Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

NN 121/2019 (11.12.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza

HRVATSKI SABOR

2383

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2019.

Klasa: 011-01/19-01/208

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. prosinca 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA

Članak 1.

U Zakonu o administrativnoj suradnji u području poreza (»Narodne novine«, br. 115/16., 130/17. i 106/18.) u članku 2. stavku 1. iza točke 8. točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se točka 9. koja glasi:

»9. Direktiva Vijeća (EU) 2018/822 od 25. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja u odnosu na prekogranične aranžmane o kojima se izvješćuje (SL L 139, 5. 6. 2018.) (u daljnjem tekstu: Direktiva Vijeća (EU) 2018/822).«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010 od 7. listopada 2010. o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (preinaka) (SL L 268, 12. 10. 2010.) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) br. 904/2010), Uredbe Vijeća (EU) 2017/2454 od 5. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/2010 o administrativnoj suradnji i suzbijanju prijevare u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 348, 29. 12. 2017.) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) 2017/2454), Uredbe Vijeća (EU) 2018/1541 od 2. listopada 2018. o izmjeni uredbi (EU) br. 904/2010 i (EU) 2017/2454 u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje u području poreza na dodanu vrijednost (SL L 259, 16. 10. 2018.) (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) 2018/1541) i Uredba Vijeća (EU) 2018/1909 od 4. prosinca 2018. o izmjeni Uredbe (EU) br. 904/210 u pogledu razmjene informacija u svrhu praćenja pravilne primjene aranžmana za premještanje dobara (SL L 311, 7. 12. 2018. (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EU) 2018/1909).«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 2. iza riječi: »Uredbe Vijeća (EU) br. 904/2010« riječ: »i« zamjenjuje se zarezom te se iza riječi: »Uredbe Vijeća (EU) 2017/2454« dodaju riječi: »Uredbe Vijeća (EU) 2018/1541 i Uredbe Vijeća (EU) 2018/1909.«.

Članak 3.

Iza članka 35. dodaje se Odjeljak 5. s člancima 35.a do 35.k i naslovima iznad njih koji glase:

»Odjeljak 5.

Automatska razmjena informacija o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje

Članak 35.a

(1) Prekogranični aranžman u smislu ovoga Zakona podrazumijeva aranžman koji se odnosi na više od jedne države članice ili na jednu državu članicu i treću zemlju, pri čemu je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

1. sudionici u aranžmanu nisu svi rezidenti u porezne svrhe u istoj jurisdikciji

2. jedan ili više sudionika u aranžmanu istodobno su rezidenti u porezne svrhe u više od jedne jurisdikcije

3. jedan ili više sudionika u aranžmanu posluje u drugoj jurisdikciji preko stalne poslovne jedinice koja se nalazi u toj jurisdikciji, a taj je aranžman dio poslovanja ili cjelokupno poslovanje te stalne poslovne jedinice

4. jedan ili više sudionika u aranžmanu obavlja djelatnost u drugoj jurisdikciji, a da pritom nije rezident u porezne svrhe u toj jurisdikciji niti je u njoj uspostavio stalnu poslovnu jedinicu ili

5. takav aranžman može imati učinak na automatsku razmjenu informacija ili identifikaciju stvarnog vlasništva.

(2) Aranžmanom u smislu ovoga članka smatra se i niz aranžmana.

(3) Aranžman u smislu ovoga članka može sadržavati više koraka ili dijelova.

(4) Prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje podrazumijeva svaki prekogranični aranžman koji sadrži najmanje jedno obilježje koje ukazuje na potencijalni rizik od izbjegavanja plaćanja poreza.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje obilježja koja ukazuju na potencijalni rizik od izbjegavanja plaćanja poreza iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 35.b

(1) Posrednik u skladu s člancima 35.a do 35.k ovoga Zakona podrazumijeva svaku osobu koja osmišljava, stavlja na tržište ili organizira prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje ili takav aranžman stavlja na raspolaganje radi njegove provedbe ili upravlja njegovom provedbom.

