Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

NN 121/2019 (11.12.2019.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

HRVATSKI SABOR

2390

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2019.

Klasa: 011-01/19-01/215

Urbroj: 71-06-01/1-19-2

Zagreb, 4. prosinca 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U LINIJSKOM I POVREMENOM OBALNOM POMORSKOM PROMETU

Članak 1.

U Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (»Narodne novine«, br. 33/06., 38/09., 87/09., 18/11., 80/13. i 56/16.) u članku 1. stavku 1. riječ: »otočana« briše se.

Članak 2.

U članku 17. stavku 1. iza točke 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»11. obavlja sve potrebne radnje kao naručitelj i vlasnik namjenski građenih brodova za potrebe dodjele prava na obavljanje javne usluge tim brodovima na linijama iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona,«.

Dosadašnja točka 11. postaje točka 12.

Članak 3.

U članku 20. iza točke 13. dodaje se nova točka 14. koja glasi:

»14. odlučuje o poduzimanju svih potrebnih radnji iz članka 17. stavka 1. točke 11. ovoga Zakona,«.

Dosadašnja točka 14. postaje točka 15.

Članak 4.

U članku 27. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Agencija može biti naručitelj i vlasnik namjenski građenih brodova za potrebe dodjele prava na obavljanje javne usluge tim brodovima na linijama iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., broj: »3« zamjenjuje se brojem: »4«.

Članak 5.

U članku 47. stavku 3. iza točke 8. dodaju se točke 9. i 10. koje glase:

»9. osobe s invaliditetom kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje donjih ekstremiteta 80 % ili više, hrvatski ratni vojni invalidi sa 100 % tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100 % i gluhoslijepe osobe sa 100 % tjelesnog oštećenja, te osobe s invaliditetom kojima je utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja, na trajektnim linijama, uključujući i osobno vozilo kojim se navedene osobe prevoze,

10. djeca s teškoćama u razvoju s prebivalištem na otoku te sva djeca s teškoćama u razvoju kojima je utvrđen III. ili IV. stupanj funkcionalnog oštećenja bez obzira na mjesto prebivališta i osobno vozilo kojim se ta djeca prevoze, na trajektnim linijama.«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Pratitelj osobe s invaliditetom i djeteta s teškoćama u razvoju iz stavka 3. točaka 9. i 10. ovoga članka ostvaruje pravo na besplatni prijevoz, osim kada ostvaruje pravo na besplatan prijevoz u skladu s posebnim propisima.«.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., riječ: »sezonske« zamjenjuje se riječju: »izvansezonske«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

U dosadašnjem stavku 6., koji postaje stavak 7., riječ: »središnjih« briše se.

U dosadašnjem stavku 7., koji postaje stavak 8., iza riječi: »točaka 1. do 7.« dodaju se riječi: »te točaka 9. i 10.«.

Dosadašnji stavak 8. postaje stavak 9.

Članak 6.

U članku 59.b stavku 1. točki 2. iza riječi: »vinjete« dodaju se riječi: »u dijelu korištenja prava na povlašteni pomorski prijevoz«.

U stavku 2. iza riječi: »nevažećim« dodaju se riječi: »u dijelu korištenja prava na povlašteni pomorski prijevoz«.

U stavku 3. iza riječi: »iskaznice« dodaju se riječi: »u dijelu korištenja prava na povlašteni pomorski prijevoz«.

Članak 7.

Iza članka 59.d dodaju se članci 59.e i 59.f koji glase:

»Članak 59.e

Agencija je u okviru svoje djelatnosti iz članka 17. ovoga Zakona ovlaštena obavljati sljedeće poslove:

1. kontrolirati odgovara li izdana putna karta kojom se ostvaruje pravo na povlašteni prijevoz otočnoj iskaznici temeljem koje je izdana,

2. kontrolirati posjeduje li korisnik prava na povlašteni prijevoz valjanu otočnu iskaznicu, studentsku ispravu izdanu na svoje ime odnosno otočnu iskaznicu i vinjetu za vozilo,

3. temeljem provedene kontrole i uočenih nepravilnosti obavijestiti Ministarstvo o potrebi za pokretanjem postupka iz članka 59.f ovoga Zakona.

Članak 59.f

Ministarstvo, po zaprimljenoj obavijesti Agencije iz članka 59.e točke 3. ovoga Zakona, po službenoj dužnosti provodi upravni postupak zbog sprječavanja zloupotrebe otočne iskaznice u dijelu koji se odnosi na korištenje prava na povlašteni pomorski prijevoz.

Ako Ministarstvo u postupku iz stavka 1. ovoga članka utvrdi postojanje zloupotrebe otočne iskaznice, rješenjem će odrediti privremeno onemogućavanje korištenja prava na povlašteni prijevoz za razdoblje od šest mjeseci.

Ako Ministarstvo u postupku iz stavka 1. ovoga članka utvrdi postojanje ponovljene zloupotrebe otočne iskaznice, rješenjem može odrediti trajno onemogućavanje korištenja prava na povlašteni prijevoz.

Žalba protiv rješenja iz stavaka 2. i 3. ovoga članka nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 8.

Članak 61.a mijenja se i glasi:

»Članak 61.a

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja u javnom prijevozu koristi pravo na povlašteni prijevoz vozila suprotno članku 47. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja u javnom prijevozu koristi pravo na povlašteni prijevoz vozila i osoba suprotno članku 47. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.«.

Članak 9.

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti odredbe Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu (»Narodne novine«, br. 41/17.) s odredbama ovoga Zakona.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-01/204

Zagreb, 29. studenoga 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.