Pravilnik o načinu upisa u sudski registar

NN 121/2019 (11.12.2019.), Pravilnik o načinu upisa u sudski registar

Ministarstvo pravosuđa

2399

Na temelju članka 3. stavka 9. Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, broj 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10., 90/11., 148/13., 93/14., 110/15. i 40/19.) i članka 35. stavka 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, broj 40/19.), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAČINU UPISA U SUDSKI REGISTAR

I. UVODNE ODREDBE

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik sudskog registra (u daljnjem tekstu: registar), način vođenja i upisa u registar, osiguranje i čuvanje registarskih podataka, sadržaj i oblik prijave za upis, sadržaj drugih propisanih obrazaca i šifriranih oznaka, kao i druga pitanja važna za vođenje registra i korištenje informatičke tehnologije.

Na uredsko poslovanje i druge poslove važne za unutarnje poslovanje sudova i stalnih službi na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Sudskog poslovnika, ako pojedina pitanja nisu drugačije riješena ovim Pravilnikom.

Unutarnji ustroj sudskog registra

Članak 2.

Registar vode posebni sudski odjeli trgovačkih sudova pod neposrednim nadzorom predsjednika suda ili suca koji je godišnjim rasporedom poslova određen za rad na registarskim predmetima.

Uredske poslove u vezi s vođenjem registra obavljaju posebne pisarnice trgovačkih sudova, kojima upravlja voditelj pisarnice (voditelj registra).

Prijave za upis, podnesci i isprave koji se odnose na registar upisuju se u jedinstveni Tt i R3 upisnik koji se vode u elektroničkom obliku za sud i stalnu službu.

Prijave i podnesci koji se odnose na stalnu službu primaju se u sudskoj pisarnici stalne službe.

Registarski predmeti dodjeljuju se u rad sucima, sudskim savjetnicima i ovlaštenim registarskim referentima, redoslijedom kojim su primljeni na upisnik.

Predmet dodijeljen u rad sucu, sudskom savjetniku ili ovlaštenom registarskom referentu predsjednik suda može pisanom obrazloženom naredbom iz opravdanih razloga prerasporediti drugom sucu, sudskom savjetniku ili ovlaštenom registarskom referentu.

Naredba iz stavka 5. ovog članka dostavlja se prijamnoj pisarnici na Tt upisnik radi upisa podataka o broju i datumu donošenja naredbe, o predmetu koji se preraspoređuje, te o sucu, sudskom savjetniku ili ovlaštenom registarskom referentu kojem se predmet preraspoređuje.

Nacrte odluka i dopisa te druge poslove vezane za registarske predmete iz nadležnosti suca, sudskog savjetnika i ovlaštenog registarskog referenta mogu pripremati sudski službenici pod nadzorom registarskog suca, sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta.

Kod donošenja odluka u postupku upisa u registar koriste se šifrarnici i obrasci pohranjeni u sustav registra. Šifrarnike i obrasce pohranjene u sustavu registra priprema i verificira komisija za izradu šifrarnika i obrazaca koju imenuje Predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske.

Sustav registra

Članak 3.

Sustav registra izravno je povezan sa centralnim OIB aplikacijskim sustavom, europskom centralnom platformom, registrom godišnjih financijskih izvještaja Financijske agencije (u daljnjem tekstu: FINA), jedinstvenim informacijskim sustavom za pokretanje poslovanja (u daljnjem tekstu: START), sustavom e-Tvrtka, sustavom za besplatnu pravnu pomoć, jedinstvenim informacijskim sustavom za upravljanje i rad na sudskim predmetima (dalje u tekstu: sustav eSpis), sustavom za predstečajne nagodbe FINA-e, poslovnim registrom Hrvatske gospodarske komore, Državnim zavodom za statistiku i Državnom geodetskom upravom.

Pristup sustavu registra je u skladu s posebnim propisima dozvoljen putem drugih aplikacijskih sustava u svrhu razmjene podataka s drugim tijelima i ovlaštenim osobama te osobama zaduženim za održavanje i razvoj sustava.

Dostupnost podataka

Članak 4.

Pristup podacima u elektroničkom obliku omogućen je putem internetske stranice registra odnosno web-servisa, u skladu s korisničkim ovlaštenjima.

Dostupnost jedinstvenoj bazi registra mora se omogućiti 24 sata dnevno, osim u dane održavanja odnosno provjere rada sustava.

Jedinstvena baza registra

Članak 5.

Jedinstvena baza registra je dio sustava registra koji služi kao središnje mjesto za pohranjivanje registarskih, evidencijskih i statističkih podataka registarskih sudova, kao i isprava i drugih dokaza pohranjenih u elektroničkom obliku u zbirku isprava.

Podaci u jedinstvenoj bazi registra pohranjuju se i čuvaju uporabom kodova za znakove utvrđene međunarodnom normom UTF-8.

Voditelj javne knjige ili sudac Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske kojeg na to ovlasti voditelj javne knjige ima pravo uvida u sve podatke jedinstvene baze registra.

Internetska stranica registra

Članak 6.

Internetskoj stranici registra pristupa se na web-adresi https://sudreg.pravosudje.hr ili https://esudreg.pravosudje.hr, a pretraživanje podataka provodi se putem izbornika internetske stranice registra.

Podaci javno objavljeni na internetskoj stranici registra moraju trajno ostati dostupni za pretraživanje.

Uvid u javno objavljene podatke putem internetske stranice registra je besplatan, u skladu s uvjetima korištenja objavljenim na toj stranici.

Sigurnost i čuvanje podataka

Članak 7.

Neprekidnost rada sustava registra i tehnička sredstva potrebna za dostupnost elektroničkih podataka registra sukladno ovom Pravilniku osigurava ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

U prostoriji u kojoj je jedinstvena baza registra moraju se provoditi odgovarajuće mjere informacijske sigurnosti, a posebno mjere zaštite od neovlaštenog pristupa, požara, poplave, ionizirajućeg zračenja, vlage, hladnoće i topline.

Program, metode i organizaciju osposobljavanja sudaca, sudskih savjetnika i ovlaštenih registarskih referenata za korištenje sustava registra određuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa. Provedbu osposobljavanja za korištenje sustava registra na određenom sudu određuje predsjednik suda naredbama i uputama u okviru svojih ovlasti.

Nadzor nad ispunjenjem tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta za korištenje sustava registra i zaštitu podataka na sudovima provodi voditelj javne knjige.

U slučaju potresa, rata i druge neposredne opasnosti ministar nadležan za poslove pravosuđa odredit će premještanje jedinstvene baze registra na predviđeno drugo mjesto.

Članak 8.

Voditelj javne knjige i ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa dužni su provoditi mjere osiguranja i zaštite pohranjivanja podataka, kao i mjere održavanja i provjere ispravnosti rada sustava registra.

Za osiguranje nužnih kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uvjeta funkcioniranja sustava registra, kao i za točno i ažurno pohranjivanje podataka u jedinstvenu bazu te urednu provedbu mjera sigurnosti, skrbi predsjednik suda.

Svaka dostava podataka elektroničkim putem izvan zaštićene mreže sudova koja kao posljedicu ima upis podataka u jedinstvenu bazu sudskog registra mora biti kriptirana i zaštićena od neovlaštenih izmjena od strane trećih osoba.

Svaki prijenos podataka elektroničkim putem izvan zaštićene mreže sudova iz jedinstvene baze sudskog registra u druge sustave iz članka 3. ovog Pravilnika mora biti kriptiran i zaštićen od neovlaštenih izmjena od strane trećih osoba.

Ovlaštene osobe dužne su pri prijenosu podataka koristiti certifikate koje je izdala ovlaštena pravna osoba registrirana za izdavanje certifikata.

Članak 9.

Predsjednik suda, suci, sudski savjetnici, ovlašteni registarski referenti i drugi sudski službenici koji sukladno svojim ovlastima rade sa sustavom registra dužni su provoditi mjere fizičke sigurnosti radi sprječavanja neovlaštenog pristupa ili zloupotrebe sustava registra.

II. OBLIK REGISTRA

Članak 10.

Registar se sastoji od glavne knjige i zbirke isprava.

Članak 11.

Glavna knjiga registra (u daljnjem tekstu: glavna knjiga) vodi se u elektroničkom obliku.

Zbirka isprava registra (u daljem tekstu: zbirka isprava) vodi se na papiru ili u elektroničkom obliku.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa može odrediti da se zbirka isprava vodi samo u elektroničkom obliku u svim sudovima, samo u određenim sudovima ili za određene subjekte upisa, ovisno o tehničkim i kadrovskim mogućnostima registarskih sudova.

Vođenje glavne knjige

Članak 12.

Glavna knjiga vodi se tako da se podaci upisani u registarskom sudu pripremaju i pohranjuju u jedinstvenu bazu registra.

U jedinstvenu bazu registra mora biti pohranjen svaki upisani podatak. Upisi kojima svi ili određeni podaci o subjektu prestaju važiti moraju ostati dostupni za pretraživanje putem matičnog broja subjekata upisa (dalje u tekstu: MBS), tvrtke subjekta i osobnog identifikacijskog broja (dalje u tekstu: OIB).

Članak 13.

Svakom upisu u glavnu knjigu, osim MBS-a i OIB-a, dodjeljuje se redni broj upisa, datum i vrijeme upisa, oznaka rješenja na kojem se upis temelji te oznaka i broj registarskog suda koji je proveo upis.

Nakon javne objave upisanih podataka u glavnu knjigu upisuje se datum objave upisa na internetskoj stranici registra.

Članak 14.

Za vođenje glavne knjige koriste se hrvatski i međunarodni standardi, norme, tehnički propisi i posebni šifarnici.

1. Oznake za predstavljanje imena država (ISO 3166Codes for representation of names of countries),

2. Oznake za predstavljanje valuta i novca (ISO 4217Codes for representation of currencies and funds),

3. Oznake za predstavljanje jezika (ISO 639 – Codes for representation of names of languages),

4. Oznake i nazivi županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj preuzeti iz Registra prostornih jedinica Državne geodetske uprave,

5. Šifre i nazivi naselja i ulica u Republici Hrvatskoj preuzeti iz Registra prostornih jedinica Državne geodetske uprave,

6. Za upis znakovlja (imena, prezimena, naziva i tvrtki) izvan latiničnog pisma koriste se međunarodni standardi za putne isprave (ICAO Document 9303 potvrđenog normom ISO/IEC 7501 Machine readable travel documents).

Podaci iz šifrarnika utvrđuju se na hrvatskome jeziku, odnosno na izvornom jeziku latiničnim pismom, ako je podatak iz stranog jezika.

Članak 15.

U glavnu knjigu, umjesto teksta, podaci propisani zakonom upisuju se uporabom šifrarnika koje priprema, verificira, mijenja i dopunjuje komisija za izradu šifrarnika i obrazaca.

Članak 16.

Podaci koji se po zakonu upisuju u registar u glavnoj knjizi moraju biti organizirani po sljedećim grupama podataka:

I. Temeljni podaci

II. Podaci prema ustroju subjekta upisa.

Članak 17.

Grupa podataka »temeljni podaci o subjektu« uključuje:

1. matični broj subjekta upisa i Europski jedinstveni identifikator (dalje u tekstu: EUID), ako ga subjekt ima

2. osobni identifikacijski broj

3. tvrtka ili naziv, skraćena tvrtka ili naziv

5. sjedište, poslovna adresu i adresu elektroničke pošte

6. pravni oblik

7. predmet poslovanja kada je zakonom propisan upis u glavnu knjigu sudskog registra.

Grupu podataka o »sjedištu, poslovnoj adresi i adresi elektroničke pošte « čine podaci o mjestu i općini u Republici Hrvatskoj, podaci o ulici, kućnom broju i podbroju te podaci o adresi elektroničke pošte subjekta upisa. Ako se podaci o sjedištu i poslovnoj adresi preuzimaju elektroničkim putem, upis u glavnu knjigu provodi se na temelju obavijesti o elektroničkom upisu.

Grupa podataka »predmet poslovanja« uključuje naznaku djelatnosti koja se po zakonu upisuje u glavnu knjigu

Grupu podataka »tvrtka ili naziv, skraćena tvrtka ili naziv« čine podaci koji se upisuju u glavnu knjigu uz ograničenje da tekst tvrtke ili naziva može sadržavati najviše tisuću dvadeset i četiri (1024) znaka, a skraćene tvrtke ili naziva najviše pet stotina dvanaest (512) znakova. Tekst prijevoda tvrtke ili naziva može sadržavati najviše tisuću dvadeset i četiri (1024) znaka, a tekst prijevoda skraćene tvrtke ili skraćenoga naziva najviše pet stotina dvanaest (512) znakova.

Članak 18.

Za društva osoba podaci u glavnoj knjizi moraju biti organizirani po sljedećim grupama podataka:

1. temeljni podaci o subjektu

2. članovi/osnivači

3. osobe ovlaštene za zastupanje

4. podružnice

5. pravni odnosi

6. ostali podaci propisani zakonom

7. zabilježbe.

Grupa podataka »članovi/osnivači« sadrži podatke o članovima kada je upis članova u registar propisan Zakonom s time da se u komanditnom društvu upisuju komplementari i članovi koji imaju položaj komanditora s visinom uloga svakog od njih. U ovu grupu podataka uključeni su i podaci o osnivačima kada je to Zakonom propisano.

Grupa podataka »osobe ovlaštene za zastupanje« sadrži podatke o osobama koje čine upravu gospodarskog interesnog udruženja, podatke o članovima ili više njih koji skupno zastupaju javno trgovačko društvo (u daljnjem tekstu: j.t.d.), ako svi članovi j.t.d. ne zastupaju društvo, podatke o prokuristi (ako je prokura dodijeljena) te podatke o likvidatoru, privremenom ili stečajnom upravitelju, ako su nastali razlozi za prestanak društva. U ovu grupu podataka uključeni su i podaci o zastupnicima u ustanovama i drugim subjektima koji se po zakonu upisuju u registar.

Članak 19.

Podaci koji se upisuje za društva kapitala u glavnoj knjizi moraju biti organizirani po slijedećim grupama podataka:

1. temeljni podaci o subjektu

2. članovi

3. osobe ovlaštene za zastupanje

4. članovi nadzornog ili upravnog odbora

5. temeljni kapital

6. podružnice

7. pravni odnosi

8. ostali podaci propisani zakonom

9. zabilježbe.

Grupu podataka »članovi« čine podaci o članovima društva u društvima gdje je propisan upis članova u registar kao i podatke o članu koji ima položaj jedinog dioničara. Ova grupa podataka se organizira u skladu s pravnim oblikom subjekta.

Grupu podataka »osobe ovlaštene za zastupanje« čine podaci o članovima uprave, izvršnim direktorima, prokuristima, postavljenim privremenim upraviteljima, osobama određenim za zastupanje od suda, povjerenici, likvidatori, privremeni ili stečajni upravitelji.

Grupu podataka »članovi nadzornog ili upravnog odbora« čine podaci o članovima nadzornog ili upravnog odbora, ako su ustrojeni.

Grupu podataka »temeljni kapital« čine podaci o iznosu temeljnog, odnosno odobrenog kapitala.

Grupu podataka »zabilježbe« čine i podaci o namjeravanim promjenama sjedišta Europskog društva (SE) ili Europske zadruge (SCE) u drugu državu članicu Europske unije, dosadašnje sjedište, naziv registra ili drugog upisnika u kojem je subjekt vođen te dosadašnji broj u tom registru u slučaju promjene sjedišta u Republiku Hrvatsku.

Članak 20.

Podaci koji se upisuju za zadruge u glavnoj knjizi moraju biti organizirani po sljedećim grupama podataka:

1. temeljni podaci o subjektu

2. osobe ovlaštene za zastupanje

3. članovi nadzornog odbora

4. pravni odnosi

5. ostali podaci propisani zakonom

6. zabilježbe.

Grupe podataka od 1. – 4. čine podaci na koje se na odgovarajući način primjenjuju pravila o grupiranju podataka u društvima kapitala.

Grupu podataka »ostali podaci propisani zakonom« čine, uz ostalo i podaci o odgovornosti zadrugara za obaveze zadruge ako je ona pravilima zadruge određena.

Članak 21.

Grupu podataka »pravni odnosi« čine podaci koji se grupiraju za sve subjekte upisa, i to: podaci o datumu usvajanja statuta, društvenog ugovora, izjave ili akta o osnivanju, podaci o roku do kojeg se treba u cijelosti uplatiti ulog u novcu, podaci o donošenju odluke o utvrđivanju predmeta poslovanja s popisom djelatnosti, pravila zadruge i odluke koje se po zakonu upisuje u registar, njihove izmjene i dopune i s time povezanih odluka, uz oznaku članka koji se mijenja, kratak opis izmjena, datuma odluke tijela ili osoba koji su je donijeli i njezin kratki sadržaj.

Grupu podataka iz stavka 1. ovog članka čine i podaci o pravno ustrojbenom obliku subjekta upisa, njegovim promjenama i drugi upisi vezani za status subjekta upisa, vrijeme trajanja i prestanak subjekta upisa uz naznaku razloga za prestanak ili razloga zbog kojeg je određeno brisanje iz registra, a osobito, pravni temelj i eventualni podaci o pravnom slijedniku, likvidaciji, nastavljanju subjekta upisa, podaci o pretežitoj djelatnosti – šifri i nazivu po kojoj je razvrstana prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (dalje u tekstu: NKD), kao i drugi zakonom propisani podaci. Za društva kapitala u ovu grupu podataka unose se podaci o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala i s time povezane odluke, podaci o statusnim promjenama pripajanja, spajanja, podjele i preoblikovanja, priključenju i prestanku priključenja, zaključenju, promjeni i prestanku poduzetničkih ugovora, nastavku osnivanja, ništetnosti i ukidanje društva, a kod dioničkog društva i prijenosu dionica manjinskih dioničara, prijenosu imovine na osobe javnog prava i druge osobe te drugi zakonom propisani upisi.

Grupu podataka »financijski izvještaji« čine podaci o danu predaje potpunih financijskih isprava, uz naznaku obračunskog razdoblja poslovne godine za koju se predaju, ako je propisana obavezna objava tih podataka.

Grupu podataka »zabilježbe« čine podaci o roku u kojem je član društva dužan uplatiti ostatak temeljnog kapitala, o zabranama, ograničenjima raspolaganja i ukidanju tih ograničenja, određivanju nadzora nad ispunjenjem stečajnog plana i ukidanju nadzora, podaci o odlukama o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, podaci o odlukama o otvaranju predstečajnog postupka, odnosno odlukama o obustavi ili prekidu tih postupaka, podaci o rješenju o odobravanju predstečajne nagodbe, odlukama stečajnog suca o predstečajnom sporazumu i drugim odlukama koje se upisuju po službenoj dužnosti, odlukama o izrečenim kaznama, sigurnosnim mjerama ili mjerama opreza, o podnesenim tužbama i pravomoćnim presudama, uz navođenje naziva suda i broja presude, o postupcima i odlukama drugih tijela, brisanju upisa i druge zakonom propisane zabilježbe, podaci o podnesenim žalbama protiv rješenja o upisu, o odlukama drugostupanjskog suda, datum objave i pravomoćnosti rješenja, podaci o podnesenim žalbama protiv odluka sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta te o odlukama registarskog suca o prigovorima na pokrenuti postupak brisanja subjekta iz registra.

U grupu podataka iz stavka 5. ovoga članka uključeni su i podaci o zabilježbama koje se po službenoj dužnosti upisuju u postupku domaćih i prekograničnih statusnih promjena društva, pripajanja, podaci o zabilježbama spora, o tome da je u zbirci isprava položen prijevod isprava na jednom od službenih jezika Europske unije uz naznaku njihovog naziva, podaci o namjeravanim promjenama i promjenama sjedišta Europskog društva (SE) ili Europske zadruge (SCE) u drugu državu članicu Europske Unije, odnosno Republiku Hrvatsku, podaci o dosadašnjem sjedištu, nazivu registra ili drugog upisnika u kojem je subjekt vođen, uz naznaku dosadašnjeg broja upisnika ili registra, i druge zabilježbe, kada je zakonom ili odlukom određeno da se upisuju u registar.

Grupu podataka »odluke suda« čine podaci o rješenjima suda o nakani pokretanja postupka brisanja subjekta, obustavi postupka brisanja, prekidu ili zastoju postupka brisanja, rješenju o brisanju subjekta upisa, podaci o rješenju o odobravanju (sklapanju) predstečajne nagodbe, rješenju o odbačaju ili odbijanju sklapanja predstečajne nagodbe, podaci o rješenju kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, rješenju o odbačaju ili odbijanju zahtjeva za potvrdu predstečajnog sporazuma, rješenju o otvaranju stečajnog postupka, rješenju o obustavi i zaključenju stečajnog postupka, rješenju o imenovanju privremenog stečajnog upravitelja, s time da se njegov upis provodi u grupi podataka »zastupnici«, rješenju o zabrani obavljanja djelatnosti koja se upisuju po službenoj dužnosti i drugim odlukama koje se po zakonu upisuju u registar.

Članak 22.

Ako se radi o automatiziranom prihvatu podataka iz sustava eSpis, iz OIB sustava, sustava Državnog zavoda za statistiku i iz sustava FINA-e, unos u glavnu knjigu provodi se elektroničkim putem na temelju obavijesti o elektroničkom upisu, bez donošenja rješenja o upisu.

Obavijest o elektroničkom upisu potpisana od sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta je funkcionalno jednaka upisnom rješenju.

Ako se radi o osnivanju društva na daljinu putem internetske stranice sustava sudskog registra ili u sklopu sustava START, odluke i potvrde u postupku upisa registarski sud donosi kao elektroničke isprave potpisane naprednim elektroničkim potpisom i dostavlja podnositelju prijave ili sustavu START putem sustava sudskog registra.

Evidencijski i statistički podaci

Članak 23.

Osim podataka koji se upisuju u registar i objavljuju u skladu sa zakonom (javni podaci), u jedinstvenu bazu registra pohranjuju se evidencijski ili statistički podaci. Pristup tim podacima dozvoljen je voditelju javne knjige, predsjednicima sudova, ovlaštenim osobama registra i javnopravnim tijelima u skladu sa zakonom.

Evidencijski podaci o članovima društva i pripadajućim poslovnim udjelima pohranjuju se u jedinstvenu bazu registra na temelju podataka iz prijave, popisa članova društva i njihovih udjela sačinjenih i ovjerovljenih od javnih bilježnika ili dostavljenih od uprave.

Neposredno pravo na elektroničko preuzimanje evidencijskih podataka o članovima društva i njihovim udjelima imaju Ministarstvo financija, Porezna uprava i Državni zavod za statistiku pri obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, a ostala javnopravna tijela na temelju odluke ministra nadležnog za poslove pravosuđa kada im je to potrebno za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti.

Pristup evidencijskim podacima o predmetu poslovanja odnosno djelatnostima koje ga čine svima je javno dostupan.

Članak 24.

Kada se zbirka isprava vodi na papiru za svaki subjekt upisa zasniva se omot spisa svijetlo plave boje koji predstavlja preklopni karton veličine B3. Na naslovnoj strani omota, u desnom gornjem kutu upisuje se MBS subjekta upisa. U lijevom gornjem kutu upisuje se naziv registarskog suda, a u sredini omota upisuje se tvrtka ili naziv subjekta upisa. Na unutarnjoj strani omota zbirke isprava popisuju se kronološkim redom uložene isprave i dokazi s oznakom poslovnog broja iz Tt ili R3 upisnika.

Rješenja i prilozi uz rješenja te druge isprave i dokazi, polažu se u omot zbirke isprava po redoslijedu upisa, odnosno redoslijedu navedenom u prijavi i po vremenskom slijedu primitka u sud, odvojeno od isprava koje se ulažu u tanji crveni omot registarskog uloška s oznakom »nejavno«.

Isprave i podaci čija se pohrana traži na nekom od službenih jezika Europske unije moraju biti prevedeni od ovlaštenog sudskog tumača. Ispravama na hrvatskom jeziku mogu se priložiti ovjereni prijevodi isprava na nekom od službenih jezika Europske unije. Registarski sud će po službenoj dužnosti u glavnu knjigu upisati da su u zbirci isprava položeni prijevodi isprava, uz naznaku njihovog naziva ili kratkog sadržaja isprava.

U dijelove zbirke isprava koja se vodi na papiru odobrava se uvid u sudskoj pisarnici. Na zahtjev se mogu dostavljati preslike pismena koja postoje samo u papirnatom obliku.

Zbirka isprava u elektroničkom obliku

Članak 25.