(2) Posrednik je i svaka osoba koja, uzimajući u obzir relevantne činjenice i okolnosti i na temelju dostupnih informacija i relevantnog stručnog znanja i razumijevanja potrebnog za pružanje takvih usluga, zna ili bi se od nje u razumnoj mjeri moglo očekivati da zna da se obvezala na pružanje, izravno ili posredstvom drugih osoba, potpore, pomoći ili savjeta u pogledu osmišljavanja, stavljanja na tržište, organiziranja, stavljanja na raspolaganje radi provedbe, ili upravljanja provedbom prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje.

(3) Svaka osoba ima pravo dostaviti dokaze o tome da nije znala i da se od nje u razumnoj mjeri nije moglo očekivati da zna da je bila uključena u prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje.

(4) U skladu sa stavkom 3. ovoga članka, osoba se može pozvati na sve relevantne činjenice i okolnosti, kao i na dostupne informacije i svoje relevantno stručno znanje i razumijevanje.

(5) Posrednik u smislu ovoga članka mora ispunjavati najmanje jedan od sljedećih dodatnih uvjeta:

1. rezident je u porezne svrhe u Republici Hrvatskoj

2. u Republici Hrvatskoj ima stalnu poslovnu jedinicu preko koje se pružaju usluge u vezi s aranžmanom

3. osnovan je ili je uređen prema zakonima Republike Hrvatske ili

4. registriran je pri strukovnom udruženju u području pravnih, poreznih i savjetodavnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Članak 35.c

Relevantni porezni obveznik u skladu s člancima 35.a do 35.k ovoga Zakona podrazumijeva svaku osobu kojoj se prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje stavlja na raspolaganje radi njegove provedbe, ili koja je spremna provesti prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje, ili koja je provela prvi korak takvog aranžmana.

Članak 35.d

(1) Povezano poduzeće u skladu s člancima 35.a do 35.k ovoga Zakona podrazumijeva osobu koja je povezana s drugom osobom na najmanje jedan od sljedećih načina:

1. osoba sudjeluje u upravljanju druge osobe tako što može ostvarivati znatan utjecaj na tu drugu osobu

2. osoba sudjeluje u kontroli nad drugom osobom na temelju udjela glasačkih prava koji premašuje 25%

3. osoba sudjeluje u kapitalu druge osobe na temelju prava vlasništva koje izravno ili neizravno premašuje 25% kapitala ili

4. osoba ima pravo na najmanje 25% dobiti druge osobe.

(2) Ako u upravljanju, kontroli, kapitalu ili dobiti iste osobe sudjeluje više osoba iz stavka 1. ovoga članka, tada se sve dotične osobe smatraju povezanim poduzećima.

(3) Ako iste osobe iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju u upravljanju, kontroli, kapitalu ili dobiti više od jedne osobe, tada se sve dotične osobe smatraju povezanim poduzećima.

(4) U smislu ovoga članka osoba koja djeluje zajedno s drugom osobom u pogledu glasačkih prava u subjektu ili u pogledu vlasništva kapitala subjekta smatra se da ima udio u svim glasačkim pravima tog subjekta koje ima druga osoba odnosno da ima udio u vlasništvu kapitala tog subjekta koji drži druga osoba.

(5) Kad je riječ o posrednim udjelima, ispunjenje zahtjeva iz stavka 1. točke 3. ovoga članka utvrđuje se množenjem stopa udjela po sukcesivnim redovima.

(6) Ako osoba ima više od 50% glasačkih prava, smatra se osobom koja ima 100% tih prava.

(7) Fizička osoba, njezin bračni drug ili neposredni predak ili potomak, u smislu ovoga članka, smatraju se jednom osobom.

