim elektroničkim potpisom na predviđenoj stranici za ovjeru revident preuzima odgovornost u propisanom dijelu u skladu s odredbama Zakona i drugim posebnim propisima.

(4) Kvalificiranim elektroničkim potpisom naslovne stranice prve mape glavnog projekta stručna osoba ovlaštena po posebnom propisu koja izrađuje Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara preuzima odgovornost u skladu s odredbama Zakona i posebnih propisa za Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara u svim dijelovima glavnog projekta za građevinu razvrstanu u 1., 2.a ili 2.b skupinu građevina za koju se prema posebnom propisu utvrđuju posebni uvjeti zaštite od požara.

(5) Kvalificiranim elektroničkim potpisom na naslovnoj stranici prve mape glavnog projekta ovlašteni inženjer geodezije preuzima odgovornost u propisanom dijelu u skladu s odredbama Zakona i posebnih propisa za geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u visinskom i položajnom smislu i geodetsku situaciju građevne čestice odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaja jedne ili više građevina na toj čestici, odnosno tom obuhvatu.

(6) Kvalificiranim elektroničkim potpisom naslovne stranice mape koja je sastavni dio cjelovitog projekta odgovorna osoba u projektantskom uredu preuzima odgovornost u skladu s odredbama posebnih propisa.

(7) Ako je pojedina mapa glavnog projekta kao elektronički zapis pohranjena u više datoteka, primjenjuju se odredbe stavaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka.

Ispis elektroničkog projekata

Članak 13.

(1) Glavni projekt izrađen kao elektronički zapis ispisuje se za potrebe provedbe upravnog postupka u jednom primjerku na način da naslovnica sadrži potpis i otisak pečata svih strukovnih projektanata.

(2) Potpisom i pečatom na naslovnoj stranici projektant i/ili glavni projektant preuzimaju odgovornost da je ispis istovjetan elektroničkom zapisu.

(3) Ispis projekta mora biti izrađen u skladu sa sljedećim zahtjevima:

– ispis mora odgovarati datotekama pojedine mape

– uvezuje se u mape prikladnih dimenzija, pri čemu zamjena sastavnih dijelova mape mora biti onemogućena na pouzdani način i

– papir odnosno drugi odgovarajući materijal za ispis mora prilikom uvezivanja u mapu biti dimenzija 21,0 x 29,7 cm, odnosno, ako je veći, mora biti složen na tu dimenziju.

(4) Odredbe stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka primjenjuju se na odgovarajući način primjenjuju na izradu izvedbenog projekta, tipskog projekata i projekta uklanjanja.

(5) Ispis projekta ostaje sastavni dio spisa tijela graditeljstva.

Ovjera projekta od strane službenih osoba

Članak 14.

Službena osoba tijela graditeljstva kvalificiranim elektroničkim potpisom ovjerava da je projekt sastavni dio građevinske dozvole, odnosno rješenja o tipskom projektu.

III. OSNOVNI SADRŽAJ I OPREMANJE PROJEKATA I NJIHOVIH DIJELOVA

Članak 15.

Svaki projekt mora sadržavati opći i tehnički dio.

Opći dio projekta

Članak 16.

(1) Projekt u općem dijelu obvezno sadrži:

– naslovnu stranicu projekta

– stranicu za ovjeru revidenta kvalificiranim elektroničkim potpisom ako je revizija potrebna

– popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi projekta

– popis svih mapa projekta, uz navođenje projektanata koji su ih izradili i

– sadržaj mape.

(2) Osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka glavni projekt u općem dijelu sadrži i:

– izjavu projektanta sukladno Zakonu

– izjavu glavnog projektanta (samo u prvoj mapi glavnog projekta) sukladno Zakonu

– rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu i/ili rješenje o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš (samo u prvoj mapi glavnog projekta)

– posebne uvjete i/ili uvjete priključenja ako se utvrđuju (samo u prvoj mapi glavnog projekta) i

– lokacijsku dozvolu (samo u prvoj mapi glavnog projekta ako je izdavanju građevinske dozvole prethodila lokacijska dozvola).

(3) U slučaju izmjene i/ili dopune građevinske dozvole popis svih mapa projekta iz stavka 1. podstavka 4. ovog članka sadrži popis svih mapa projekta iz osnovne građevinske dozvole koje se ne mijenjaju odnosno koje se mijenjaju u dijelu te popis mapa koje se prilažu uz zahtjev za izmjenu i/ili dopunu građevinske dozvole.

(4) Osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka tipski projekt u općem dijelu sadrži i posebne uvjete ako se utvrđuju.

Članak 17.

(1) Naslovna stranica svake mape projekta obvezno sadrži:

– naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB osobe registrirane za poslove projektiranja (u daljnjem tekstu: projektantski ured) koja je izradila projekt

– naziv i sjedište, odnosno ime i adresu te OIB investitora

– naziv građevine ili njezinog dijela te oznaku faze ili etape ako su određeni lokacijskom dozvolom

– lokaciju građevine (adresa i/ili katastarska čestica i katastarska općina odnosno podaci o obuhvatu zahvata u prostoru)

– zajedničku oznaku svih mapa koje su sastavni dijelovi cjelovitog projekta (ZOP)

– oznaku mape

– redni broj mape

– razinu razrade odnosno namjenu projekta (jedan od naziva: »GLAVNI PROJEKT«, »IZVEDBENI PROJEKT«, »TIPSKI PROJEKT« ili »PROJEKT UKLANJANJA«)

– strukovnu odrednicu projekta

– naziv projektiranog dijela građevine na kojeg se projekt odnosi (primjerice: projekt niskonaponske instalacije)

– ime, broj ovlaštenja odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekata (u daljnjem tekstu: broj ovlaštenja) i kvalificirani elektronički potpis projektanta

– ime i kvalificirani elektronički potpis odgovorne osobe u projektantskom uredu i

– mjesto i datum izrade projekta.

(2) Osim sadržaja iz stavka 1. ovoga članka naslovna stranica prve mape glavnog projekta obvezno sadrži ime, broj ovlaštenja i kvalificirani elektronički potpis ovlaštenog inženjera geodezije koji je izradio geodetske situacije.

(3) Ako se radi o građevinama kod kojih se utvrđuju posebni uvjeti zaštite od požara naslovna stranica prve mape glavnog projekta obvezno sadrži ime i kvalificirani elektronički potpis stručne osobe ovlaštene po posebnom propisu koja je izradila prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara.

