Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

NN 121/2019 (11.12.2019.), Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

HRVATSKI SABOR

2388

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2019.

Klasa: 011-01/19-01/213

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. prosinca 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

Članak 1.

U Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 15/13., 108/13., 115/16. i 127/17.) u članku 26. stavku 5. iza riječi: »kilovatu (KW)« dodaju se riječi: »odnosno kubičnom centimetru (cm³)«.

U stavku 7. točka c) mijenja se i glasi:

»c) na stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju ugovora o darovanju, ako je motorno vozilo u Republici Hrvatskoj registrirano na darovatelja, a stjecatelj je bračni drug, potomak i predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj koji je u tom odnosu s darovateljem ili ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju ugovora o darovanju plaća porez na nasljedstva i darove prema posebnom propisu«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/216

Zagreb, 29. studenoga 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.