Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

NN 120/2019 (9.12.2019.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

MINISTARSTVO TURIZMA

2376

Na temelju odredbi članka 39. stavka 8. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/2015, 121/2016, 99/2018 i 25/2019) ministar turizma, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI OBJEKATA U KOJIMA SE PRUŽAJU UGOSTITELJSKE USLUGE NA OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 54/2016 i 69/2017) u članku 5. stavku 4. riječi: »Kamp odmorištu – robinzonski smještaj« zamjenjuju se riječima: »Objektu za robinzonski smještaj«.

U stavku 5. riječi: »kamp odmorišta – robinzonski smještaj« zamjenjuju se riječima: »Objekta za robinzonski smještaj«.

Članak 2.

U članku 8. stavku 2. riječi: »kamp odmorištu – robinzonski smještaj« zamjenjuju se riječima: »Objektu za robinzonski smještaj«.

Članak 3.

U članku 8.a riječi: »Kamp odmorište – robinzonski smještaj« zamjenjuju se riječima: »Objekt za robinzonski smještaj«.

Članak 4.

U članku 11. stavku 1. riječi: »kamp odmorište – robinzonski smještaj« zamjenjuju se riječima: »Objekt za robinzonski smještaj«.

Članak 5.

U članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika, za Vinotočje/Kušaonicu i Objekt za robinzonski smještaj, jela se mogu pripremati na OPG-u (prostorija za pripremu bez blagovaonice) i usluživati samo na uređenom prostoru na otvorenom i/ili u tradicijskim objektima odnosno Objektu za robinzonski smještaj.«

Članak 6.

U članku 16. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Pomoćni krevet ne izražava se u kapacitetu objekta, ali se navodi u izreci rješenja.«.

Članak 7.

Iza članka 16. naslov: »3.8. MINIMALNI UVJETI ZA KAMP, KAMP ODMORIŠTE ILI KAMP ODMORIŠTE – ROBINZONSKI SMJEŠTAJ« mijenja se i glasi: »3.8. MINIMALNI UVJETI ZA KAMP, KAMP ODMORIŠTE I OBJEKT ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ«.

Članak 8.

U članku 17. stavku 6. riječi: »Kamp odmorište – robinzonski smještaj« zamjenjuju se riječima: »Objekt za robinzonski smještaj«.

Članak 9.

U članku 20. točki 7. brišu se riječi: »ili Kamp odmorište – robinzonski smještaj«, a točka zamjenjuje zarezom.

Iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi:

»8. Objekt za robinzonski smještaj.«.

Članak 10.

U članku 21. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Za razvrstavanje u vrstu Kamp odmorište moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti iz Priloga IV. ovog Pravilnika, a za razvrstavanje u vrstu Objekt za robinzonski smještaj moraju biti ispunjeni minimalni uvjeti i uvjeti iz Priloga IVa. ovog Pravilnika.«.

Članak 11.

Iza članka 27. naslov: »4.7. VRSTA KAMP ODMORIŠTE ILI KAMP ODMORIŠTE – ROBINZONSKI SMJEŠTAJ« mijenja se i glasi: »4.7. VRSTA KAMP ODMORIŠTE«.

Članak 12.

U članku 28. stavak 4. briše se.

Članak 13.

Iza članka 28. dodaju se naslov iznad članka i članak 28.a koji glase:

»4.8. VRSTA OBJEKT ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ

Članak 28.a

(1) Objekt za robinzonski smještaj je objekt u kojem OPG pruža usluge smještaja u prostorijama ili na prostorima pod neuobičajenim okolnostima i uvjetima.

(2) OPG mora pripremati i usluživati jela, pića i napitke, na zahtjev gosta.«.

Članak 14.

Prilog IV.a iz Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 54/2016 i 69/2017) zamjenjuje se Prilogom IV.a ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-01/14

Urbroj: 529-06-02-02/1-19-6

Zagreb, 15. studenoga 2019.

Ministar
Gari Cappelli, v. r.

PRILOG IV.a

UVJETI ZA OBJEKT ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