Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

NN 121/2019 (11.12.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom

HRVATSKI SABOR

2387

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2019.

Klasa: 011-01/19-01/212

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. prosinca 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM

Članak 1.

U Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, br. 133/12., 115/16. i 106/18.) u članku 2. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. QR kod je dvodimenzionalni kod koji sadrži zapis određenog seta podataka.«.

Dosadašnje točke 5. i 6. postaju točke 6. i 7.

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. točki 4. iza riječi: »računa« stavlja se zarez i briše se riječ: »i«.

U točki 5. iza riječi: »fiskalizacije« briše se točka i dodaje se riječ: »i«.

Iza točke 5. dodaje se točka 6. koja glasi:

»6. QR kod.«.

U stavku 3. riječi: »članku 2. točki 5.« zamjenjuju se riječima: »članku 2. točki 6.«, a riječi: »stavka 1. točaka 4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1. točaka 4., 5. i 6.«.

Članak 3.

U članku 16.a dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U skladu sa stavkom 1. ovoga članka, programskim rješenjem koje omogućava izbjegavanje postupka fiskalizacije izdavanja računa osobito će se smatrati programsko rješenje koje ima mogućnost promjene stavaka u već izdanom računu.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 4.

U članku 18. ispred stavka 1. dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Ministar financija propisuje pravilnikom načine generiranja, obvezne podatke koje sadrži zapis QR koda i tip zapisa za QR kod.«.

Članak 5.

U članku 19. stavku 2. točki 9. iza riječi: »prostora« točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. oznaku o izdavanju dokumenta iz članka 27.b ovoga Zakona.«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Obveznik fiskalizacije koji odluči ili koji ima poslovnu potrebu izdavanja pratećih dokumenata iz članka 27.b ovoga Zakona za poslovni prostor u kojem bez propisane zakonske obveze koristi takav način poslovanja ispunjava oznaku iz stavka 2. točke 10. ovoga članka.«.

Dosadašnji stavci 8., 9., 10. i 11., koji postaju stavci 9., 10., 11. i 12., mijenjaju se i glase:

»(9) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, obveznik fiskalizacije koji prema posebnom propisu nema obvezu korištenja sustava ePorezna, podatke iz stavka 2. ovoga članka dostavlja po pojedinom poslovnom prostoru putem obrasca Prijave podataka u sustav fiskalizacije (u nastavku: Obrazac) neposredno nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema svom sjedištu ili prebivalištu.

(10) Podatke iz stavka 2. ovoga članka obveznik fiskalizacije dostavlja po pojedinom poslovnom prostoru na način propisan stavkom 4., odnosno stavkom 9. ovoga članka, s početkom obveze fiskalizacije, a prije početka dostave računa.

(11) Ako se promijene podaci sadržani u stavku 2. ovoga članka po pojedinom poslovnom prostoru, a osobito ako se u nekom poslovnom prostoru djelatnost prestane obavljati ili obveznik fiskalizacije počinje obavljati djelatnost u novom poslovnom prostoru, ili ako promijeni djelatnost koju obavlja u poslovnom prostoru, obveznik fiskalizacije dužan je prije početka primjene promijenjenih podataka dostaviti podatke o promjenama na način propisan stavcima 4. i 9. ovoga članka.

(12) Ministar financija propisuje pravilnikom sadržaj i oblik Obrasca iz stavka 9. ovoga članka te način dostavljanja podataka o poslovnim prostorima iz stavka 2. ovoga članka.«.

Članak 6.

U članku 19.a stavku 1. broj: »8.« zamjenjuje se brojem: »9.«

Članak 7.

Iza članka 27.a dodaju se članci 27.b i 27.c koji glase:

»Članak 27.b

(1) Obveznik fiskalizacije iz članka 19. stavka 8. ovoga Zakona dužan je provoditi postupak fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument (ponuda, narudžba i slično) na kojem navodi podatke o plaćanju iz članka 27.a ovoga Zakona, a koji se izdaje kada je isporuka proizvoda ili obavljanje usluge već započelo ili je sasvim izvjesno da će do toga doći.

(2) Radi provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa iz stavka 1. ovoga članka obveznik fiskalizacije dužan je omogućiti korištenje programske podrške za elektroničko potpisivanje poruka o pratećem dokumentu iz stavka 1. ovoga članka te omogućiti vezu (internet) za elektroničku razmjenu podataka s Ministarstvom financija, Poreznom upravom.

(3) Na razmjenu podataka i korištenje programskog rješenja iz stavka 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 16.a i 17. ovoga Zakona.

(4) Ministar financija propisuje pravilnikom, za potrebe provedbe postupka fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument iz stavka 1. ovoga članka, protokole i modele za razmjenu podataka o pratećem dokumentu, obvezne elemente pratećeg dokumenta, podatkovni skup za razmjenu podataka o pratećem dokumentu, standardne poruke o greškama, kao i protokole o postupanju u slučaju grešaka.

Članak 27.c

(1) Odredbe članaka 27.a i 27.b ovoga Zakona ne isključuju provođenje postupka fiskalizacije izdavanja računa kada se izdaju računi koji se ostvaruju prometom gotovine sukladno članku 15. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odredbe članaka 27.a i 27.b ovoga Zakona ne primjenjuju se ako obveznik fiskalizacije do trenutka izdavanja pratećeg dokumenta izdaje račune koji se naplaćuju sredstvima koja se ne smatraju prometom gotovine sukladno odredbama ovoga Zakona.«.

Članak 8.

U članku 34.a stavku 1. iza točke 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. ne provodi postupak fiskalizacije izdavanja računa za prateći dokument na kojem navodi podatke o plaćanju prije izdavanja računa (članak 27.b stavak 1.),«.

Dosadašnje točke 8., 9. i 10. postaju točke 9., 10. i 11.

Članak 9.

U članku 35. stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. ne donese i/ili ne predoči interni akt (članak 11. stavak 2.),«.

Dosadašnje točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju točke 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Obveznici fiskalizacije koji imaju poslovnu potrebu odnosno koji odluče izdavati prateće dokumente sukladno članku 5. ovoga Zakona dužni su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona nadopuniti podatke o poslovnim prostorima koji se odnose na oznaku o izdavanju takvih dokumenata iz članka 5. ovoga Zakona.

Članak 11.

Ministar financija uskladit će Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom (»Narodne novine«, br. 146/12. i 46/17.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 180 dana od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 12.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. travnja 2020., osim članaka 1. i 2. koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 022-03/19-01/214

Zagreb, 29. studenoga 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.