Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu

NN 121/2019 (11.12.2019.), Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2406

Na temelju članka 16. stavka 4., članka 26. stavka 8. i članka 35. stavka 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. prosinca 2019. godine donijela je

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD I ODOBRENJA ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA U MIROVINSKOM OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) sukladno odredbama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (dalje u tekstu: Zakon) detaljnije propisuje:

1. dokumentaciju i informacije koje se dostavljaju Hanfi uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad mirovinskog osiguravajućeg društva (dalje u tekstu: Društvo),

2. sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za izravno ili neizravno stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u Društvu, dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz zahtjev, a kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela, kriterije na temelju kojih Hanfa procjenjuje primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela, sadržaj obavijesti o promjenama kvalificiranih udjela i njihovih imatelja i

3. dokumentaciju na temelju koje Hanfa procjenjuje primjerenost i financijsko stanje pravne osobe u kojoj Društvo stječe ili povećava kvalificirani udjel.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad

Članak 2.

(1) Ako Društvo još nije osnovano, zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Hanfi podnose osnivači.

(2) Ako je Društvo već osnovano, za proširenje predmeta poslovanja, zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi uprava Društva.

(3) Podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad Društva dužan je u zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad navesti predmet poslovanja iz članka 9. stavka 1. Zakona za čije obavljanje traži odobrenje Hanfe.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad

Članak 3.

(1) Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad priložiti:

1. statut Društva s ispravom na temelju koje je statut usvojen (izjava članova), u obliku javnobilježničke isprave,

2. popis članova odnosno dioničara Društva s navedenim podacima: ime i prezime, OIB i prebivalište i boravište sa preslikom osobne iskaznice ili putovnice, odnosno tvrtka ili naziv, OIB i sjedište s izvodom iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra, s izjavom svakog od njih:

a) je li povezana osoba s drugim članom Društva u smislu članka 3. točke 32., 36., 37., 39. i 40. Zakona, a ako jest opisati prirodu povezanosti,

b) o ukupnom nominalnom iznosu dionica i postotnom udjelu s kojim sudjeluje u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima Društva te opisom porijekla njegovih financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala Društva, a dužan je priložiti dokumente koji dokazuju pravni status i porijeklo njegovih financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala Društva,

c) ima li poreznih dugova i je li nad njim otvoren ili proveden stečajni postupak, postupak prisilne likvidacije ili postupak predstečajne nagodbe ili stečaj potrošača,

3. isprave koje iskazuju financijski položaj svih članova Društva koji su stjecatelji kvalificiranog udjela u Društvu i to:

a) pravna osoba dostavlja financijske izvještaje za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je član Društva osnovan unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje od osnivanja, a kada navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, dostavljaju se revidirani financijski izvještaji, a ako je član Društva matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi, a fizička osoba dostavlja potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela o visini ostvarenih dohodaka za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva,

b) potvrdu nadležne porezne uprave odnosno drugog nadležnog tijela da nema zaostalih poreznih obveza i neplaćenih doprinosa,

4. popis kandidata za obavljanje funkcije članova uprave i nadzornog odbora Društva s njihovim izjavama propisanim člankom 16. stavkom 1. točkom 3. Zakona, ovjerenim kod javnog bilježnika,

5. podatke i dokumentaciju koju dostavljaju kandidati za članove nadzornog odbora Društva, u skladu s pravilnikom Hanfe koji propisuje uvjete za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora Društva,

6. organizacijsku strukturu i poslovni plan Društva sastavljen u skladu s člankom 16. stavkom 2. Zakona i u skladu s Pravilnikom donesenim na temelju toga članka, i opis sustava upravljanja u skladu s glavom V. Zakona,

7. projekcije izvještaja i izračuna iz članka 16. stavka 2. točaka 3., 4. i 5. Zakona za sljedećih pet poslovnih godina, koje trebaju biti izrađene na propisanim obrascima u skladu s pravilnikom koji propisuje strukturu i sadržaj financijskih izvještaja Društva i pravilnikom koji propisuje adekvatnost kapitala Društva i dostavljene uz program u pisanom i elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju,

8. opis sustava upravljanja rizicima, a koji uključuju i upravljanje rizikom pranja novca i financiranja terorizma,