Članak 35.e

(1) Tržišni aranžman u skladu s člancima 35.a do 35.k ovoga Zakona podrazumijeva prekogranični aranžman koji je osmišljen, stavljen na tržište, spreman za provedbu ili je stavljen na raspolaganje radi njegove provedbe, a da pritom ne treba znatnu prilagodbu.

(2) Posebno prilagođeni aranžman podrazumijeva svaki prekogranični aranžman koji nije tržišni aranžman iz stavka 1. ovoga članka.

Obveza izvješćivanja o prekograničnim aranžmanima

Članak 35.f

(1) Posrednici su obvezni informacije u vezi s prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje iz članka 35.k ovoga Zakona, a koje su im poznate, u njihovu su posjedu ili se nalaze pod njihovom kontrolom, dostaviti Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u roku od 30 dana od:

1. dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje stavljen na raspolaganje radi njegove provedbe ili

2. dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje spreman za provedbu ili

3. trenutka kada je napravljen prvi korak u provedbi prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje

ovisno o tome što nastupi ranije.

(2) Neovisno o stavku 1. ovoga članka, posrednici iz članka 35.b stavka 2. ovoga Zakona obvezni su podnijeti informacije u roku od 30 dana počevši od dana nakon što su, izravno ili posredstvom drugih osoba, pružili potporu, pomoć ili savjet.

(3) U slučaju tržišnih aranžmana, posrednici su obvezni svaka tri mjeseca sastaviti periodično izvješće s ažuriranim informacijama o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje iz članka 35.k stavka 1. točki 1., 4., 7. i 8. ovoga Zakona, a koje su postale dostupne nakon podnošenja posljednjeg izvješća, i dostaviti ga Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

(4) Izvješće iz stavka 3. ovoga članka podnosi se u roku od jednog mjeseca od završetka tromjesečja u kojem su informacije postale dostupne.

Pravila izvješćivanja kada postoji više nadležnih tijela u više država članica

Članak 35.g

(1) Ako je posrednik dužan nadležnim tijelima u više od jedne države članice podnijeti informacije o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje, takve informacije podnose se samo Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u sljedećim slučajevima:

1. ako je posrednik rezident u porezne svrhe u Republici Hrvatskoj

2. ako posrednik ima stalnu poslovnu jedinicu u Republici Hrvatskoj preko koje se pružaju usluge u vezi s aranžmanom, a nije rezident u porezne svrhe u bilo kojoj drugoj državi članici

3. ako je posrednik osnovan ili je uređen prema zakonima Republike Hrvatske, a uvjeti iz točaka 1. i 2. ovoga stavka nisu ispunjeni u nekoj drugoj državi članici ili

4. ako je posrednik registriran pri strukovnom udruženju u području pravnih, poreznih ili savjetodavnih usluga u Republici Hrvatskoj, a uvjeti iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka nisu ispunjeni u nekoj drugoj državi članici.

(2) Ako u skladu sa stavkom 1. ovoga članka postoji više obveza izvješćivanja, posrednik se izuzima od obveze podnošenja informacija Ministarstvu financija, Poreznoj upravi ako ima dokaz da su iste informacije podnesene u drugoj državi članici.

Profesionalna tajna

Članak 35.h

(1) Posrednik je oslobođen obveze podnošenja informacija o prekograničnom aranžmanom o kojem se izvješćuje ako bi se obvezom izvješćivanja prekršila obveza čuvanja profesionalne tajne, kako je propisano propisima kojima se uređuje profesionalna tajna.

(2) Ako se posrednik pozove na profesionalnu tajnu, obvezan je u roku od tri dana obavijestiti pisanim putem sve druge posrednike ili, ako takvih posrednika nema, relevantnog poreznog obveznika o obvezi izvješćivanja iz članka 35.i stavka 1. ovoga Zakona.

(3) Posrednici imaju pravo na izuzeće iz stavka 1. ovoga članka samo u onoj mjeri u kojoj posluju unutar ograničenja iz propisa kojim se uređuje njihova djelatnost.