(4) Obveze iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju na obvezan sadržaj naslovne stranice glavnog projekta ako se isti sastoji od samo jedne mape.

(5) Ako u projektiranju sudjeluje više projektanata, naslovna stranica projekta, odnosno naslovna stranica svake mape obvezno sadrži i ime, broj ovlaštenja i kvalificirani elektronički potpis glavnog projektanta.

Članak 18.

(1) Tekstualni, proračunski, tablični i drugi tehnički dijelovi projekta, osim grafičkih prikaza, moraju sadržavati:

– na svakoj stranici naziv projektantskog ureda koji je izradio projekt, naziv građevine, mjesto, datum izrade i numeraciju stranica priloga i

– na završnoj stranici uz podatke iz podstavka 1. ovoga stavka i ime projektanta koji je izradio prilog.

(2) Grafički prikazi moraju imati sastavnicu projektantskog ureda koji je izradio projekt smještenu uz desni donji rub grafičkog prikaza širine najviše 18 cm, koja minimalno sadržava sljedeće podatke: naziv građevine, naziv ili ime investitora, naziv projektantskog ureda koji je izradio projekt, ime projektanta, razina razrade projekta (glavni, izvedbeni, tipski ili projekt uklanjanja), strukovnu odrednicu projekta i naziv projektiranog dijela građevine na kojeg se projekt odnosi, sadržaj grafičkog prikaza, mjerilo, redni broj grafičkog prikaza, broj izmjene te datum izrade.

(3) Na grafičkom prikazu se smije nalaziti samo jedna važeća sastavnica.

Uporaba drugih jezika i pisma

Članak 19.

(1) Projekt može, osim sadržaja napisanog na hrvatskom jeziku latiničnim pismom, sadržavati i tekst napisan na stranom jeziku.

(2) Ako je to potrebno, dijelovi projekta koji imaju formu obrasca mogu biti u projektu na stranom jeziku, s tim da je u tom slučaju, na početku niza svih istovrsnih obrazaca, potrebno imati jedan prevedeni obrazac s naznakom na koje se obrasce u nizu koji slijedi on odnosi.

(3) U slučaju dvojbe, za projekte iz stavka 1. odnosno za obrasce iz stavka 2. ovoga članka, mjerodavan je sadržaj na hrvatskom jeziku.

IV. GLAVNI PROJEKT

Opći zahtjevi za glavni projekt

Članak 20.

(1) Glavni projekt građevine mora sadržavati one odgovarajuće projekte pojedinih struka koji su, ovisno o vrsti građevine, potrebni za davanje cjelovitog i usklađenog tehničkog rješenja građevine, prikaza smještaja građevine u prostoru i dokazivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, kao i drugih zahtjeva i uvjeta iz Zakona, uvjeta gradnje na određenoj lokaciji, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona.

(2) Arhitektonskim, elektrotehničkim, građevinskim i strojarskim projektima pobliže se obrađuju pojedini sklopovi građevine ili njezini dijelovi odnosno oblikovanje građevine, te se procjenjuju troškovi za njezino građenje.

Tehnički dio glavnog projekta

Članak 21.

Tehnički dio glavnog projekta sadrži tekstualni dio i grafičke prikaze.

Tekstualni dio glavnog projekta

Članak 22.

(1) Tekstualni dio glavnog projekta sadrži sve tehničke, tehnološke i druge podatke, proračune i rješenja kojima se dokazuje da će građevina ispunjavati temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve i uvjete koje građevina mora ispunjavati.

(2) Svi podaci o građevini odnosno njezinom dijelu, te proračuni i rješenja, ovisno o zadaćama struka u skladu s posebnim zakonom, sadržani su u odgovarajućim projektima pojedinih struka, i to u:

– tehničkom opisu

– dokazima o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva, proračunima mehaničke otpornosti i stabilnosti, hidrodinamičkim i termodinamičkim proračunima, proračunima termotehničkih sustava i opreme, fizikalnih svojstava i drugoga, te drugim proračunima i odgovarajućim metodama kojima se dokazuje da je građevina projektirana u skladu s odredbama Zakona (dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva)

– programu kontrole i osiguranja kvalitete s uvjetima ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom građenja i održavanja građevine (procedure osiguranja kvalitete, program ispitivanja i dr.)

– posebnim tehničkim uvjetima građenja, posebnim tehničkim uvjetima za gospodarenje građevnim otpadom koji nastaje tijekom građenja i pri uklanjanju građevine ili njezinog dijela, i posebnim tehničkim uvjetima za gospodarenje opasnim otpadom, ako se tijekom građenja, korištenja odnosno pri uklanjanju građevine pojavljuje opasni otpad i

– iskazu procijenjenih troškova građenja.

(3) Osim podataka iz stavka 2. ovoga članka prva mapa sadrži i:

– zajednički tehnički opis

– prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara ako je obvezan za tu građevinu

– podatke za obračun komunalnog i vodnog doprinosa i

– zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja.

Zajednički tehnički opis

Članak 23.

(1) Ako glavni projekt sadrži više mapa, u prvoj mapi mora biti zajednički tehnički opis koji daje opis građevine sa sažetim opisima dijelova od kojih se sastoji građevina te sa sažetim opisom načina na koji su ispunjeni uvjeti gradnje na određenoj lokaciji (određeni lokacijskom dozvolom ukoliko je prethodila izdavanju građevinske dozvole ili prostorno planskoj dokumentaciji ako nije prethodila lokacijska dozvola) i mora sadržavati:

– lokaciju građevine

– opis faze odnosno etape obuhvaćene glavnim projektom te opis međusobne ovisnosti i usklađenosti s ostalim fazama građenja složene građevine za građevinu za koju je lokacijskom dozvolom predviđeno fazno odnosno etapno građenje

– opis oblika i veličinu građevne čestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru, odnosno uvjete za formiranje građevne čestice ako se njeno formiranje određuje građevinskom dozvolom

– opis oblika i veličine te smještaja jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

– opis namjene građevine

– opis načina priključenja na prometnu površinu

– opis načina priključenja na komunalnu infrastrukturu

– uvjete za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

– podatke o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti predviđen

– podatke iz članka 24. stavka 2. ovoga Pravilnika, ako je primjenjivo i

– mogućnost i uvjete uporabe dijelova građevine prije dovršetka cijele građevine ako se isto planira, odnosno i druge bitne podatke za opis zahvatu u prostoru.