9. u slučaju planiranog izdvajanja poslova ili funkcija na pružatelja usluge u smislu članka 63. Zakona, zahtjev za izdavanje odobrenja za izdvajanje poslova ili funkcija, sa svim podacima i dokumentacijom propisanom člankom 64. Zakona i pravilnikom Hanfe iz stavka 5. istoga članka,

10. potvrdu kandidata za nositelja aktuarske funkcije odnosno ovlaštenog aktuara o tome je li Društvo sposobno osigurati adekvatnost kapitala s obzirom na vrstu i opseg poslova koje će obavljati,

11. dokaz o plaćenoj naknadi propisanoj pravilnikom o vrsti i visini naknada Hanfe, koja se plaća uz podneseni zahtjev,

12. na poziv Hanfe, po potrebi i druge informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za izdavanje odobrenja za rad Društva propisanih Zakonom uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

(2) Namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela u Društvu podnosi Hanfi zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u skladu s člankom 5. ovoga Pravilnika, a kandidat za člana uprave Društva podnosi Hanfi zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave u skladu s pravilnikom Hanfe koji propisuje uvjete za obavljanje funkcije člana uprave Društva, jer o navedenim zahtjevima Hanfa može istodobno odlučivati pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad Društvu.

(3) Strane isprave i izjave na stranom jeziku iz ovoga članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stavka 1. točke 3. ovoga članka i ovjerene u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica. Izjave i preslike isprava na hrvatskom jeziku dostavljaju se ovjerene od javnog bilježnika. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

(4) Dioničko društvo koje mijenja predmet poslovanja i podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Društva, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad osim dokumentacije propisane odredbama ovoga članka prilaže i financijske izvještaje za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje od osnivanja.

(5) Ako dioničko društvo iz stavka 4. ovoga članka podliježe obvezi sastavljanja konsolidiranih i/ili revidiranih financijskih izvještaja, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka uprava tog društva dostavlja konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje društva za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle dvije godine konsolidirane i/ili revidirane financijske izvještaje od osnivanja.

Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za proširenje odobrenja za rad

Članak 4.

Uz zahtjev za proširenje odobrenja za rad podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

1. odluku glavne skupštine o proširenju predmeta poslovanja Društva na poslove koji su predmet zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad,

2. dokumentaciju propisanu člankom 3. stavkom 1. točkama 7. do 9. ovoga Pravilnika, potpisanu od strane uprave Društva i potvrdu ovlaštenog aktuara sukladno s člankom 3. stavkom 1. točkom 10. ovoga Pravilnika,

3. dokaz o plaćenoj naknadi propisanoj pravilnikom o vrsti i visini naknada Hanfe, koja se plaća uz podneseni zahtjev.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u Društvu

Članak 5.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za izravno ili neizravno stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u Društvu dužna je Hanfi podnijeti svaka pravna osoba ili fizička osoba ili više njih djelujući zajednički (namjeravani stjecatelj) koje namjeravaju izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u Društvu ako bi to stjecanje rezultiralo time da dosegnu ili premaše prag od 10%, 20%, 30% ili 50% udjela u temeljnom kapitalu ili u glasačkim pravima Društva ili da Društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja. U zahtjevu trebaju biti navedeni:

1. ime i prezime, rođeno prezime, ime i prezime oca i majke, država, mjesto i datum rođenja, državljanstvo, prebivalište i boravište, OIB (ako je primjenjivo), za namjeravanog stjecatelja koji je fizička osoba, odnosno tvrtka ili naziv, sjedište i OIB (ako je primjenjivo) za namjeravanog stjecatelja koji je pravna osoba odnosno drugi subjekt,

2. ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima Društva koji namjerava steći i za koji traži izdavanje odobrenja Hanfe,

3. podatak o načinu stjecanja te na koji način namjerava steći taj udjel odnosno stječe li taj udjel izravno ili neizravno,

4. adresu u Republici Hrvatskoj za primanje pismena Hanfe.