Članak 35.i

(1) Ako nema posrednika ili ako je posrednik obavijestio relevantnog poreznog obveznika ili drugog posrednika o primjeni izuzeća iz članka 35.h ovoga Zakona, obvezu podnošenja informacija o prekograničnom aranžmanu o kojem se izvješćuje snosi drugi obaviješteni posrednik ili, ako nema takvoga posrednika, relevantni porezni obveznik.

(2) Relevantni porezni obveznik koji ima obvezu izvješćivanja podnosi informacije iz članka 35.k ovoga Zakona u roku od 30 dana Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, počevši od dana nakon što je prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje stavljen tom relevantnom poreznom obvezniku na raspolaganje radi njegove provedbe, ili nakon što je taj aranžman spreman za provedbu od strane relevantnog poreznog obveznika, ili trenutka kada je napravljen prvi korak u njegovoj provedbi u vezi s relevantnim poreznim obveznikom, ovisno što nastupi ranije.

(3) Ako je relevantni porezni obveznik dužan nadležnim tijelima u više od jedne države članice podnijeti informacije o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje, takve informacije podnose se samo Ministarstvu financija, Poreznoj upravi u sljedećim slučajevima:

1. ako je rezident u porezne svrhe u Republici Hrvatskoj

2. ako ima stalnu poslovnu jedinicu u Republici Hrvatskoj koja ostvaruje koristi od aranžmana, a nije rezident u porezne svrhe u bilo kojoj drugoj državi članici

3. ako ostvaruje dohodak ili dobit u Republici Hrvatskoj, a nije rezident u porezne svrhe i nema stalnu poslovnu jedinicu u drugoj državi članici ili

4. ako obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj, a uvjeti iz točaka 1., 2. i 3. ovoga stavka nisu ispunjeni u nekoj drugoj državi članici.

(4) Relevantni porezni obveznik izuzima se od obveze podnošenja informacija u Republici Hrvatskoj ako može dokazati da su, pod okolnostima iz stavka 3. ovoga članka, isti podaci iz članka 35.k stavka 1. ovoga Zakona već podneseni u drugoj državi članici.

Pravila izvješćivanja kada postoji više posrednika ili nekoliko relevantnih poreznih obveznika

Članak 35.j

(1) Ako postoji više posrednika, obvezu podnošenja informacija o prekograničnom aranžmanu o kojem se izvješćuje imaju svi posrednici koji sudjeluju u istom prekograničnom aranžmanu o kojem se izvješćuje.

(2) Posrednik se izuzima od obveze podnošenja informacija samo u mjeri u kojoj ima dokaz da je iste informacije iz članka 35.k stavka 1. ovoga Zakona već podnio drugi posrednik.

(3) Ako obvezu izvješćivanja ima relevantni porezni obveznik i ako postoji više od jednog relevantnog poreznog obveznika, obvezu podnošenja informacija u skladu s člankom 35.i stavkom 1. ovoga Zakona ima onaj relevantni porezni obveznik koji se nalazi prvi na sljedećem popisu:

1. relevantni porezni obveznik koji je s posrednikom dogovorio prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje

2. relevantni porezni obveznik koji upravlja provedbom aranžmana.

(4) Relevantni porezni obveznik izuzima se od obveze podnošenja informacija samo ako može dokazati da je istu informaciju iz članka 35.k stavka 1. ovoga Zakona već podnio drugi relevantni porezni obveznik.

(5) Svaki relevantni porezni obveznik obvezan je Ministarstvu financija, Poreznoj upravi podnositi informacije o upotrebi aranžmana u svakoj godini u kojoj ga je upotrebljavao.

(6) Obavijest o upotrebi aranžmana podnosi se u roku od tri mjeseca nakon isteka godine u kojoj se aranžman upotrebljavao.