U elektroničku zbirku isprava pohranjuju se sve odluke registarskog suda kao elektroničke isprave potpisane naprednim odnosno kvalificiranim elektroničkim potpisom, elektroničke obavijesti i dostavnice, isprave dostavljene registarskom sudu elektroničkim putem, potvrde o dodijeljenom OIB-u subjektu upisa i drugi dokumenti, kao i isprave na papiru preoblikovane u elektronički oblik u postupku osnivanja društva s ograničenom odgovornošću putem e-Tvrtke, odnosno isprave koje su bile pohranjene u zbirci isprava na papiru te su na prijedlog ovlaštenih osoba subjekta upisa pretvorene u elektronički oblik.

Dokazi i isprave u elektroničkom obliku pohranjuju se u zbirku isprava po istom redoslijedu koji je propisan za polaganje isprava u zbirku isprava na papiru. Svim ispravama i podacima dodjeljuje se redni broj »Rbr.«, a prilozima se pored rednog broja dodjeljuje podbroj »Pbr«. Isprave koje se ulažu u »omot nejavno« označavaju se oznakom »N«.

Način vođenja zbirke isprava u elektroničkom obliku kao i pretvaranje isprava i podataka pohranjenih u zbirci isprava na papiru u elektronički oblik propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Članak 26.

Registarski sud osigurava slobodan uvid u zbirku isprava u elektroničkom obliku putem internetske stranice sudskog registra.

Izvaci i ispisi podataka pohranjenih u elektroničkoj zbirci isprava izdaju se na papiru u formatu A4 uz plaćanje propisane naknade. Dijelovi elektroničke zbirke isprava, osim isprava za koje je zakonom isključena primjena načela javnosti registra, mogu se razgledati na internetskoj stranici registra putem izbornika.

Izvatke, preslike i prijepise iz elektroničke zbirke isprava ovlašteni su izdati i javni bilježnici, odvjetnici i Hrvatska gospodarska komora (dalje u tekstu: HGK).

Matični broj subjekta upisa

Članak 27.

MBS je identifikacijski broj koji svakom subjektu upisa dodjeljuje elektroničkim putem registarski sud donošenjem rješenja o upisu. Nakon donošenja rješenja o nastavku stečajnog postupka radi naknadne diobe, stečajna masa brisanog dužnika se vodi pod MBS koji je tom subjektu dodijeljen prilikom osnivanja.

Likvidacijska masa brisanog subjekta vodi se pod MBS koji joj je dodijeljen prilikom upisa u registar.

Jednom dodijeljeni MBS subjektu upisa neće se mijenjati, niti dodjeljivati nakon prestanka subjekta upisa nekom drugom subjektu upisa.

Ako se nakon zaključenja stečajnog postupka nad stečajnom ili likvidacijskom masom ponovno nađe imovina pravne osobe koja je prestala postojati zaključenjem stečajnog postupka ili brisanjem iz sudskog registra, u registar se upisuje stečajna masa ili likvidacijska masa s prethodno određenim matičnim brojem subjekta, osobnim identifikacijskim brojem i nazivom.

Ako je obustavljena likvidacija nad imovinom pravne osobe koja je brisana iz sudskoga registra i predložen stečaj stečajna masa će se upisati u sudski registar s prethodno određenim matičnim brojem subjekta, osobnim identifikacijskim brojem i nazivom.

Članak 28.

MBS se sastoji od: – dvoznamenkastoga broja registarskog suda kod kojega je upisano osnivanje subjekta upisa, – šesteroznamenkastoga tekućeg broja, te – jednoznamenkastoga kontrolnog broja. Dvoznamenkasti broj registarskog suda određuje se abecednim redom naziva trgovačkog suda od 01 do 11. Tekući broj određuje registarski sud subjektima upisa po redoslijedu otvaranja registarskih uložaka počevši od 000001. Kontrolni broj određuje se postupkom »Modula 11,10 – redni broj postupka 6«, utvrđenim međunarodnom normom ISO 7064.

Članak 29.

Podružnica se označava s MBS svog osnivača i svojim podbrojem.

Podbroj podružnice je troznamenkasti redni broj kojeg registarski sud dodjeljuje podružnici rješenjem o upisu osnivanja podružnice, po redoslijedu upisa podružnica kod registarskog suda osnivača, počevši od 001.

Glavnoj podružnici inozemnog osnivača dodjeljuje se MBS na način propisan člankom 27. ovoga Pravilnika.

Svaka sljedeća podružnica istog inozemnog osnivača označava se s MBS glavne podružnice i dodjeljuje joj se podbroj na način propisan stavkom 2. ovoga članka, počevši od 002.

Registarski ulošci

Članak 30.

Registarski uložak (spis) ustrojava se za svaki subjekt upisa kao omot tamno sive boje u obliku preklopljenog kartona veličine B3. U omot registarskog uloška odlaže se zbirka isprava zajedno sa omotom crvene boje s oznakom »nejavno« te podnesci zaprimljeni na upisnik na papiru koji se ne odlažu u zbirku isprava.

Na naslovnu stranu omota registarskog uloška, u desnom gornjem kutu upisuje se matični broj subjekta upisa (u daljnjem tekstu: MBS), a ispod njega poslovni broj pod kojim je subjekt upisan u upisnik sudskog registra Tt. U gornjem lijevom kutu upisuje se naziv registarskog suda, a na sredini se unose podaci o tvrtki ili nazivu subjekta upisa.

U omot crvene boje s oznakom »nejavno« odlažu se isprave, odnosno odluke registarskog suda koje se odnose na upravljanje postupkom, isprave koje su priložene uz zahtjev za upis koji je odbačen, povučen ili odbijen te isprave koje po svojem sadržaju nisu javni podaci.

Kada subjekt upisa mijenja sjedište na područje drugog registarskog suda, registarski sud dosadašnjeg sjedišta zadržava omot registarskog uloška te na naslovnu strana omota bilježi naziv registarskog suda novog sjedišta. U registarski omot subjekta upisa ulaže se i omot zbirke isprava koja sadrži primjerak rješenja o upisu promjene sjedišta.

Registarski ulošci (spisi) u kojima postupak nije u tijeku drže se zajedno sa zbirkom isprava subjekta upisa u sudskoj pisarnici u posebnim pretincima (ormarima) sređenima po redoslijedu.

Registarski ulošci (spisi) u kojima je postupak u tijeku mogu se držati u referadi suca odnosno sudskog savjetnika i ovlaštenog službenika.

Spisi povjereni pojedinim službenicima radi prijepisa, otpreme ili obavljanja nekih drugih radnji po nalogu suca ili drugih ovlaštenih osoba, nakon obavljanja tih radnji drže se u odgovarajućim pretincima.

Članak 31.

Poduložak podružnice ustrojava se ako subjekt upisa ima podružnice. Poduložak podružnice je preklopljeni karton svjetlo sive boje, veličine A3. Na naslovnoj strani omota, u desnom gornjem kutu stavlja se MBS osnivača i podbroj podružnice prema redoslijedu upisa podružnica u registar. U omot registarskog poduloška odlažu se ispisi rješenja s podacima o upisima za podružnicu.

Kada je sjedište podružnice na području drugog registarskog suda omot poduloška podružnice se nakon upisa u glavnu knjigu i dostave primjerka prijave za upis s prilozima, izvornika ili ovjerenog primjerka rješenja o upisu na papiru ili elektroničkim putem registarskom sudu sjedišta podružnice, odlaže u registarski uložak subjekta upisa s bilješkom o nazivu suda sjedišta podružnice.

Ako osnivač podružnice ima sjedište na području drugog registarskog suda registarski sud sjedišta podružnice nakon dostave primjerka prijave za upis s prilozima, izvornika ili ovjerenog primjerka rješenja o upisu na papiru ili elektroničkim putem, ustrojava omot poduloška podružnice na koji se na naslovnoj strani, u desnom gornjem kutu stavlja MBS osnivača i podbroj podružnice dodijeljen u registarskom sudu sjedišta osnivača. U poduložak se ulaže dostavljen primjerak prijave za upis s prilozima te izvornik ili ovjereni primjerak rješenja o upisu na papiru.

Za podružnice inozemnih osnivača odgovarajuće se primjenjuju odredbe o ustrojavanju registarskih omota (spisa) subjekta upisa.

III. POKRETANJE POSTUPKA UPISA U REGISTAR

Pokretanje postupka prijavom

Članak 32.

Postupak upisa u registar pokreće se prijavom na papiru na propisanom PO obrascu u obliku javno ovjerene isprave ili elektroničkim putem.

Prijava se podnosi registarskom sudu na čijem je području sjedište subjekta upisa, registarskom sudu na čijem je području novo sjedište subjekta, odnosno registarskom sudu koji provodi podjelu subjekta upisa.

Prijavi za osnivanje novog subjekta, promjenama osnivača ili članova prilaže se izjava iz članka 40.a Zakona o sudskom registru (»Narodne novine« broj: 1/95., 57/96., 1/98., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10., 90/11., 148/13., 93/14., 110/15. i 40/19.) koja se daje na obrascu koji propisuje ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Prijava na papiru

Članak 33.

Prijava na papiru podnosi se na propisanom PO obrascu s prilozima i ostalim dokumentima u izvorniku, ovjerenoj preslici, odnosno prijepisu u dovoljnom broju primjeraka za sud i sudionike, a najmanje u dva primjerka. Jedan primjerak prijave s prilozima ostaje u registarskom sudu, a drugi primjerak prijave sud vraća predlagatelju, ovjeren štambiljem suda s datumom i vremenom primitka prijave u pisarnici te upisanim poslovnim brojem pod kojim je prijava upisana u registarski Tt upisnik, u desnom gornjem kutu prijave.

Prijavu ovjerava javni bilježnik u prostoru predviđenom za ovjeru obrasca PO, osim kada je zakonom propisano da ovjera prijave nije potrebna.

Prijava i isprave priložene uz prijavu na papiru ispisuju se pisaćim strojem ili pisačem na bijelom neprozirnom papiru veličine A4, samo s jedne strane, s lijevom marginom od najmanje 3 cm te ostalim marginama od najmanje 2 cm, tako da je u gornjem desnom kutu prve stranice prazan prostor veličine najmanje 10 x 5 cm za potrebe ovjere i upisivanja drugih službenih podataka od strane registarskog suda.

Prijava i isprave priložene uz prijavu moraju biti ispisani crnim slovima veličine od 10 do 12 točaka, uredno, pregledno, čitljivo, bez brisanja, pretipkavanja ili umetanja i bez nepoznatih kratica. Prijava se ne smije dostavljati u preslici i ne smije biti otiskana dotrajalom vrpcom pisaćeg stroja ili pisača.

Sadržaj obrasca prijave na papiru

Članak 34.

Obrazac PO prijave za upis u sudski registar sadrži naziv »prijava za upis u sudski registar«, naziv trgovačkog suda kojem se podnosi, oznaku MBS-a, odnosno Rul-a i OIB-a te oznaku poslovnog broja iz Tt upisnika.

Dio prijave koji sadrži naziv »za službenu uporabu ne popunjavati« u gornjem desnom kutu obrasca PO namijenjen je za ovjeravanje prijave štambiljem suda te datumom i vremenom primitka prijave u pisarnici.

U dio obrasca pod nazivom »predlagatelj« upisuju se podaci o imenu i prezimenu ili tvrtci, odnosno nazivu predlagatelja, njegovom prebivalištu i/ili boravištu ako ga ima ili sjedištu i poslovnoj adresi. Isti podaci upisuju se i u dio obrasca pod nazivom »subjekt upisa«.

U dio obrasca pod nazivom »predmet prijave« upisuje se zahtjev za upis podataka ili zahtjev za upis promjene upisanih podataka. Ovaj dio obrasca može sadržavati i više zahtjeva za upis ali se oni moraju navesti bez objedinjavanja ili skraćivanja te pozivanja na sadržaj prijave. Osniva li se društvo ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja, u ovaj dio obrasca treba navesti da se društvo osniva ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja.

U dio obrasca »naziv priloga uz prijavu« popisuju se prilozi vezani za vrstu upisa koji se traži. Naslovna strana obrasca sadrži i prijedlog da se upis u sudski registar provede prema zahtjevu i prilozima.

Nastavak obrasca PO sadrži podatke i izjave koje čine sastavni dio prijave popunjene prema redoslijedu i nazivlju propisanom ovim Pravilnikom.

Istovjetnost podnositelja prijave prilikom ovjere potpisa ili rukoznaka potvrđuje javni bilježnik svojim potpisom i štambiljem ili naprednim elektroničkim potpisom u prostoru nastavka obrasca predviđenom za ovjeru potpisa osoba ovlaštenih za podnošenje prijave.

Podaci o MBS i OIB-u subjekta upisa navode se u prijavi ako prijava sadrži zahtjev za upis promjene podataka upisanih u sudski registar.

Članak 35.

Obrazac prijave PO popunjava se redoslijedom i uz korištenje sljedećih nazivlja:

1. tvrtka ili naziv, skraćena tvrtka ili naziv, naznaka stranog jezika s prijevodom tvrtke ili naziva, skraćene tvrtke ili naziva na strani jezik te promjene tih podataka, podaci o dosadašnjoj tvrtci pod nazivom »tvrtka/naziv«,

2. sjedište (mjesto i općina), poslovna adresa (ulica, kućni broj i podbroj) u Republici Hrvatskoj te promjene tih podataka, podaci o dosadašnjem sjedištu, o namjeravanoj promjeni sjedišta, adresu elektroničke pošte, ako ju ima pod nazivom »sjedište/adresa«,

3. predmet poslovanja – naznaka djelatnosti koje ga čine ili naznaka više djelatnosti općenitim navođenjem skupine djelatnosti, odnosno općenitim navođenjem skupine djelatnosti uz izuzimanje djelatnosti koje se ne obuhvaćaju predmetom poslovanja, te promjene tih podataka, odnosno naznaka onih djelatnosti za koje je zakonom propisano da se mogu obavljati samo na temelju suglasnosti, dozvole ili drugog akta nadležnog tijela pod nazivom »predmet poslovanja«,

4. ime i prezime, prebivalište i OIB, za strance boravište ako ga ima, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS, EUID i OIB, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe i OIB, svakog člana javnog trgovačkog društva, člana društva koji ima položaj komanditora s naznakom visine uloga, člana gospodarskog interesnog udruženja, promjene i prestanak članstva u društvu, stupanje novog člana u društvo, odnosno udruženje, svakog člana društva s ograničenom odgovornošću uz naznaku rednog broja i nominalnog iznosa preuzetih udjela, sve promjene članova društva, uključujući i upis sjedinjenja udjela kod jednog člana društva i više ovlaštenika na jednom poslovnom udjelu, te isti podaci o osnivačima, kada se po zakonu upisuju u registar, pod nazivom »osnivači/članovi društva«,

5. ime i prezime, prebivalište i OIB, za stranca boravište ako ga ima, a za pravne osobe tvrtka ili naziv, sjedište, MBS, EUID i OIB, odnosno odgovarajući podaci za strane pravne osobe i OIB jedinog dioničara te promjene tih podataka, pod nazivom »jedini dioničar«,

6. ime i prezime, prebivalište i OIB, za stranca boravište ako ga ima, osoba ovlaštenih za zastupanje i prokurista, uz oznaku tipa zastupnika (člana javnog trgovačkog društva ovlaštenih za zastupanje; predsjednika i članova uprave dioničkog društva u dualističkom ustroju organa društva, glavnog izvršnog direktora, izvršnih direktora i njihovih zamjenika u monističkom ustroju organa društva; članova uprave/direktora društva s ograničenom odgovornošću, gospodarskog interesnog udruženja, europskog gospodarskog interesnog udruženja, europskog društva SE i kreditnih unija, ime i prezime zamjenika predsjednika upravnog odbora, OIB i njegovo prebivalište za domaće fizičke osobe odnosno boravište za strane fizičke osobe ako ga imaju, kada je to potrebno prema Uredbi Vijeća (EZ-a) br. 2157/2001 od 8. listopada 2001. o statutu Europskog društva – Societas Europea (SE) i Zakonom o uvođenju Europskog društva – Societas Europea (SE) i Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU), upravitelj zadruge i predsjednik saveza zadruga, zastupnika i drugih osoba ovlaštenih na zastupanje prema posebnim propisima te prokurista), načina zastupanja, uz naznaku podataka o datumu imenovanja, odnosno prestanka ovlasti zastupanja, načina, a za prokuriste vrstu i ograničenje prokure (na poslovanje jedne ili više podružnica), propisane izjave članova uprave i izvršnih direktora te promjene tih podataka, pod nazivom »osobe ovlaštene za zastupanje«,

7. ime i prezime, prebivalište i OIB likvidatora, ovlasti u zastupanju ako je imenovano više likvidatora, odnosno odgovarajući podaci za pravnu osobu, ako je za likvidatora imenovana pravna osoba,ime,prezime prebivalište ili poslovna adresa privremenog stečajnog upravitelja, stečajnog upravitelja, privremeni upravitelj društva s ograničenom odgovornošću, povjerenika i sanacijskog upravitelja te promjene tih podataka, pod nazivom »upravitelji/likvidatori«,

8. ime i prezime, prebivalište i OIB, za stranca i boravište ako ga ima, predsjednika, zamjenika predsjednika i članova upravnog odbora dioničkog društva u monističkom ustroju organa dioničkog društva; predsjednika, zamjenika predsjednika i članova nadzornog odbora dioničkog društva u dualističkom ustroju organa društva; predsjednika, zamjenika predsjednika i članova nadzornog odbora društva s ograničenom odgovornošću, predsjednika, zamjenika i članova zadruge nadzornog odbora, odnosno kreditne unije te promjene tih podataka, pod nazivom »upravni/nadzorni odbor«,

9. iznos za koji su izdane dionice, broj dionica na koje je razdijeljen temeljni kapital, ukupni iznos uplate za izdane dionice i u čemu su one uplaćene, opis predmeta ulaganja ili preuzimanja stvari odnosno prava koja se ulažu kada se osniva društvo ulaganjem ili preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja te izjave (pod ostale izjave ovlaštenih zastupnika) iz članka 187.a stavka Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 125/11., 152/11., 111/12., 68/13., 110/15. i 40/19., dalje u tekstu: ZTD), visina odobrenog kapitala, ukupni iznos kapitala, te iznos svakog pojedinačnog uloga osnivača, a sastoji li se ulog od stvari ili prava, mora ih se detaljno opisati i naznačiti njihovu vrijednost, te broj i nominalne iznose poslovnih udjela koje uz obvezu uplate uloga preuzima svaki osnivač, pod nazivom »temeljni kapital«,

10. ime i prezime, OIB osobe ovlaštene za primanje i očitovanje volje i pismena u ime društva uz navođenjem adrese u Republici Hrvatskoj te promjene tih podataka, pod nazivom »ovlaštena osoba za primanje očitovanja i pismena«,

11. za sve subjekte upisa popunjavaju se podaci o podružnicama domaćih i inozemnih osnivača, pod nazivom »podružnice« i to:

a) tvrtka ili naziv podružnice, a ako inozemni osnivač ima više podružnica u tvrtki mora naznačiti koja je glavna podružnica te promjene tih podataka,

b) sjedište podružnice te promjene sjedišta,

c) djelatnost podružnice te promjene djelatnosti ako se upisuju u sudski registar sukladno Zakonu,

d) ime i prezime, prebivalište i OIB, osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju osnivača te promjene tih podataka,

e) tvrtka ili naziv, sjedište i adresa osnivača, za podružnicu inozemnog osnivača i naziv registra u kojem je osnivač upisan, broj pod kojim se u tom registru vodi odnosno napomena da je osnovan u zemlji u kojoj se ne upisuje u registar, OIB, EUID ako ga ima te promjene tih podataka,

f) financijski izvještaji osnivača,

g) prestanak podružnice.

12. »Pravni odnosi«

a) pravno ustrojstveni oblik,

b) datum osnivanja (datum sklapanja društvenog ugovora, davanja izjave o osnivanju društva kod javnog bilježnika, usvajanja statuta i preuzimanje svih dionica od strane osnivača pri simultanom osnivanju dioničkog društva, datum osnivačke skupštine pri sukcesivnom osnivanju dioničkog društva, datum usvajanja statuta Europskog društva (SE) i Europske zadruge (SCE), ugovora o osnivanju udruženja ili Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU), ugovora o osnivanju udruženja, datum osnivačke skupštine i odluke o donošenju pravila zadruge, donošenje odluke o osnivanju ustanove ili druge pravne osobe koja se upisuje po zakonu, pod nazivom »osnivanje«,

c) izmjene i dopune društvenog ugovora, statuta, ugovora o osnivanju udruženja, pravila zadruge, uz oznaka datuma izmjena i dopuna, članka koji se mijenja, kratak opis izmjena, odnosno dopuna organa ili osoba koje su donijele odluku o izmjenama, podatak iz društvenoga ugovora ili izjave o osnivanju društva o načinu kako društvo objavljuje svoja priopćenja, ako ugovor, odnosno izjava sadržavaju te odredbe pod nazivom »izmjene općih akata«,

d) datum usvajanja statuta ustanove ili drugih akata subjekata koji se po zakonu upisuju u sudski registar i njihove izmjene, pod nazivom »opći akti subjekata«

e) vrijeme trajanja subjekta upisa ako je subjekt osnovan na određeno vrijeme, pod nazivom »trajanje«,

f) promjene temeljnog ili odobrenog kapitala, – upisuju se podaci propisani za pojedine upise, odnosno za pojedini tip društava kapitala »promjene temeljnog kapitala«,

g) datum odluke o prijenosu dionica, izjava uprave odnosno izvršnih direktora da odluka glavne skupštine nije pobijana u roku u kome se to moglo učiniti ili da je podignuta tužba pravomoćno odbijena (pod ostale izjave ovlaštenih zastupnika) i podaci za jedinog dioničara iz točke 5. ovog članka pod nazivom »Prijenos dionica manjinskih dioničara«,

h) vrsta poduzetničkog ugovora, ugovorne strane, a ako se radi o ugovoru o prijenosu dobiti i podaci iz sporazuma o visini dobiti, izmjene ugovora, otkaz ugovora, prestanak ugovora, uz navođenje razloga i vrijeme prestanka ugovora, pod nazivom »poduzetnički ugovor«,

i) priključenje uz navođenje tvrtke glavnog društva (u točki 6. ovog članka), prestanak priključenja, uz navođenje razloga zbog kojeg je došlo do prestanka i vrijeme prestanka priključenja, pod nazivom »priključenje«,

j) statusne promjene, pripajanje, uz navođenje izjave uprave odnosno izvršnih direktora da odluke o pripajanju nisu pobijane u za to propisanom roku ili da je pobijanje pravomoćno odbijeno (pod ostale izjave ovlaštenih zastupnika), ako je društvo preuzimatelj povećalo temeljni kapital podaci o povećanju temeljnog kapitala radi toga da se provede pripajanje, navođenje podataka o članovima društva preuzimatelja, spajanje, uz odgovarajuće podatke za osnivanje tipa društva nastalog spajanjem, vrsta podjele, uz odgovarajuće podatke za osnivanje tipa društva nastalog podjelom, datum odluke o statusnoj promjeni, odluka o preoblikovanju, a ako dioničko društvo nastavlja djelovati kao društvo s ograničenom odgovornošću, odnosno kao javno trgovačko društvo, propisane podatke za svakog člana društva, a za komanditno društvo, komanditora, pod nazivom »statusne promjene«,

k) statusne promjene prekograničnog pripajanja i spajanja, uz navođenje podataka o tome da traju postupci sudskog ispitivanja omjera zamjena dionica, odnosno poslovnih udjela i o ostvarenju posebnih prava dioničara, odnosno članova društva (pod ostale izjave ovlaštenih zastupnika) ako se radi o društvu koje se pripaja i ima sjedište u Republici Hrvatskoj, ako se radi o prekograničnom spajanju, uz odgovarajuće podatke za osnivanje oblika društva nastalog spajanjem ako ima sjedište u Republici Hrvatskoj, pod nazivom »prekogranične statusne promjene«,

l) prijenos imovine na osobe javnog prava, obveza prijenosa imovine uz navođenje podataka o ugovoru i odluci pod nazivom »prijenos imovine«,

m) datum i vrsta razloga za prestanak, odnosno datum odluke članova o prestanku društva bez likvidacije pod nazivom »razlozi za prestanak«,

n) nastavljanje,

o) prestanak subjekta upisa, uz naznaku pravnog temelja, eventualnih podataka o pravnom slijedniku, odnosno podataka odgovornosti članova društva ako je društvo prestalo po skraćenom postupku bez likvidacije

p) ništetnost društva,

r) nastavak osnivanja društva,

13. odgovornost članova zadruge za obveze zadruge (ako je propisana Pravilima),

14. ostale izjave ovlaštenih osoba,

15. podaci koji se javno objavljuju,

16. zabilježbe

17. prijedlog pretežite djelatnosti prema NKD-u

18. adresa elektroničke pošte.