(2) Pravna osoba (namjeravani stjecatelj) uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. za stranu pravnu osobu, izvadak iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra u koji je upisan namjeravani stjecatelj, ne stariji od tri mjeseca,

2. ispis iz registra dioničara (knjige dionica) ili knjige udjela s popisom pravnih i fizičkih osoba krajnjih dioničara odnosno imatelja poslovnih udjela u namjeravanom stjecatelju ili javnobilježnička isprava o popisu prisutnih na posljednjoj glavnoj skupštini dioničara namjeravanog stjecatelja te sljedeći podaci o dioničarima odnosno vlasnicima udjela u namjeravanom stjecatelju: ime i prezime, prebivalište i OIB, odnosno tvrtka ili naziv, sjedište i OIB te ukupni nominalni iznos udjela odnosno dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima namjeravanog stjecatelja,

3. popis osoba koje su u smislu članka 3. točke 32. Zakona povezane osobe s namjeravanim stjecateljem te opis načina povezanosti,

4. financijske izvještaje za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva, odnosno ako je namjeravani stjecatelj osnovan unutar protekle dvije godine, financijske izvještaje od osnivanja, a kada navedeni financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, dostavljaju se revidirani financijski izvještaji, a ako je namjeravani stjecatelj matično društvo odnosno nadređena osoba u grupi, navedena dokumentacija dostavlja se na konsolidiranoj osnovi,

5. ako je od zadnjeg godišnjeg izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, financijske izvještaje za tekuću godinu,

6. potvrdu nadležne porezne uprave odnosno drugog nadležnog tijela da nema zaostalih poreznih obveza i neplaćenih doprinosa,

7. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvora financiranja te dokumente koji dokazuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava namjeravnog stjecatelja za uplatu temeljnog kapitala Društva i održavanje bonitetnog funkcioniranja društva te mogućnosti financiranja društva u slučaju da padne u poteškoće

8. dokaz o tome da namjeravani stjecatelj u prošlosti nije bio u stečaju, u skladu s odredbom stavka 5. ovog članka,

9. ispunjeni Upitnik iz Priloga 1. ovog Pravilnika, s potpisom odgovornih osoba namjeravanog stjecatelja, ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela,

10. dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela ili prekršaj naveden u članku 24. stavku 1. točki 7. Zakona ili iz zakona drugih država članica i trećih država koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju kaznenim odnosno prekršajnim djelima iz navedenog zakona.

Kada nadležno tijelo izdaje uvjerenje iz ove točke, dostavlja se uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, a u suprotnom se dostavlja izjava odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja o ispunjavanju uvjeta iz ove točke.

11. kada je to primjenjivo, mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela namjeravanog stjecatelja iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju,

12. popis osoba koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova Društva koji sadrži podatke o imenu i prezimenu, OIB, državljanstvu, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, adresi prebivališta, presliku osobne iskaznice ili putovnice, životopis tih osoba i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena ili prekršajna djela iz članka 24. stavka 1. točke 7. Zakona,

13. dokaz o plaćenoj naknadi propisanoj pravilnikom o vrsti i visini naknada Hanfe, koja se plaća uz podneseni zahtjev,

14. na poziv Hanfe, po potrebi i druge informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona.

(3) Fizička osoba (namjeravani stjecatelj) uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže sljedeću dokumentaciju:

1. presliku osobne iskaznice ili putovnice, a namjeravani stjecatelj iz druge države članice ili treće države presliku osobne iskaznice ili putne isprave,

2. životopis namjeravanog stjecatelja koji uključuje osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja odnosno prebivalište i druge identifikacijske podatke stjecatelja), popis svih pravnih osoba u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen i popis pravnih osoba u kojima je imao ili još uvijek ima kvalificirani udjel,

3. za strane državljane, uvjerenje iz kaznene evidencije propisano stavkom 2. točkom 9. ovoga članka, kada nadležno tijelo izdaje takvo uvjerenje, a u suprotnom se dostavlja izjava namjeravanog stjecatelja o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. točke 9. ovoga članka,

4. popis osoba koje su u smislu članka 3. točke 32. Zakona povezane osobe s namjeravanim stjecateljem i opis načina povezanosti,

5. dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvora financiranja i dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava namjeravanog stjecatelja za uplatu temeljnog kapitala Društva i održavanje bonitetnog funkcioniranja društva te mogućnosti financiranja društva u slučaju da padne u poteškoće

