Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u mirovinskom osiguravajućem društvu

NN 121/2019 (11.12.2019.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u mirovinskom osiguravajućem društvu

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

2405

Na temelju članka 49.b stavka 11. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. prosinca 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE KLJUČNE FUNKCIJE U MIROVINSKOM OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) detaljnije propisuje uvjete koje moraju ispunjavati nositelji ključnih funkcija u mirovinskom osiguravajućem društvu (dalje u tekstu: Društvo) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje tih uvjeta.

Uvjeti za obavljanje ključne funkcije

Članak 2.

(1) Nositelji ključnih funkcija propisanih člankom 49.a stavkom 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18, dalje u tekstu: Zakon) moraju, pri imenovanju na ključnu funkciju i za cijelo vrijeme obavljanja te funkcije, ispunjavati uvjete propisane člankom 49.b Zakona i ovim Pravilnikom.

(2) Društvo je dužno utvrditi postojanje uvjeta iz članka 49.b Zakona prije donošenja odluke o imenovanju nositelja ključne funkcije, a u slučaju prestanka postojanja navedenih uvjeta razriješiti nositelja ključne funkcije.

(3) Nositelj ključne funkcije mora bez odgađanja o prestanku postojanja uvjeta iz članka 49.b Zakona o tome obavijestiti Društvo.

Članak 3.

Nositelj ključne funkcije ispunjava uvjet znanja hrvatskog jezika iz članka 49.b stavka 1. točke 1. Zakona, ako poznaje hrvatski jezik u govoru i pismu za nesmetano obavljanje te funkcije.

Članak 4.

Nositelj ključne funkcije ispunjava uvjete iz članka 49.b stavka 1. točke 2. Zakona potrebne za primjereno obavljanje povjerenih poslova pažnjom dobrog stručnjaka, ako ispunjava uvjete iz Zakona i ima:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

– integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili

– stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekao najmanje 300 ECTS bodova ili

– sveučilišni dodiplomski studij čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu ili

– stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu,

2. najmanje tri godine iskustva u rukovođenju ili obavljanju odgovarajućih poslova iz djelatnosti Društva ili u drugoj pravnoj osobi na odgovarajućim poslovima iz područja financija, bankarstva, prava, aktuaristike, revizije ili upravljanja rizicima, uključujući i više kratkoročnih ili privremenih poslova za koje se može utvrditi da je obavljajući takve poslove stekao to iskustvo.

Članak 5.

(1) Primjerenost odnosno dobar ugled i integritet propisan člankom 49.b stavkom 1. točkama 3. i 4. Zakona ima osoba u odnosu na koju ne postoje okolnosti koje dovode u sumnju dobar ugled te osobe te koja nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo iz članka 24. stavka 1. točke 7. Zakona, kazneno djelo propisano Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« broj 84/02 i 138/06), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala (»Narodne novine« broj 152/08) ili Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19).

(2) Prilikom ocjenjivanja primjerenosti iz članka 49.b stavka 1. točke 3. Zakona, Društvo osobito mora uzeti u obzir sljedeće okolnosti koje mogu dovesti u sumnju dobar ugled ili integritet osobe:

1. je li toj osobi zbog nepoštivanja propisa ukinuta ili odbijena odgovarajuća suglasnost odnosno odobrenje za obavljanje poslova sukladno propisima u nadležnosti Hanfe ili drugog nadležnog tijela,

2. je li protiv te osobe pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak za kaznena djela iz stavka 1. ovoga članka,

3. je li toj osobi izrečena mjera ili protiv nje nadležni sudovi ili tijela vode postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili djelatnost osiguranja, tržište kapitala, pružanje financijskih usluga, investicijski i mirovinski fondovi, a posebno propisa kojima se sprečava pranje novca, korupcija, zloporaba tržišta, lihvarstvo, ili bilo kojih drugih relevantnih propisa,