(2) Zajednički tehnički opis za građevine, za koje se prema posebnom propisu ne izdaje lokacijska dozvola, osim podataka iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati ocjenu o usklađenosti građevine ili njezinog dijela s odredbama za provođenje i grafičkim dijelovima prostornih planova.

(3) Iznimno zajednički tehnički opis za zgrade, osim dokumentacije iz stavka 2. ovoga članka, mora sadržavati i odnos izgrađene površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice (kig), odnosno građevinske (bruto) površine građevina i površine građevne čestice (kis) te druge prostorno planske parametre sukladno posebnom propisu.

Tehnički opis

Članak 24.

(1) Tehnički opis građevine, odnosno njezinog dijela, sadrži sve bitne tehničke podatke o projektiranoj građevini odnosno njezinom dijelu, uvjetima i zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti i ugrađenim građevnim proizvodima i opremi te konstrukciji, ovisno o vrsti građevine.

(2) Iznimno tehnički opis zgrade sadrži i iskaz građevinske (bruto) površine izračunate prema posebnom propisu kojim se uređuje način izračuna građevinske (bruto) površine zgrade.

Članak 25.

Tehnički opis odgovarajućeg projekta pojedine struke sadrži osobito:

– opis projektiranog dijela građevine

– uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju radova i koje način izvođenja radova mora ispuniti za projektirani dio građevine (ugradnje i međusobnog povezivanja građevnih i drugih proizvoda), a koji su bitni za ispunjavanje tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine, te temeljnih zahtjeva za građevinu

– opis utjecaja namjene i načina uporabe projektiranog dijela građevine te utjecaja okoliša na svojstva ugrađenih građevnih i drugih proizvoda, tehničkih svojstava projektiranog dijela građevine te građevine u cjelini

– opis ispunjenja uvjeta gradnje na određenoj lokaciji za projektirani dio građevine

– opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio građevine

– podatke iz elaborata o prethodnim istraživanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su od utjecaja na tehnička svojstva projektiranog dijela građevine i građevine u cjelini

– podatke bitne za provedbu pokusnog rada s obrazloženjem potrebe za pokusnim radom i vremenom trajanja, ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu pokusnim radom

– mogućnost i uvjete uporabe projektiranog dijela građevine prije dovršetka građenja cijele građevine, ako postoji potreba da se dio građevine počne rabiti prije dovršetka cjelokupne građevine i

– projektirani vijek uporabe i uvjete za održavanje projektiranog dijela građevine.

Članak 26.

Obveze iz članaka 23., 24. i 25. ovoga Pravilnika na odgovarajući način se primjenjuju na izradu tehničkog opisa, ako se glavni projekt sastoji od samo jedne mape.

Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

Članak 27.

(1) Proračunima i drugim prikladnim metodama se, u skladu s posebnim propisom ili, za pitanja koja nisu uređena propisom, prema pravilima struke, dokazuje da će projektirana građevina s ugrađenim građevnim proizvodima, instalacijama i ugrađenom opremom ispunjavati temeljne zahtjeve: mehaničke otpornosti i stabilnosti, sigurnosti u slučaju požara, higijene, zdravlja i okoliša, sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe, zaštite od buke, gospodarenja energijom i očuvanja topline, održive uporabe prirodnih izvora, a što ovisi o vrsti građevine.

(2) Dokazi o ispunjavanju temeljnih zahtjeva u odgovarajućem projektu pojedine struke sadrže:

– podatke o tehničkim propisima i drugim propisima (pobliže upućivanje na dijelove koji se odnose na proračune i druge prikladne metode)

– podatke o predviđenim djelovanjima i utjecajima na građevinu koji su relevantni za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu

– proračune i druge dokaze o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za projektirani dio građevine i

– po potrebi, od projektanta vrednovane rezultate ispitivanja dijela građevine za sva predvidiva djelovanja i utjecaje na građevinu.

(3) Proračuni te rezultati i od projektanta vrednovani rezultati ispitivanja iz stavka 2. ovoga članka, ako se izrađuju na proračunskim i drugim modelima, moraju biti takvi da, uzimajući u obzir pouzdanost ulaznih podataka i točnost izvedbe, odgovaraju ponašanju projektiranog dijela građevine te građevine u cjelini, tijekom građenja i u uporabi.

(4) Podaci, proračuni, ispitivanja i vrednovanje ispitivanja iz stavka 2. ovoga članka uzimaju se, odnosno provode u skladu s tehničkim propisima, drugim propisima donesenim u skladu s odredbama Zakona, normama na čiju primjenu ti propisi upućuju, drugim propisima ili na drugi propisani način.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, kada je posebnim propisima odobrena primjena podataka, proračuna, ispitivanja i/ili vrednovanja ispitivanja koji nisu u skladu s normama na koje ti propisi upućuju, proračuni trebaju sadržavati sve podatke koji su pri dokazivanju ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva primijenjeni, te od projektanta izvedene dokaze da su postignuti rezultati minimalno na razini koju uređuju norme na koje propisi upućuju.

Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara

Članak 28.

(1) Za građevine kod kojih se utvrđuju posebni uvjeti zaštiti od požara, ispunjavanje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju od požara dokazuje se u svim dijelovima glavnog projekta sukladno članku 27. ovoga Pravilnika, te Prikazom svim primijenjenih mjera zaštite od požara kao sastavnog dijela prve mape glavnog projekta.

(2) Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara je skup podataka o sustavnoj zaštiti od požara koji podrazumijeva organizacijske mjere i radnje za otklanjanje opasnosti od nastanka požara u građevini, rano otkrivanje požara u građevini, obavješćivanje korisnika građevine o izbijanju požara, sprječavanje širenja požara i dima u građevini te učinkovito gašenje požara u građevini, sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom građevine, sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara u građevini.

(3) Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara obvezno sadrži zaključak da je u svim dijelovima glavnog projekta dokazano ispunjenje temeljnog zahtjeva sigurnosti u slučaju od požara.

(4) Detaljan sadržaj Prikaza svih primijenjenih mjera zaštite od požara određuje se posebnim propisom.