Elektronička prijava

Članak 36.

Elektroničkom prijavom smatra se podnesak u elektroničkom obliku potpisan naprednim odnosno kvalificiranim elektroničkim potpisom od javnog bilježnika i odvjetnika ili prijava podnesena elektroničkim putem preko internetske stranice sudskog registra odnosno preko internetske stranice sudskog registra u sklopu sustava START.

Elektronička prijava potpisana naprednim odnosno kvalificiranim elektroničkim potpisom javnog bilježnika ili odvjetnika smatraju se javno ovjerenom ispravom.

Kod osnivanja društva putem sustava e-Tvrtke elektroničku prijavu s prilozima i ostalim dokumentima ovlašteni su podnijeti registarskom sudu javni bilježnik ili ovlaštene osobe ureda HITRO.HR.

Elektroničkim putem preko internetske stranice sudskog registra ili preko internetske stranice sudskog registra u sklopu sustava START podnosi se prijava za upis osnivanja društvo s ograničenom odgovornošću ili jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću na daljinu bez punomoćnika. Prijava za upis osnivanja trgovačkog društva na daljinu podnosi se uvijek u elektroničkom obliku.

Pravila o načinu popunjavanja podataka na PO obrascu prijave, uključujući i redoslijed upisivanja podataka u prijavu odgovarajuće se primjenjuju na elektroničke prijave.

Članak 37.

Ako prijava i prilozi dostavljeni na papiru nisu po sadržaju i obliku istovjetni sa prijavom i prilozima dostavljenim u elektroničkom obliku registarski sudac će zaključkom pozvati predlagatelja da u određenom roku otkloni nedostatke u prijavi ili dostavljenim prilozima i upozoriti ga na posljedice, ako ne postupi po zaključku.

Ako predlagatelj ne postupi po zaključku registarski sudac će pokrenuti postupak brisanja upisa.

Javni bilježnici su dužni u svom uredu osigurati tehničke pretpostavke i održavati tehničke uređaje za elektroničko prosljeđivanje prijava u registar.

Članak 38.

Elektroničkim putem pokreće se postupak i onda kada javni bilježnik, primjenom pravila o načinu popunjavanja podataka na PO obrascu, popuni obrazac prijave i podatke iz prijave elektroničkim putem dostavlja izravno u sustav sudskog registra. Sustav registra pohranjuje podatke iz prijave i dodjeljuje poslovni broj iz Tt upisnika. Podatke o dodijeljenom poslovnom broju elektroničkim putem dostavlja javnom bilježniku koji nakon toga ovjerava izvornik prijave vlastoručnim potpisom i otiskivanjem štambilja te prijavu uz koju privija priloge na papiru dostavlja registarskom sudu.

Predaja financijskih isprava

Članak 39.

Podaci o predaji financijskih isprava onih subjekata za koje je propisana obaveza javne objave tih podataka dostavlja u informacijski sustav sudskog registra elektronički FINA s naznakom MBS-a i OIB-a subjekta za kojeg se podaci dostavljaju, datuma predaje isprave i naznakom vrste isprave te oznakom obračunskog razdoblja za koje je subjekt upisa predao isprave.

Zaprimljeni podaci automatski se pohranjuju u sustavu registra koji ustrojava R3 spis za sve subjekte upisa za koje su podaci dostavljeni, a svakom subjektu upisa odvojeno dodjeljuje podbroj ustrojenog R3 spisa.

U glavnu knjigu registra, odvojeno za svaki subjekt upisa, elektronički se unosi podatak o predaji financijskih isprava uz navođenje obračunskog razdoblja poslovne godine za koju se predaju. Sadržaj unesenih podataka istovjetan je sadržaju podataka dostavljenih od FINE elektroničkim putem.

Unosom podataka u glavnu knjigu smatra se da su podaci o predaji potpunih financijskih isprava za pojedini subjekt upisa javno objavljeni. Izvornici financijskih isprava ostaju pohranjeni u FINA-i i mogu se slobodno razgledavati na internetskim stranicama FINA-e.

Prijava za upis promjene sjedišta

Članak 40.

Prijava za upis promjene sjedišta subjekta upisa podnosi se registarskom sudu na čijem je području novo sjedište subjekta upisa. Registarski sud novog sjedišta nakon zaprimanja prijave upućuje zahtjev za dostavu zbirke isprava registarskom sudu na čijem je području upisano sjedište subjekta upisa.

Registarski sud na čijem je području upisan subjekt upisa po zahtjevu registarskog suda na čijem je području prijavljeno novo sjedište subjekta upisa elektroničkim putem prenosi podatke o subjektu upisa, a nakon toga dostavlja zbirku isprava bez omota. Na zadržanom omotu zbirke isprava i na omotu registarskog uloška upisuje bilješku s nazivom registarskog suda novog sjedišta subjekta.

Registarski sud novog sjedišta donosi rješenje o upisu promjene sjedišta uz navođenje istog MBS-a i OIB-a dodijeljenog subjektu pri upisu osnivanja te primjerak rješenja o upisu dostavlja registarskom sudu dosadašnjeg sjedišta subjekta upisa.

Registarski sud dosadašnjeg sjedišta subjekta odlaže u zadržani omot zbirke isprava primjerak zaprimljenog rješenja o upisu promjene sjedišta.

Članak 41.

Prijava za upis podružnice domaćeg osnivača podnosi se registarskom sudu nadležnom po sjedištu osnivača.

Ako je sjedište podružnice na području drugog registarskog suda, registarski sud osnivača podružnice dostavlja registarskom sudu sjedišta podružnice primjerak prijave za upis s prilozima, izvornik ili ovjereni primjerak rješenja o upisu i stavlja zabilježbu o nazivu registarskog suda sjedišta podružnice u dio upisa »zabilježba«.

Registarski sud sjedišta podružnice dostavljene isprave iz stavka 1. ovoga članka vodi u registarskom ulošku glavne knjige vođene na papiru pod istim podbrojem MBS podružnice pod kojim je upisan kod registarskog suda osnivača podružnice.

Prijava za upis podružnice inozemnog osnivača podnosi se registarskom sudu na čijem je području sjedište podružnice. Ako isti osnivač u Republici Hrvatskoj ima više podružnica u prijavi se mora označiti koja je podružnica glavna, a za ostale se rednim brojem označava njihov redoslijed što mora biti vidljivo i u tvrtki podružnice.

Prijavu za upis podružnice podnose ovlaštene osobe osnivača.

Prijava za upis promjene članova društva kod raspolaganja poslovnim udjelima

Članak 42.

Kada se radi o upisu novog člana društva s ograničenom odgovornošću koji je stekao poslovne udjele prijenosom ili preuzimanjem uloga pri povećanju temeljnog kapitala u predmetu prijave treba naznačiti da se radi o zahtjevu za upis promjene člana društva, popuniti propisane podatke za upis novog člana društva, odnosno prestanak članstva ranijeg člana društva te navesti redni broj i iznos preuzetog poslovnog udjela, kao i obaveze koje ga eventualno terete, a kod stjecanja članstva uplatom novih uloga potrebno je navesti i u čemu su ulozi uplaćeni.

Ako je do promjene člana društva došlo radi univerzalnog pravnog sljedništva, u prijavi se navode podaci propisani za upis članova društva i podaci o pripadajućem poslovnom udjelu. Uz prijavu se, uz ostale propisane isprave, prilaže pravomoćna odluka o nasljeđivanju za fizičku osobu, odnosno dokaz o pravnom sljedništvu za pravnu osobu.

Ako je do promjene člana društva došlo podjelom poslovnog udjela, upis novog člana društva provodi se uz odgovarajuću primjenu odredaba za prijenos poslovnog udjela s time da je uz prijavu potrebno dostaviti odluku o podjeli.

Vlastiti poslovni udjeli društva i prijenos poslovnih udjela između upisanih članova društva ne upisuju se u registar.

Na upis promjena članova društva odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Pravilnika o sadržaju i propisanom redoslijedu ispunjavanja prijave.

Uz prijavu za upis svakog novog člana društva treba priložiti izjavu iz članka 40.a ZSR-a, a ako je u promjeni članova društva s ograničenom odgovornošću sudjelovao javni bilježnik uz prijavu se prilaže i popis članova društva potvrđen od javnog bilježnika.

Prijava za upis osnivanja društva kapitala ulaganjem i preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanja

Članak 43.

U predmetu prijave treba posebno naznačiti da se radi o upisu osnivanja društva kapitala unosom u društvo uloga odnosno preuzimanjem stvari i prava, bez provođenja revizije osnivanja. Na isti način treba postupiti kada se radi o upisu povećanja temeljnog kapitala ulozima u stvarima i pravima bez revizije povećanja temeljnog kapitala.

Pod nazivom »ulozi/temeljni kapital« opisuje se predmet ulaganja ili preuzimanja stvari ili prava te vrijednost stvari odnosno prava osobe koja je obavila procjenu kao i metoda po kojoj je to učinjeno.

Propisane izjave podnositelja prijave upisuju se u prijavi pod nazivom »ostale izjave ovlaštenih osoba«.

Isto vrijedi i za povećanje temeljnog kapitala s time da se u prijavi pod »ostale izjave ovlaštenih osoba« moraju navesti izjave podnositelja prijave propisane u članku 306. stavku 1. ZTD-a.

Prijava za upis statusnih promjena

Članak 44.

Kada se subjekt upisa pripaja drugom subjektu čije je sjedište na području istog ili drugog registarskog suda, svako društvo mora podnijeti prijavu registarskom sudu na čijem je području upisano njegovo sjedište, ako društvo preuzimatelj nije podnijelo prijavu za upis pripajanja i u sudski registar u koji je upisano pripojeno društvo. Sadržaj prijave i priloga na koje se prijava poziva kao i način upisa u registar propisan je Zakonom.

Upis brisanja pripojenog društva obavlja se na zahtjev društva preuzimatelja, osobe koja ima pravni interes, ovlaštenog tijela ili po službenoj dužnosti nakon okončanog postupka pripajanja.

Ako je radi provođenja pripajanja povećan temeljni kapital društva preuzimatelja, prijava za upis povećanja temeljnog kapitala podnosi se prije upisa pripajanja. U istoj prijavi može se tražiti upis odgovarajućih promjena statuta ili društvenog ugovora uz dostavu isprava na temelju kojih su promjene usvojene.

Dostava zbirke isprava pripojenog društva registru ili drugom ovlaštenom upisniku društva preuzimatelja obavlja se odgovarajućom primjenom odredbi ovog Pravilnika o promjeni sjedišta subjekta upisa.

Ugovor o pripajanju dostavlja se registarskom sudu podneskom koji se zaprima na R3 upisnik i odlaže u zbirku isprava subjekta upisa. Podatak o zaprimanju ugovora nije registarski podatak.

Prilikom upisa statusnih promjena u registar u sustavu se posebno evidentiraju društva koja su sudjelovala u statusnoj promjeni.

Članak 45.

Ako se više društava sa sjedištem na području različitih registarskih sudova spaja u novo društvo koje se time osniva, prijavu upisa novog društva nastalog spajanjem podnose sva društva registarskom sudu nadležnom po mjestu sjedišta novog društva. Prijavi se osim ugovora o spajanju sklopljenog u obliku javnobilježničke isprave s pripadajućim ispravama o njegovom usvajanju, podnose i druge isprave propisane Zakonom.

Sadržaj prijave i priloga na koje se prijava poziva kao i način upisa u registar prekograničnog pripajanja i spajanja propisan je Zakonom.

Članak 46.

Ako se subjekt upisa sa sjedištem u Republici Hrvatskoj pripaja drugom subjektu koji ima valjano registrirano sjedište u državi članici Europske unije ili u državi koja je stranka ugovornica Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, registarski sudac nadzire sve radnje u postupku pripajanja koje provodi pripojeno društvo.

Registarski sudac pri upisu pripajanja u odjeljak glavne knjige »zabilježbe« upisuje da će pripajanje biti valjano tek uz ispunjenje uvjeta koje propisuje pravo države mjerodavno za društvo preuzimatelja.

Objava upisa pripajanja na internetskoj stranici registra smatra se potvrdom da su valjano i u potpunosti obavljene sve potrebne radnje u postupku pripajanja pripojenog društva. Potvrdu o tome izdaje i potpisuje registarski sudac.

U objavi upisa pripajanja mora se navesti da traju postupci sudskog ispitivanja omjera zamjena dionica, odnosno poslovnih udjela i ostvarenja posebnih prava dioničara na novčanu naknadu za otkupljene dionice ili udjele.

Potvrdu i zajednički plan pripajanja odobren od skupštine pripojenog društva dostavlja pripojeno društvo registru ili drugom upisniku društva preuzimatelja najkasnije u roku od šest mjeseci od kada mu je potvrda izdana.

Dostava zbirke isprava pripojenog društva registru ili drugom ovlaštenom upisniku društva preuzimatelja obavlja se odgovarajućom primjenom odredbi ovog Pravilnika o promjeni sjedišta subjekta upisa.

Upis brisanja pripojenog društva obavlja se na zahtjev društva preuzimatelja, osobe koja ima pravni interes, ovlaštenog tijela ili po službenoj dužnosti nakon okončanog postupka pripajanja.

Prijavu spajanja svih društava podnosi novo društvo uz odgovarajuću primjenu odredaba ovog Pravilnika o pripajanju.

Članak 47.

Kada se podjela društava kapitala provodi razdvajanjem ili odvajanjem s osnivanjem dva ili više novih društava, prijava se podnosi registarskom sudu nadležnom po mjestu sjedišta subjekta društva koje se dijeli u onoliko primjeraka koliko se novih društava osniva radi provođenja podjele, uz primjerak prijave i priloga koji ostaje u sudu kod kojeg je upisano društvo koje se dijeli. Primjerci prijava i svih priloga društava koja su osnovana u postupku provođenja podjele upućuju se registarskom sudu nadležnom po mjestu sjedišta pojedinog novog subjekta.

Sadržaj prijave i priloga na koje se prijava poziva propisan je Zakonom. Plan podjele dostavlja se registarskom sudu na R3 upisnik, a podatak o dostavi plana nije registarski podatak.

Ako se radi o upisu podjele društva s odvajanjem registarski sud nadležan po mjestu sjedišta subjekta koji se dijeli, pored upisa podjele i upisa osnivanja novih subjekata, u društvu koje se dijeli može se prijavom zatražiti upis odgovarajuće promjene statuta ili društvenog ugovora, članova društva, odnosno jedinog dioničara. Prijava za upis smanjenja kapitala može se podnijeti ako je to smanjenje bilo predviđeno planom podjele.

Ako se radi o upisu podjele s preuzimanjem prijavu podnosi svako društvo sudionika podjele. Prijavi se prilaže ugovor o podjeli i preuzimanju u obliku javnobilježničke isprave, odluke o podjeli s odgovarajućim odlukama o potvrdi ugovora o podjeli, izvješća uprave odnosno izvršnih direktora (članak 514. ZTD-a), izvješće revizora (članak 515. ZTD-a), izvješće nadzornog odnosno upravnog odbora (članak 515.a ZTD-a), izjave druge osobe (članak 513. stavak 3. ZTD-a) te ostale isprave kojima se dokazuje da su valjano provedene radnje i postupci potrebni za provedbu podjele s preuzimanjem, uz odgovarajuću primjenu propisa o pripajanju društava.

Prijava za upis odluke o prijenosu dionica

Članak 48.

Prijava za upis prijenosa dionica manjinskih dioničara osim zahtjeva za upis odluke o prijenosu dionica s propisanom izjavom uprave, odnosno izvršnih direktora, mora sadržavati i zahtjev za upis jedinog dioničara ako po prijenosu dionica manjinskih dioničara sve dionice drži jedan dioničar.

Prijava za upis izmjena statuta i društvenog ugovora

Članak 49.

Kada se podnosi prijava za upis izmjene statuta dioničkog društva, odnosno izmjene društvenog ugovora u društvu s ograničenom odgovornošću, u obrascu prijave se mora navesti oznaka članka koji se mijenja, kratak opis izmjena i datum odluke organa ili osoba koje su donijele odluku. Uz prijavu se prilažu prilozi propisani zakonom.

Ako je pravomoćnom presudom utvrđeno da je odluka glavne skupštine ništetna, a na temelju te odluke mijenjan je statut društva, uz prijavu za upis izmjene statuta treba dostaviti i pravomoćnu presudu i potpun tekst statuta ovjeren od javnog bilježnika koji potvrđuje da su u statutu uzeti u obzir presuda i sve dotadašnje izmjene statuta. Na isti način treba postupiti kada je pravomoćnom presudom utvrđena ništetnost odluka skupštine društva s ograničenom odgovornošću, a na temelju takve odluke je mijenjan društveni ugovor.

Prijava za upis osnivanja društva na daljinu

Članak 50.

Ministar nadležan za poslove pravosuđa posebnim pravilnikom propisuje poduzimanje radnji u postupku osnivanja na daljinu.

Zabilježba spora

Članak 51.

Zabilježbu spora upisuje sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent na temelju prijave koja sadrži zahtjev za upis zabilježbe spora uz koju je dostavljeno sudsko rješenje kojim se dopušta zabilježba spora.

U prijavi za upis zabilježbe spora pod nazivom »zabilježbe« navode se podaci o sporu, sudu pred kojim se postupak vodi, o poslovnom broju i datumu rješenja kojim je sud pred kojim se vodi postupak dopustio zabilježbu spora.

Brisanje zabilježbe se provodi na zahtjev osobe koja ima pravni interes, ako je tužitelj odustao od tužbe, ako je tužiteljev zahtjev pravomoćno odbijen ili je postupak radi kojeg je zabilježba bila određena obustavljen.

Upis adrese elektroničke pošte

Članak 52.

Zahtjev za upis adrese elektroničke pošte podnosi registarskom sudu na Tt upisnik zastupnik po zakonu koji je ovlašten za zastupanje subjekta upisa na propisanom obrascu. U zahtjevu je dužan navesti temeljne podatke o subjektu upisa njegov MBS, OIB i EUID ako ga ima.

Na isti način je subjekt upisa dužan podnijeti registru zahtjev za upis promjene adrese elektroničke pošte.

Prijava za upis razloga za prestanak subjekta upisa

Članak 53.

Kada subjekt upisa podnosi prijavu za upis nastanka razloga za prestanak društva registarski sudac donosi rješenje o upisu ako utvrdi da postoje razlozi za prestanak društva koje odmah provodi u glavnu knjigu registra.

Ako se prijava podnosi radi upisa razloga za prestanak subjekta upisa na temelju odluke glavne skupštine dioničkog društva ili odluke skupštine društva s ograničenom odgovornošću prijavi se prilažu te odluke i ostale isprave kojima se dokazuje da su odluke donesene u propisanom postupku.

Ako se prijava za nastupanje razloga za prestanak društva podnosi radi prijenosa imovine na osobe javnog prava, prijavi se prilaže primjerak ugovora o prijenosu imovine ovjeren od javnog bilježnika s odgovarajućim odlukama i dokazima da su odluke donesene u propisanom postupku.

Ako odluku o nastanku razloga za prestanak subjekta upisa donosi registarski sud, odluka o prestanku se upisuje u sudski registar po službenoj dužnosti.

IV. UPIS U REGISTAR DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ELEKTRONIČKI PUTEM SUSTAVA E-TVRTKA

Članak 54.

Upis u registar društva s ograničenom odgovornošću elektronički putem sustava e-Tvrtke provodi se podnošenjem elektroničke prijave s prilozima pretvorenim u elektronički oblik registarskom sudu ili stalnoj službi putem sustava e-Tvrtke.

Postupak osnivanja

Članak 55.

Postupak osnivanja započinje u uredu javnog bilježnika ili HITRO.HR uredu, prema odabiru predlagatelja unošenjem u sustav e-Tvrtke osnovnih podataka o predlagatelja upisa i društvu koje namjerava osnovati.

Sastavljanje elektroničke prijave s prilozima

Članak 56.

Javni bilježnik izrađuje elektroničku prijavu, dodaje prijavi sve potrebne priloge u elektroničkom obliku, prijavu potpisuje naprednim odnosno kvalificiranim elektroničkim potpisom i elektroničkim putem prijavu s prilozima podnosi registarskom sudu ili stalnoj službi.

Prilozi uz prijavu, koji su sastavljeni ili ovjereni kod javnog bilježnika, kao i izjave dane pred javnim bilježnikom, ne smiju biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave za upis registarskom sudu.

Članak 57.

Predlagatelj upisa može ovlastiti HITRO.HR ured na prikupljanje sljedećih priloga:

– potvrdu o uplati osnivačkog uloga i

– dokaz o uplati sudske pristojbe.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka javni bilježnik prijavu i priloge koje je izradio potpisuje naprednim odnosno kvalificiranim elektroničkim potpisom i putem sustava e-Tvrtke dostavlja u HITRO.HR ured.

HITRO.HR ured priloge pretvara u elektronički oblik, pridružuje ih elektroničkoj prijavi javnog bilježnika i prosljeđuje prijavu s prilozima elektroničkim putem u registar.

Javni bilježnik je dužan u roku od jednog dana od dana slanja elektroničke prijave i priloga HITRO.HR uredu, tom uredu dostaviti izvornike prijave i priloga u papirnom obliku, radi ispunjenja obveze iz stavka 1. ovoga članka.

Prilozi iz stavka iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave u registar.

Primitak prijave i priloga u registru

Članak 58.

Po primitku prijave s prilozima na Tt upisnik nadležnog suda ili službe, sustav registra prepoznaje pošiljatelja prijave i dostavlja sustavu e-Tvrtke poslovni broj pod kojim je prijava zaprimljena u Tt upisniku.

U roku od dvadeset četiri sata od dana zaprimanja potpune i osnovane prijave s prilozima u elektroničkom obliku, registar je obvezan sustavu e-Tvrtke dostaviti elektroničko rješenje o upisu društva s ograničenom odgovornošću u registar potpisano naprednim odnosno kvalificiranim elektroničkim potpisom te potvrdu o OIB-u.

Ako rok iz stavka 2. ovoga članka ističe u dan kad je zakonom određeno da se ne radi, registar će sustavu e-Tvrtke elektronički dostaviti rješenje o upisu osnivanja društva do kraja sljedećeg radnog dana.

Ako je registru nadležnog trgovačkog suda ili njegovoj stalnoj službi onemogućen elektronički postupak dužan je o tome odmah obavijestiti voditelja javne knjige radi poduzimanja odgovarajućih mjera.

Nepotpuna i neosnovana prijava

Članak 59.

U slučaju nepotpune ili neosnovane prijave registar će u roku od dvadeset četiri sata elektronički dostaviti obavijest sustavu e-Tvrtke da je prijava nepotpuna odnosno neosnovana, a postupak će se nastaviti pred nadležnim sudom.

Pravila o načinu popunjavanja podataka na PO obrascu prijave, uključujući i redoslijed upisivanja podataka u prijavu odgovarajuće se primjenjuju na ovu elektroničku prijavu.

Ako predlagatelj ne postupi po zaključku registarski sud će pokrenuti postupak brisanja upisa.

Dostava izvornika prijave i priloga

Članak 60.

Javni bilježnik ili HITRO.HR ured koji je registru dostavio prijavu i priloge u elektroničkom obliku dužni su u roku od tri dana od dana dodjele poslovnog broja pod kojim je prijava evidentirana u registru, dostaviti izvornik prijave i priloga nadležnom sudu ili njegovoj službi.

Nakon dostave izvornika prijave i priloga nadležnom sudu ili njegovoj službi, sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent kojem je predmet dodijeljen na rješavanje dostavlja spis sudskoj pisarnici s uputama za rukovanje sa spisom i javnu objavu upisa.

Preslike priloga i dokumenata koje su sastavljene u elektroničkom obliku moraju biti istovjetne s izvornim ispravama ili dokumentima.

V. PROVEDBA UPISA U REGISTAR

Članak 61.

U registar se upisuju podaci propisani zakonom i promjene tih podataka na temelju rješenja o upisu, osim podataka koji se prenose i pohranjuju u registar elektroničkim putem na temelju obavijesti o elektroničkom upisu. Sadržaj rješenja propisan je zakonom.

Podaci postaju javni registarski podaci provedbom rješenja o upisu u glavnu knjigu registra, odnosno nakon elektroničkog potpisa registarskog rješenja ili potpisa obavijesti o elektroničkom upisu.

Upis u registar društva s ograničenom odgovornošću elektroničkim putem sustava e-Tvrtke provodi se nakon zaprimanja potpune i osnovane prijave s prilozima u elektroničkom obliku.