Informacije o kojima se izvješćuje

Članak 35.k

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava putem automatske razmjene informacija dostavlja nadležnim tijelima svih drugih država članica i Europskoj komisiji sljedeće informacije o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje:

1. identifikaciju posrednika i relevantnih poreznih obveznika, uključujući njihovo ime, datum i mjesto rođenja (u slučaju fizičke osobe), rezidentnost u porezne svrhe i porezni identifikacijski broj te, po potrebi, osobe koje su povezana poduzeća relevantnog porez­nog obveznika

2. pojedinosti o obilježjima koja ukazuju na potencijalni rizik od izbjegavanja plaćanja poreza utvrđenima u pravilniku iz članka 35.a stavka 5. ovoga Zakona zbog kojih nastaje obveza izvješćivanja o prekograničnim aranžmanima

3. sažetak sadržaja prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje, uključujući upućivanje na ime pod kojim je općenito poznat, ako postoji, apstraktni opis relevantnih poslovnih aktivnosti ili aranžmana na način da se ne otkriva poslovna, industrijska, ili profesionalna tajna, ni poslovni proces, ni informacije koje bi bile u suprotnosti s javnim poretkom

4. datum poduzimanja prvog koraka u provedbi prekograničnog aranžmana ili datum na koji će biti poduzet prvi korak u provedbi prekograničnog aranžmana

5. pojedinosti o propisima koji uređuju prekogranični aranžman iz članka 35.a ovoga Zakona

6. vrijednost prekograničnog aranžmana o kojem se izvješćuje

7. podatak o državi članici relevantnog poreznog obveznika ili više njih i svim drugim državama članicama na koje bi prekogranični aranžman mogao utjecati

8. podatak o svim drugim osobama u državi članici na koje bi prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje mogao utjecati, uz navođenje država članica s kojima je ta osoba povezana.

(2) Nepostupanje Ministarstva financija, Porezne uprave u odnosu na prekogranični aranžman o kojem se izvješćuje, ne podrazumijeva valjanost poreznog tretmana tog aranžmana.

(3) Automatska razmjena informacija iz stavka 1. ovoga članka provodi se u roku od mjesec dana od završetka tromjesečja u kojem su te informacije bile podnesene.«.

Članak 4.

U članku 66. stavku 1. iza točke 4. briše se točka i dodaju se točke od 5. do 9. koje glase:

»5. pravna osoba ako ne podnese potpuno propisano izvješće i ako u roku ne podnese propisano izvješće Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (članak 35.f stavak 1.)

6. pravna osoba ako ne podnese potpuno propisano izvješće i ako u roku ne podnese propisano izvješće Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (članak 35.i stavak 2.)

7. pravna osoba ako ne podnese potpuno propisano periodično izvješće s ažuriranim informacijama o kojima se izvješćuje i ako u roku ne podnose propisano izvješće Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (članak 35.f stavak 3.)

8. pravna osoba ako u roku ne podnese propisano izvješće o informacijama o upotrebi prekograničnih aranžmana o kojima se izvješćuje Ministarstvu financija, Poreznoj upravi (članak 35.j stavci 5. i 6.)

9. pravna osoba ako se pozove na profesionalnu tajnu, a ne obavijesti sve druge posrednike, ili ako takvih posrednika nema, relevantnog poreznog obveznika o obvezi izvješćivanja (članak 35.h stavak 2.).«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi za prekršaj iz stavka 1. točaka 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 do 100.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. točaka 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

(1) Ministarstvo financija, Porezna uprava će do 31. listopada 2020. nadležnim tijelima država članica i Europskoj komisiji automatskom razmjenom dostaviti informacije iz odredbi članka 3. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na informacije o kojima se izvješćuje počevši od 25. lipnja 2018.

(2) Iznimno od odredbe članka 3. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na rokove izvješćivanja, posrednici i relevantni porezni obveznici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi do 31. kolovoza 2020. informacije o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje čiji je prvi korak proveden u razdoblju između 25. lipnja 2018. i 1. srpnja 2020.

Članak 6.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (»Narodne novine«, br. 18/17. i 1/19.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 7.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/215

Zagreb, 29. studenoga 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.