6. isprave koje iskazuju financijski položaj namjeravanog stjecatelja za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela uključujući isprave koje potvrđuju da nema zaostalih poreznih obveza i neplaćenih doprinosa te potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela o visini ostvarenih dohodaka za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva,

7. dokaz o tome da nad imovinom namjeravanog stjecatelja u prošlosti nije bio pokrenut ili proveden stečaj ili stečaj potrošača, u skladu s odredbom stavka 5. ovog članka,

8. ispunjeni Upitnik iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, s potpisom namjeravanog stjecatelja, ovjerenim od javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela,

9. popis osoba, koje su u smislu članka 3. stavka 1. točke 34. Zakona, suradnici namjeravanog stjecatelja, a koji sadrži podatke o imenu i prezimenu suradnika, rođenom prezimenu, spolu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, adresi prebivališta i OIB-u za svakog suradnika, a ako se radi o stranom državljaninu uvjerenje nadležnog tijela o neosuđivanosti za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti

10. popis osoba koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova Društva koji sadrži podatke o imenu i prezimenu, OIB, državljanstvu, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, adresi prebivališta, presliku osobne iskaznice ili putovnice, životopis tih osoba i dokaz da nisu pravomoćno osuđeni za kaznena ili prekršajna djela iz članka 24. stavka 1. točke 7. Zakona

11. dokaz o plaćenoj naknadi propisanoj pravilnikom o vrsti i visini naknada Hanfe, koja se plaća uz podneseni zahtjev,

12. na poziv Hanfe, po potrebi i druge informacije i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih Zakonom za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koje prikupljaju obveznici tog zakona,

(4) Strane isprave i izjave na stranom jeziku iz ovoga članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača i ovjerene u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica. Izjave i preslike isprava na hrvatskom jeziku dostavljaju se ovjerene od javnog bilježnika. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

(5) Kao dokaz o tome da osoba iz stavka 2. ili 3. ovog članka u prošlosti nije bila u stečaju, prihvaća se podnošenje izvatka iz sudskog registra druge države članice ili ako takav sudski registar ne postoji u drugoj državi članici, istovrijedne isprave kojom se dokazuje da je taj zahtjev ispunjen, koju je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi članici u kojoj je osoba državljanin ili u matičnoj državi članici ili javnobilježnički ovjerena izjava osobe na koju se podatak odnosi.

(6) Ako se radi o stjecanju kvalificiranog udjela koje omogućava značajan utjecaj ili kontrolu nad poslovanjem Društva, namjeravani stjecatelj je osim dokumentacije propisane odredbama stavka 1. odnosno 2. ovoga članka, na zahtjev Hanfe dužan uz zahtjev priložiti i dokumentaciju propisanu člankom 29. Zakona.

(7) Dokumentacija iz stavka 6. ovoga članka mora biti dostavljena potpisana od strane odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja iz stavka 2. odnosno od namjeravanog stjecatelja iz stavka 3. ovoga članka i u skladu sa stavkom 4. ovoga članka. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

(8) U slučaju kada je stjecatelj kvalificiranog udjela u Društvu Republika Hrvatska, obavijest iz članka 28. stavka 5. Zakona sadrži podatke iz stavka 1. točaka 1. i 2 ovoga članka i očitovanje o tome sudjeluje li tijelo ovlašteno za zastupanje Republike Hrvatske ili Republika Hrvatska u financiranju stjecanja dionica Društva i hoće li tijelo ovlašteno za zastupanje Republike Hrvatske ili Republika Hrvatska neposredno utjecati na poslovnu strategiju Društva te na koji način.

Zahtjev Društva za izdavanje odobrenja za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi

Članak 6.

(1) Društvo koje namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u drugoj pravnoj osobi što bi rezultiralo time da njegova visina udjela u temeljnom kapitalu ili u glasačkim pravima te pravne osobe dosegne ili premaši prag od 10%, 20%, 30% ili 50% ili da ta pravna osoba postane ovisno društvo Društva, dužno je podnijeti Hanfi zahtjev za izdavanje odobrenja za izravno ili neizravno stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima koji namjerava steći u drugoj pravnoj osobi i za koji traži izdavanje odobrenja Hanfi i uz taj zahtjev priložiti dokumentaciju navedenu u članku 5. stavku 2. ovoga Pravilnika koja se odnosi na pravnu osobu u kojoj Društvo namjerava steći ili povećati kvalificirani udjel.