VI. UPISI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Članak 62.

Rješenja stečajnog suda automatski se preuzimaju iz sustava eSpis i unose u glavnu knjigu na temelju obavijesti o elektroničkom upisu koju potpisuje sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent nakon provjere sadržaja preuzetog rješenja i unosa propisanih podataka u tvrtku ili naziv subjekta, kao i podataka o stečajnom upravitelju, uz brisanje podataka o osobama koje su bile zastupnici po zakonu.

Podaci o prethodnom stečajnom postupku, odobravanju ili odbijanju sklapanja predstečajne nagodbe odnosno predstečajnog sporazuma i o mjerama zabrane obavljanja djelatnosti preuzimaju se na način iz stavka 1. ovoga članka.

U glavnu knjigu elektroničkim putem preuzimaju se i sve odluke u postupku predstečajne nagodbe iz sustava za predstečajne nagodbe FINA-e. Unos odluka u glavnu knjigu provodi se potpisom sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta na obavijesti o elektroničkom upisu.

U glavnu knjigu elektronički se unose i podaci iz drugih sustava, matičnih evidencija i javnih upisnika, bez donošenja rješenja o upisu.

Kada drugostupanjski sud preinači rješenje registarskog suda i u svom rješenju odredi sadržaj upisa u registar, registarski sudac, sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent po službenoj dužnosti provode naloženi upis u registar.

U glavnu knjigu po službenoj dužnosti upisuju se i ostali podaci propisani zakonom.

Članak 63.

Sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent po službenoj dužnosti upisuje u glavnu knjigu odluke glavne skupštine za koje se tužbom traži utvrđenje ništetnosti, ako parnični sud pravomoćnim rješenjem naloži da se odluke skupštine upišu u sudski registar.

VII. UPIS BRISANJA I PROMJENE UPISANIH PODATAKA U REGISTRU

Pokretanje postupka brisanja ili promjene upisa po zahtjevu ili po službenoj dužnosti

Članak 64.

O pokretanju postupka brisanja ili promjeni upisanih podataka subjekta upisa, na zahtjev osobe koja ima pravni interes, ovlaštene osobe ili ovlaštenog tijela ili po službenoj dužnosti, registarski sud odlučuje rješenjem.

Zahtjev za pokretanje postupka brisanja ili promjene upisanih podataka mora sadržavati točne podatke o tvrtki ili nazivu subjekta upisa za kojeg se traži upis promjene podataka ili brisanje upisanih podataka, njegov MBS i OIB, podatke o podnositelju zahtjeva, kao i oznaku razloga za brisanje ili promjenu upisanih podataka. Zahtjev se ne mora javno ovjeriti, a podnosi se u dva primjerka na Tt upisnik registarskog suda ili stalne službe na čijem je području sjedište subjekata upisa.

Registarski sud će rješenjem odbiti zahtjev za pokretanje postupka brisanja ili promjeni podataka subjekta upisa ako je zahtjev neosnovan ili ako se temelji na činjenicama koje su protivne prisilnim propisima.

Ako je registarski sud odlučio pokrenuti postupak brisanja ili promjene upisanih podataka, zaključkom poziva subjekt upisa da podnese prijavu za izmjenu upisanih podataka. Registarski sud zaključkom poziva subjekt upisa da podnese prijavu za izmjenu upisanih podataka kada postupa po zahtjevu i kada su zbog izmjene zakona ili drugih razloga ispunjene pretpostavke za upis brisanja, odnosno promjenu upisanih podataka po službenoj dužnosti.

Zaključak sadrži nalog o tome koje upisane podatke subjekt treba mijenjati ili brisati, rok u kojem treba podnijeti prijavu i uputu subjektu upisa da se na zaključak suda može očitovati. Zaključak potpisuje registarski sudac koji se zajedno sa spisom dostavlja pisarnici s naredbom za otpremu.

Registarski sud može odrediti da se rješenje o pokretanju postupka objavi na način na koji se objavljuju upisi u registar.

Ako su osnovani razlozi navedeni u očitovanju subjekta upisa registarski sud rješenjem obustavlja postupak. Doneseno rješenje upućuje zajedno sa spisom pisarnici s naredbom za otpremu rješenja podnositelju zahtjeva i subjektu upisa i ovlaštenom službeniku daje uputu da rješenje odloži u nejavni omot zbirke isprava.

Članak 65.

Registarski sud donosi rješenje o brisanju ili promjeni podataka u registru ako ne prihvati razloge navedene u očitovanju subjekta upisa ili ako subjekt upisa (Rješenje o brisanju ili promjeni podataka u registru registarski sudac donosi ako ne prihvati razloge navedene u očitovanju subjekta upisa ili ako subjekt upisa) u roku koji je odredio sud ne postupi u skladu sa nalogom iz zaključka. Upis u glavnu knjigu se obavlja nakon pravomoćnosti rješenja.

Sadržaj rješenja o brisanju ili promjeni podataka u registru objavljuje se na internetskoj stranici registra. U »Narodnim novinama« objavljuju se podaci o sudu odnosno službi koja je donijela rješenje, poslovnom broju i datumu rješenja, o subjektu upisa u odnosu na kojeg je provedeno brisanje ili promjena upisanih podataka u registru uz uputu da je sadržaj upisa objavljen na internetskoj stranici sudskog registra.

Brisanje upisa provodi se tako da se ispred upisanih podatka koji se brišu ili mijenjaju na temelju rješenja registarskog suda stavlja oznaka »#« koja znači da su upisani podaci prestali važiti.

Ako subjekt upisa podnese prijavu za izmjenu upisanih podataka sukladno zaključku registarskog suda ili stalne službe upis u registar provodi se po pravilima koja važe za upis promjene podataka u registru.

Ostali slučajevi brisanja upisa

Članak 66.

Registarski sud će po službenoj dužnosti brisati provedeni upis kada drugostupanjski sud ukine rješenje registarskog suda ili ga preinači tako da odbija upis u registar.

Brisanje provedenog upisa provodi se stavljanjem oznaka »#« ispred podataka koji se bili upisani na temelju ukinutog ili preinačenog rješenja registarskog suda.

Ako je rješenje registarskog suda ukinuto i vraćeno na ponovni postupak registarski sud je dužan poduzeti sve radnje na koje ga je uputio drugostupanjski sud.

Brisanje provedenog upisa provodi se i na zahtjev ovlaštene osobe ili po službenoj dužnosti, u rokovima propisanim zakonom, ako je registarski sud nakon provedenog postupka utvrdio da je upis u registar proveden bez podnošenja propisane prijave ili isprave koja se prema zakonu morala priložiti uz prijavu, ako podnesena prijava ne sadrži podatke upis kojih se prijavom traži i u drugim slučajevima kada upis nije bio dopušten ili je naknadno postao nedopušten.

Brisanje upisa se provodi ako je pravomoćnom presudom utvrđena ništetnost upisa uz istodobnu provedbu upisa u glavnu knjigu.

Registarski sud nakon donošenja rješenja o brisanju upisa upućuje spis pisarnici s naredbom na otpremu rješenja subjektu upisa i uputom da se spis kalendira do pravomoćnosti rješenja.

VIII. PRESTANAK SUBJEKTA UPISA

Upis nastanka razloga za prestanak subjekta upisa

Članak 67.

Upis nastanka razloga za prestanak subjekta upisa provodi se na zahtjev subjekta upisa, osobe koja ima pravni interes, ovlaštenog tijela ili po službenoj dužnost kada su ispunjene pretpostavke predviđene zakonom.

Presuda suda o prestanku subjekta upisa provodi se po službenoj dužnosti odmah nakon dostavljanja registarskom sudu.

Ne podnese li subjekt upisa sudu ili stalnoj službi prijavu za upis razloga za prestanak društva koju je prema zakonu bio dužan podnijeti ili to ne učini kada društvo prestaje zbog isteka vremena određenog u statutu ili društvenom ugovoru, registarski sudac će po službenoj dužnosti pozvati zaključkom subjekt upisa da podnese prijavu za upis nastanka razloga za prestanak društva.

Zaključak registarskog suda sadrži nalog subjektu upisa za dostavu prijave sudu, roku u kojem od primitka zaključka treba podnijeti prijavu za upis i upozorenje na pravne posljedice nepostupanja po nalogu suda.

Ako subjekt upisa ne postupi po zaključku registarskog suda registarski sudac ispituje postoje li razlozi za prestanak subjekta upisa.

Kada registarski sud utvrdi da postoje razlozi za prestanak subjekta upisa donosi rješenje o upisu nastanka razloga za prestanak subjekta upisa. Istodobno po službenoj dužnosti podnosi prijedlog za imenovanje likvidatora u izvanparničnom postupku.

Članak 68.

Nakon imenovanja likvidatora i otvaranja postupka likvidacije registarski sud po službenoj dužnosti upisuje odluku o imenovanju likvidatora, ime i prezime, prebivalište i OIB likvidatora, ovlasti u zastupanju ako je imenovano više likvidatora, odnosno odgovarajuće podatke za pravnu osobu, ako je za likvidatora imenovana pravna osoba te naznaku uz tvrtku »u likvidaciji«.

Prijavu za upis brisanja subjekta podnose likvidatori nakon zaključenja postupka likvidacije.

Ako sudac utvrdi da nisu ispunjene zakonske pretpostavke za upis razloga za prestanak subjekta upisa, rješenjem će obustaviti postupak s nalogom ovlaštenom sudskom službeniku da rješenje položi u nejavni dio zbirke isprava subjekta upisa.

Nastavljanje društva

Članak 69.

Ako je donesena odluka o nastavljanju društva ili ako je prije brisanja društva otklonjen razlog za brisanje, registarski sud će donijeti rješenje o upisu nastavljanja društva kada predlagatelj uz prijavu dostavi dokaze da još nije započela podjela imovine dioničarima, odnosno članovima društva ili da je stečajni postupak zaključen radi potvrde stečajnog plana.

Ako je stečajni postupak zaključen radi potvrde stečajnog plana, u registar se po službenoj dužnosti upisuje rješenje o zaključenju stečajnog postupka, u tvrtki ili nazivu subjekta upisa briše se naznaka »u stečaju«, a u grupi podataka o osobama ovlaštenim za zastupanje brišu se podaci o stečajnom upravitelju. Ako se isti podaci preuzimaju iz sustava sudskih upisnika (eSpis), sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent provodi elektronički upis u glavnu knjigu na temelju obavijesti o elektroničkom upisu.

U glavnu knjigu provodi se upis stečajnog upravitelja koji provodi nadzor nad ispunjenjem stečajnog plana s oznakom liste poslova za koje je potrebna prethodna suglasnost stečajnog upravitelja, visine predviđenog kreditnog okvira, odnosno oznakom je li predviđen nadzor nad društvom preuzimateljem.

Prijavu za upis promjene podataka subjekta upisa nad kojim je zaključen stečajni postupak radi potvrde stečajnog plana podnose osobe koje su po zakonu ovlaštene podnositi prijavu za upis u sudski registar.

Prestanak društva po skraćenom postupku

Članak 70.

Prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije prijavljuje se registarskom sudu prijavom za upis ovlaštenih osoba društva.

Registarski sud o prestanku društva po skraćenom postupku bez likvidacije odlučuje rješenjem u kojem obavezno navodi da će se rješenje ukinuti ako protiv njega bude izjavljen osnovan prigovor.

Pravomoćnošću rješenja o ukidanju rješenja o brisanju iz stavka 2. ovog članka provest će se postupak likvidacije u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i prestanak trgovačkih društava.

Pravomoćnošću rješenja o brisanju društva iz sudskog registra dijelovi imovine društva prelaze na članove društva suglasno planu raspodjele imovine

IX. BRISANJE SUBJEKTA UPISA

Provedba brisanja

Članak 71.

Upis brisanja subjekta upisa zbog prestanka sjedinjenjem svih poslovnih udjela kod jednog člana društva, prijenosa imovine, ukidanja subjekta, statusnih promjena, proteka vremena, odluke članova ili skupštine, presude o prestanku društva, ništetnosti upisa osnivanja društva i u svim ostalim slučajevima brisanja subjekta upisa, provodi se tako da se ispred svih upisanih podatka stavljaju oznake »#« koje znače da su svi upisani podaci prestali važiti Registarski sudac potpisuje rješenja nakon njihove pravomoćnosti.

Pokretanje postupka brisanja nakon provedene likvidacije

Članak 72.

Ako nakon zaključenja postupka likvidacije likvidatori ne podnesu prijavu za upis brisanja subjekta upisa, registarski sud će zaključkom pozvati ovlaštenog zastupnika subjekta upisa u likvidaciji na podnošenje prijave sudu radi upisa brisanja subjekta upisa.

Zaključak sadrži nalog osobi ovlaštenoj za zastupanje subjekta upisa u likvidaciji na podnošenje prijave s uputom o sadržaju prijave, roku u kojem se treba dostaviti prijava sudu i pravnim posljedicama ako se ne postupi po zaključku. Zaključak izrađuje sudski savjetnik ili ovlašteni službenik, a potpisuje ga registarski sudac.

Potpisani zaključak se zajedno sa spisom upućuje u pisarnicu s naredbom registarskog suca, savjetnika ili ovlaštenog službenika za otpremu zaključka ovlaštenom zastupniku subjekta upisa u likvidaciju. Ovlaštenom službeniku pisarnice se istodobno daje i uputa o daljnjem rukovanju sa spisom, a osobito da spis drži u kalendaru do isteka roka koji je odredio u zaključku za dostavljanje prijave.

Po proteku roka određenog zaključkom registarski sudac donosi rješenje o brisanju subjekta, a spis upućuje u pisarnicu s odgovarajućim naredbama registarskim službenicima.

Nakon donošenja rješenja o brisanju subjekta, spis se upućuje u pisarnicu s naredbom ovlaštenom službeniku za otpremu s uputom da se spis drži u kalendaru do pravomoćnosti rješenja.

Pravomoćno rješenje o brisanju subjekta upisa registarski sudac elektronički potpisuje i dostavlja spis ovlaštenom službeniku sa uputama za javno objavljivanje rješenja.

Sadržaj rješenja javno se objavljuje na internetskoj stranici sudskog registra.

Članak 73.

U slučaju statusnih promjena registarski sudac će po službenoj dužnosti, na zahtjev subjekta upisa, osobe koja ima pravni interes, ovlaštenog tijela ili osobe brisati subjekt upisa nakon prestanka subjekta upisa zbog provedenih statusnih promjena.

Registarski sud će po službenoj dužnosti brisati subjekt upisa ako je subjekt upisa prestao na temelju presude suda ili je pravomoćnom presudom utvrđena ništetnost osnivanja društva.

Pokretanje postupka brisanja subjekta upisa na prijedlog Porezne uprave

Članak 74.

Prijedlog za brisanje nadležnog tijela Porezne uprave zaprima se u pisarnici registarskog suda ili stalne službe na čijem je području sjedište subjekta, na Tt upisnik pod jednim poslovnim brojem i onda kada se prijedlog odnosi na brisanje više subjekata upisa. Nakon upisa ustrojava se jedinstveni spis u koji se odlaže primjerak zahtjeva.

Sadržaj prijedloga

Članak 75.

Prijedlog Porezne uprave mora sadržavati:

1. podatke o tvrtki, sjedištu, poslovnoj adresi, MBS i OIB-u subjekta upisa

2. odlučne činjenice i podatke sa kojima raspolaže Porezna uprava iz kojih proizlazi da su ispunjene pretpostavke za pokretanje postupka brisanja.

Sadržaj rješenja

Članak 76.

Postupak brisanja se pokreće skupnim rješenjem za sve subjekte za koje je Porezna uprava podnijela prijedlog ako sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent utvrdi da su ispunjene pretpostavke za brisanje subjekta upisa.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka upisuje se u glavnu knjigu i javno objavljuje na internetskoj stranici registra.

Objava rješenja ima učinak dostave rješenja subjektu upisa i dostave priopćenja njegovim zakonskim zastupnicima o nakani brisanja subjekta upisa.

U rješenju se određuje rok za isticanje prigovora zakonskim zastupnicima subjekta i daje pravo na isticanje prigovora svakoj osobi koja ima pravni interes da se subjekt upisa ne briše iz registra.

Obrazloženje rješenja sadrži kratku naznaku prijedloga i razloge koji opravdavaju donošenje takvog rješenja.

Nakon pokretanja postupka brisanja registarski spis se zajedno s rješenjem upućuje registarskoj pisarnici s naredbama za rukovanje sa spisom, a osobito da se spis drži u kalendaru do određenog roka.

Ako zakonski zastupnici subjekta upisa ili osobe koje imaju pravni interes stave prigovore, prigovori se zaprimaju na Tt upisnik pod novim brojem i zajedno sa spisom dostavljaju se sucu na odlučivanje o podnesenim prigovorima.

Pod istim poslovnim brojem evidentiraju se svi prigovori istaknuti u odnosu na jedan subjekt upisa.

Ako je registarski sudac obustavio postupak brisanja, rješenje o obustavi postupka javno se objavljuje na internetskoj stranici registra. Nakon pravomoćnosti tog rješenja registarski sudac po službenoj dužnosti donosi rješenje na temelju kojeg se u glavnoj knjizi briše rješenje o pokretanju postupka brisanja.

Rješenje o brisanju subjekta iz registra donosi registarski sudac, a ako nije bio podnesen prigovor rješenje donosi sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent. Rješenje se javno objavljuje na internetskoj stranici registra.

Pokretanje postupka brisanja subjekta upisa po službenoj dužnosti

Članak 77.

Postupak brisanja subjekta upisa provodi se nakon što FINA po proteku roka za predaju financijskih izvještaja elektroničkim putem dostavi u sustav sudskog registra popis obveznika koji tri godine po redu nisu postupili po zakonskoj obvezi dostave godišnjih financijskih izvještaja s propisanom dokumentacijom za javnu objavu. Popis obveznika mora sadržavati oznaku MBS-a i OIB-a.

Nakon potvrde prijema popisa obveznika u sustav registra subjekti označeni u popisu automatski se razvrstavaju registarskim sudovima ili službama na čijem je području njihovo sjedište i u obliku izdvojenog popisa zaprimaju na jedinstveni Tt poslovni broj koji se automatski generira za svaki sud i njegovu službu, ako je ustrojena. Popis subjekata se neposredno uključuje u izreku obrasca rješenja o pokretanju postupka brisanja koji je sastavni dio sustava registra.

Nacrt rješenja dostavlja se sudskom savjetniku ili ovlaštenom registarskom referentu te nakon provjere podataka o subjektima označenim u izreci i sadržaja rješenja, rješenje se elektronički potpisuje.

Elektroničkim potpisom rješenja pokreće se postupak brisanja za sve subjekte navedene u izreci rješenja.

Sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent u rješenju određuje rok za isticanje prigovora zakonskim zastupnicima subjekta upisa protiv pokretanja postupka brisanja i svakoj osobi koja ima pravni interes da se subjekt upisa ne briše iz registra.

Obrazloženje rješenja sadrži kratku naznaku prijedloga i razloge koji opravdavaju donošenje takvog rješenja.

Rješenje o pokretanju postupka brisanja upisuje se u glavnu knjigu i javno objavljuje na internetskoj stranici registra. Objava rješenja ima učinak dostave rješenja subjektima upisa i dostave priopćenja o nakani brisanja subjekta upisa njihovim zakonskim zastupnicima.

Sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent donose rješenje o brisanju ako subjekt upisa u roku od šest mjeseci nakon što mu je priopćena nakana brisanja nije učinio vjerojatnim da ima imovinu i nije podnio prigovor. Rješenje se upisuje u glavnu knjigu i javno objavljuje na internetskoj stranici registra.

Ako su zastupnici po zakonu subjekta upisa ili osobe koje imaju pravni interes stavili prigovore na rješenje o pokretanju postupka brisanja, svi prigovori se upisuju u Tt upisnik pod novim poslovnim brojem i zajedno s registarskim spisom dostavljaju na odlučivanje registarskom sucu.

Ako je registarski sudac obustavio postupak brisanja, rješenje o obustavi postupka javno se objavljuje na internetskoj stranici registra. Nakon pravomoćnosti tog rješenja registarski sudac po službenoj dužnosti donosi rješenje na temelju kojeg se u glavnoj knjizi briše rješenje o pokretanju postupka brisanja.

Registarski sudac donosi rješenje o brisanju subjekta iz registra ako utvrdi da za to postoje razlozi iz članka 70. stavka 13. Zakona o sudskom registru. Rješenje o brisanju subjekta iz registra upisuje se u glavnu knjigu i javno objavljuje na internetskoj stranici registra.

Članak 78.

Registarski sud će provesti postupak brisanja po službenoj dužnosti, ako se subjekt upisa nije u propisanom roku uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti. Registarski sud donosi rješenje o pokretanju postupka i imenuje likvidatora.

Rješenje iz stavka 1. ovog članka javno se objavljuje na internetskoj stranici registra.

Ako je na rješenje o pokretanju postupka brisanja izjavljen prigovor, prigovor se upisuje u Tt upisnik pod novim poslovnim brojem i zajedno s registarskim spisom dostavlja na odlučivanje registarskom sucu.

Ako subjekt upisa koji se u propisanom roku nije uskladio s propisom s kojim se trebao uskladiti učini vjerojatnim da ima imovinu ili ako ne postoje drugi razlozi za brisanje, registarski sudac će rješenjem obustaviti postupak brisanja.

Ako je registarski sudac obustavio postupak brisanja, rješenje o obustavi postupka javno se objavljuje na internetskoj stranici registra. Nakon pravomoćnosti tog rješenja registarski sudac po službenoj dužnosti donosi rješenje na temelju kojeg se u glavnoj knjizi briše rješenje o pokretanju postupka brisanja.

X. OBJAVA PODATAKA

Članak 79.

Na internetskoj stranici sudskog registra objavljuju se podaci koji se po zakonu javno objavljuju.

Osim podataka koji se po zakonu javno objavljuju javno se objavljuju i odluke za koje je registarski sudac odredio da će se objaviti na internetskoj stranici sudskog registra.

Podaci o upisima, promjenama upisa i prestanku Europskog društva (SE), Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU) i Europske zadruge (SCE) javno se objavljuju u Službenom listu Europske unije.

XI. POSTUPAK S PRAVNIM LIJEKOVIMA

Članak 80.

U povodu pravnih lijekova protiv rješenja registarskog suda taj sud dostavlja spis drugostupanjskom sudu s posebnim popratnim izvješćem. Prije dostave spisa ovlašteni službenik po nalogu suca provjerava jesu li u spisu uložene sve isprave i podnesci s mogućim odgovorima na pravne lijekove, jesu li uredno priložene dostavnice koje se odnose na pobijano rješenje, jesu li uredne punomoći i naplaćene pristojbe te troškovi objave upisa.

Spisu koji se dostavlja moraju se priložiti sve isprave i odluke koje su potrebne drugostupanjskom sudu za donošenje odluke.

Kada je podnesena žalba protiv rješenja o upisu, u glavnoj knjizi se po službenoj dužnosti provodi zabilježba o podnošenju žalbe u dio upisa »zabilježbe«.

U glavnoj knjizi registra provodi se i zabilježba o odlukama višeg suda.

Datum pravomoćnosti rješenja upisuje se u glavni knjigu registra bez odgađanja.

Nakon donošenja odluke o podnesenoj žalbi isprave koje su bile izdvojene ponovno se ulažu u zbirku isprava prema redoslijedu.

XII. UPISNICI

Članak 81.

U registru se u elektroničkom obliku vode upisnik Tt i upisnik R3.

U upisnik Tt upisuju se prijava za upis i promjene upisanih podataka, priopćenja i drugi podnesci predlagatelja ili drugih sudionika postupka koji se odnose na upis podataka u registar, odluke sudova i drugih tijela te odluke registarskog suda.