(5) U suradnji s glavnim projektantom Prikaz svih primijenjenih mjera zaštite od požara izrađuje stručna osoba ovlaštena po posebnom propisu.

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Članak 29.

(1) Program kontrole i osiguranja kvalitete mora sadržavati pregled i specificirana svojstva svih građevnih i drugih proizvoda te predgotovljenih elemenata koji se ugrađuju u građevinu, kao i opis potrebnih ispitivanja i/ili postupaka i zahtijevanih rezultata kojima se dokazuje sukladnost s propisima odnosno projektom, ispunjavanje temeljnih zahtjeva i tražena kvaliteta.

(2) Program kontrole i osiguranja kvalitete u odgovarajućem projektu pojedine struke sadrži:

– svojstva i bitne značajke koje moraju imati građevni proizvodi te tehničke zahtjeve koje moraju ispuniti drugi proizvodi koji se ugrađuju u projektirani dio građevine

– potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti građevnih i drugih proizvoda za one proizvode koji su izrađeni na gradilištu pojedinačne građevine u koju će biti ugrađeni

– potrebna ispitivanja i postupke dokazivanja tehničke i/ili funkcionalne ispravnosti projektiranog dijela građevine

– zahtjeve koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja projektiranog dijela građevine, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih i/ili funkcionalnih svojstava tog dijela građevine, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu u cjelini

– postupke ispitivanja projektiranih i izvedenih dijelova građevine koji se provode tijekom građenja građevine, prije početka njezine uporabe te postupke koji se provode tijekom uporabe građevine kod pune zaposjednutosti

– detaljan opis pokusnog rada kojim se mora prikazati potrebna ispitivanja i/ili postupci dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, predviđene rezultate ispitivanja odnosno dokaznih postupaka i predviđeno vrijeme trajanja pokusnog rada, ako za projektirani dio građevine postoji potreba pokusnog rada

– zahtjeve učestalosti periodičnih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu održavanja dijela građevine, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka i/ili ispitivanja i zahtijevanih rezultata kojima će se dokazati sukladnost s projektom predviđenim svojstvima tog dijela građevine

– druge uvjete značajne za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva i

– popis propisa i norma čiju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete određuje u podstavcima 1. do 8. ovoga stavka.

(3) Ako u programu kontrole i osiguranja kvalitete nije drukčije navedeno, provedba potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja iz stavka 2. ovoga članka smatra se kontrolnim ispitivanjima odnosno kontrolnim postupcima čiju provedbu određuje nadzorni inženjer.

Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom

Članak 30.

(1) Posebni tehnički uvjeti gradnje moraju sadržavati njihov opis, u slučaju kada je to propisano posebnim propisom ili posebnim aktom, odnosno kada to zahtijevaju uvjeti lokacije.

(2) Posebni tehnički uvjeti gospodarenja građevnim otpadom moraju sadržavati opis postupaka u skladu s posebnim propisima o gospodarenju građevnim otpadom.

(3) Posebni tehnički uvjeti gospodarenja opasnim otpadom moraju sadržavati opis postupaka u skladu s posebnim propisima o gospodarenju opasnim otpadom.

Podatci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa

Članak 31.

(1) U prvoj mapi glavnog projekta moraju biti podatci za obračun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s posebnim propisima.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju na podatke za obračun komunalnog i vodnog doprinosa, ako je glavni projekt uvezan u samo jednu mapu.

Iskaz procijenjenih troškova građenja

Članak 32.

(1) Svaki odgovarajući projekt pojedine struke mora sadržavati iskaz procijenjenih troškova građenja za dio građevine na kojeg se odnosi.

(2) U prvoj mapi mora biti zajednički iskaz procijenjenih troškova građenja.

(3) Obveze iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju na izradu iskaza procijenjenih troškova građenja, ako se glavni projekt sastoji od samo jedne mape.

Grafički prikazi

Članak 33.

(1) Grafički se prikazuje oblik i veličina građevine ili njezinog dijela, te instalacija i opreme kada je projektirana, kao i njihov međusobni položaj te položaj u prostoru.

(2) Grafički prikazi za projektirani dio građevine sadrže:

– situaciju kojom se prikazuje položaj projektiranog dijela građevine u prostoru te njegov položaj i povezanost s drugim dijelovima građevine i drugim građevinama mjerodavnim za njegovo tehničko rješenje, izrađenu u skladu s člancima 34. do 39. ovoga Pravilnika, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije

– nacrte (tlocrte, presjeke, poglede odnosno druge nacrte prikladne vrsti građevine) projektiranog dijela građevine, s ucrtanim dužinskim i visinskim kotama, te ovisno o vrsti građevine, s iskazanim namjenama prostora i iskazom površina

– nacrte kojima se, ovisno o vrsti i namjeni građevine, daje rješenje uređenja građevne čestice (namjenu i obradu površina, ograde, ogradne i druge zidove te druge elemente projektirane u cilju uređenja terena), ako je potrebno

– sheme, izometrije ili druge prikladne prikaze projektiranog dijela građevine, dijelova građevine i tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova koji čine građevine ili njihove dijelove, te prikaze koji služe za bolje razumijevanje dokaza o ispunjavanju temeljnih zahtjeva (plan pozicija, shema ispitnog modela i sl.), ako je potrebno i

– 3D i druge grafičke prikaze koji na primjeren način prikazuju tehničko rješenje građevine.

(3) Sadržaj i broj grafičkih prikaza mora biti takav da osigurava da nijedan dio tehničkog rješenja za kojeg je potrebno grafičko prikazivanje ne ostane neprikazan.

(4) U svim nacrtima u kojima se upisuju relativne visinske kote građevine, obvezno se upisuje i podatak koja apsolutna visinska kota odgovara relativnoj nultoj koti građevine.

(5) U svim nacrtima koji su prikazi građevine u horizontalnim projekcijama (tlocrti svih razina ili druge vrste horizontalnih presjeka ili projekcija), obvezno se ucrtava grafička oznaka orijentacije prema sjeveru neposredno uz pojedini prikaz građevine ili sastavnicu.

(6) Nacrti horizontalnih projekcija u pravilu moraju biti postavljeni s orijentacijom grafičkog prikaza tako da je sjeverna orijentacija prema gore ili približno prema gore na listu s grafičkim prikazom. Iznimno, kod neracionalnosti pozicioniranja grafičkih prikaza građevine sa sjeverom prema gore radi formata građevine u odnosu na format lista s grafičkim prikazom za primjereno mjerilo, dopuštaju se i drugačije orijentacije prikaza na listu.