4. je li ta osoba pravomoćno osuđena za prekršaj koji predstavlja grubo ili trajno kršenje propisa iz nadležnosti Hanfe, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela Republike Hrvatske, države članice ili treće države,

5. rukovodi li ili je u vrijeme počinjenja kaznenog djela ta osoba rukovodila društvom koje je pravomoćno osuđeno za neko od kaznenih djela iz ovoga članka, protiv kojeg su izrečene mjere ili protiv kojeg se vode postupci i ostale radnje iz točke 3. ovoga stavka,

6. postoje li za tu osobu podaci u središnjoj bazi podataka o administrativnim kaznama Europskih nadzornih tijela, uključujući sve trajne zabrane koje su izrečene za kršenje zahtjeva koji se odnose na odobrenja za rad i zahtjeva za suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela, te podaci o podnesenim pravnim lijekovima u vezi s tim mjerama i ishodima tih pravnih lijekova,

7. dosadašnji profesionalni rad i osobni integritet osobe,

8. ugrožavaju li poslovni rezultati i/ili financijska stabilnost ugled osobe, pri čemu je potrebno uzeti u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem je kandidat imao ili ima značajni udio ili je bio ili jest na rukovodećoj funkciji i

9. postoje li drugi razlozi za sumnju u dobar ugled te osobe.

(3) Utvrđivanje postojanja okolnosti iz stavka 1. ovoga članka ne dovodi u pitanje primjenu načela presumpcije nedužnosti iz propisa kojima se uređuje kazneni postupak.

(4) Prilikom utvrđivanja utječu li okolnosti iz stavka 2. točaka 2. – 6. ovoga članka na dobar ugled ili integritet osobe Društvo je dužno uzeti u obzir sve dostupne podatke vezane uz vrstu kaznenopravnih sankcija, stupanj u kojemu se postupak nalazi, uložene pravne lijekove, izrečenu kaznu ili drugu kaznenopravnu sankciju, učinke rehabilitacijskih mjera, postojeće otegotne i olakotne okolnosti, značaj kaznenog djela ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Društvo je dužno voditi računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled ili integritet osobe.

(5) Prilikom utvrđivanja okolnosti iz stavka 2. točaka 2. – 6. ovoga članka Društvo je dužno uzeti u obzir sve podatke o svim relevantnim dosadašnjim mjerama, osudama i postupcima u vezi s osobom ili društvom kojim ta osoba rukovodi ili je rukovodila, a koje je provela ili provodi Hanfa ili drugo nadležno tijelo.

(6) Prilikom utvrđivanja utječu li okolnosti iz stavka 2. točke 7. ovoga članka na dobar ugled ili integritet osobe Društvo je dužno analizirati podatke koji upućuju na nekorektno ponašanje osobe u dosadašnjem profesionalnom radu, poput netransparentnog postupanja, nesuradnje s nadležnim tijelima, uskraćivanja ili ukidanja odnosno oduzimanja odobrenja ili licence za obavljanje rukovodećih funkcija ili obavljanja stručnih zanimanja ili djelatnosti te, ako je dostupno, analizirat će i razloge otkaza ugovora o radu, kao i razloge za smjene s ključne ili slične funkcije i zabrane vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečene od nadležnog tijela ili nepostupanja po izrečenim mjerama Hanfe ili drugog nadležnog tijela kao i sve druge informacije ili dokaze koje upućuju na to da postupci te osobe nisu u skladu s visokim standardima profesionalnog ponašanja.

(7) Prilikom utvrđivanja okolnosti iz stavka 2. točaka 8. i 9. ovoga članka Društvo je dužno uzeti u obzir financijske i poslovne rezultate trgovačkog društva u kojem ta osoba ima ili je imala značajni udio i/ili rukovodeću funkciju, a pogotovo u trgovačkom društvu u kojem ima ili je imala značajni udio i/ili rukovodeću funkciju, a prije nego što je nad društvom provedena predstečajna nagodba, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili je oduzeto odnosno ukinuto odobrenje za rad, a koji bi mogli utjecati na ugled ili integritet osobe. Društvo je dužno pritom procijeniti je li postupanje te osobe utjecalo na nastanak ovih događaja.