U upisnik sudskog registra Tt upisuju se podaci o:

1. poslovnom broju,

2. MBS-u, OIB-u i EUID-u, ako je subjekt upisan u registar,

3. datumu primitka,

4. predmetu upisa,

5. predlagatelju,

6. sudioniku,

7. podaci o sucu, sudskom savjetniku ili ovlaštenom registarskom referentu kojem je spis dodijeljen u rad,

8. zaključku,

9. obavijesti,

10. potvrdi,

11. ročištu,

12. ustupanju ili dostavljanju predmeta drugom sudu, drugostupanjskom sudu ili drugim sudovima i ovlaštenim tijelima,

13. sadržaju prijava ili podnesaka predlagatelja i drugih sudionika,

14. primljenom ispravku ili dopuni prijave ili priloga,

15. nalogu za upis,

16. zaprimanju elektroničkih dokumenata ili izvornika, prijepisa, odnosno ovjerenih preslika priloga,

17. preuzimanju podataka elektroničkim putem iz drugih sustava, matičnih evidencija i upisnika

18. zaprimljenim popisima članova društva i njihovih poslovnih udjela,

19. izvješćima o stanju društva, javno ovjerenim primjercima zapisnika, izvješćima posebnih revizora, planu prekograničnog pripajanja ili spajanja, planu podjele, planu prijenosa sjedišta Europskog društva (SE) ili Europske zadruge (SCE), planu preoblikovanja dioničkog društva u Europsko društvo (SE), odnosno preoblikovanja Europskog društva (SE) u dioničko društvo i druga zakonom propisana izvješća ili isprave koje se polažu u sudski registar

20. rješenjima prvostupanjskog suda o:

– nenadležnosti,

– obustavi postupka upisa,

– upisu,

– odbacivanju prijave,

– odbijanju prijave,

– odbijanju zahtjeva za upis,

– odbijanju upisa,

– pokretanju postupka za upis,

– djelomično rješenje o upisu,

– ispravku rješenja,

– preinačenju rješenja,

– nakani brisanja,

– brisanju upisa, odnosno brisanju i promjenama upisanih podataka,

– prestanku subjekta upisa,

– brisanju subjekta upisa,

– obustavi postupka brisanja, zastoju s postupkom brisanja,

– produljenju roka,

– odbijanju zahtjeva za produljenje roka,

– opominjanju,

– izrečenoj novčanoj kazni,

– odbacivanju žalbe,

– prihvaćanju žalbe,

– odbacivanju revizije,

– odbacivanju prijedloga za ponavljanje postupka,

– odbacivanju prijedloga za povrat u prijašnje stanje

21. datumu upisa,

22. datumu objave na internetskoj stranici registra,

23. otpremi odluke uz naznaku primatelja,

24. kalendaru odluke,

25. žalbi, prigovoru,

26. rješenjima prvostupanjskog suda po žalbi:

– odbačeno,

– novo rješenje, kojim se preinačuje ili ukida prvostupanjsko rješenje o upisu i ponovno odlučuje o zahtjevu koji se žalbom pobija,

– odbijanje žalbe i potvrđivanje rješenja sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta,

– preinačenje rješenja sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za upis,

– preinačenje ili ukidanje rješenja sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta kojim je dopušten upis,

27. rješenjima prvostupanjskog suda po prigovoru:

– odbačeno,

– odbijeno,

– uvaženo,

28. rješenjima drugostupanjskog suda po žalbi:

– odbačeno,

– odbijeno,

– ukinuto i vraćeno na ponovni postupak,

– ukinuta i odbačena prijava,

– preinačeno,

29. drugim odlukama državnih tijela ili osoba, odlukama sudova,

30. tužbama za utvrđenje ništetnosti društva, odluka društva,

31. pravomoćnoj presudi o prestanku društva povodom tužbe za utvrđenje ništetnosti društva,

32. otvaranju, obustavi i zaključenju stečaja, nastavku stečajnog postupka radi naknadne diobe, obustavi stečajnog postupka radi potvrde stečajnog plana,

33. prijedlogu za imenovanje likvidatora, nastavku likvidacijskog postupka povodom naknadno pronađene imovine,

34. pravomoćnosti rješenja o brisanju, nakani brisanja

35. datumu brisanja,

36. primjedbama,

37. ostalom.

Članak 82.

U upisnik R3 upisuju se razni podnesci, potvrde i predmeti dostavljeni registarskom sudu koji se ne odnose na upis u glavnu knjigu i podaci o dostavi potpunih financijskih isprava FINA – e.

Osim upisnika u registru se mogu voditi i druge pomoćne evidencije.

XIII. PRIJEPISI, KOPIJE, IZVACI I POTVRDE

Članak 83.

Registarski sud, uz potpis sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta, izdaje ovjerene prijepise i preslike, izvatke te potvrde o podacima upisanim u registru, uz naplatu.

Prijepisi i preslike iz zbirke isprava izdaju se na papiru u formatu A4.

Članak 84.

Potvrda o podacima iz registra sadrži: oznaku da se radi o potvrdi, naziv registarskog suda, broj R3 upisnika pod kojim se izdaje potvrda, podatke koji se upisuju, mjesto i datum izdavanja, pečat suda i potpis sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta.

Složenije potvrde o podacima iz registra sastavlja i potpisuje registarski sudac.

Članak 85.

Izvadak iz registra (u daljnjem tekstu: izvadak) sadrži u pravilu, podatke upisane u glavnoj knjizi koji važe na dan izdavanja.

Na poseban zahtjev može se dati izvadak s podacima na određeni dan ili određeno vremensko razdoblje, povijesni izvadak koji sadrži sve upisane podatke od dana upisa osnivanja do dana izdavanja (povijesni izvadak) ili izvadak koji sadrži samo dio upisanih podataka o subjektu upisa (djelomični izvadak).

Na izvatku koji sadrži sve upisane podatke od dana upisa osnivanja do dana izdavanja mora se jasno naznačiti da se radi o povijesnom izvatku.

Na izvatku koji sadrži samo dio upisanih podataka o subjektu upisa mora se jasno i izričito naznačiti da se radi o djelomičnom izvatku i da su ostali podaci o upisu izostavljeni.

Članak 86.

Svi izvaci sadrže: MBS, OIB, tvrtku ili naziv, skraćenu tvrtku ako je ima ili naziv subjekta upisa, sjedište i adresu. Upisani podaci se navode s oznakom rednog broja upisa, poslovnim brojem i datumom kada je upis proveden, a na kraju izvatka i podaci o sudu koji je upis proveo.

Podatak koji je prestao važiti označava se na izvatku stavljanjem oznake »#« ispred tog podatka, a na kraju zadnje stranice izvatka stavlja se naznaka sljedećeg sadržaja: »Napomena: podaci označeni s »#« prestali su važiti«.

Izvadak iz glavne knjige registra ovjerava se pečatom i potpisom sudskog savjetnika ili ovlaštenog registarskog referenta.

Članak 87.

Ovjera prijepisa i preslika provodi se stavljanjem štambilja suda uz oznaku datuma ovjere ili preslike, broja upisnika pod kojim je zahtjev za ovjeru ili presliku upisan te uz bilješku da je prijepis ili preslika istovjetna izvorniku. Ovjerenu presliku ili prijepis potpisuje sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent.

Članak 88.

Javni bilježnici, odvjetnici i HGK imaju iste ovlasti i obveze kao i sudski savjetnik ili ovlašteni registarski referent u vezi s izdavanjem isprava iz članka 83. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Prijepise, preslike, izvatke i potvrde javni bilježnik ovjerava u skladu s odredbama Zakona o javnom bilježništvu.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 89.

Preslike cjelovitih isprava i podataka koji su nastali nakon usklađivanja s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a koji se vode za pojedini subjekt upisa pod određenim MBS-om i OIB-om, mogu se po prijedlogu osoba ovlaštenih za zastupanje pretvoriti u elektronički oblik.

Troškove pretvaranja isprava u elektronički oblik snosi predlagatelj.

Odluku o visini troškova pretvaranja isprava u elektronički oblik donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa.

Članak 90.

Na izvatku iz sudskog registra bit će vidljivi podaci o djelatnostima u skladu s odredbama Zakona o sudskom registru (»Narodne novine«, broj 1/95., 57/96., 1/98., 30/99., 45/99., 54/05., 40/07., 91/10., 90/11., 148/13., 93/14., 110/15.) i Pravilnika o načinu upisa u sudski registar (»Narodne novine«, broj 22/12. i 127/14.) do ispunjavanja tehničkih uvjeta sukladno ovom Pravilniku.

Članak 91.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu upisa u sudski registar (»Narodne novine«, broj 22/12. i 127/14.).

Članak 92.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/18

Urbroj: 514-05-01-02-02/3-19-07

Zagreb, 31. listopada 2019.

Ministar
Dražen Bošnjaković, v. r.

PRILOZI

OBRAZAC Tt UPISNIKA

1. poslovnom broju,

2. MBS-u i OIB-u ako je subjekt upisan u registar,

3. datumu primitka,

4. predmetu upisa,

5. predlagatelju,

6. sudioniku,

7. podaci o sucu, sudskom savjetniku ili ovlaštenom sudskom službeniku kojem je spis dodijeljen u rad,

8. zaključku,

9. obavijesti,

10. potvrdi,

11. ročištu,

12. ustupanju ili dostavljanju predmeta, drugom sudu, drugostupanjskom sudu ili drugim sudovima i ovlaštenim tijelima,

13. sadržaju prijava ili podnesaka predlagatelja i drugih sudionika,

14. primljenom ispravku ili dopuni prijave ili priloga,

15. nalogu za upis,

16. zaprimanju elektroničkih dokumenata ili izvornika, prijepisa, odnosno ovjerenih preslika priloga,

17. zaprimljenim popisima članova društva i njihovih poslovnih udjela,

18. izvješćima o stanju društva,

19. rješenjima o:

– nenadležnosti,

– obustavi postupka,

– upisu,

– odbacivanju prijave,

– odbijanju prijave,

– odbijanju zahtjeva za upis,

– odbijanju upisa,

– pokretanju postupka za upis,

– djelomično rješenje o upisu,

– ispravku rješenja,

– nakani brisanja,

– brisanju upisa,

– prestanku subjekta upisa,

– brisanju subjekta upisa,

– produljenju roka,

– odbijanju zahtjeva za produljenje roka,

– opominjanje,

– izrečenoj novčanoj kazni,

– odbacivanju žalbe,

– usvajanju žalbe,

– odbacivanju revizije,

– odbacivanju prijedloga za ponavljanje postupka,

– odbacivanju prijedloga za vraćanje u prijašnje stanje,

20. datumu upisa,

21. otpremi oglasa u »Narodne novine«,

22. datumu objave na web-stranici registra i u »Narodnim novinama«,

23. otpremi odluke uz naznaku primatelja,

24. kalendaru odluke,

25. žalbi, prigovoru,

26. rješenjima drugostupanjskog suda po žalbi:

– odbačeno,

– odbijeno,

– ukinuto i vraćeno na ponovni postupak,

– ukinuta i odbačena prijava,

– preinačeno,

27. drugim odlukama državnih tijela ili osoba, odlukama sudova

28. tužbama za utvrđenje ništetnosti društva, odluka društva,

29. pravomoćnoj presudi o prestanku društva povodom tužbe za utvrđenje ništetnosti društva,

30. otvaranju, obustavi, zaključenju stečaja, nastavku stečajnog postupka radi naknadne diobe, obustavi stečajnog postupka radi potvrde stečajnog plana,

31. prijedlogu za imenovanje likvidatora, nastavku likvidacijskog postupka povodom naknadno pronađene imovine,

32. pravomoćnosti rješenja o brisanju, nakani brisanja,

33. datumu brisanja,

34. primjedbama,

35. ostalom.


OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS/PROMJENU ADRESE ELEKTRONIČKE POŠTE

ZAHTJEV ZA UPIS/PROMJENU

ADRESE ELEKTRONIČKE POŠTE

ZA SLUŽBENU UPORABU

NE POPUNJAVATI

Poslovni broj upisnika Tt:

TRGOVAČKI SUD U__________________________________

_________________________________________________

ZAHTJEV ZA UPIS/PROMJENU ADRESE ELEKTRONIČKE POŠTE

PREDLAGATELJ:

(tvrtka/naziv, sjedište, MBS, OIB i EUID ako ga ima ili odgovarajući podaci iz drugog upisnika, osnivači ili ime i prezime, prebivalište i OIB fizičke osobe)

_________________________________________________

_________________________________________________

PODACI O OVLAŠTENOJ OSOBI PREDLAGATELJA (ime i prezime, funkcija, OIB, prebivalište)

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE/PROMIJENJENA ADRESA ELEKTRONIČKE POŠTE:

_________________________________________________

_________________________________________________


ŠIFRARNICI SUDSKOG REGISTRA

JEZICI

ŠifraNaziv
1Afar
2Abkhazian
3Afrikaans
4Amharic
5Arabic
6Assamese
7Aymara
8Azerbaijani
9Bashkir
10Byelorussian
11Bulgarian
12Bihari
13Bislama
14Bengali; Bangla
15Tibetan
16Breton
17Catalan
18Corsican
19Czech
20Welsh
21Danish
22German
23Bhutani
24Greek
25English
26Esperanto
27Spanish
28Estonian
29Basque
30Persian
31Finnish
32Fiji
33Faroese
34French
35Frisian
36Irish
37Scots Gaelic
38Galician
39Guarani
40Gujarati
41Hausa
42Hindi
43Hrvatski
44Hungarian
45Armenian
46Interlingua
47Interlingue
48Inupiak
49Indonesian
50Icelandic
51Italian
52Hebrew
53Japanese
54Yiddish
55Javanese
56Georgian
57Kazakh
58Greenlandic
59Cambodian
60Kannada
61Korean
62Kashmiri
63Kurdish
64Kirghiz
65Latin
66Lingala
67Laothian
68Lithuanian
69Latvian, Lettish
70Malagasy
71Maori
72Macedonian
73Malayalam
74Mongolian
75Moldavian
76Marathi
77Malay
78Maltese
79Burmese
80Nauru
81Nepali
82Dutch
83Norwegian
84Occitan
85(Afan) Oromo
86Oriya
87Punjabi
88Polish
89Pashto, Pushto
90Portuguesse
91Quechua
92Rhaeto-Romance
93Kirundi
94Romanian
95Russian
96Kinyarwanda
97Sanskrit
98Sindhi
99Sangho
101Singhalese
102Slovak
103Slovenian
104Samoan
105Shona
106Somali
107Albanian
108Serbian
109Siswati
110Sesotho
111Sundanese
112Swedish
113Swahili
114Tamil
115Telugu
116Tajik
117Thai
118Tigrinya
119Turkmen
120Tagalog
121Setswana
122Tonga
123Turkish
124Tsonga
125Tatar
126Twi
127Ukrainian
128Urdu
129Uzbek
130Vietnamese
131Volap
132Wolof
133Xhosa
134Yoruba
135Chinese
136Zulu
137Flemish néerlandais
OBAVIJESTI VJEROVNICIMA

ŠifraNaziv
1Članak 345. (redovno smanjenje temeljnog kapitala u dioničkom društvu)
2Članak 505. (priključena društva)
3Članak 523. (pripajanje dioničkih društava)
4Članak 533. stavak 1. u vezi s čl. 523. (spajanje dioničkih društava)
5Članak 542. (pripajanje društava s ograničenom odgovornošću)
6Članak 548. u vezi s čl. 542. (spajanje društava s ograničenom odgovornošću)
7Članak 549.h – (primjena od ulaska RH u EU)
8Članak 550.o (podjela s osnivanjem društava kapitala)
9Članak 550.r u vezi s člankom 550.o (podjela s preuzimanjem)
10Članak 563. (preoblikovanje)


PODVRSTE RJEŠENJA

ŠifraNazivVrsta rješenja
1Opće rješenjerješenje o upisu
2Rješenje o upisu osnivanjarješenje o upisu
3Rješenje o upisu promjenerješenje o upisu
4Rješenje o mjesnoj nenadležnostirješenje o nenadležnosti
5Rješenje o stvarnoj nenadležnostirješenje o nenadležnosti
6Elektronički potpis rješenja po pravomoćnostirješenje o upisu
7Rješenje o odbacivanju prijedloga za vraćanje u prijašnje stanjerješenje o odbacivanju prijedloga za vraćanje u prijašnje stanje kao nedopušten
8Rješenje o odbacivanju prijedloga za ponavljanje postupkarješenje o odbacivanju prijedloga za ponavljanje postupka
9Rješenje o odbacivanju revizije kao nedopuštenerješenje o odbacivanju revizije kao nedopuštene
10Rješenje o upisu zabilježbe sporarješenje o upisu po službenoj dužnosti
11Rješenje o brisanju zabilježbe sporarješenje o upisu po službenoj dužnosti
12Rješenje o obustavi postupka radi povlačenja prijaverješenje o obustavi postupka
13Rješenje o odbacivanju prijaverješenje o odbacivanju prijave
14Rješenje o odbijanju prijaverješenje o odbijanju prijave
15Rješenje kojim se prijava smatra povučenom – nije ponovno podnesena po zaključkurješenje o obustavi postupka
16Rješenje o odbijanju zahtjeva za upisrješenje o odbijanju zahtjeva za upis
17Rješenje o odbacivanju prijave za upisrješenje o odbacivanju prijave
18Odbijanje zahtjeva za upis – tvrtkarješenje o odbijanju zahtjeva za upis
19Djelomično rješenjedjelomično rješenje o upisu
20Rješenje – različite odluke o pojedinom zahtjevurješenje kojim se različito odlučuje o pojedinom zahtjevu
21Rješenje o ispravku rješenja o upisu – očigledne pogreškerješenje o ispravku rješenja o upisu
22Rješenje o ispravku – nesuglasnost upisanih podataka i rješenjarješenje o ispravku rješenja o upisu
23Rješenje kojim se utvrđuje osnovanost žalberješenje kojim se utvrđuje osnovanost žalbe
24Rješenje o odbacivanju nepravodobne žalberješenje o odbacivanju žalbe
25Rješenje o odbacivanju nepotpune žalberješenje o odbacivanju žalbe
26Rješenje o odbacivanju nedopuštene žalberješenje o odbacivanju žalbe
27Rješenje o odbacivanju nepravodobne žalbe – po objavi na internetskoj stranici sudskog registrarješenje o odbacivanju žalbe
28Rješenje o upisu po odluci VTS o preinačenju rješenjarješenje o upisu po službenoj dužnosti
29Rješenje o preinačenju po odluci VTS o preinačenju – odbijen zahtjev za upisrješenje o brisanju upisa
30Rješenje o brisanju po odluci VTSrješenje o upisu po službenoj dužnosti
31Rješenje o pokretanju postupka za brisanje upisanih podatakarješenje o pokretanju postupka za upis
32Rješenje o pokretanju postupka za promjenu upisanih podatakarješenje o pokretanju postupka za upis
33Rješenje o upisu promjene upisanih podatakarješenje o upisu
34Rješenje o upisu promjene upisanih podataka – nakon zaključkarješenje o upisu
35Rješenje o upisu brisanja upisanih podatakarješenje o brisanju upisa
36Rješenje o upisu brisanja upisanih podatakarješenje o brisanju upisa
37Rješenje o odbijanju zahtjeva za upis promjene – brisanja upisanih podatakarješenje o odbijanju zahtjeva za upis
38Rješenje o obustavi postupka za upis promjene upisanih podatakarješenje o obustavi postupka
39Rješenje o obustavi postupka brisanja upisanih podatakarješenje o obustavi postupka
40Upis odluke suda o prestanku subjekta upisarješenje o upisu po službenoj dužnosti
41Rješenje o pokretanju postupka za upis nastanka razloga za prestanakrješenje o upisu po službenoj dužnosti
42Rješenje o pokretanju postupka za upis nastanka razloga za prestanakrješenje o upisu po službenoj dužnosti
43Obustava postupka za upis nastanka razloga za prestanakrješenje o obustavi postupka
44Upis ograničenja raspolaganja i privremenog stečajnog upraviteljarješenje o upisu po službenoj dužnosti
45Upis rješenja o otvaranju stečajnog postupkarješenje o upisu po službenoj dužnosti
46Rješenje o pokretanju postupka brisanja subjekta upisrješenje o pokretanju postupka za upis
47Rješenje o brisanju subjekta radi nepodnošenja prijave – po okončanju likvidacijerješenje o brisanju upisa
48Rješenje o brisanju subjekta upisarješenje o upisu po službenoj dužnosti
49Rješenje o brisanju subjekta radi prestanka uslijed statusnih promjena – po službenoj dužnostirješenje o upisu po službenoj dužnosti
50Brisanje subjekta upisa nakon statusnih promjena – na zahtjevrješenje o brisanju upisa
51Upis brisanja društva – prijenos imovinerješenje o upisu po službenoj dužnosti
55Rješenje o pokretanju postupka brisanja upisarješenje o pokretanju postupka za upis
56Rješenje o brisanju upisarješenje o brisanju upisa
57Rješenje o obustavi postupka brisanja upisarješenje o obustavi postupka
58Brisanje iz registra nakon prestanka subjekta uslijed podjele razdvajanjemrješenje o upisu po službenoj dužnosti
59Upis zabilježbe ništetnosti osnivanjarješenje o upisu po službenoj dužnosti
60Brisanje ništetnog upisarješenje o upisu po službenoj dužnosti
61Upis presude o ukidanju subjekta upisarješenje o upisu po službenoj dužnosti
62Odbacivanje prijave zbog neplaćanja pristojbi i troška oglasarješenje o odbacivanju prijave
63Pokretanje postupka opominjanja i kažnjavanjarješenje o opominjanju
64Pokretanje postupka likvidacije radi neusklađenja sa ZTD-arješenje o pokretanju postupka za upis
65Upis zabilježbe privremene mjererješenje o upisu po službenoj dužnosti
66Zaključenje postupka likvidacije po službenoj dužnostirješenje o upisu po službenoj dužnosti
67Brisanje iz registra po zaključenoj likvidaciji po službenoj dužnostirješenje o brisanju upisa
68Odbijanje prijedloga za produljenje roka za postupanjerješenje o odbijanju zahtjeva za produljenje roka
69Produljenje roka za postupanjerješenje o odobrenju produljenja roka za postupanje po zaključku
70Brisanje iz registra trgovca pojedincarješenje o brisanju upisa
71Brisanje podružnice iz registrarješenje o brisanju upisa
72Brisanje iz registra podružnice inozemnog osnivačarješenje o brisanju upisa
73Brisanje iz registra podružnice inozemnog osnivačarješenje o brisanju upisa
74Upis u registar sudskog imenovanja – opoziva likvidatora j.t.d.rješenje o upisu po službenoj dužnosti
75Upis u registar sudskog imenovanja – opoziva likvidatora d.d. i d.o.o.rješenje o upisu po službenoj dužnosti
76Upis zabilježbe izvršenog pripajanjarješenje o upisu po službenoj dužnosti
77Upis zabilježbe pravovaljanosti pripajanjarješenje o upisu po službenoj dužnosti
78Zabilježba nastupanja posljedica pripajanjarješenje o upisu po službenoj dužnosti
79Odbijanje upisa osnivanjarješenje o odbijanju upisa
80Upis zabilježbe podataka o pripojenom subjekturješenje o upisu po službenoj dužnosti
81Odbijanje upisa osnivanjarješenje o odbijanju upisa
82Odbijanje upisa odluke o povećanju temeljnog kapitalarješenje o odbijanju upisa
83Rješenje o upisu nastanka razloga za prestanak društvarješenje o upisu po službenoj dužnosti
84Rješenje kojim se član društva poziva da izvijesti registarski sud u skladu s čl. 398. st. 8. ZTD-arješenje o upisu po službenoj dužnosti
85Rješenje o prestanku društva temeljem odluke registarskog sudarješenje o upisu po službenoj dužnosti
86Skupno pokretanje postupka brisanja na prijedlog PU – imovinaskupno rješenje
87Skupno brisanje iz registra – nema imovineskupno rješenje
88Skupna obustava brisanja pokrenutog po prijedlogu Porezne uprave – dostava dokaza o postojanju imovineskupno rješenje
89Rješenje o prekidu upisa pripajanja u sudu preuzimateljarješenje o prekidu postupka
90Rješenje o kažnjavanjurješenje o izrečenoj novčanoj kazni
91Zabilježba o podnošenju žalberješenje o upisu po službenoj dužnosti
92Zabilježba o odluci višeg sudarješenje o upisu po službenoj dužnosti
93Zabilježba o izrečenoj kaznirješenje o upisu po službenoj dužnosti
94Rješenje o odbijanju upisa priključenjarješenje o odbijanju upisa
95Rješenje o odbijanju prijave za upisrješenje o odbijanju prijave
96Skupna obustava brisanja iz registra po prigovoru – pokrenutog po prijedlogu Porezneskupno rješenje
97Skupna obustava brisanja iz registra po prigovoru – pokrenutog po sl. dužnostiskupno rješenje
98Pojedinačno brisanje iz registra radi GFIrješenje o brisanju upisa
99Pojedinačno brisanje iz registra – nema imovinerješenje o brisanju upisa
100Rješenje o brisanju subjekta upisa nakon okončane likvidacijerješenje o brisanju upisa
101Rješenje o obustavi postupka brisanja po čl. 70 – prije pravomoćnostirješenje o obustavi postupka
102Upis stečajne mase iza brisanog subjektarješenje o upisu
103Rješenje za pokretanje opominjanja i kažnjavanja – upis članova društvarješenje o izrečenoj novčanoj kazni
106Pojedinačno brisanje iz registra neusklađene zadrugerješenje o brisanju upisa
107Rješenje o odbijanju žalbe – upis neosnovan – sudski savjetnik ili referentrješenje o odbacivanju žalbe
108Rješenje o odbacivanju žalbe – nepotpuna prijava – sudski savjetnik ili referentrješenje o odbacivanju žalbe
109Rješenje o prestanku po skraćenom postupku bez likvidacijerješenje o upisu
110Odluka po prihvaćanju prigovoru na rješenje o prestanku po skraćenom postupku bez likvidacije (čl. 472.c ZTD)rješenje kojim se utvrđuje osnovanost žalbe
111Odluka po odbijanju prigovoru na rješenje o prestanku po skraćenom postupku bez likvidacije (čl. 472.c ZTD)rješenje o odbacivanju žalbe
112Rješenje o brisanju subjekta upisa nakon prestanka po skraćenom postupku bez likvidacijerješenje o upisu po službenoj dužnosti
113Upis likvidacijske mase iza brisanog subjektarješenje o upisu
212Rješenje o ispravku rješenja i upisarješenje o ispravku rješenja o upisu
213Rješenje o ispravku rješenja o upisu bez upisarješenje o ispravku bez upisa
401Pokretanje postupka za upis razloga za prestanak subjektarješenje o upisu po službenoj dužnosti
451Upis rješenja o obustavi i zaključenju stečajnog postupkarješenje o upisu po službenoj dužnosti
452Upis rješenja o otvaranju i zaključenju stečajnog postupkarješenje o upisu po službenoj dužnosti
453Upis rješenja o zaključenju stečajnog postupkarješenje o upisu po službenoj dužnosti
801Zastajanje u postupku skupnog brisanjarješenje o prekidu postupka
802Prekid postupka skupnog brisanjarješenje o prekidu postupka
803Nastavak postupka skupnog brisanjarješenje o prekidu postupka
862Skupno pokretanje postupka brisanja po službenoj dužnosti – GFIskupno rješenje
863Skupno pokretanje postupka brisanja inozemnih podružnica po službenoj dužnosti – GFIskupno rješenje
864Skupno pokretanje postupka brisanja po službenoj dužnosti – imovinaskupno rješenje
865Skupno pokretanje postupka brisanja zadruga koje se nisu uskladile sa zakonomskupno rješenje
872Skupno brisanje iz registra radi GFIskupno rješenje
875Skupno brisanje iz registra zadruga koje se nisu uskladile sa zakonomskupno rješenje
881Skupna obustava brisanja iz registra pokrenutog po službenoj dužnosti GFI – dostava dokaza o imoviniskupno rješenje