(7) Nacrti i drugi grafički prikazi moraju biti izrađeni u primjerenom mjerilu koje osigurava preglednost i detaljnost podataka danih nacrtom ili drugim grafičkim prikazom primjerenu razini razrade glavnog projekta.

(8) U prvoj mapi mora biti situacija kojom se prikazuje položaj cjelokupne građevine u prostoru te njezin položaj i povezanost s drugim građevinama mjerodavnim za njezino tehničko rješenje, izrađenu u skladu s člancima 34. do 39. ovoga Pravilnika, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije.

(9) Situaciju građevne čestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na toj čestici i/ili u tom obuhvatu izrađuju ovlašteni inženjer geodezije i glavni projektant.

(10) Primjereno mjerilo iz stavaka 6. i 7. ovoga članka ne može se razlikovati od mjerila previđenih normom HRN EN ISO 5455.

(11) Obveze iz stavaka 1. do 10. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju na izradu grafičkih prikaza, ako se glavni projekt sastoji od samo jedne mape.

Situacije građevina i zahvata u prostoru za koje nije izdana lokacijska dozvola

Članak 34.

(1) Za građevine i zahvate u prostoru za koje nije izdana lokacijska dozvola prva mapa mora sadržavati:

– geodetsku situaciju stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu koja je sastavni dio geodetskog elaborata i

– geodetsku situaciju građevne čestice te smještaja jedne ili više građevina na toj čestici, u položajnom smislu, kojom se prikazuje položaj cjelokupne građevine u prostoru te njezin položaj i povezanost s drugim građevinama mjerodavnim za njezino tehničko rješenje, izrađenu u skladu s člancima 36. i 39. ovoga Pravilnika, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije.

(2) Iznimno za građevine i zahvate u prostoru za koje se ne formira građevna čestica umjesto situacije iz stavka 1. ovog članka, prva mapa mora sadržavati situaciju obuhvata zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina u tom obuhvatu u položajnom smislu na službenom digitalnom ortofotu (DOF) s preklopljenim/uklopljenim službenim katastarskim planom ovjerenom od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina.

(3) Obveze iz stavka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju na izradu grafičkih prikaza, ako se glavni projekt sastoji od samo jedne mape.

Članak 35.

(1) Geodetska situacija stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu (u daljnjem tekstu: geodetska situacija stvarnog stanja) koja je sastavni dio geodetskog elaborata izrađuje se prema posebnom propisu kojim se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

(2) Na geodetskoj situaciji stvarnog stanja iz stavka 1. ovoga članka punom crvenom linijom prikazuje se oblik i veličina građevne čestice.

(3) Geodetsku situaciju stvarnog stanja terena izrađuje ovlašteni inženjer geodezije.

(4) Uz geodetsku situaciju stvarnog stanja projekt sadrži i potvrdu katastarskog ureda.

Članak 36.

(1) Građevna čestica odnosno građevne čestice se određuju za građevine kada je potrebno osigurati jednoznačno korištenje prostora.

(2) Geodetska situacija građevne čestice te smještaj jedne ili više građevina na toj čestici, u položajnom smislu prikazuje se na geodetskoj situaciji stvarnog stanja iz članka 35. ovoga Pravilnika.

(3) Za građevine za koje se građevinskom dozvolom određuje formiranje građevne čestice, geodetska situacija građevne čestice te smještaj jedne ili više građevina na toj čestici u položajnom smislu sadrži:

– oblik, veličinu i površinu građevne čestice čije se formiranje određuje građevinskom dozvolom s ucrtanom građevinom na građevnoj čestici koji sadrži lomne točke i popis koordinata lomnih točaka koje određuju granicu građevne čestice i granice građevina na građevnoj čestici

– broj građevne čestice, ime i matični broj katastarske općine

– susjedne katastarske čestice koje neposredno graniče s građevnom česticom čije se formiranje određuje građevinskom dozvolom

– oznaku mjerila u kojem je izrađena, datum njene izrade, ime i broj ovlaštenja ovlaštenog inženjera geodezije i glavnog projektanta.

(4) Oblik i veličinu građevne čestice prikazuje se crvenom linijom.

(5) Uz geodetsku situaciju građevne čestice iz stavka 3. ovoga članka projekt sadrži i potvrdu katastarskog ureda o rezervaciji broja građevne čestice.

(6) Ako katastarska čestica utvrđena goedetskom situacijom stvarnog stanja odgovara građevnoj čestici u položajnom smislu, geodetska situacija građevne čestice te smještaj jedne ili više građevina na toj čestici se izrađuje u skladu s odredbama iz stavka 3. ovoga članka pri čemu se ne primjenjuje odredba stavka 5. ovoga članka.

Članak 37.

(1) Za građevine i zahvate u prostoru:

– cjevovode i kabelske vodove različitih namjena

– žičare i slične građevine

– dalekovode, vjetroparkove i

– golf igrališta, kampove i slične građevine,

situacija se prikazuje na situaciji obuhvata zahvata u prostoru koji se određuje kao trasa, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova u prostoru.

(2) Situacija obuhvata zahvata u prostoru koja se određuje kao trasa, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova u prostoru, te smještaj jedne ili više građevina u tom obuhvatu zahvata u položajnom smislu prikazuje se na službenom digitalnom ortofotu (DOF) s preklopljenim/uklopljenim službenim katastarskim planom iz članka 34. stavka 2. ovoga Pravilnika i sadrži:

– oblik i veličinu trase, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova u prostoru s ucrtanom građevinom koji sadrži lomne točke i popis koordinata lomnih točaka koje određuju obuhvat zahvata u prostoru i granice građevina unutar obuhvata zahvata u prostoru

– brojeve katastarskih čestica i matični broj katastarske općine i

– oznaku mjerila u kojem je izrađena, datum njene izrade, ime i broj ovlaštenja ovlaštenog inženjera geodezije i glavnog projektanta.

(3) Oblik i veličina obuhvata zahvata prikazuje se isprekidanom crvenom linijom.

(4) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, za pojedinačne zgrade i druge građevine za koje se u građevinskoj dozvoli određuje građevna čestica, geodetska situacija građevne čestice te smještaj jedne ili više građevina na toj čestici u položajnom smislu prikazuje se na geodetskoj situaciji iz članka 36. stavka 3. ovoga Pravilnika.

