Odluka o izmjenama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

NN 119/2019 (6.12.2019.), Odluka o izmjenama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

Hrvatska narodna banka

2365

Na temelju članka 25. stavka 2., članka 27. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OPSKRBI BANAKA GOTOVIM NOVCEM

Članak 1.

U Odluci o opskrbi banaka gotovim novcem (»Narodne novine«, br. 157/2009., 36/2010., 24/2016. i 17/2017.) članak 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Banka je dužna, radi ovjeravanja dokumentacije iz stavka 1. ovog članka, dostaviti Središnjem prihvatnom mjestu za narudžbe popunjeni obrazac Prijava potpisa. Središnje prihvatno mjesto za narudžbe proslijedit će kopiju Prijave potpisa gotovinskom centru preko kojeg banka podiže ili polaže gotov novac. Banka preuzima obrazac Prijava potpisa s mrežne stranice Hrvatske narodne banke.«

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sredstva evidentirana na računu banke za gotovinu u HNB-u sastavni su dio računa banke u Hrvatskom sustavu velikih plaćanja (u nastavku teksta: HSVP).«

Članak 3.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) U korist računa banke za gotovinu u HNB-u evidentiraju se:

− transakcije prijenosa sredstava s računa banke u HSVP-u i

− transakcije pologa gotovog novca preko gotovinskih centara.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Na teret računa banke za gotovinu u HNB-u evidentiraju se:

− transakcije podizanja gotovog novca preko gotovinskih centara i

− transakcije prijenosa na račun banke u HSVP-u.«

Članak 4.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»U skladu s odlukom koja uređuje pravila rada HSVP-a preko HSVP-a izvršavaju se sljedeće platne transakcije u svrhu opskrbe banaka gotovim novcem:

− prijenosi sredstava s računa banke u HSVP-u na njezin račun za gotovinu u HNB-u i

− prijenosi sredstava s računa banke za gotovinu u HNB-u na njezin račun u HSVP-u.«

Članak 5.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»(1) Prijenos sredstava s računa banke za gotovinu u HNB-u na račun banke u HSVP-u obavlja HNB na temelju zaprimljenog zahtjeva banke, svakoga radnog dana, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 8.00 do 17.00 sati.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka banka podnosi na obrascu Nalog za prijenos sredstava na račun banke u HSVP-u (u nastavku teksta: Nalog za prijenos). Obrazac Nalog za prijenos nalazi se u Prilogu 2 ove Odluke i njezin je sastavni dio. Banka podnosi obrazac Nalog za prijenos u glavni gotovinski centar za banku.

(3) Hrvatska narodna banka postupit će samo po ispravno i potpuno popunjenom Nalogu za prijenos.«

Članak 6.

Članci 10. i 11. brišu se.

Članak 7.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Banka može dostaviti jednu narudžbu gotovog novca unutar 2 (dva) radna dana.

Minimalna količina novčanica po jednom apoenu iznosi 100 komada.«

Stavci 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7.

Dosadašnji stavak 7., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»Banka može dostaviti i izvanrednu Narudžbu gotovog novca unutar roka od dva radna dana, u vremenu od 7.00 do 10.00 sati. U tom slučaju banka upisuje na Narudžbu gotovog novca riječ »Izvanredno«.«

Članak 8.

Članak 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Banka može jedanput dnevno izvršiti polaganje gotovog novca u svakom gotovinskom centru. Minimalna količina dobrih, pohabanih ili neobrađenih novčanica u pologu po apoenu iznosi 100 komada. Banka može položiti oštećene novčanice bez ograničenja minimalne količine ili broja komada po apoenu. Minimalna količina dobroga ili neobrađenoga kovanog novca u pologu iznosi po apoenu jednu zapakiranu platnenu vrećicu u količini iskazanoj u članku 15. ove Odluke. Banka može položiti oštećeni kovani novac bez ograničenja minimalne količine ili broja komada po apoenu.«

Članak 9.

U članku 24. stavku 1. Prilog 2 »Nalog za prijenos sredstava na račun za namiru« zamjenjuje se novim Prilogom 2 tako da glasi kao u prilogu ove Odluke.

Članak 10.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 320-020/12-19/BV

Zagreb, 2. prosinca 2019.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.

PRILOG 2