PRAVNI LIJEKOVI

ŠifraNaziv
2Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.
3Protiv ovog rješenja predlagatelj može uložiti žalbu Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske, u dva primjerka u roku od 8 (osam) dana, od dana primitka rješenja.
4Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena (čl. 278. st. 1. ZPP-a).
5Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda.
6Protiv rješenja o pokretanju postupka brisanja prigovor može izjaviti subjekt upisa nad kojim je pokrenut postupak brisanja i svaka osoba koja ima opravdani interes da se subjekt upisa ne briše iz sudskog registra. Prigovor se podnosi ovom sudu, u roku od 30 dana od javne objave ovog rješenja na internetskoj stranici registra, iz razloga propisanih u stavku 6. točke 1., 2. i 3. članka 70. ZSR.
7Protiv rješenja o pokretanju postupka brisanja prigovor može izjaviti osnivač inozemne podružnice nad kojom je pokrenut postupak brisanja, odnosno osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivača i svaka osoba koja ima opravdani interes da se inozemna podružnica ne briše iz sudskog registra. Prigovor se podnosi ovom sudu, u roku od 30 dana od javne objave ovog rješenja na internetskoj stranici registra, iz razloga propisanih u stavku 6. točke 1., 2. i 3. članka 70. ZSR.
8Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske osobi koja smatra da su joj rješenjem o upisu povrijeđena prava i interesi utemeljeni na zakonu. Žalba se podnosi putem prvostupanjskog suda u dva primjerka u roku od 15 dana od dana saznanja za upis, a najkasnije u roku od 60 dana od dana objave upisa.
9Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske putem prvostupanjskog suda u dva primjerka u roku od 8 dana od dana dostave prijepisa rješenja. Predlagatelj ima pravo na žalbu samo kada je zahtjev odbijen ili prijava odbačena.
10Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske. Žalba se podnosi putem prvostupanjskog suda u dva primjerka, u roku od 8 dana od dana javne objave rješenja na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar.
11Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima subjekt upisa i njegov zakonski zastupnik. Žalba se podnosi Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske putem prvostupanjskog suda u dva primjerka u roku od 8 dana od dana javne objave rješenja na internetskoj stranici na kojoj se nalazi registar.
12Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima opomenuti subjekt upisa. Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana primitka rješenja Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu u dva primjerka putem ovog suda.
13Pravo na žalbu protiv rješenja sudskog savjetnika (ovlaštenog registarskog referenta) ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes, a predlagatelj samo kada je zahtjev odbijen ili prijava odbačena. Žalba se podnosi ovom sudu u roku od 8 dana u dva primjerka.
14Protiv rješenja o prestanku društva po skraćenom postupku prigovor mogu izjaviti članovi društva, vjerovnici društva ili državna tijela u roku od 30 dana od dana njegove objave na internetskoj stranici sudskog registra, na temelju članka 472.c Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)
15Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave rješenja Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.
16Protiv ovog rješenja prigovor mogu izjaviti članovi društva, vjerovnici društva ili državna tijela u roku od 30 dana od dana njegove objave na internetskoj stranci sudskog registra. O prigovoru odlučuje ovaj sud.
17Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima predlagatelj. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana od dana objave rješenja Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda.
18Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana od dana objave rješenja Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.
PREDMET PRIJAVE ZA UPIS

ŠifraNaziv
1osnivanje javnoga trgovačkog društva
2osnivanje komanditnog društva
3osnivanje gospodarskog interesnog udruženja
4osnivanje dioničkog društva
5osnivanje društva s ograničenom odgovornošću
6osnivanje ustanove
7osnivanje zajednice ustanova
8osnivanje zadruge
10osnivanje subjekta upisa spajanjem
11osnivanje subjekta upisa podjelom
12osnivanje podružnice
13osnivanje podružnice inozemnog osnivača
14osnivanje zadružnog saveza
15osnivanje Hrvatskog saveza zadruga
16osnivanje javne ustanove
17osnivanje banke
18osnivanje štedne banke
19osnivanje stambene štedionice
20osnivanje druge financijske institucije
21osnivanje društva za osiguranje
22osnivanje društva za uzajamno osiguranje
23osnivanje druge osobe za osiguranje
24osnivanje podružnice kreditne institucije
25osnivanje podružnice inozemne kreditne institucije
26osnivanje podružnice stambene štedionice
27osnivanje podružnice druge financijske institucije
28osnivanje podružnice društva za osiguranje
29osnivanja podružnice društva za uzajamno osiguranje
30osnivanje podružnice ustanove
31osnivanje podružnice zadruge
32osnivanje europske zadruge (SCE)
33osnivanje europskog društva (SE)
34osnivanje europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)
35osnivanje holdinga SE
36osnivanje druge osobe za koju je upis propisan zakonom
37nastavak osnivanja društva
38usklađenje temeljnog kapitala sa zakonom o kreditnim institucijama
39usklađenje poslovanja i općih akata sa zakonom o zadrugama
40usklađenje temeljnog kapitala sa zakonom o trgovačkim društvima
41usklađenje sa zakonom
42preoblikovanje dioničkog društva u d.o.o.
43preoblikovanje d.o.o. u dioničko društvo
44preoblikovanje dioničkog društva u j.t.d.
45preoblikovanje dioničkog društva u k.d.
46preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u j.t.d.
47preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u k.d.
48preoblikovanje javnog trgovačkog društva u d.d.
49preoblikovanje komanditnog društva u d.d.
50preoblikovanje javnog trgovačkog društva u d.o.o.
51preoblikovanje komanditnog društva u d.o.o.
52preoblikovanje javnog trgovačkog društva u komanditno društvo
53preoblikovanje komanditnog društva u javno trgovačko društvo
54preoblikovanje ustanove u trgovačko društvo
57promjena tvrtke
58promjena skraćene tvrtke
59promjena tvrtke podružnice
60promjena sjedišta
61promjena poslovne adrese
62promjena sjedišta podružnice
63promjena predmeta poslovanja
65promjena članova društva
66promjena osnivača ustanove
67promjena jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću
68promjena jedinog člana d.o.o. u više članova
69promjena komplementara
70promjena komanditora
71povećanje uloga komanditora
72smanjenje uloga komanditora
73promjena članova nadzornog odbora
74promjena funkcije članova nadzornog odbora
75promjena članova i funkcija članova nadzornog odbora
76promjena članova uprave
77promjena ovlaštenja u zastupanju članova uprave
78promjena članova uprave i ovlaštenja u zastupanju
79promjena ovlaštenja u zastupanju prokuriste
80promjena osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
81promjena ovlaštenja osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
82promjena osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača i ovlaštenja
83promjena zastupnika ustanove
84promjena upravitelja zadruge
85promjena ovlaštenja u zastupanju zastupnika ustanove
86promjena ovlaštenja u zastupanju upravitelja zadruge
87promjena likvidatora
88promjena stečajnog upravitelja
89promjena ovlaštenja u zastupanju likvidatora
90promjena likvidatora i ovlaštenja u zastupanju
91promjena sjedišta inozemnog osnivača podružnice
92promjena tvrtke inozemnog osnivača podružnice
94promjena temeljnog kapitala inozemnom osnivača podružnice
95promjena podataka o inozemnom trgovcu pojedincu
96promjena naziva
97promjena naziva podružnice
98promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanja
99promjena člana društva
101promjena člana nadzornog odbora
102promjena funkcije člana nadzornog odbora
103promjena člana i funkcije člana nadzornog odbora
104promjena funkcije predsjednika nadzornog odbora
105promjena funkcije zamjenika predsjednika nadzornog odbora
106promjena funkcije članova uprave
107promjena funkcije zamjenika člana uprave
108promjena člana uprave
109promjena ovlaštenja u zastupanju člana uprave
110promjena člana uprave i ovlaštenja u zastupanju člana uprave
111promjena funkcije člana uprave
112promjena osobnih podataka
113promjena predsjednika uprave
114promjena funkcije zastupnika
115promjena funkcije vršitelja dužnosti zastupnika
116promjena funkcije privremenog zastupnika
117promjena članova upravnog odbora
118promjena funkcije članova upravnog odbora
119promjena članova i funkcije članova upravnog odbora
120promjena člana upravnog odbora
121promjena funkcije člana upravnog odbora
122promjena člana i funkcije članova upravnog odbora
123promjena funkcije predsjednika upravnog odbora
124promjena funkcije zamjenika predsjednika upravnog odbora
125promjena izvršnog direktora
126promjena izvršnih direktora
127promjena funkcije izvršnog direktora
128promjena funkcije glavnog izvršnog direktora
129promjena funkcije zamjenika izvršnog direktora
130promjena funkcije zamjenika glavnog izvršnog direktora
131promjena odredbi ugovora o osnivanju
132izmjena odredbi izjave o osnivanju
133izmjena odredbi statuta
134promjena odredbi pravila zadruge
135promjena trajanja društva
136promjena odredbi akta o osnivanju
137promjena odredbi društvenog ugovora o usklađenju
138promjena odredbi izjave o usklađenju
139promjena oblika akta o osnivanju
140izmjena odredbi društvenog ugovora
141promjena odredbi ugovora o osnivanju
142izmjena poduzetničkog ugovora
143dodjela prokure
144opoziv prokure
145dodjela prokure s ograničenjem na podružnicu
147prestanak funkcije članova nadzornog odbora
148prestanak funkcije predsjednika i člana nadzornog odbora
149prestanak funkcije zamjenika predsjednika i člana nadzornog odbora
150prestanak funkcije članova uprave
151prestanak funkcije predsjednika uprave
152prestanak funkcije predsjednika i člana uprave
153prestanak funkcije člana uprave
154prestanak funkcije osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
155prestanak funkcije zastupnika
156prestanak funkcije člana upravnog odbora
157prestanak funkcije predsjednika upravnog odbora
158prestanak funkcije zamjenika predsjednika upravnog odbora
159prestanak funkcije izvršnog direktora
160prestanak funkcije zamjenika izvršnog direktora
161prestanak funkcije glavnog izvršnog direktora
162prestanak funkcije zamjenika glavnog izvršnog direktora
163prestanak funkcije likvidatora
164prestanak funkcije osoba imenovanih od strane suda
165prestanak jedinog dioničara dioničkog društva
166imenovanje likvidatora
167sudsko imenovanje člana uprave
168sudsko imenovanje članova uprave
169sudsko imenovanje člana nadzornog odbora
170sudsko imenovanje članova nadzornog odbora
171sudsko imenovanje revizora
172sudsko imenovanje privremenog upravitelja
173sudsko imenovanje člana upravnog odbora
174sudsko imenovanje članova upravnog odbora
175sudsko imenovanje izvršnog direktora
176sudsko imenovanje izvršnih direktora
177sudsko imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje
178sudski opoziv člana uprave
179sudski opoziv članova uprave
180sudski opoziv člana nadzornog odbora
181sudski opoziv članova nadzornog odbora
182sudski opoziv privremenog upravitelja
183sudski opoziv člana upravnog odbora
184sudski opoziv članova upravnog odbora
185sudski opoziv izvršnog direktora
186sudski opoziv izvršnih direktora
187sudski opoziv osobe ovlaštene za zastupanje
188povećanje temeljnog kapitala u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima
189upis odluke o povećanju temeljnog kapitala
190upis odluke o povećanju temeljnog kapitala i povećanja temeljnog kapitala
191povećanje temeljnog kapitala
192upis odluke o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala
193upis odluke o smanjenju temeljnog kapitala
194smanjenje temeljnog kapitala
195pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala
196upis nakane smanjenja temeljnog kapitala
197provedba povećanja temeljnog kapitala
198provedba povećanja odobrenog temeljnog kapitala
199upis odluke o izdavanju novih dionica
200pripajanje subjekta upisa
201spajanje subjekta upisa
202podjela subjekta upisa
203priključenje društva
204prijenos imovine i prestanak društva
205zaključenje poduzetničkog ugovora
206prestanak poduzetničkog ugovora
207prestanak priključenja društva
208upis jedinog dioničara dioničkog društva
209upis jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću
210pristupanje novog člana GIU
211istupanje člana GIU
212isključenje člana GIU
213pristupanje člana društvu
214isključenje člana društva
215istupanje člana društva
216ustupanje članstva u društvu
217prestanak članstva u društvu
218pristupanje osnivača ustanovi
219sjedinjenje udjela članova kod jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću
220nastanak razloga za prestanak subjekta upisa
221nastavljanje društva
222nastavljanje društva na temelju odluke članova društva
223nastavljanje društva na temelju odluke organa društva
224nastavljanje društva obustavom stečajnog postupka
225upis zabilježbe
226brisanje trgovca pojedinca
227brisanje društva
228brisanje ustanove
229brisanje zadruge
230brisanje kreditne unije
231brisanje zadružnog saveza
232brisanje hrvatskog saveza zadruga
233brisanje podružnice
234brisanje podružnice inozemnog osnivača
235brisanje gospodarskog interesnog udruženja
236brisanje europske zadruge (SCE)
237brisanje europskog društva (SE)
238brisanje europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)
239brisanje holdinga SE
240ispravak rješenja o upisu po zahtjevu
241upis odgovornosti zadrugara za obveze zadruge
242upis članova društva prema čl.52 ZIDZSR
243upis ovlaštene osobe za primanja očitovanja i pismena
244promjena ovlaštene osobe za primanja očitovanja i pismena
245prestanak ovlaštenja osobe za primanja očitovanja i pismena
246upis odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara
247upis odluke za koju se tužbom traži utvrđenje ništetnosti
248osnivanje društva ulaganjem stvari bez revizije osnivanja
249osnivanje društva ulaganjem prava bez revizije osnivanja
252osnivanje j.d.o.o.
253zahtjev za upis adrese el. pošte
254prestanak po skraćenom postupku bez likvidacije
255promjena pravno ustrojstvenog oblika (j.d.o.o. – d.o.o.)
256osnivanje kreditne unije
257zahtjev za upis djelatnosti


RAZLOZI NASTAVLJANJA

ŠifraNaziv
8nastavljanje društva obustavom stečaja
82nastavljanje društva


TRGOVAČKI SUDOVI

ŠifraNaziv
1Trgovački sud u Bjelovaru
3Trgovački sud u Osijeku
4Trgovački sud u Rijeci
6Trgovački sud u Splitu
7Trgovački sud u Varaždinu
8Trgovački sud u Zagrebu
9Trgovački sud u Dubrovniku
11Trgovački sud u Zadru
13Trgovački sud u Pazinu
14Trgovački sud u Zagrebu – stalna služba u Karlovcu
15Trgovački sud u Osijeku – stalna služba u Slavonskom Brodu
17Trgovački sud u Zadru – stalna služba u Šibeniku
99Visoki trgovački sudVRSTE FUNKCIJA

ŠifraNazivGrupa
1član društvaOSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA
2komplementarOSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA
3ovlaštenik na poslovnom udjeluOSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA
4osnivačOSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA
5jedini osnivač d.o.o.OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA
7osnivač podružnice koji je inozemna osobaOSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA
8jedini dioničarJEDINI DIONIČAR
11komanditorKOMANDITORI
26vršitelj dužnosti ravnateljaOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
31predsjednik upraveOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
32zamjenik predsjednika upraveOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
33član upraveOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
34direktorOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
35ravnateljOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
36član uprave gospodarskog interesnog udruženjaOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
37likvidatorUPRAVITELJI/LIKVIDATORI
38stečajni upraviteljUPRAVITELJI/LIKVIDATORI
39zamjenik člana upraveOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
41zastupnikOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
44privremeni upraviteljOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
45privremeni stečajni upraviteljUPRAVITELJI/LIKVIDATORI
46član privremene upraveOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
47obnašatelj dužnosti ravnateljaOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
48upravitelj zadrugeOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
51prokuristOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
52rektorOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
53dekanOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
54intendantOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
55zapovjednik vatrogasne postrojbeOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
56privremeni zapovjednik vatrogasne postrojbeOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
57zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbeOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
58privremeni zamjenik zapovjednika vatrogasne postrojbeOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
61prokurist čija je prokura ograničena na podružnicuOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
71predsjednik nadzornog odboraNADZORNI ODBOR
72zamjenik predsjednika nadzornog odboraNADZORNI ODBOR
73član nadzornog odboraNADZORNI ODBOR
74osnivač ustanoveOSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA
75jedini član d.o.o.OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA
76glavni izvršni direktorOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
77izvršni direktorOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
78zamjenik izvršnog direktoraOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
79predsjednik upravnog odboraUPRAVNI ODBOR
80zamjenik predsjednika upravnog odboraUPRAVNI ODBOR
81član upravnog odboraUPRAVNI ODBOR
90predsjednik posebne upraveOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
91član posebne upraveOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
92zamjenik glavnog izvršnog direktoraOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
93predsjednik fondaOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
94zamjenik predsjednika fondaOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
95privremeni ravnateljOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
302udjeli nepoznatog vlasnikaOSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA
401ovlaštena osoba za primanje očitovanja i pismenaOSOBE ZA PRIMANJE OČITOVANJA I PISMENA
501član j.t.d. ovlašten za zastupanjeOSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA
531obnašatelj dužnosti dekanaOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
551vršitelj dužnosti zapovjednika vatrogasne postrojbeOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
552osoba ovlaštena za zastupanje imenovana od sudaOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
554osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa osnivačaOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
555osoba ovlaštena da u poslovanju podružnice zastupa inozemnog osnivačaOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE
556osnivač j.d.o.oOSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA
557član j.d.o.o.OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA
558jedini osnivač j.d.o.o.OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA
559jedini član j.d.o.o.OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA
560izvanredni povjerenikOSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJEVRSTE OBLIKA ULOGA

ŠifraNaziv
1novac
2stvari
3prava


VRSTE OBLIKA VLASNIŠTVA

ŠifraNaziv
1državno
2privatno
3zadružno
4društveno
5pretežno državno (preko 50%)
6pretežno privatno (preko 50%)
7pretežno zadružno (preko 50%)
8pretežno društveno (preko 50%)
9ostale vrste oblika vlasništva


VRSTE ODLUKA SUDA

ŠifraNaziv
1zamjena prvostupanjskog rješenja
2odbacivanje žalbe
3prosljeđivanje žalbe drugostupanjskome sudu


VRSTE ODLUKA DRUGOSTUPANJSKOG SUDA

ŠifraNaziv
1rješenje o odbacivanju žalbe
2rješenje o odbijanju žalbe
3rješenje o ukidanju rješenja i vraćanju na ponovni postupak
4rješenje o ukidanju rješenja i odbacivanju prijave
5rješenje o preinačavanju rješenja o upisu
6rješenje o ukidanju rješenja i odbijanju zahtjeva za upis


VRSTE OSNIVAČA

ŠifraNaziv
1fizička osoba, domaća
2fizička osoba, inozemna
3subjekt upisa u sudskom registru
4druga pravna osoba inozemna
5druga pravna osoba domaća izvan sudskog registra


VRSTE IDENTIFIKACIJSKIH ISPRAVA

ŠifraNaziv
1osobna iskaznica
2putovnica
3strana osobna iskaznica


VRSTE PISMENA

ŠifraNaziv
7obavijest vjerovnicima
13zaključak
15obavijest o upisu djelatnosti
16obavijest o odbijanju upisa djelatnosti
23nalog
24poziv
31rješenje
54oglas
55zapisnik
58R3
90R3 – ulazni
91R3 – izlazni
92prijedlog za imenovanje likvidatora
99ostala pismenaVRSTE PORIJEKLA KAPITALA

ŠifraNaziv
1domaće
2inozemno
3mješovito


VRSTE POSEBNOSTI POSLOVANJA

ŠifraNaziv
1banka
4fond (investicijski)
6društvo za uzajamno osiguranje
7društvo za osiguranje i reosiguranje
8bez posebnosti poslovanja
9kreditna unija
10mirovinsko osiguravajuće društvo
11institucija za platni promet
12ovlašteni mjenjač
13pravna osoba koja je dobila odobrenje za potrošačko kreditiranje
14društvo za posredovanje i zastupanje u osiguranju
15investicijsko društvo
16revizorsko društvo
17leasing društvo
18obvezni ili dobrovoljni mirovinski fondovi
19stambena štedionica
20štedno-kreditna zadruga »u likvidaciji«


VRSTE PRAVNIH OBLIKA

ŠifraNaziv
1javno trgovačko društvo
2komanditno društvo
3gospodarsko interesno udruženje
4dioničko društvo
5društvo s ograničenom odgovornošću
7ustanova
8zajednica ustanova
9zadruga
10druga osoba za koje je upis propisan zakonom
11inozemna podružnica
13kreditna unija
14sportsko dioničko društvo
15europsko društvo
16europsko gospodarsko interesno udruženje
17europska zadruga
18fond
19holding SE
20hrvatski savez zadruga
21zadružni savez
25jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću
26stečajna masa
27likvidacijska masaVRSTE PREDLAGATELJA

ŠifraNaziv
11subjekt upisa
12obrtnik
13trgovački sud
21tijelo izvršne vlasti
22tijelo sudbene vlasti
23tijelo zakonodavne vlasti
30porezna uprava
31osnivač subjekta upisa
32osoba koja ima pravni interes
49ostale vrste predlagatelja
53ovlašteni zastupnik
62član uprave
63stečajni upravitelj
64likvidator
100FINA, GFI