(8) Prilikom utvrđivanja okolnosti iz stavka 2. točaka 8. i 9. ovoga članka Društvo je dužno uzeti u obzir financijsku stabilnost osobe i moguć utjecaj financijske stabilnosti na ugled ili integritet osobe. Pritom je dužno analizirati:

1. dovodi li imovina osobe u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,

2. nalazi li se osoba na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditni registri i sl.),

3. je li nad imovinom osobe proveden ili se provodi postupak stečaja potrošača,

4. je li osoba pravomoćno osuđena i vodi li se protiv nje kazneni postupak za bilo koje od kaznenih djela koja nisu navedena u stavku 1. ovoga članka,

5. podatke o prekršajnoj neosuđivanosti i vodi li se protiv osobe prekršajni postupak,

6. velika ulaganja, izloženost i zaduženost kandidata.

(9) Ključnom funkcijom ne može biti imenovana osoba koja obnaša funkciju člana uprave ili prokurista te člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva, odnosno koja posredno ili neposredno ima udjel u mirovinskom osiguravajućem društvu veći od 1 promila.

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za obavljanje ključne funkcije

Članak 6.

(1) Društvo je uvjete propisane člankom 49.b stavkom 1. Zakona dužno procjenjivati na temelju vjerodostojne dokumentacije.

(2) U svrhu provjere ispunjavanja uvjeta propisanih člankom 49.b stavkom 1. Zakona i ovim Pravilnikom, Društvo je od osobe koju razmatra za imenovanje nositeljem ključne funkcije ovlašteno prikupiti sljedeću dokumentaciju:

1. ovjerenu presliku dokaza o završenom propisanom stupnju obrazovanja kandidata, a u slučaju inozemne isprave (diplome) i preslike dokumenta o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja izdanom od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj, kada je primjenjivo,

2. odgovarajuće isprave iz koje je vidljiv radni staž kandidata,

3. presliku ovlaštenja Hanfe za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara ili na temelju dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 55. Zakona, kada donosi odluku o imenovanju nositelja aktuarske funkcije,

4. presliku ovlaštenja za revizora ili ovlaštenog unutarnjeg revizora stečenog u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, odnosno stečenog u skladu s pravilima i programom kompetentne strukovne organizacije za stručno obrazovanje unutarnjih revizora, kada donosi odluku o imenovanju nositelja funkcije unutarnje revizije,

5. uvjerenja nadležnog tijela da osoba nije pravomoćno osuđena za kaznena djela iz članka 24. stavka 1. točke 7. Zakona, kad je primjenjivo ili ovjerena izjava osobe da nije počinila kazneno djelo ili prekršaj odnosno da se protiv nje ne vodi kazneni ili prekršajni postupak,

6. potvrde nadležnog tijela da nad imovinom osobe nije otvoren postupak stečaja potrošača,

7. pisane izjave kandidata o tome ispunjava li i na koji način ispunjava uvjete iz članka 5. ovoga Pravilnika i članka 49.b stavka 1. točke 5. Zakona.

(3) Društvo može zatražiti i druge informacije i/ili dokumentaciju radi provjere ispunjavanja uvjeta propisanih Zakonom i ovim Pravilnikom.

(4) Procjenu primjerenosti nositelja ključne funkcije Društvo je dužno pisano dokumentirati, uz naznaku dokumentacije na temelju koje je procjena izvršena.

Stupanje na snagu

Članak 7.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je uskladiti se s odredbama ovoga Pravilnika u roku od 6 mjeseci od stupanja na snagu.

Klasa: 011-02/19-04/06

Urbroj: 326-01-70-72-19-6

Zagreb, 5. prosinca 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.