Kriteriji za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 7.

(1) Pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, Hanfa procjenjuje primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja iz članka 5. ovoga Pravilnika prema kriterijima propisanim člankom 31. Zakona.

(2) Stavak 1. ovoga članka primjenjuje se na odgovarajući način i u postupku po zahtjevu Društva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi.

Članak 8.

(1) Hanfa će procijeniti primjerenost namjeravanog stjecatelja iz članka 5. ovoga Pravilnika na temelju:

1. dokumentacije dostavljene uz zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela

i

2. postojanja opravdanih razloga za sumnju, u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, da bi se predmetnim stjecanjem kvalificiranog udjela provodilo ili pokušavalo provesti pranje novca ili financiranje terorizma ili da bi predmetno stjecanje kvalificiranog udjela moglo povećati rizik od pranja novca ili financiranja terorizma, procjenjuje se primjenom zakona i drugih propisa koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.

(2) Hanfa će procijeniti financijsko stanje namjeravanog stjecatelja iz članka 5. ovoga Pravilnika na temelju dokumentacije dostavljene uz zahtjev.

(3) Pri procjeni iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka Hanfa će ocijeniti postoje li okolnosti koje ukazuju na činjenicu da bi namjeravano stjecanje moglo negativno utjecati na Društvo tako da bi njegovo daljnje poslovanje i pridržavanje odredbi Zakona i njegovih provedbenih propisa iz bilo kojih razloga moglo biti otežano ili čak onemogućeno.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 9.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela (»Narodne novine« broj 72/14 i 48/18).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-04/06

Urbroj: 326-01-70-72-19-7

Zagreb, 5. prosinca 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

UPITNIK
ZA NAMJERAVANOG STJECATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA U MIROVINSKOM OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU

Upitnik ispunjava i potpisuje osobno namjeravani stjecatelj kvalificiranog udjela fizička osoba, a za namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela pravnu osobu odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela u Društvu (namjeravani stjecatelj). Upitnik mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

1. OSOBNI PODACI NAMJERAVANOG STJECATELJA KVALIFICIRANOG UDJELA:

Ime i prezime/naziv:

Datum, mjesto i država rođenja (ako je primjenjivo):

Adresa prebivališta/boravišta/sjedišta (država, grad, ulica):

OIB (ako je primjenjivo):

Državljanstvo (ako je primjenjivo):

Ime i prezime oca i majke (ako je primjenjivo):

PODACI IZ OSOBNE ISKAZNICE ili PUTOVNICE (ako je primjenjivo):

Broj OI ili putovnice/putne isprave:

Datum izdavanja:

Mjesto izdavanja:

KONTAKT PODACI:

Broj telefona:

Elektronička pošta:

Adresa za primanje pismena u Republici Hrvatskoj:

2. OSNOVNI PODACI O MIROVINSKOM OSIGURAVAJUĆEM DRUŠTVU U KOJEM NAMJERAVANI STJECATELJ NAMJERAVA STEĆI KVALIFICIRANI UDIO:

Naziv društva:

Adresa sjedišta društva:

Način stjecanja kvalificiranog udjela:

Ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima društva koji namjeravani stjecatelj namjerava steći:

Nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima društva kojima namjeravani stjecatelj raspolaže u trenutku podnošenja zahtjeva:

3. PITANJA VEZANA ZA PROCJENU PRIMJERENOSTI I FINANCIJSKOG STANJA NAMJERAVANOG STJECATELJA

Pitanja iz ovoga Upitnika odnose se na činjenice koje obuhvaćaju kako teritorij Republike Hrvatske tako i druge države članice i treće države. Točan odgovor na pitanje potrebno je zaokružiti te po potrebi navesti dodatne pojedinosti koje se odnose na odgovor.

1. Je li Društvo u kojem namjeravani stjecatelja namjerava steći kvalificirani udio obaviješteno o namjeri stjecanja kvalificiranog udjela?

DA

NE

Ako je odgovor NE, pojasnite.

2. Je li za stjecanje predmetnog kvalificiranog udjela u Društva potrebno odobrenje drugog nadležnog tijela?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite podatke o nazivu nadležnog tijela te pojedinosti o tijeku postupka pred tim tijelom.

