Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

NN 121/2019 (11.12.2019.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

HRVATSKI SABOR

2389

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

Proglašavam Zakon o o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2019.

Klasa: 011-01/19-01/214

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. prosinca 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA

Članak 1.

U Zakonu o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, br. 72/13.) u članku 3. stavku 1. točka n) mijenja se i glasi:

»n) Dodanim šećerima smatraju se:

– šećeri (monosaharidi i disaharidi),

– pripravci koji sadrže šećer, osim sokova iz tarifne oznake KN 2009 koji ne sadrže dodane šećere.«.

Iza točke n) dodaju se točke o) i p) koje glase:

»o) Metil-ksantinima smatraju se:

– kofein (1,3,7-trimetil-ksantin),

– teobromin (3,7-dimetil-ksantin),

– teofilin (1,3-dimetil-ksantin).

p) Taurinom se smatra spoj kemijske formule H2N-CH2-CH2-SO2-OH.«.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. točka 5. briše se.

U stavku 3. točka 1. mijenja se i glasi:

»1. pića iz tarifnih oznaka KN 2009 i 2202 koja sadrže dodane šećere ili metil-ksantine ili taurin, osim bezalkoholnih pića koja sadrže proizvode iz tarifne oznake KN 0401 do 0404. Iznimka od oporezivanja na bezalkoholna pića koja sadrže proizvode iz tarifne oznake KN 0401 do 0404 ne odnosi se na proizvode koji sadrže metil-ksantine ili taurin,«.

Točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»3. sirupi i koncentrati koji sadrže dodane šećere ili metil-ksantine ili taurin namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića, neovisno o njihovu razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu,

4. prašci i granule koji sadrže dodane šećere ili metil-ksantine ili taurin namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića, neovisno o njihovu razvrstavanju u Kombiniranu nomenklaturu.«.

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 2. ovoga Zakona plaća se prema netomasi kave.

(2) Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona plaća se prema volumenu i sadržaju šećera, ako predmeti oporezivanja ne sadrže metil-ksantine ili taurin. Za voćne nektare i pića iz tarifne oznake KN 2009 iznos posebnog poreza utvrđen na temelju sadržaja šećera umanjuje se za postotni iznos udjela voća koji je sadržan u voćnom nektaru ili piću iz tarifne oznake KN 2009. Posebni porez na predmete oporezivanja iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona koji sadrže taurin plaća se prema volumenu i sadržaju taurina, a na predmete oporezivanja koji sadrže metil-ksantine, a ne sadrže taurin plaća se prema volumenu i sadržaju metil-ksantina.

(3) Sadržaj šećera, metil-ksantina i taurina utvrđuje se sukladno podacima označenim na pretpakovini ili etiketi koja je na nju pričvršćena prema propisima o informiranju potrošača o hrani ili prema pratećem dokumentu na kojem se taj podatak nalazi te analitičkim postupkom u neovisnom akreditiranom laboratoriju. Volumen predmeta oporezivanja iz članka 4. stavka 3. ovoga Zakona koji se dobiva iz prašaka i granula namijenjenih za pripremu bezalkoholnih pića utvrđuje se prema volumenu pripremljenog proizvoda.

(4) Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Carinska uprava ovlašteni su provoditi monitoring, odnosno analitička ispitivanja u svrhu utvrđivanja sadržaja šećera, metil-ksantina i taurina iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Vlada Republike Hrvatske uredbom utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.«.

Članak 4.

U članku 20. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(1) Prijava za upis u registar obveznika posebnog poreza i izvješća koja porezni obveznici podnose u skladu s ovim Zakonom te porezni akti i podnesci poreznih obveznika u smislu ovoga Zakona dostavljaju se pisano, osim kada Carinska uprava odobri korištenje tehnika elektroničke obrade podataka za potrebe razmjene i pohrane informacija između stranaka i Carinske uprave, u kojem slučaju takvo korištenje ima pravno obvezujući učinak.

(2) Carinska uprava objavljuje na svojim mrežnim stranicama tehničke preduvjete za potrebe elektroničke komunikacije s Carinskom upravom te pravila uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina).

(3) Korisnici sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja:

1. moraju osigurati ispunjenje tehničkih preduvjeta i

2. dužni su postupati prema pravilima uporabe sustava elektroničke razmjene podataka i pružanja usluga elektroničkog poslovanja Carinske uprave (e-Carina).«.

Članak 5.

U članku 26. točki 2. riječi: »članak 7. stavak 1., 2., 3. i 4.« zamjenjuju se riječima: »članak 7. stavak 1., 2., 3., 4. i 5.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 6.

(1) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 3. ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu uredbe iz stavka 1. ovoga članka na predmete oporezivanja propisane člankom 4. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, br. 72/13.) primjenjuju se visine posebnog poreza propisane člankom 7. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, br. 72/13.).

Članak 7.

Ministarstvo financija će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 8.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020.

Klasa: 022-03/19-01/218

Zagreb, 29. studenoga­­­­ 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.