VRSTE PRILOGA

ŠifraNazivOmot
0Prijava
1Izvadak iz zemljišne knjige
3Izvod iz registra, upisnika ili evidencije druge države
5Statut
6Izjava o osnivanju
7Društveni ugovor
8Ovjereni prijevod iz registra, upisnika ili evidencije druge države
9Odluka osnivača o osnivanju podružnice
15Odluka o izmjeni statuta
17Izjava o izmjeni izjave o osnivanju
21Odluka o preoblikovanju subjekta upisa
22Izjava komplementara o suglasnosti s odlukom o preoblikovanju
23Odluka o imenovanju uprave
31Godišnje financijsko izvješće
82Poduzetnički ugovor
83Drugi ugovor
88Punomoć
99Drugi prilog uz prijavu
105Dokaz postojanja osnivača
106odluka suda koja zamjenjuje ugovor o prijenosu poslovnog udjela
107odluka članova društva o utvrđenju predmeta poslovanja i popis djelatnosti
108odluka članova društva za prestanak društva po skraćenom postupku bez likvidacije
109zapisnik o osnivanju j.d.o.o. s najviše 5 članova
1000Potpis direktora – članova uprave
1001Potpis prokuriste
1002Popis članova (osnivača)
1003Popis osoba ovlaštenih za zastupanje
1004Izjava članova uprave o prihvaćanju postavljenja
1005Izjava člana nadzornog odbora o prihvatu izbora
1006Potvrda o uplaćenom ulogu (temeljnom kapitalu)
1007Dokaz o uplati sudske pristojbe
1008Dokaz o uplati troškova objave oglasa u »Narodnim novinama«
1009Odluka o poslovnoj adresi
1010Odluka o imenovanju prokuriste
1011Popis članova nadzornog odbora
1012Izvod iz stranog registra
1013Zapisnik sa sjednice nadzornog odbora
1014Obrazloženje naziva tvrtke ako se radi o stranom nazivu
1015Ovjereni prijevod izvoda iz stranog registra
1016Izvod iz drugih registara
1017Ovjereni prijevod izvoda iz stranog registra, drugih registara, upisnika ili evidencije strane države
2000Oglas
2001Rješenje o upisu
2002Prilog uz rješenje o upisu
2003Zaključak
2004Potvrda o osobnom identifikacijskom broju
2005Opće rješenje
2006Obavijest o elektroničkom upisu
2007Prilog uz obavijest o elektroničkom upisu
2008Zaprimljeno rješenje
2009Objava subjekta upisa
2010Podnesak
2011Punomoć predlagatelju da uplati temeljni kapital u ime ostalih sudionika
5001Pravila
5002Odluka o osnivanju
5003Ugovor o osnivanju
5004Odluka inozemnog subjekta o osnivanju podružnice
5005Potpuni tekst općeg akta, statuta, društvenog ugovora s potvrdom javnog bilježnika
5006Izjava osnivača o usvajanju statuta
5007Izjava o osnivanju dioničkog društva
5008Izjava o preuzimanju dionica i obveze uplate dionica
5009Isprave o imenovanju organa društva (prvog NO odnosno UO))
5010Izjava o preuzimanju pravila zadruge
5011Odluka o izmjeni društvenog ugovora
5012Odluka o izmjeni pravila
5013Odluka o usklađenju
5014Ugovor o usklađenju
5015Izmjena odluke o osnivanju podružnice
5016Izmjena odluke o osnivanju podružnice inozemnog osnivača
5017Zapisnik s osnivačke skupštine
5018Izvješće sudskog vještaka
5019Izvješće revizora
5020Izvješće osnivača o provedenom osnivanju
5021Izvješće uprave o provedenom osnivanju
5022Izvješće nadzornog odbora o provedenom osnivanju
5023Izvješće izvršnih direktora o provedenom osnivanju
5024Izvješće upravnog odbora o provedenom osnivanju
5025Izvješće osnivača o provedenom povećanju temeljnog kapitala
5026Izvješće uprave o provedenom povećanju temeljnog kapitala
5027Izvješće nadzornog odbora o provedenom povećanju temeljnog kapitala
5028Izvješće izvršnih direktora o provedenom povećanju temeljnog kapitala
5029Izvješće upravnog odbora o provedenom povećanju temeljnog kapitala
5030Izvješće uprave
5031Izvješće NO
5032Izvješće UO
5033Izvješće izvršnih direktora
5034Izvješće likvidatora
5035Financijska izvješća
5036Odluka glavne skupštine dioničkog društva
5037Odluka glavne skupštine o prijenosu dionica manjinskih dioničara
5038Odluka skupštine
5039Odluka osnivača
5040Odluka članova društva
5041Odluka člana društva
5042Odluka o promjeni sjedišta
5043Odluka o promjeni poslovne adrese
5044Odluka o promjeni tvrtke
5045Odluka o promjeni naziva
5046Izvod iz obrtnog registra
5047Izvod iz evidencije drugog tijela
5048Izvadak iz sudskog registra
5049Potvrdu kreditne institucije o ulozima uplaćenim u novcu
5050Ugovor o unosu stvari ili prava
5051Ugovor o preuzimanju stvari ili prava
5052Odluka o imenovanju predsjednika uprave
5053Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika uprave
5054Odluka o imenovanju zamjenika člana uprave
5055Odluka suda o imenovanju člana uprave
5056Odluka suda o imenovanju privremenog upravitelja
5057Odluka o imenovanju člana posebne uprave
5058Odluka o imenovanu predsjednika posebne uprave
5059Odluka o dodjeli prokure
5060Odluka o imenovanju osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
5061Odluka o imenovanju osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa inozemnog osnivača
5062Odluka o dodjeli prokure ograničene na podružnicu
5063Odluka o imenovanju zastupnika ustanove
5064Odluka o imenovanju privremenog upravitelja
5065Odluka o imenovanju v. d. ravnatelja
5066Odluka o imenovanju upravitelja zadruge
5067Odluka o imenovanju likvidatora
5068Odluka o imenovanju predsjednika fonda
5069Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika fonda
5070Odluka o imenovanju ovlaštene osobe za primanje očitovanja i pismena
5071Odluka o imenovanju člana nadzornoga odbora
5072Odluka o izboru članova NO
5073Odluka o imenovanju prvog NO
5074Odluka o imenovanju prvog UO
5075Odluka nadzornog odbora o imenovanju svog člana za zamjenika člana uprave koji nedostaje
5076Odluka o izboru predsjednika nadzornog odbora
5077Odluka o izboru zamjenika predsjednika NO
5078Odluka o opozivu člana uprave
5079Odluka o opozivu predsjednika uprave
5080Odluka o opozivu zamjenika predsjednika uprave
5081Odluka o opozivu zamjenika člana uprave
5082Odluka o opozivu člana posebne uprave
5083Odluka o opozivu predsjednika posebne uprave
5084Odluka o opozivu prokure
5085Odluka o opozivu prokure ograničene na podružnicu
5086Odluka o razrješenju zastupnika ustanove
5087Odluka o razrješenju privremenog upravitelja
5088Odluka o razrješenju v.d. ravnatelja
5089Odluka o opozivu upravitelja zadruge
5090Odluka o opozivu predsjednika fonda
5091Odluka o opozivu zamjenika predsjednika fonda
5092Odluka o opozivu osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
5093Odluka o opozivu osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa inozemnog osnivača
5094Odluka o opozivu ovlaštene osobe za primanje očitovanja i pismena
5095Odluka o opozivu likvidatora
5096Odluka o opozivu člana NO
5097Odluka o opozivu predsjednika NO
5098Odluka o opozivu zamjenika predsjednika NO
5099Ostavka člana NO
5100Ostavka predsjednika NO
5101Ostavka zamjenika predsjednika NO
5102Odluka glavne skupštine (skupštine) o opozivu imenovanog člana NO
5103Suglasnost na povlačenje ostavke
5104Ostavka člana uprave
5105Ostavka predsjednika uprave
5106Ostavka zamjenika predsjednika uprave
5107Ostavka zamjenika člana uprave
5108Ostavka osobe ovlaštene za zastupanje
5109Ostavka člana posebne uprave
5110Ostavka predsjednika posebne uprave
5111Ostavka prokuriste
5112Ostavka osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača
5113Ostavka osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa inozemnog osnivača
5114Ostavka prokuriste ograničenog na poslovanje podružnice
5115Ostavka zastupnika ustanove
5116Ostavka privremenog upravitelja
5117Ostavka v.d. ravnatelja
5118Ostavka upravitelja zadruge
5119Ostavka likvidatora
5120Ostavka predsjednika fonda
5121Ostavka zamjenika predsjednika fonda
5122Ostavka ovlaštene osobe za primanje očitovanja i pismena
5123Odluka glavne skupštine o izboru članova UO
5124Odluka o imenovanju člana UO
5125Odluka o opozivu imenovanog člana UO
5126Odluka o izboru člana UO
5127Odluka o opozivu člana UO
5128Ostavka člana UO
5129Ostavka predsjednika UO
5130Ostavka zamjenika predsjednika UO
5131Ostavka izvršnog direktora
5132Odluka o izboru predsjednika UO
5133Odluka o izboru zamjenika predsjednika UO
5134Odluka UO o imenovanju izvršnih direktora
5135Odluka o imenovanju zamjenika izvršnog direktora
5136Odluka UO o imenovanju glavnog izvršnog direktora
5137Odluka UO o opozivu izvršnih direktora
5138Odluka UO o opozivu zamjenika izvršnog direktora
5139Odluka UO o opozivu glavnog izvršnog direktora
5140Odluka UO o opozivu predsjednika UO
5141Odluka UO o opozivu zamjenika predsjednika UO
5142Odluka suda o imenovanju osobe ovlaštene za zastupanje
5143Odluka suda o opozivu imenovanog člana NO
5144Odluka suda o imenovanju člana UO
5145Odluka suda o opozivu člana UO
5146Odluka suda o imenovanju izvršnog direktora
5147Odluka suda o imenovanju člana NO
5148Odluka suda o opozivu člana NO
5149Odluka suda o davanju ovlasti za sazivanje glavne skupštine
5150Odluka suda o imenovanju predsjednika glavne skupštine
5151Odluka suda o pravu dioničara da budu obaviješteni
5152Odluka suda o imenovanju posebnog revizora
5153Odluka suda o imenovanju vještaka(revizora)
5154Odluka suda o imenovanju likvidatora
5155Odluka suda o opozivu likvidatora
5156Odluka suda o opozivu privremenog upravitelja
5157Odluka suda o opozivu osobe ovlaštene za zastupanje
5158Odluka suda o dozvoli prijenosa poslovnog udjela
5159Odluka suda o opozivu člana uprave
5160Odluka suda o prestanku društva
5161Izjava o nepodmirenim dugovanjima
5162Izjava člana NO o prihvaćanju postavljenja
5163Izjava člana UO o prihvaćanju postavljenja
5164Izjava ovlaštene osobe za primanja očitovanja i pismena
5165Izjava člana JTD o odricanju ovlasti za vođenje poslova društva
5166Ovjereni potpis člana uprave
5167Ovjereni potpis likvidatora
5168Ovjereni potpis stečajnog upravitelja
5169Izjava o preuzimanju poslovnog udjela
5170Izjava podnositelja prijave da nije bilo izmjena u imovini društva
5171Izjava svih članova uprave da je svim poznatim vjerovnicima poslana obavijest
5172Izjava uprave iz čl. 521. ZTD-a
5173Izjava povjerenika za primanje dionica
5174Izjava o suglasnosti pojedinih članova s posebnim pravima
5175Izjava treće osobe s ponudom novčane doplate
5176Izjava člana uprave iz čl. 559. st. 2. ZTD-a
5177Izjave članova društva o prihvaćanju društvenog ugovora (Izjave) kod preoblikovanja
5178Izjave članova društva koji nisu prisustvovali skupštini društva
5179Izjava člana GIU o ustupanju udjela
5180Izjava člana JTD o suglasnosti s odlukom o preoblikovanju
5181Izjava o ostvarenju prava prvenstva upisa kod povećanja temeljnog kapitala
5182Popis osoba koje su ostvarile pravo prvenstva upisa kod povećanja temeljnog kapitala
5183Naknadne izjave o suglasnosti s odlukom o podjeli
5184Odluka upravnog vijeća
5185Odluka školskog odbora
5186Odluka fakultetskog vijeća
5187Odluka vijeća akademije
5188Odluka ravnatelja
5189Odluka v.d. ravnatelja
5190Odluka upravitelja
5191Odluka senata
5192Odluka likvidatora
5193Odluka nadzornog odbora
5194Odluka upravnog odbora
5195Odluka predsjednika fonda
5196Odluka uprave
5197Odluka izvršnih direktora
5198Posebna odluka vanjskih dioničara
5199Suglasnost osnivača
5200Zapisnik sa skupštine
5201Zapisnik s posebne skupštine
5202Zapisnik s glavne skupštine
5203Zapisnik sa sjednice upravnog vijeća
5204Zapisnik sa sjednice školskog odbora
5205Zapisnik sa sjednice fakultetskog vijeća
5206Zapisnik sa sjednice vijeća akademije
5207Zapisnik sa sjednice senata
5208Zapisnik sa sjednice NO
5209Zapisnik sa sjednice UO
5210Odluka Upravnog suda
5211Odluka Ustavnog suda RH
5212Odluka trgovačkog suda
5213Odluka drugog suda
5214Odluka drugog trgovačkoga suda
5215Odluka Visokoga trgovačkoga suda RH
5216Odluka Vrhovnoga suda RH
5217Odluka Upravnog suda RH
5218Odluka upravnoga tijela
5219Odluka stečajnog suca
5220Privremena mjera
5221Odluka o ukidanju društva
5222Pravomoćna presuda kojom je utvrđena ništetnost upisa
5223Presuda suda o prestanku društva
5224Rješenje o nasljeđivanju
5225Ugovor o prijenosu poslovnog udjela
5226Ugovor o ulaganju stvari (prava)
5227Ugovor o preuzimanju stvari (prava)
5228Suglasnost Vlade RH ili državnog organa
5229Suglasnost za unos imena u tvrtku
5230Dokaz prava prvenstva na tvrtku
5231Suglasnost nadležnog tijela
5232Suglasnost, dozvola ili drugi akt državnog organa ili institucije
5233Suglasnost na prijenos poslovnog udjela
5234Pristanak člana društva na nastavljanje korištenja tvrtke
5235Odluka o sazivanju glavne skupštine
5236Odluka o sazivanju skupštine
5237Poziv za glavnu skupštinu
5238Preporučeno pismo upućeno svim članovima društva
5239Popis sudionika na glavnoj skupštini
5240Dokaz o objavi
5241Popis upisnika
5242Primjerak obavijesti poslane HANFI
5243Obračun troškova
5244Pisano izvješće posebnog revizora
5245Isprava iz čl. 187.a st. 3. t. 1. ZTD-a
5246Elaborat o procjeni iz čl. 187.a st. 3. t. 2. ZTD-a
5247Ugovor o nastavku osnivanja društva
5248Tužba za utvrđenje ništetnosti društva
5249Primjereno osiguranje jedinog osnivača za neuplaćeni ulog
5250Potvrda javnog bilježnika o članstvu u društvu
5251Suglasnost za prijenos poslovnih udjela
5252Suglasnost svih članova društva da se glasa pisanim putem
5253Popis osoba koje su preuzele poslovne udjele
5254Dokaz o objavi nakane smanjenja temeljnog kapitala
5255Dokaz da su vjerovnici podmireni ili da im je dano osiguranje
5256Otkaz člana društva ili njegovog vjerovnika
5257Otkaz poduzetničkog ugovora
5258Odluka o raskidu poduzetničkog ugovora
5259Izmjena poduzetničkog ugovora
5260Odluka o imenovanju povjerenika za primanje dionica
5261Ugovor o spajanju
5262Ugovor o pripajanju
5263Ugovor o podjeli
5264Plan podjele
5265Ugovor o prijenosu imovine
5266Ugovor o prijenosu imovine na osobe javnog prava
5267Dokaz o danom osiguranju
5268Popis članova uprave
5269Odluka članova GIU o davanju suglasnosti na ustupanje udjela
5270Odluka članova o prestanku GIU
5271Pravni akt o oslobođenju od odgovornosti za novog člana GIU
5272Odluka o prestanku podružnice
5273Odluka o prestanku podružnice inozemnog osnivača
5274Javno ovjerena isprava o osnivanju osnivača podružnice
5275Javno ovjereni prijepis osnivačkog akta inozemnog osnivača
5276Javno ovjereno skraćeno posljednje godišnje financijsko izvješće inozemnog osnivača
5277Ovjereni prijevod odluke inozemnog subjekta o osnivanju podružnice
5278Dokaz o postojanju uzajamnosti
5279Ovjerena preslika
5280Zahtjev državnog odvjetništva/pravobranitelja
5281Zahtjev upravnog tijela
5282Zapisnik o osnivanju j.d.o.o. s jednim članom
5283Zapisnik o osnivanju j.d.o.o. s najviše pet članova
5284Prigovor protiv rješenja
5285Rješenje o obustavi pokretanja postupka brisanja
5286Odluka o razrješenju i imenovanju zastupnika podružnice
5287Odluka o izmjeni odluke o osnivanju podružnice
5288Ovjereni potpis zastupnika podružnice
5289Izjava zastupnika podružnice o prihvaćanju postavljenja
5290Odluka o dopuni i usklađenju djelatnosti
5291Odluka o promjeni djelatnosti
5292Dokaz o uplati sudske pristojbe i troškova oglašavanja
5293Izvadak kreditne institucije
5294Rješenje
5295Žalba
5296Sudsko pismeno
5297Odluka o promjeni naziva podružnice
5298Odluka o promjeni tvrtke i sjedišta podružnice
5299Zajednički plan pripajanja
5300Odluka o sazivu Glavne skupštine
5301Prijedlog uprave o raspodjeli dobiti
5302Izvješće o pripajanju
5303Izjava o nepostojanju potrebe za revizijom
5304Odobrenje HNB za pripajanje
5305Pročišćeni tekst osnivačkog akta
5306Pročišćeni tekst statuta
5307Odluka o izboru članova nadzornoga odbora
5308Odluka o imenovanju članova upravnog odbora
5309Odluka o izboru članova upravnog odbora
5310Obavijest HNB-a
5311Preslika putovnice
5312Preslika osobne iskaznice
5313Ovjereni prijevod osnivačkog akta osnivača inozemne podružnice
5314Ovjereni prijevod financijskih izvješća osnivača inozemne podružnice
5315Javnobilježnička potvrda o ovjeri potpisa
5316Prijevod javnobilježničke potvrde o ovjeri potpisa
5317Specijalna punomoć
5318Ovjereni prijevod punomoći

VRSTE RAZLOGA ZA PRESTANAK

ŠifraNaziv
1istek vremena na koje je subjekt upisa osnovan
2odluka o prestanku subjekta upisa
10odluka o prestanku podružnice inozemnog osnivača
11odluka suda o ukidanju društva
12odluka suda o ukidanju podružnice inozemnog osnivača
13prestanak osnivača podružnice inozemnog osnivača
14otvaranje stečajnog postupka nad osnivačem podružnice u državi osnivača
15gubitak poslovne sposobnosti osnivača podružnice po propisima države osnivača
16nemogućnost ostvarenja predmeta poslovanja
17smrt člana društva
18prestanak člana društva
19odluka osnivača podružnice
20gubitak prava raspolaganja imovinom osnivača podružnice inozemnog osnivača
21pripajanje subjekta upisa drugom
22spajanje subjekta upisa s drugim
23podjela subjekta upisa
24nepostojanje osobe koja u podružnici inozemnog osnivača zastupa osnivača
25presude o prestanku
26ništetnost upisa o osnivanju
27nepostojanje uzajamnosti s državom osnivača podružnice inozemnog osnivača
28pravomoćna presuda po tužbi za utvrđene ništetnosti društva
29ostvaren predmet poslovanja GIU
30priključenje društva
31odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupka
32otvaranje stečajnog postupka
33pravomoćna odluka registarskog suda kojom se određuje brisanje po službenoj dužnosti
34ništetnost društva
35prijenos imovine na osobe javnog prava
36otkaz člana JTD
37otkaz nekog od vjerovnika člana JTD
38otvaranje stečajnog postupka nad članom JTD
39otkaz komplementara
40otvaranje stečajnog postupka nad komplementarom
41otkaz nekog od vjerovnika komplementara
43nedostavljanje godišnjih financijskih izviješća nadležnom tijelu u skladu s posebnim propisima
44postupanje suprotno zakonu i drugim propisima te zadružnim načelima i vrednotama
45odluka HNB o pokretanju prisilne likvidacije kreditne institucije
46odluka HNB o pokretanju prisilne likvidacije podružnice kreditne institucije
47neusklađivanje poslovanja i općih akata sa Zakonom
48pravomoćna odluka o zabrani obavljanja djelatnosti
49prestanak važenja dozvole odnosno ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti
51pravomoćna odluka suda
52razlog iz društvenog ugovora, Izjave o osnivanju, statuta, ugovora o osnivanju ili pravila
53poslovanje zadruge neprekidno šest mjeseci s brojem članova ispod propisanog broja
74zaključenje likvidacijskoga postupka
93pravomoćna odluka suda o nezakonitosti upisa
99ostali razlozi prestankaVRSTE RJEŠENJA

ŠifraNaziv
1rješenje o upisu
2rješenje o obustavi postupka
3rješenje o odbacivanju prijave
4rješenje o odbijanju prijave
5rješenje o ispravku rješenja o upisu
6rješenje o upisu po službenoj dužnosti
7rješenje o nenadležnosti
8rješenje o brisanju upisa
9rješenje o odbijanju zahtjeva za upis
10rješenje o pokretanju postupka za upis
11rješenje o odbijanju upisa
12djelomično rješenje o upisu
13rješenje o izrečenoj novčanoj kazni
14rješenje o opominjanju
15rješenje o odbacivanju žalbe
16rješenje o prekidu postupka
17djelomično rješenje
18rješenje kojim se različito odlučuje o pojedinom zahtjevu
19rješenje o odbacivanju revizije kao nedopuštene
20rješenje o odbacivanju prijedloga za ponavljanje postupka
21rješenje o odbacivanju prijedloga za vraćanje u prijašnje stanje kao nedopušten
22rješenje o odobrenju produljenja roka za postupanje po zaključku
23rješenje o odbijanju zahtjeva za produljenje roka
24rješenje kojim se utvrđuje osnovanost žalbe
25skupno rješenje
26rješenje o ispravku bez upisa
27rješenje po službenoj dužnosti bez upisa


VRSTE SLUŽBENIH OSOBA

ŠifraNaziv
1Sudski savjetnik
2Registarski sudac
3Ovlašteni registarski službenik
4Sudac visokog trgovačkog suda
5Sudski savjetnik VTS-a
6Ovlašteni sudski službenik VTS-a
7Viši sudski savjetnik
8Informatičar u sudskom registru
9Administrator
10Predsjednik suda
12Voditelj glavne knjige sudskog registra
13Voditelj sudskog registra
14Viši sudski savjetnik VTS-a


VRSTE STATUSNIH POSTUPAKA

ŠifraNazivGrupa
1Pravni oblik:
2Osnivački akt:
3Statut:
4Trajanje:
5Promjene temeljnog kapitala:
6Temelj upisa stečajne maseStečajna masa
7Prestanak stečajne maseStečajna masa
8Ponovni upis stečajne maseStečajna masa
11Poduzetnički ugovor: sklapanjePriključenja
12Poduzetnički ugovor: prestanak
13Poduzetnički ugovor: raskid
14Poduzetnički ugovor: izmjena
15Poduzetnički ugovor: sklapanje – prekogranično
16Temelj upisa likvidacijske maseLikvidacijska masa
17Prestanak likvidacijske maseLikvidacijska masa
18Ponovni upis likvidacijske maseLikvidacijska masa
19Odluka suda: promjena likvidatora – likvidacijska masaLikvidacijska masa
21Priključenje:Priključenja
22Priključenje: prestanak
31Statusne promjene: pripojenje subjekta upisa drugomPripajanja
32Statusne promjene: subjektu upisa pripojen drugiPripajanja
33Statusne promjene: spajanje subjekta upisa s drugimSpajanja
34Statusne promjene: nastanak subj. spajanjem s drug.Spajanja
37Statusne promjene: podjela subjekta upisa razdvajanjemRazdvajanja
38Statusne promjene: podj. subj. upisa razdv. s preuzimanjemRazdvajanja
39Statusne promjene: nastanak subj. upisa razdv. s osnivanjemRazdvajanja
40Statusne promjene: podjela subj. upisa odvaj. s osnivanjemOdvajanja
41Statusne promjene: podjela subj. upisa odvj. s preuzimanjemOdvajanja
42Statusne promjene: nastanak subj. upisa odvj. s osnivanjemOdvajanja
43Statusna promjena: preuzimanje imovine dobivene podjelom – virtualna statusna promjena
51Odluke suda: otvaranje stečajnoga postupka
52Odluke suda: obustava stečajnoga postupka
53Odluke suda: zaključenje stečajnoga postupka
54Odluke suda: otvaranje likvid. postupka
55Odluke suda: obustava likvidacijskog postupka
56Odluke suda: zaključenje likvid. postupka
57Odluke suda: otvaranje prisilne nagodbe
58Odluke suda: obustava prisilne nagodbe
59Odluke suda: zaključenje prisilne nagodbe
60Odluke suda: nastavak steč. postupka radi naknadne diobe
61Odluke suda: otvaranje i zaključenje stečajnoga postupka
62Odluke suda: obustava i zaključenje stečajnoga postupka
63Statusne promjene: prekogranično pripojenje subjekta upisa drugom
64Statusne promjene: prekogranično pripojenje subjektu upisa
65Statusne promjene: prekogranično priključenje subjektu upisa
66Statusne promjene: prekogranično priključenje subjekta upisa drugom
67Statusne promjene: nastanak subjekta upisa prekograničnim spajanjem
68Statusne promjene: prekogranično spajanje subjekta upisa
71Razlozi za prestanak:
72Nastavljanje:
73Prestanak subjekta upisa:
74Ništavost društva
75Nastavak osnivanja dioničkog društva
76Prijenos dionica manjinskih dioničara
77Preoblikovanje subjekta upisa:
78Odluke suda: otvaranje skraćenog stečajnoga postupka
79Odluke suda: obustava skraćenog stečajnoga postupka
80Odluke suda: zaključenje skraćenog stečajnoga postupka
81Odluke suda: nastavak skraćenog steč. postupka radi naknadne diobe
82Odluke suda: otvaranje i zaključenje skraćenog stečajnoga postupka
83Odluke suda: obustava i zaključenje skraćenog stečajnoga postupka
84Odluke suda: potvrda stečajnog plana
85Odluke suda: otvaranje predstečajnog postupka
86Odluke suda: potvrda predstečajnog sporazuma
87Odluke suda: uskraćivanje potvrde predstečajnog sporazuma
88Odluke suda: zaključenje stečajnoga postupka – st. masaStečajna masa
89Odluke suda: otvaranje stečajnoga postupka – st. masaStečajna masa
90Odluke suda: obustava i zaključenje stečajnoga postupka – st. masaStečajna masa
95Odluke suda: imenovanje stečajnog upravitelja – st. masaStečajna masa
96Odluka suda: promjena stečajnog upravitelja – st. masaStečajna masa
98Razlog za prestanak: odluka čl. o prest. po skr. post. bez likvid.
99Ostale odluke:
VRSTE UPISA