Situacije građevina i zahvata u prostoru za koje je izdana lokacijska dozvola

Članak 38.

(1) Geodetska situacija građevne čestice te smještaj jedne ili više građevina na toj čestici u položajnom smislu za građevine za koje je lokacijskom dozvolom određeno formiranje građevne čestice, prikazuje se na podlozi geodetske situacije građevne čestice iz lokacijske dozvole i izrađuje se u skladu s člankom 36. stavcima 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(2) Za građevine za koje je lokacijskom dozvolom određen obuhvat zahvata u prostoru unutar kojeg se parcelacijskim elaboratom formira građevna čestica, situacija građevne čestice te smještaj jedne ili više građevina na toj čestici u položajnom smislu prikazuje se na podlozi parcelacijskog elaborata koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina i potvrdilo Ministarstvo, odnosno upravno tijelo koje je izdalo lokacijsku dozvolu, sadrži:

– oblik, veličinu i površinu građevne čestice čije se formiranje određuje lokacijskom dozvolom s ucrtanom građevinom na građevnoj čestici koji sadrži lomne točke i popis koordinata lomnih točaka koje određuju granicu građevne čestice i granice građevina na građevnoj čestici

– broj građevne čestice, ime i matični broj katastarske općine,

– susjedne katastarske čestice koje neposredno graniče s građevnom česticom čije se formiranje određuje građevinskom dozvolom i

– oznaku mjerila u kojem je izrađena, datum njene izrade, ime i broj ovlaštenja ovlaštenog inženjera geodezije i glavnog projektanta.

(3) Oblik i veličinu građevne čestice prikazuje se crvenom linijom.

(4) Situacija obuhvata zahvata u prostoru koji se u lokacijskoj dozvoli određuje kao trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova u prostoru, te smještaj jedne ili više građevina u tom obuhvatu zahvata u položajnom smislu prikazuje se na službenom digitalnom ortofotu (DOF) s preklopljenim/uklopljenim službenim katastarskim planom u skladu s člankom 37. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(5) Oblik i veličina obuhvata zahvata prikazuje se isprekidanom crvenom linijom.

(6) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, kada se u lokacijskoj dozvoli određuje obuhvat zahvata u prostoru, a unutar tog obuhvata određuju se građevne čestice za pojedinačne zgrade, a po potrebi i za druge građevine, situacija se prikazuje na geodetskoj situaciji iz stavka 1. odnosno 2. ovoga članka.

(7) Za građevine za koje je lokacijskom dozvolom određeno fazno ili etapno građenje, prva mapa sadrži i grafički prikaz pregledne situacije, kojom se prikazuje položaj dijela građevine u prostoru te njezin položaj i povezanost s drugim dijelovima građevine.

Sastavni dio situacije i GML

Članak 39.

(1) Sastavni dio situacije je popis koordinata lomnih točaka koji sadrži podatke o broju točke, te koordinate u koordinatnom sustavu ravninske kartografske projekcije (HTRS96/TM).

(2) Sastavni dio situacije je i popis vlasnika nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelja drugih stvarnih prava na toj nekretnini. Ako nekretnina za koju se izdaje građevinska dozvola neposredno graniči s deset ili manje nekretnina, sastavni dio situacije je i popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava na tim nekretninama, ako su isti prema Zakonu stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole.

(3) Iznimno, ako popis koordinata lomnih točaka i popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava na nekretninama sadrži veliki broj podataka i ne može se smjestiti na situaciju, popis se može dodati odmah na sljedeću stranicu iza pripadajuće situacije

(4) Uz glavni projekt prilaže se i elektronički zapis koordinata lomnih točaka i lomne točke iz članaka 36. do 37. i članka 38. stavaka 2., 4. i 6. ovoga Pravilnika u »GML« formatu, i to za:

– zgrade – poligon

– obuhvat zahvata – poligon

– građevne čestice – poligon

– infrastrukturne građevine – poligon i

– infrastrukturne linijske građevine – površine trase – poligon.

(5) Za građevine iz članka 38. stavka 1. ovoga Pravilnika uz glavni projekt prilaže se elektronički zapis koordinata lomnih točaka i lomne točke samo za građevine (poligon), u »GML« formatu.

Rekonstrukcija postojeće građevine

Članak 40.

(1) Projekt za rekonstrukciju postojeće građevine mora, osim propisanog sadržaja iz članaka 20. do 39. ovoga Pravilnika, dodatno sadržavati:

– podatke o aktu na temelju kojeg je izgrađena odnosno kojim je stekla status zakonito izgrađene građevine

– podatke o utvrđenom zatečenom stvarnom izvedenom stanju postojeće građevine i

– dokaze da će postojeći materijali i građevni proizvodi koji su ugrađeni u dijelove građevine nakon rekonstrukcije zadovoljiti propisane zahtjeve i uvjete, te da je građevina odnosno njezin dio prikladan za rekonstrukciju kao cjelina (u daljnjem tekstu: dokaz o prikladnosti građevine za rekonstrukciju).

(2) Zatečeno stvarno izvedeno stanje postojeće građevine prije početka projektiranja rekonstrukcije utvrđuje se očevidom na građevini, uvidom u dokumentaciju građevine, uzimanjem i ispitivanjem uzoraka sklopova građevine, proračunima ili na drugi primjereni način.

(3) Dokaz o prikladnosti građevine za rekonstrukciju mora sadržavati:

– opis tehničkog stanja postojećeg dijela građevine koja se rekonstruira s provjerom razine ispunjavanja temeljenih zahtjeva za građevinu i

– snimak postojećeg stanja koji mora obuhvatiti cjelokupnu zonu zahvata rekonstrukcije u primjerenom mjerilu iz članka 33. ovoga Pravilnika.

(4) Iznimno, snimak postojećeg stanja iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka može se za teško dostupne ili nedostupne dijelove postojeće građevine temeljiti na podacima iz dokumentacije građevine. U tom slučaju projektom se mora odrediti mjera u kojoj stvarno postojeće stanje koje će biti poznato tek tijekom izvođenja radova na rekonstrukciji postojeće građevine smije odstupati od snimka postojećeg stanja, a da bi tehničko rješenje rekonstrukcije još uvijek bilo primjenjivo.

(5) Projekt za rekonstrukciju postojeće građevine mora biti izrađen tako da građevina nakon rekonstrukcije ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu najmanje u jednakoj mjeri kao prije rekonstrukcije, ako posebnim propisom nije drugačije propisano, te da građevina ispunjava uvjete gradnje na određenoj lokaciji.

(6) Iznimno situacija građevne čestice te smještaj jedne ili više građevina na toj čestici za rekonstrukciju postojeće građevine kojoj se ne mijenjaju oblik i veličina građevne čestice i tlocrtna veličina građevine, prikazuje se na kopiji službenog katarskog plana, sadržava lomne točke i popis koordinata lomnih točaka građevne čestice i građevine kojima se određuje građevina na građevnoj čestici. Uz glavni projekt prilaže se i elektronički zapis koordinata lomnih točaka i lomne točke građevina (poligon), u »GML« formatu.

(7) U slučaju rekonstrukcije postojeće građevine odnosno obnove ruševine postojeće građevine, članak 25. stavak 1. podstavak 9. ovoga Pravilnika odnosi se samo na rekonstruirani dio građevine, odnosno na dio koji je nastao rekonstrukcijom.

Građenje do određenog stupnja dovršenosti

Članak 41.

(1) Glavni projekt zgrade stambene, poslovne ili stambeno-poslovne namjene ne mora sadržavati dio glavnog projekta kojim se daje tehničko rješenje završne obrade ploha podova, zidova i stropova, nenosivih pregradnih zidova i razvoda instalacija pojedinačnoga stambenog, odnosno poslovnog prostora unutar te zgrade.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka glavni projekt obvezno sadrži uvjete za naknadno tehničko rješavanje stambenog odnosno poslovnog prostora osobito u smislu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu kojih uvjeta se sudionici u gradnji moraju pridržavati prilikom izrade glavnog i izvedbenog projekta za taj dio zgrade i njezinog dovršetka.

Jednostavne i druge građevine i radovi

Članak 42.

(1) Glavni projekt za građevine i radove određene posebnim propisom kojim se određuju jednostavne i druge građevine te radovi koji se mogu graditi odnosno izvoditi bez građevinske dozvole izrađuje se kao elektronički zapis sukladno odredbama ovoga Pravilnika i potpisuje kvalificiranim elektroničkim potpisom.

(2) Obveze iz ovog Pravilnika se na odgovarajući način primjenjuju i na izradu glavnog projekta za građevine i radove iz stavka 1. ovoga članka.

Nezavršene zgrade za koje je na temelju posebnog zakona doneseno rješenje o izvedenom stanju

Članak 43.

(1) Glavni projekt koji se izrađuje za potrebe završavanja nezavršene zgrade za koje je na temelju posebnog zakona kojim se uređuju uvjeti, postupak i posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada doneseno rješenje o izvedenom stanju, umjesto dokaza o ispunjavanju temeljnih zahtjeva iz članka 27. ovoga Pravilnika, za nezavršeni dio zgrade sadrži:

– za zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu: izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezavršeni dio nezakonite zgrade ispunjava temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, te da će ti dijelovi zgrade nakon završavanja po glavnom projektu i dalje ispunjavati temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti u jednakoj ili većoj mjeri

– za zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu: izjavu ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezavršeni nezakoniti dio zgrade ispunjava temeljni zahtjev sigurnosti i pristupačnosti tijekom uporabe i temeljni zahtjev sigurnosti u slučaju požara prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, te da će ti dijelovi zgrade nakon završavanja po glavnom projektu i dalje ispunjavati rečene temeljne zahtjeve u jednakoj ili većoj mjeri.

(2) Glavni projekt iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati dokaze o ispunjavanju temeljnih zahtjeva iz članka 27. ovoga Pravilnika za one dijelove zgrade za koju je na temelju posebnog zakona kojim se uređuju uvjeti, postupak i posljedice uključivanja u pravni sustav nezakonito izgrađenih zgrada doneseno rješenje o izvedenom stanju, koji se projektiraju u svrhu završavanja zgrade u skladu s odredbama tog zakona.

(3) Glavni projekt iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati i podatke o aktu temeljem kojeg je građevina stekla status postojeće građevine u smislu Zakona.

V. IZVEDBENI PROJEKT

Članak 44.

(1) Izvedbeni projekt za građevinu sadrži odgovarajuće projekte pojedinih struka kojima se razrađuje tehničko rješenje projektirane građevine, radi ispunjenja uvjeta određenih u glavnom projektu.

(2) Izvedbeni projekt sadrži sve grafičke prikaze koje je, ovisno o vrsti građevine i njezinom tehničkom rješenju, potrebno imati na gradilištu kako bi se građevina mogla izvesti na način predviđen glavnim projektom (primjerice: planove oplata, nacrte armature, radioničke nacrte nosivih konstrukcija, izometrije, sheme stolarije i bravarije, nacrte detalja, detalje ugradnje opreme i instalacija i druge grafičke prikaze).

(3) Izrada izvedbenog projekta može se prilagoditi dinamici građenja građevine, a za tehnički pregled, izvedbeni projekt treba biti opremljen prema odredbama ovoga Pravilnika.

(4) Izrada izvedbenog projekta treba pratiti etapnost odnosno faznost građenja građevine.

(5) Osim sadržaja propisanog u članku 17. stavku 1. ovoga Pravilnika, prva mapa izvedbenog projekta treba sadržavati i redoslijed, opis te prikaz etapnosti odnosno faznosti građenja.

Članak 45.

(1) Izvedbeni projekt mora, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja, sadržavati detaljnije opise i dodatne računske provjere.

(2) Izvedbeni projekt može, ovisno o uvjetima, postupcima i drugim okolnostima građenja, sadržavati i detaljniju razradu programa kontrole i osiguranja kvalitete.

(3) Detaljniji opisi, dodatne računske provjere i detaljnija razrada programa kontrole i osiguranja kvalitete iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne smiju mijenjati tehničko rješenje dano glavnim projektom.

VI. TIPSKI PROJEKT

Članak 46.

(1) Tipski projekt za potrebe upravnog postupka izrađuje se kao elektronički zapis sukladno odredbama ovoga Pravilnika i potpisuje kvalificiranim elektroničkim potpisom.

(2) Tipski projekt sadrži sve elemente propisane za sadržaj glavnog projekta ovog Pravilnika osim dijela sadržaja koji je vezan za građenje na određenoj lokaciji i podatke o investitoru.

(3) U tehničkom opisu, dokazima o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva, programu kontrole i osiguranja kvalitete, posebnim tehničkim uvjetima građenja, iskazu procijenjenih troškova građenja, posebnim tehničkim uvjetima gospodarenja otpadom i grafičkim prikazima posebno moraju biti obrađeni oni aspekti izvođenja dijela građevine koji su bitni za tipizaciju građevine ili njezinog dijela na koji se tipski projekt odnosi.

(4) Naslovnica tipskog projekta osim naziva građevine ili njezinog dijela iz članka 17. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika mora sadržavati podrobniji opis koji je bitan za tipizaciju građevine ili njezinog dijela na koji se tipski projekt odnosi (npr. KIOSK tlocrtnih dimenzija axb m, za projektirano opterećenje vjetar vb,0=1397518451 m/s, snijeg sk=1397518451 kN/m²).

(5) Pri izdavanju građevinske dozvole, tipski projekt za kojeg je izdano rješenje o tipskom projektu i na kojeg upućuje glavni projekt građevine za koju se građevinska dozvola izdaje, predstavlja dio glavnog projekta i prilaže se u elektronskom zapisu i navodi se u popisu svih mapa projekta iz članka 16. stavka 1. podstavka 4. ovoga Pravilnika.

VII. PROJEKT UKLANJANJA

Članak 47.

(1) Projekt uklanjanja građevine treba zadovoljiti osnovne odrednice i sadržaj projekta propisanih ovim Pravilnikom.

(2) Na izradu dijelova projekta uklanjanja kojima se razrađuje sadržaj projekta uklanjanja propisan Zakonom, na odgovarajući se način primjenjuju pravila propisana ovim Pravilnikom za glavni i izvedbeni projekt.

(3) Projekt uklanjanja izrađuje se kao elektronički zapis sukladno odredbama ovog Pravilnika, potpisuje kvalificiranim elektroničkim potpisom i predaje upravnom tijelu uz prijavu početka radova.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

Za glavni projekt čija izrada je pokrenuta do stupanja na snagu ovoga Pravilnika, situacija građevne čestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru, može biti izrađena prema člancima 27. do 29. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata (»Narodne novine«, broj 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17). Ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole predan upravnom tijelu odnosno Ministarstvu do 31. ožujka 2020.

Članak 49.

Za građevinu za koju je izdana lokacijska dozvola na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17 i 39/19), a zahtjev za izdavanje građevinske dozvole je podnesen nakon stupanja na snagu Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13 20/17 i 39/19) i ista se izdaje u skladu s tom lokacijskom dozvolom, situacija građevne čestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na toj čestici i/ili u tom obuhvatu, može biti izrađena na podlozi iz članaka 27. do 29. Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata (»Narodne novine«, broj 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17.).

Članak 50.

(1) Glavni projekt može sadržavati posebne uvjete i uvjete priključenja iz članka 16. stavka 2. podstavka 4. ovog Pravilnika prikupljene i na drugi način osim putem elektroničkog programa eDozvola, ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole predan upravnom tijelu odnosno Ministarstvu do 31. ožujka 2020.

(2) Uz glavni projekt mogu se priložiti potvrde glavnog projekta prikupljene i na drugi način osim putem elektroničkog programa eDozvola, ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole predan upravnom tijelu odnosno Ministarstvu do 31. ožujka 2020.

(3) Uz prijavu početka građenja za građevine i radove, koji su određeni posebnim propisom kojim se određuju jednostavne i druge građevine i radovi može se priložiti skenirani glavni projekt potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom koji sadržava i potvrde glavnog projekta prikupljene i na drugi način osim putem elektroničkog programa eDozvola, ako je prijava početka građenja predana upravnom tijelu odnosno Ministarstvu do 31. ožujka 2020.

Članak 51.

Do donošenja posebnog propisa iz članka 28. stavka 4. ovoga Pravilnika detaljan sadržaj Prikaza svih primijenjenih mjera zaštite od požara određuje nadležno javnopravno tijelo u postupcima izdavanja posebnih uvjeta iz područja zaštite od požara, a stručnom osobom koja izrađuje i supotpisuje taj Prikaz smatra se osoba ovlaštena za izradu elaborata zaštite od požara temeljem posebnog propisa.

Članak 52.

(1) Do stjecanja uvjeta u elektroničkom programu eDozvola, tipski projekt se uz zahtjev za izdavanje rješenja o tipskom projektu može predati kao ispis elektroničkog projekta iz članka 13. ovog Pravilnika u 3 primjerka.

(2) Za potrebe izdavanja potvrda tipskog projekta putem elektroničkog programa eDozvola, tipski projekt se predaje na nosaču podataka kao elektronički zapis izrađen sukladno odredbama ovoga Pravilnika i potpisan kvalificiranim elektroničkim potpisom.

(3) Do stjecanja uvjeta u elektroničkom programu eDozvola važeći tipski projekt za koje je Ministarstvo izdalo rješenje o tipskom projektu prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, može se priložiti uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole sa skeniranim primjerkom toga tipskog projekta za kojeg projektant i/ili glavni projektant svojim kvalificiranim elektroničkim potpisom preuzimaju odgovornost za njihovu međusobnu istovjetnost.

Članak 53.

Ovlašteni inženjeri odnosno arhitekti mogu potpisivati projekte predane uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, rješenja o tipskom projektu i prijavi početka građenja, kvalificiranim elektroničkim potpisom osobne iskaznice do početka uporabe elektroničke identifikacijske kartice odgovarajuće komore inženjera odnosno arhitekta (poslovne kartice komore), a najkasnije do 31. ožujka 2020.

Članak 54.

Popis normi u skladu s kojima se izrađuju projekti dan je u prilogu i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Prilog 1).

Članak 55.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata (»Narodne novine«, broj 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17), osim članaka 27. do 29. Pravilnika.

Članak 56.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/19-04/45

Urbroj: 531-09-19-6

Zagreb, 20. studenoga 2019.

Ministar
Predrag Štromar, v. r.

PRILOG 1

POPIS NORMA:

1. HRN EN ISO 5455 Tehnički crteži – Mjerila (ISO 5455; EN ISO 5455)