3. Je li namjeravani stjecatelj u razdoblju od tri godine prije dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela imao više od 10% udjela u temeljnom kapitalu Društva, mirovinskog društva, društva za osiguranje, društva za reosiguranje, investicijskog društva, kreditne institucije ili društva za upravljanje investicijskim fondovima, u vrijeme kada je tim društvima oduzeto odobrenje za rad?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite osnovne podatke o društvu kojemu je oduzeto odobrenje za rad, razloge za oduzimanje odobrenja za rad i naziv tijela koje je donijelo odluku o oduzimanju odobrenja za rad.

4. Je li namjeravanom stjecatelju zbog nepoštivanja odgovarajućih propisa oduzeto odgovarajuće odobrenje ili odobrenje za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Hanfe ili Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite pojedinosti o oduzetom odobrenju, razlozima oduzimanja odobrenja te tijelu koje je oduzelo odobrenje.

5. Je li namjeravani stjecatelj obavljao određene poslove prema zakonima koji su u nadležnosti Hanfe ili Hrvatske narodne banke ili srodnih nadzornih tijela iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država bez potrebnog odobrenja?

DA

NE

Ako je odgovor DA, pojasnite.

6. Je li namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova Društva ikada bili otpušteni s posla ili smijenjeni s rukovodeće ili slične pozicije?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite razloge koji su doveli do otpuštanja/smjene/povlačenja.

7. Je li nad imovinom namjeravanog stjecatelja otvoren ili proveden postupak likvidacije, stečajni postupak, ovršni postupak ili predstečajni postupak/postupak predstečajne nagodbe ili postupak stečaja potrošača?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite pojedinosti o tijelu pred kojim se vodi ili je vođen postupak, pojedinosti o tijeku postupka, pojedinosti o odluci tijela.

8. Je li se protiv namjeravanog stjecatelja provodi istraga, kazneni progon, kazneni postupak ili prekršajni postupak i je li namjeravani stjecatelj pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 24. stavka 1. točke 7. Zakona?

NE

DA

Ako je odgovor DA, navedite: podatke o razlozima istrage, vođenja kaznenog postupka, ne/pravomoćnoj presudi, kaznenom djelu te kaznenopravnim sankcijama, i to: naziv suda, broj i datum donošenja te datum pravomoćnosti presude, vrsta, visina ili trajanje kaznenopravnih sankcija i drugih mjera, podaci o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi, odluka o oslobođenju od kazne, podaci o izdržanoj, zastarjeloj i oproštenoj kazni te drugim mjerama, podatke o izmjenama osude, i to: ispravak presude, odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova, odluka o zamjeni neplaćene novčane kazne kaznom zatvora, uvjetnom otpustu, amnestiji i pomilovanju te opozivu uvjetne osude ili uvjetnog otpusta.

9. Je li protiv namjeravanog stjecatelja u tijeku prekršajni postupak ili ste u posljednjih 5 (pet) godina kažnjavani za prekršaje iz:

– Zakona o tržištu vrijednosnih papira,

– Zakona o tržištu kapitala,

– Zakona o osiguranju,

– Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima,

– Zakona o obveznim osiguranjima u prometu,

– Zakona o leasingu,

– zakona koji uređuju osnivanje i poslovanje obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova te mirovinskih društava za upravljanje istima,

– zakona koji uređuju osnivanje i rad investicijskih fondova te društava za upravljanje istima,

– Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma ili

– zakona drugih država koji po svom opisu odgovaraju prekršajima iz navedenih zakona?

DA

NE

Ako DA, navedite pojedinosti:

10. Jesu li namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova Društva bili na rukovodećim položajima u trgovačkom društvu nad kojim je otvoren stečajni postupak, pokrenut predstečajni postupak/postupak predstečajne nagodbe, sanacijski postupak, izrečene reorganizacije mjere, donesena odluka o likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad?

DA

NE

Ako je odgovor DA, navedite pojedinosti

11. Je li namjeravani stjecatelj imatelj udjela/dioničar, član nadzornog ili upravnog odbora, uprave, izvršni direktor ili prokurist drugog trgovačkog društva, odnosno sudjeluje li na neki drugi način u stvaranju i provedbi poslovne politike ili ima bilo koji drugi financijski interes u drugom trgovačkom društvu ili pravnoj osobi?