ŠifraNazivGrupa
1osnivanje javnoga trgovačkog društvaOsnivanje
2osnivanje komanditnog društvaOsnivanje
3osnivanje gospodarskog interesnog udruženjaOsnivanje
4osnivanje dioničkog društvaOsnivanje
5osnivanje društva s ograničenom odgovornošćuOsnivanje
7osnivanje ustanoveOsnivanje
8osnivanje zajednice ustanovaOsnivanje
9osnivanje zadrugeOsnivanje
10osnivanje subjekta upisa podjelomOsnivanje
11osnivanje subjekta upisa spajanjemOsnivanje
14osnivanje podružniceOsnivanje
15osnivanje podružnice inozemnog osnivačaOsnivanje
17povećanje temeljnog kapitala u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvimaTemeljni kapital
19promjena tvrtkePromjene
20promjena tvrtke podružnicePromjene
21promjena sjedištaPromjene
22promjena sjedišta podružnicePromjene
23promjena predmeta poslovanjaPromjene
25promjena članova društvaPromjene
26promjena osnivača ustanovePromjene
27sjedinjenje udjela članova kod jedinog člana društva s ograničenom odgovornošćuPromjene
28promjena jedinog člana društva s ograničenom odgovornošću u više članovaPromjene
29promjena komanditoraPromjene
31promjena članova nadzornog odboraPromjene
32promjena funkcije članova nadzornog odboraPromjene
33promjena članova i funkcija članova nadzornog odboraPromjene
34odluka o povećanju temeljnog kapitalaTemeljni kapital
35odluka o povećanju temeljnog kapitala i povećanje temeljnog kapitalaTemeljni kapital
36povećanje temeljnog kapitalaTemeljni kapital
37odluka o uvjetnom povećanju temeljnog kapitalaTemeljni kapital
38odluka o smanjenju temeljnog kapitalaTemeljni kapital
39smanjenje temeljnog kapitalaTemeljni kapital
40promjena članova upravePromjene
41promjena ovlaštenja u zastupanju članova upravePromjene
42promjena članova uprave i ovlaštenja u zastupanjuPromjene
43dodjela prokurePromjene
44opoziv prokurePromjene
45dodjela prokure s ograničenjem na podružnicuPromjene
46promjena ovlaštenja u zastupanju prokuristePromjene
47promjena osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivačaPromjene
48promjena ovlaštenja osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivačaPromjene
49promjena osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivača i ovlaštenjaPromjene
50promjena zastupnika ustanovePromjene
52promjena ovlaštenja u zastupanju zastupnika ustanovePromjene
54imenovanje likvidatoraPromjene
55promjena likvidatoraPromjene
56promjena ovlaštenja u zastupanju likvidatoraPromjene
57promjena likvidatora i ovlaštenja u zastupanjuPromjene
58promjena odredbi ugovora o osnivanjuPromjene
59promjena odredbi izjave o osnivanjuPromjene
60promjena odredbi statutaPromjene
62promjena trajanja društvaPromjene
66priključenje društvaStatusne promjene
67prestanak priključenja društvaStatusne promjene
68zaključenje poduzetničkog ugovoraPoduzetnički ugovori
69izmjena poduzetničkog ugovoraPromjene
70prestanak poduzetničkog ugovoraPoduzetnički ugovori
72odluka suda o otvaranju stečajnog postupkaOdluke suda
73prijenos imovine i prestanak društvaStatusne promjene
74odluka suda o ukidanju društvaOdluke suda
78odluka suda o ništetnosti upisa kao razloga za prestanak društvaOdluke suda
79nastavljanje društva obustavom stečajnog postupkaNastavljanje društva
80nastavljanje društvaNastavljanje društva
81brisanje trgovca pojedincaBrisanja
82brisanje društvaBrisanja
83brisanje ustanoveBrisanja
84brisanje zadrugeBrisanja
85brisanje podružniceBrisanja
86brisanje zadnjeg upisaBrisanja
88odluka suda o ništetnosti odluke društvaOdluke suda
90preoblikovanje dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošćuStatusne promjene
91preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvoStatusne promjene
92preoblikovanje dioničkog društva u javno trgovačko društvoStatusne promjene
93preoblikovanje dioničkog društva u komanditno društvoStatusne promjene
94preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u javno trgovačko društvoStatusne promjene
95preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u komanditno društvoStatusne promjene
96preoblikovanje javnog trgovačkog društva u dioničko društvoStatusne promjene
97preoblikovanje komanditnog društva u dioničko društvoStatusne promjene
98preoblikovanje javnog trgovačkog društva u društvo s ograničenom odgovornošćuStatusne promjene
99preoblikovanje komanditnog društva u društvo s ograničenom odgovornošćuStatusne promjene
100preoblikovanje ustanove u trgovačko društvoStatusne promjene
110osnivanje zadružnog savezaOsnivanje
114osnivanje druge osobe za koju je upis propisan zakonomOsnivanje
115usklađenje poslovanja i općih akata sa Zakonom o zadrugamaUsklađenje sa zakonom
116promjena odredbi akta o osnivanjuPromjene
117usklađenje temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvimaUsklađenje sa zakonom
121promjena sjedišta inozemnog osnivača podružnicePromjene
122promjena tvrtke inozemnog osnivača podružnicePromjene
123promjena predmeta poslovanja inozemnog osnivača podružnicePromjene
124promjena temeljnog kapitala inozemnog osnivača podružnicePromjene
126promjena podataka o inozemnom trgovcu pojedincuPromjene
141sudsko imenovanje članova upraveSudsko imenovanje
142sudsko imenovanje članova nadzornog odboraSudsko imenovanje
143sudsko imenovanje revizoraSudsko imenovanje
144sudsko imenovanje likvidatoraSudsko imenovanje
145sudsko imenovanje stečajnog upraviteljaSudsko imenovanje
146osnivanje javne ustanoveOsnivanje
147osnivanje bankeOsnivanje
149osnivanje druge financijske institucijeOsnivanje
150osnivanje društva za osiguranjeOsnivanje
151osnivanje društva za uzajamno osiguranjeOsnivanje
152osnivanje druge osobe za osiguranjeOsnivanje
157osnivanje podružnice druge financijske institucijeOsnivanje
158osnivanje podružnice društva za osiguranjeOsnivanje
159osnivanje podružnice društva za uzajamno osiguranjeOsnivanje
160osnivanje podružnice ustanoveOsnivanje
182usklađenje sa ZakonomUsklađenje sa zakonom
183promjena nazivaPromjene
184promjena naziva podružnicePromjene
191promjena djelatnosti unutar predmeta poslovanjaPromjene
192promjena člana društvaPromjene
193promjena jedinog člana društva s ograničenom odgovornošćuPromjene
194jedini član društva s ograničenom odgovornošćuPromjene
196pristupanje člana društvuPromjene
197isključenje člana društvaPromjene
198ustupanje članstva u društvuPromjene
199prestanak članstva u društvuPromjene
200pristupanje osnivača ustanoviPromjene
201promjena funkcije komanditoraPromjene
202prestanak funkcije komanditoraPromjene
203prestanak funkcije članova nadzornog odboraPromjene
204promjena člana nadzornog odboraPromjene
205promjena funkcije člana nadzornog odboraPromjene
206promjena člana i funkcije člana nadzornog odboraPromjene
208promjena funkcije predsjednika nadzornog odboraPromjene
209prestanak funkcije predsjednika i člana nadzornog odboraPromjene
210promjena funkcije zamjenika predsjednika nadzornog odboraPromjene
211prestanak funkcije zamjenika predsjednika i člana nadzornog odboraPromjene
212nakana smanjenja temeljnog kapitalaTemeljni kapital
213provedba povećanja temeljnog kapitalaTemeljni kapital
214provedba povećanja odobrenog temeljnog kapitalaTemeljni kapital
215odluka o izdavanju novih dionicaTemeljni kapital
216promjena funkcije članova upravePromjene
217promjena funkcije zamjenika člana upravePromjene
218prestanak funkcije članova upravePromjene
219prestanak funkcije predsjednika upravePromjene
220prestanak funkcije predsjednika i člana upravePromjene
221promjena člana upravePromjene
222promjena ovlaštenja u zastupanju člana upravePromjene
223promjena člana uprave i ovlaštenja u zastupanju člana upravePromjene
224promjena funkcije člana upravePromjene
225prestanak funkcije člana upravePromjene
226promjena osobnih podatakaPromjene
231prestanak funkcije osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupa osnivačaPromjene
234promjena funkcije zastupnikaPromjene
235promjena funkcije vršitelja dužnosti zastupnikaPromjene
236promjena funkcije privremenog zastupnikaPromjene
237prestanak funkcije zastupnikaPromjene
238sudsko imenovanje člana upraveSudsko imenovanje
241sudsko imenovanje člana nadzornog odboraSudsko imenovanje
242sudsko imenovanje privremenog stečajnog upraviteljaSudsko imenovanje
243sudsko imenovanje privremenog upraviteljaSudsko imenovanje
244prestanak funkcije osoba imenovanih od strane sudaPromjene
245prestanak funkcije likvidatoraPromjene
246promjena odredbi društvenog ugovoraPromjene
247promjena odredbi društvenog ugovora o usklađenjuPromjene
248promjena odredbi izjave o usklađenjuPromjene
249promjena oblika akta o osnivanjuPromjene
255pripajanje subjekta upisaStatusne promjene
256spajanje subjekta upisaStatusne promjene
257podjela subjekta upisaStatusne promjene
258nastavljanje društva na temelju odluke članova društvaNastavljanje društva
259nastavljanje društva na temelju odluke organa društvaNastavljanje društva
260brisanje subjekta upisaBrisanja
261odgovornost zadrugara za obveze zadrugeOstalo
265odluka suda o obustavi stečajnog postupkaOdluke suda
266odluka suda o zaključenju stečajnog postupkaOdluke suda
267odluka suda o otvaranju postupka likvidacijeOdluke suda
268odluka suda o obustavi postupka likvidacijeOdluke suda
269odluka suda o zaključenju postupka likvidacijeOdluke suda
270ispravak rješenja o upisu po zahtjevuOstalo
271ispravak rješenja o upisu po službenoj dužnostiOstalo
273ostali podaci o subjektu upisaOstalo
274zabilježbaZabilježbe
275ostale odluke suda po službenoj dužnostiOdluke suda
278preoblikovanje gospodarskog interesnog udruženja u društvo s ograničenom odgovornošćuStatusne promjene
279članovi društva prema čl. 52. ZIDZSROstalo
280brisanje subjekta upisa po čl. 70 ZSRBrisanja
282promjena članova upravnog odboraPromjene
283promjena funkcije članova upravnog odboraPromjene
284promjena članova i funkcije članova upravnog odboraPromjene
285promjena člana upravnog odboraPromjene
286promjena funkcije člana upravnog odboraPromjene
287promjena člana i funkcije člana upravnog odboraPromjene
288prestanak funkcije člana upravnog odboraPromjene
289promjena funkcije predsjednika upravnog odboraPromjene
290promjena funkcije zamjenika predsjednika upravnog odboraPromjene
291prestanak funkcije zamjenika predsjednika upravnog odboraPromjene
292sudsko imenovanje člana upravnog odboraSudsko imenovanje
293sudsko imenovanje članova upravnog odboraSudsko imenovanje
294promjena izvršnog direktoraPromjene
295promjena izvršnih direktoraPromjene
296promjena funkcije izvršnog direktoraPromjene
297promjena funkcije glavnog izvršnog direktoraPromjene
298promjena funkcije zamjenika izvršnog direktoraPromjene
299promjena funkcije zamjenika glavnog izvršnog direktoraPromjene
300prestanak funkcije izvršnog direktoraPromjene
301prestanak funkcije glavnog izvršnog direktoraPromjene
302prestanak funkcije zamjenika izvršnog direktoraPromjene
303prestanak funkcije zamjenika glavnog izvršnog direktoraPromjene
304sudsko imenovanje izvršnih direktoraSudsko imenovanje
305jedini dioničar dioničkog društvaPromjene
306prestanak jedinog dioničara dioničkog društvaPromjene
307nastavak osnivanja društvaPromjene
308osnivanje Europske zadruge (SCE)Osnivanje
309osnivanje Europskog društva (SE)Osnivanje
310osnivanje Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)Osnivanje
320ovlaštena osobe za primanja očitovanja i pismenaOsoba ovlaštena za primanje očitovanja i pismena
321promjena ovlaštene osobe za primanja očitovanja i pismenaOsoba ovlaštena za primanje očitovanja i pismena
322prestanak ovlaštenja osobe za primanja očitovanja i pismenaOsoba ovlaštena za primanje očitovanja i pismena
400prestanka subjekta upisaOstalo
401prestanka podružniceOstalo
402osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošćuOsnivanje
403brisanje Europske zadruge (SCE)Brisanja
404brisanje Europskog društva (SE)Brisanja
405brisanje Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)Brisanja
406brisanje gospodarskog interesnog udruženja (GIU)Brisanja
407brisanje holdinga SEBrisanja
408brisanje hrvatskog saveza zadrugaBrisanja
409brisanje kreditne unijeBrisanja
410brisanje podružnice inozemnog osnivačaBrisanja
411brisanje subjekta upisa po službenoj dužnostiBrisanja
412brisanja upisaBrisanja
413brisanje zadružnog savezaBrisanja
414brisanje skraćene tvrtkeBrisanja
415brisanje upisanih podatakaBrisanja
416isključenje člana GIUPromjene
417istupanje člana GIUPromjene
418istupanje člana društvaPromjene
419član nadzornog odboraPromjene
420član upravePromjene
421član upravnog odboraPromjene
422članovi nadzornog odboraPromjene
423članovi upravePromjene
424članovi upravnog odboraPromjene
425izvršni direktoriPromjene
426izvršni direktorPromjene
427ovlaštenik na poslovnom udjeluPromjene
428upravitelj zadrugePromjene
429nastanak razloga za prestanak subjekta upisaRazlog za prestanak
430odluka o prijenosu dionica manjinskih dioničaraOstalo
431odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju stečajnog postupkaOdluke suda
432odluka suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbiOdluke suda
433rješenje o obustavi postupka predstečajne nagodbeOstalo
434rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbeOstalo
435odluka suda o određivanju privremenih mjeraOdluke suda
436odluka za koju se tužbom traži utvrđenje ništetnostiOstalo
437osnivanje društva preuzimanjem prava bez revizije osnivanjaOsnivanje
438osnivanje društva preuzimanjem stvari bez revizije osnivanjaOsnivanje
439osnivanje društva preuzimanjem stvari i prava bez revizije osnivanjaOsnivanje
440osnivanje društva ulaganjem prava bez revizije osnivanjaOsnivanje
441osnivanje društva ulaganjem stvari bez revizije osnivanjaOsnivanje
442osnivanje društva ulaganjem stvari i prava bez revizije osnivanjaOsnivanje
443osnivanje holdinga SEOsnivanje
444osnivanje hrvatskog saveza zadrugaOsnivanje
445osnivanje podružnice inozemne kreditne institucijeOsnivanje
446osnivanje podružnice kreditne institucijeOsnivanje
447osnivanje podružnice stambene štedioniceOsnivanje
448osnivanje podružnice zadrugeOsnivanje
449osnivanje stambene štedioniceOsnivanje
450osnivanje štedne bankeOsnivanje
451pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitalaTemeljni kapital
452povećanje temeljnog kapitala preuzimanjem prava bez revizije povećanjaTemeljni kapital
453povećanje temeljnog kapitala preuzimanjem stvari bez revizije povećanjaTemeljni kapital
454povećanje temeljnog kapitala preuzimanjem stvari i prava bez revizije povećanjaTemeljni kapital
455povećanje temeljnog kapitala ulaganjem prava bez revizije povećanjaTemeljni kapital
456povećanje temeljnog kapitala ulaganjem stvari bez revizije povećanjaTemeljni kapital
457povećanje temeljnog kapitala ulaganjem stvari i prava bez revizije povećanjaTemeljni kapital
458preoblikovanje gospodarskog interesnog udruženja u dioničko društvoStatusne promjene
459preoblikovanje javnog trgovačkog društva u komanditno društvoStatusne promjene
460preoblikovanje komanditnog društva u javno trgovačko društvoStatusne promjene
461prestanak funkcije predsjednika upravnog odboraPromjene
462pristupanje novog člana GIUPromjene
463promjena komplementaraPromjene
464promjena odredbi pravila zadrugePromjene
465promjena ovlaštenja u zastupanju upravitelja zadrugePromjene
466promjena poslovne adresePromjene
467promjena predsjednika upravePromjene
468promjena skraćene tvrtkePromjene
469promjena stečajnog upraviteljaPromjene
470povećanje uloga komanditoraPromjene
471smanjenje uloga komanditoraPromjene
472promjena upravitelja zadrugePromjene
473promjena upisanih podatakaPromjene
474sudski opoziv člana nadzornog odboraSudski opoziv
475sudski opoziv člana upraveSudski opoziv
476sudski opoziv člana upravnog odboraSudski opoziv
477sudski opoziv članova nadzornog odboraSudski opoziv
478sudski opoziv članova upraveSudski opoziv
479sudski opoziv članova upravnog odboraSudski opoziv
480sudski opoziv izvršnih direktoraSudski opoziv
481sudski opoziv izvršnog direktoraSudski opoziv
482sudski opoziv likvidatoraSudski opoziv
483sudski opoziv osobe ovlaštene za zastupanjeSudski opoziv
484sudski opoziv privremenog stečajnog upraviteljaSudski opoziv
485sudski opoziv privremenog upraviteljaSudski opoziv
486sudski opoziv stečajnog upraviteljaSudski opoziv
487sudsko imenovanje izvršnog direktoraSudsko imenovanje
488sudsko imenovanje osobe ovlaštene za zastupanjeSudsko imenovanje
489usklađenje temeljnog kapitala sa Zakonom o kreditnim institucijamaUsklađenje sa zakonom
490skraćena tvrtkaPromjene
491statutPromjene
492isključenje članova društvaPromjene
493isključenje članova GIUPromjene
494istupanje članova GIUPromjene
495istupanje članova društvaPromjene
496ovlaštenici na poslovnom udjeluPromjene
497pristupanje članova društvuPromjene
498pristupanje novih članova GIUPromjene
499prekogranično pripajanje ili spajanjeStatusne promjene
500stečajne mase iza brisanog subjektaOsnivanje
501promjena jedinog dioničara dioničkog društvaPromjene
502brisanje stečajne maseBrisanja
503brisanog subjekta radi upisa stečajne maseOsnivanje
504odluka suda o otvaranju skraćenog stečajnog postupkaOdluke suda
505odluka suda o obustavi skraćenog stečajnog postupkaOdluke suda
506odluka suda o zaključenju skraćenog stečajnog postupkaOdluke suda
507odluka suda o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog stečajnog postupkaOdluke suda
508odluka suda o potvrdi stečajnog planaOdluke suda
509odluka suda o otvaranju predstečajnog postupkaOdluke suda
510odluka suda o potvrdi predstečajnog sporazumaOdluke suda
511odluka suda o uskraćivanju potvrde predstečajnog sporazuma i obustavi postupkaOdluke suda
512objava o ništetnost društvaBrisanja
513pokretanje prethodnog stečajnog postupkaBrisanja
514zaključenje stečajnog postupka nad stečajnom masomOdluke suda
515prestanak subjekta po skraćenom postupku bez likvidacijeOstalo
516promjena EUIDPromjene
517likvidacijske mase iza brisanog subjektaOsnivanje
518brisanje likvidacijske maseBrisanja
519brisanog subjekta radi upisa likvidacijske maseOsnivanje
520promjena pravno ustrojbenog oblika (j.d.o.o. – d.o.o.)Statusne promjene
521adresa elektroničke poštePromjene
522promjena adrese elektroničke poštePromjene


VRSTE UPISNIKA

ŠifraNaziv
R3R3 upisnik
TtTt upisnik


VRSTE VLASNIŠTVA

ŠifraNaziv
11u vlasništvu Republike Hrvatske
12u vlasništvu Republike Hrvatske, javna
21u vlasništvu jedinica lokalne samouprave
22u vlasništvu jedinica lokalne samouprave, javna
31u vlasništvu pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske
32u vlasništvu pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske, javna
41u privatnom vlasništvu tuzemne osobe
42u privatnom vlasništvu tuzemne osobe, javna
43u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu inozemne osobe
44u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu inozemne osobe, javna
51u suvlasništvu Republike Hrvatske, jedinica lokalne samouprave ili pravne osobe u vlasništvu Republike Hrvatske
52u suvlasništvu Republike Hrvatske, javna
99druge u suvlasništvu Republike Hrvatske i privatne osobe


VRSTE ZABILJEŽBI

ŠifraNaziv
10žalba na rješenje prvostupanjskoga suda
12brisanja zabilježbe spora
18o prestanku pripojenog društva
19o prestanku spojenog društva
20odluke suda
21o određivanju nadzora nad provedbom stečajnog plana
22o podignutoj tužbi
23o izrečenoj privremenoj mjeri
40odluke državnog tijela
51pripajanja
52spajanja
53podjela
80odluke drugostupanjskog suda po žalbi
90odluke prvostupanjskog suda po žalbi
99ostale zabilježbe
100spora
110o zabranama
120ograničenja raspolaganja
130ukidanju mjera ograničenja raspolaganja
140odluke o izrečenim kaznama
150odluke o izrečenim sigurnosnim mjerama
160ništetnosti upisa osnivanja
170odluke suda o određivanju nadzora
180o subjektu iza kojeg nastaje stečajna masa
190o subjektu iza kojeg nastaje likvidacijska masa
200odluka suda o prestanku društva
210odluka suda o prijenosu poslovnih udjela


NAČINI GLASANJA

ŠifraNaziv
1Većinom danih glasova
2Većinom od najmanje tri četvrtine danih glasova
3Većinom koja predstavlja polovinu temeljnog kapitala
4Većinom koja predstavlja tri četvrtine temeljnog kapitala
5Odlukom svih članova
6Više od tri četvrtine danih glasova
7Više od tri četvrtine svih glasova


STATUSI KRETANJA SPISA

ŠifraNaziv
1U pisarnici
2U referadi
3Otprema
4Kalendar
5Arhiva
6Izvan sudskog registra


VRSTE OBJAVA

ŠifraNaziv
2Druge objave podataka i priopćenja subjekata
3Odluka glavne skupštine o prestanku društva
4Poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine
5Nakana o sniženju temeljnog kapitala
6Odluka o prestanku subjekta
7Poziv članovima i vjerovnicima pripojenog društva
8Obavijest o tome da je plan podjele dostavljen sudskom registru


VRSTE OVLASTI

ŠifraNaziv
1zastupa samostalno i neograničeno
2zastupa samostalno i pojedinačno
3zastupa zajedno
4zastupa zajedno s prokuristom
5zastupa skupno
6zastupa osnivača u podružnici samostalno
7zastupa osnivača u podružnici skupno