NE

DA

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište:

Funkcija koju obavlja:

12. Je li Hanfa, odnosno drugo nadzorno tijelo odbilo namjeravanom stjecatelju izdati odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela u financijskom sektoru?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka i njen datum:

13. Jesu li u trgovačkom društvu ili drugoj pravnoj osobi u kojoj je namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova Društva bili član uprave, član nadzornog ili upravnog odbora ili prokurist ili izvršni direktor, ili na bilo koji drugi način sudjelovali u stvaranju i provedbi poslovne politike, nadležna nadzorna tijela utvrdila nepravilnost ili nezakonitost u poslovanju ili težu povredu zakona koji reguliraju rad trgovačkih društava (u odnosu na vremenski period u kojem su obavljali navedene funkcije)?

NE

DA

Ako DA, navedite:

Tvrtka:

Sjedište:

Funkcija koju je obavljana:

Nadzorno tijelo:

Primijenjene mjere:

14. Je li namjeravanom stjecatelju fizičkoj osobi ili odgovornim osobama namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobama koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova Društva izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja?

NE

DA

Ako DA, navedite pojedinosti:

15. Je li od strane Hanfe, Hrvatske narodne banke ili srodnog nadzornog tijela iz Republike Hrvatske, druge države članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora ili druge države ocjenjivana primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja?

DA

NE

Ako DA, navedite:

Nadzorno tijelo:

Odluka i njen datum:

16. Obavlja li namjeravani stjecatelj fizička osoba ili odgovorne osobe namjeravanog stjecatelja pravne osobe ili osobe koje će nakon stjecanja voditi poslove ili nadzirati vođenje poslova Društva dužnost u državnoj službi, odnosno dužnost u tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili ste službenik državne ili lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela odgovornih zakonodavnoj i izvršnoj vlasti u Republici Hrvatskoj, državi članici ili trećoj državi?

DA

NE

17. Nalazi li se namjeravani stjecatelj na listi poreznih dužnika Ministarstva financija – Porezne uprave, ili na popisu neurednih dužnika u Hrvatskom registru obveza po kreditima (HROK) ili je u Sustavu razmjene informacija Hrvatske udruge banaka (HUB) na Listi neurednih klijenata ili u odgovarajućem registru/popisu druge države članice ili treće države?

NE

DA

Ako je odgovor DA, pojasnite gdje ste evidentirani, kada i zašto?

18. Jeste li kao namjeravani stjecatelj u sukobu interesa u odnosu na Društvo u kojem namjeravate steći kvalificirani udio, njegove dioničare, članove uprave, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija ili više rukovodstvo?

NE

DA

Ako je odgovor DA, pojasnite:

19. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj prosudbi mogle biti važne za ocjenu primjerenosti i financijskog stanja namjeravanog stjecatelja (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz stručnu osposobljenost, eventualne financijske poteškoće, sukob interesa itd.)?

DA

NE

Ako DA, navedite koje:

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je isti pročitao u cijelosti, u potpunosti ga razumio, iznio gore navedene podatke sukladno svim svojim saznanjima i informacijama kojima raspolaže te u potpunosti jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost danih odgovora te da nije zatajio nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hanfe. Također se obvezuje Hanfu neodložno obavijestiti o svim nastalim promjenama koje bi utjecale na dane odgovore na pitanja iz ovog Upitnika ili bi mogle značajno utjecati na davanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, odnosno o prestanku uvjeta za imatelja kvalificiranog udjela Društva.

Potpisnik ovog Upitnika izjavljuje da je upoznat s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čini kazneno djelo.

Potpis na ovom Upitniku mora biti ovjeren kod javnog bilježnika.

Ime i prezime namjeravanog stjecatelja (u slučaju namjeravanog stjecatelja pravne osobe upisuje se ime i prezime svih odgovornih osoba i njihove funkcije u toj osobi):

___________________________________

Vlastoručni potpis namjeravanog stjecatelja (u slučaju namjeravanog stjecatelja pravne osobe potpisuju se sve odgovorne osobe):

___________________________________

Mjesto i datum ispunjavanja ovog Upitnika: