Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 121/2019 (11.12.2019.), Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2407

Na temelju članka 38. stavka 11., članka 41. stavka 11. i članka 45. stavka 5. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, 29/18 i 115/18), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. prosinca 2019. godine donijela je

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE I ČLANA NADZORNOG ODBORA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) detaljnije propisuje:

1. uvjete iz članka 38. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (dalje u tekstu: Zakon) za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog osiguravajućeg društva (dalje u tekstu: Društvo), odnosno za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva,

2. sadržaj zahtjeva iz članka 41. stavka 2. Zakona, sadržaj programa vođenja poslova Društva, te kriterije za ocjenjivanje programa i kandidata za člana uprave Društva koji predstavlja program,

3. uvjete koje moraju ispunjavati članovi nadzornog odbora Društva.

(2) Pojmovi upotrijebljeni u ovom Pravilniku imaju isto značenje kao u Zakonu.

Uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave

Članak 2.

(1) Član uprave Društva može biti osoba koja ispunjava uvjete propisane člankom 38., 39. i člankom 41. stavkom 1. Zakona i ovim Pravilnikom.

(2) Kandidat za člana uprave Društva mora ispunjavati zahtjev stručnosti odnosno imati odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje, i iskustvo potrebno za vođenje Društva te ispunjavati zahtjev primjerenosti odnosno imati dobar ugled i integritet.

Stručnost

Članak 3.

(1) Kandidat za člana uprave ima stručnost odnosno posjeduje odgovarajuće stručne kvalifikacije, znanje i iskustvo iz članka 38. stavka 1. točke 1. te stavka 4. istog članka Zakona za primjereno upravljanje i vođenje poslova Društva pažnjom dobrog stručnjaka ako ima:

1. završen odgovarajući stupanj obrazovanja:

a) preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili

c) stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je stekao najmanje 300 ECTS bodova, ili

d) sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu, ili

e) stručni dodiplomski studij, u trajanju od najmanje četiri godine, čijim završetkom je stekao visoku stručnu spremu,

2. odgovarajuće iskustvo koje podrazumijeva:

a) najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim poslovima u Društvu, mirovinskom društvu, društvu za upravljanje investicijskim fondovima, društvu za osiguranje ili društvu za reosiguranje, odnosno

b) pet godina iskustva u rukovođenju poslovima koji se mogu usporediti s poslovima Društva ili poslovima za koje Hanfa ocijeni da je obavljajući takve poslove osoba mogla steći iskustvo za obavljanje funkcije člana uprave Društva.

(2) Odredba iz stavka 1. točke b. ovog članka primjenjuje se na osobe koje su studij završile prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu zakona koji uređuje znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje i imaju pravo koristiti odgovarajući akademski ili stručni naziv ili akademski stupanj utvrđen zakonom koji uređuje akademske i stručne nazive i akademske stupnjeve.

(3) Pri procjenjivanju trajanja iskustva Hanfa može uzeti u obzir više kratkoročnih ili privremenih obavljanja poslova ako utvrdi da je, zajedno s ostalim prijašnjim poslovima koje je obavljao kandidat, stekao najmanje tri odnosno pet godina iskustva na poslovima iz stavka 1. ovog članka.

(4) Osim uvjeta propisanog stavkom 1. ovoga članka, osoba mora imati položen ispit za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za upravljanje Društvom ili neki drugi stručni ispit iz područja upravljanja investicijama koji Hanfa smatra prihvatljivim.

Primjerenost

Članak 4.

(1) Dobar ugled i integritet propisan člankom 38. stavkom 1. točkama 2. do 10. Zakona ima kandidat u odnosu na kojeg ne postoje okolnosti koje dovode u sumnju dobar ugled kandidata te koji nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 24. stavka 1. točke 7. Zakona.

(2) Prilikom ocjenjivanja ugleda i integriteta iz članka 38. stavka 1. točke 2. Hanfa će osobito uzeti u obzir sljedeće okolnosti koje mogu dovesti u sumnju dobar ugled kandidat:

1. ako je kandidat bio član nadzornog odbora, član uprave ili osoba na drugom rukovodećem položaju u Društvu, odnosno trgovačkom društvu kada je nad njim otvoren stečajni postupak ili predstečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji ili kojem je oduzeto odobrenje za rad, osim ako Hanfa ocijeni da kandidat nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecao na otvaranje stečaja, pokretanja predstečajnog postupka, prisilne likvidacije ili oduzimanje odobrenja za rad

2. ako je kandidatu Hanfa, Hrvatska narodna banka ili srodno nadzorno tijelo iz Republike Hrvatske, država članica i trećih država odbilo izdati odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave, ili je proteklo manje od godinu dana od dana izvršnosti rješenja kojim se odbija zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave

3. ako na osnovi dosadašnjeg ponašanja kandidata nije moguće opravdano zaključiti da će pošteno i savjesno obavljati poslove člana uprave Društva

4. ako je protiv kandidata koje pokrenuta istraga, ili se vodi kazneni ili prekršajni postupak za kaznena djela ili prekršaje iz članka 24. stavka 1. točke 7. Zakona

5. ako je kandidat suradnik osobe pravomoćno osuđene za kazneno djelo iz članka 24. stavka 1. točke 7. Zakona

6. ako je kandidatu izrečena mjera ili nadležni sudovi ili tijela vode postupke zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili djelatnost osiguranja. tržište kapitala, pružanje financijskih usluga, investicijski i mirovinski fondovi, a posebno propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, korupcija, zlouporabi tržišta kapitala, zlouporaba povlaštenih informacija, lihvarstvo ili bilo kojih drugih propisa koji uređuju poslovanje financijskih institucija,

7. ako je kandidat u sukobu interesa u odnosu na Društvo, dioničare, članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo Društva

8. ako poslovni rezultati u dosadašnjem radu i/ili financijska stabilnost ugled ugrožavaju ugled kandidata,

9. ako postoje drugi razlozi za sumnju u dobar ugled kandidata.

(3) Utvrđivanje postojanja okolnosti iz stavka 2. ovoga članka ne dovodi u pitanje primjenu načela presumpcije nedužnosti iz propisa kojima se uređuje kazneni postupak.

(4) Prilikom utvrđivanja utječu li okolnosti iz stavka 2. točaka 4. do 6. ovoga članka na dobar ugled i integritet kandidata, Hanfa uzima u obzir sve dostupne podatke vezane uz vrstu kaznenopravnih sankcija, stupanj u kojemu se postupak nalazi, uložene pravne lijekove, izrečenu kaznu ili drugu kaznenopravnu sankciju, učinke rehabilitacijskih mjera, postojeće otegotne i olakotne okolnosti, značaj kaznenog djela ili prekršaja, razdoblje koje je proteklo od vremena počinjenja djela i ponašanje osobe u tom vremenu. Hanfa će voditi računa i o većem broju lakših djela koja pojedinačno ne narušavaju, ali zajedno mogu narušiti dobar ugled i integritet osobe.

(5) Prilikom utvrđivanja utječu li okolnosti iz stavka 2. točke 3. ovoga članka na dobar ugled i integritet kandidata Hanfa će analizirati podatke koje upućuju na nekorektno ponašanje osobe u dosadašnjem profesionalnom radu, poput netransparentnog postupanja kao što je na primjer neuredno ili nepotpuno izvještavanje nadležnih tijela o bitnim informacijama, nesuradnje s nadležnim tijelima te, ako je dostupno, analizirat će i razloge otkaza ugovora o radu, kao i razloge za smjene s ključne ili slične funkcije i zabrane vođenja poslova ili zastupanja pravne osobe izrečene od nadležnog tijela ili nepostupanja po izrečenim mjerama Hanfe ili drugog nadležnog tijela.

(6) Prilikom utvrđivanja okolnosti iz stavka 2. točaka 8. i 9. ovoga članka Hanfa će uzeti u obzir financijsku stabilnost osobe i njezin moguć utjecaj na dobar ugled i integritet. Pritom će se analizirati:

1. dovodi li imovina kandidata u pitanje ispunjenje njegovih financijskih obveza u budućnosti,

2. nalazi li se kandidat na popisu neurednih dužnika (npr. HROK, lista poreznih dužnika Ministarstva financija, kreditni registri i sl.),

3. nad čijom imovinom kao dužnika pojedinca (trgovac pojedinac ili obrtnik) nije otvoren, ne vodi se, niti je proveden stečajni postupak, odnosno nije pokrenut i ne vodi se predstečajni postupak, osim ako Hanfa ocijeni da ta osoba nije svojim nesavjesnim ili nestručnim radom i postupanjem utjecala na otvaranje stečaja, odnosno pokretanje predstečajnog postupka,

4. je li kandidat pravomoćno osuđen i vodi li se protiv kandidata kazneni ili prekršajni postupak za bilo koje od kaznenih odnosno prekršajnih djela koja nisu navedena u stavku 1. ovoga članka,

5. ulaganja koja predstavljaju materijalni udio u imovini kandidata, izloženost i zaduženost kandidata.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave

Članak 5.

(1) Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje funkcije člana uprave Društva Hanfi podnosi nadzorni odbor Društva, na obrascu iz Priloga 1. ovog Pravilnika, pisanim ili elektroničkim putem, za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:

– bitne razloge koji su utjecali na podnošenje zahtjeva i ciljeve koji se žele postići imenovanjem kandidata u upravu Društva,

– funkciju i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati, te obrazloženje odluke o odabiru kandidata koje sadrži kriterije i postupke kojima se Društvo rukovodilo prilikom procjene primjerenosti kandidata,

(3) Uz obrazac zahtjeva (Prilog 1.) dostavljaju se, kada je primjenjivo, sljedeći prilozi:

1. odluka o imenovanju izabranog kandidata za člana uprave uvjetovana pribavljanjem odobrenja Hanfe odnosno odluka o izboru kandidata za člana uprave,

2. rezultati procjene primjerenosti koju je provelo Društvo s obrazloženjem i podacima o osobama koje su provele procjenu stručnosti i primjerenosti,

3. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina ovjerena preslika osobne iskaznice ili putne isprave izdane u skladu s odredbama zakona koji uređuje status stranaca,

4. preslika dokaza o završenom propisanom stupnju obrazovanja, a u slučaju inozemne isprave (diplome) dostavlja se i dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja izdan od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj,

5. dokaz o položenom stručnom ispitu iz područja upravljanja investicijama, ako nema položen ispit za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za upravljanje Društvom,

6. odgovarajuću ispravu kojom dokazuje svoj radni staž,

7. potvrde poslodavaca o relevantnom radnom iskustvu za kandidata koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnaša funkciju člana uprave (tvrtka društva, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti, naziv funkcije/radnog mjesta),

8. pri inicijalnom imenovanju u tom Društvu podatak o preporuci koju daje izravno nadređena osoba, odnosno kod članova uprave član nadzornog odbora ili član društva, u poslodavcu kod kojeg je kandidat radio posljednje tri godine ako su dostupne odnosno, ako nisu dostupne, obrazloženje razloga nedostupnosti,

9. popis suradnika kandidata u smislu članka 3. točke 35. Zakona koji sadrži podatke o imenu i prezimenu suradnika, OIB-u, rođenom prezimenu, spolu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, adresi prebivališta i presliku osobne iskaznice ili putovnice suradnika te dokaz za svakog suradnika koji je strani državljanin da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 24. stavka 1. točke 7. Zakona,

10. izjava Društva o postojanju okolnosti koje mogu dovesti do sukoba interesa i poduzete mjere za njegovo smanjenje odnosno otklanjanje,

11. ispunjen Upitnik iz Priloga 2. ovog Pravilnika, s potpisom kandidata za člana uprave Društva ovjerenim kod javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,

12. Izjava kandidata iz Priloga 3. ovog Pravilnika, s potpisom kandidata za člana uprave Društva ovjerenim kod javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave,

13. program vođenja poslova Društva kandidata za mandatno razdoblje,

14. dokaz o plaćenoj naknadi koja se plaća uz zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva propisana aktom Hanfe o vrsti i visini naknada,

15. ostala dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz Zakona i ovoga Pravilnika.

(4) Preslike isprava i izjave iz ovog članka dostavljaju se ovjerene od javnog bilježnika, strane isprave i izjave iz ovog članka dostavljaju se prevedene na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom koji propisuje legalizaciju isprava u međunarodnom prometu i međunarodnim propisima (Apostille – Haška Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine) odnosno u skladu s propisima Europske unije koji uređuju izuzeće od legalizacije javnih isprava izdanih od strane država članica odnosno koji uređuju pojednostavljivanje postupka prihvaćanja isprava izdanih od strane država članica. Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

(5) Kada je ista osoba ponovno kandidat za člana uprave Društva, zahtjevu nije potrebno priložiti dokumente navedene pod točkama 4., 5. i 7. iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Osim dokumenata iz stavka 1. ovoga članka, zahtjevu se mogu priložiti i drugi dokumenti kojima se može potvrditi stručnost i primjerenost kandidata.

(7) Hanfa može od podnositelja zahtjeva zatražiti i druge dokumente, podatke i informacije kojima se dokazuje da kandidat ispunjava uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom za obavljanje funkcije člana uprave Društva.

Sadržaj programa vođenja poslova Društva

Članak 6.

(1) Program vođenja poslova Društva za mandatno razdoblje (propisan člankom 41. stavkom 6. Zakona) dostavlja se Hanfi u pisanom i elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju i mora sadržavati:

a) kratak opis stanja u Društvu te organizacijsku shemu Društva s brojem zaposlenih po organizacijskim jedinicama (u mjeri u kojoj su relevantni podaci dostupni kandidatu),

b) opis okruženja u kojem Društvo posluje i njegov položaj u odnosu na cijeli sektor u kojem posluje, kao i u odnosu na konkurenciju (poželjno je navesti uočene prednosti, ali i uočene slabosti u odnosu na usporedive grupe),

c) detaljan opis planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju (po mogućnosti navesti planiranu dinamiku realizacije) uključujući planirane značajne promjene u odnosu na postojeće stanje,

d) projekcije financijskih izvještaja (izvještaj o financijskom položaju i izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti) Društva i izvještaja o adekvatnosti kapitala (izračun iznosa kapitala, jamstvenog kapitala i granica solventnosti) za mandatno razdoblje, koje trebaju biti izrađene na propisanim obrascima u skladu s pravilnikom koji propisuje strukturu i sadržaj financijskih izvještaja Društva i pravilnikom koji propisuje adekvatnost kapitala Društva te dostavljene uz program u pisanom i u elektroničkom obliku na odgovarajućem trajnom mediju,

e) opis pretpostavki i činjenica koje su uzete u obzir prilikom izrade programa,

f) detaljan opis aktivnosti koje će biti podrška planiranim aktivnostima, a sve s ciljem kvalitetnog identificiranja, mjerenja, praćenja i upravljanja svim rizicima koji iz poduzetih aktivnosti mogu proizići, opis sustava upravljanja rizicima (strategije, politike, postupci, mjere upravljanja rizicima, tehnike mjerenja rizika i podjele odgovornosti u vezi s upravljanjem rizicima) te opis aktivnosti kojima će se poboljšati postojeće stanje u Društvu,

g) opis rizika kojima je izloženo Društvo i kojima Društvo može biti izloženo realizacijom planiranih aktivnosti s opisom načina identificiranja, mjerenja, praćenja i upravljanja rizicima.

h) opis predviđene politike sprječavanja sukoba interesa,

i) plan predviđenog postupanja za slučaj insolventnosti Društva,

j) opis predviđenog postupanja prilikom donošenja odluka, te razgraničenja ovlasti među članovima uprave Društva s istaknutim promjenama u odnosu na postojeće stanje,

k) opis predviđenog sustava interne revizije, aktuarske funkcije, te sustava unutarnjih kontrola i nadzora usklađenosti postupanja (compliance) Društva sa zakonskim i podzakonskim odredbama,

l) pregled nadzornih mjera koje je Hanfa eventualno naložila te postupanje po istima,

m) opis plana izdvajanja poslova na treće osobe, ako takav plan postoji,

n) kada se radi o mandatnom razdoblju koje se nastavlja na prethodno mandatno razdoblje u istom Društvu ili je prekid između dva mandata kraći od 6 mjeseci, potrebno je opisati koji su planovi iz prethodnog programa kandidata ostvareni, a koji nisu i zašto,

o) u zaključku sažeto sve navedeno pod prethodnim točkama.

(2) Pri izradi programa iz stavka 1. ovog članka kandidat za člana uprave Društva dužan je posebno detaljno razraditi točke iz programa vođenja poslova koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u njegovu djelokrugu budućeg rada i odgovornosti.

(3) Program vođenja poslova Društva u pisanom obliku mora imati datum i biti vlastoručno potpisan od strane kandidata za člana uprave i predsjednika odnosno zamjenika predsjednika nadzornog odbora Društva čiji je kandidat za člana uprave. Projekcije izvještaja iz stavka 1. točke d) ovoga članka, moraju biti potpisane od strane kandidata za člana uprave i predsjednika odnosno zamjenika predsjednika nadzornog odbora Društva.

Postupak i kriteriji za ocjenjivanje kandidata za člana uprave

Članak 7.

(1) Hanfa će utvrditi ispunjava li kandidat zakonske uvjete za obavljanje funkcije člana uprave propisane člankom 38. Zakona i uvjete propisane ovim Pravilnikom, a pri procjeni sposobnosti kandidata za obavljanje funkcije člana uprave osobito će procjenjivati znanje kandidata potrebno za upravljanje Društvom i konkretne kompetencije, njegov poslovni ugled i iskustvo, jasnoću vizija i ideja, motivaciju i način ostvarivanja postavljenih ciljeva, poznavanje i prosuđivanje rizika i upravljanje istima, donošenje odluka, sposobnost organiziranja poslovanja i upravljanja Društvom te spremnost kandidata na kontinuirano učenje i profesionalni razvoj.

(2) Kada Hanfa u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave Društva zatraži da kandidat predstavi program vođenja poslova Društva, pozvat će kandidata na predstavljanje programa te će uputiti podnositelja zahtjeva da i on može sudjelovati na predstavljanju programa kandidata

(3) Hanfa ocjenjuje program vođenja poslova Društva uzimajući u obzir je li u programu jasno postavljena vizija i strategija za ostvarenje zacrtanih ciljeva, poznavanje industrije i cjelokupnog gospodarskog konteksta, greške u programu koje ukazuju na nepoznavanje predmeta poslovanja Društva i propisa koji uređuju poslovanje Društva, te realnost pretpostavki temeljem kojih je Program izrađen odnosno adekvatnost predloženog plana i planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju te s obzirom na:

– realnost pretpostavki programa,

– postavljene ciljeve i strategije za ostvarenje ciljeva,

– planirane aktivnosti u mandatnom razdoblju i

– usklađenost planiranih aktivnosti s postavljenim ciljevima, propisima i najboljom praksom.

(4) Hanfa će kod ocjenjivanja sposobnosti i stručnosti kandidata koji predstavlja program vođenja poslova Društva uzeti u obzir i:

– znanje i kvalitetu predstavljanja programa,

– poznavanje propisa koji se primjenjuju na poslovanje Društva,

– poznavanje rizika i načina upravljanja rizicima kojima je izloženo Društvo,

– poznavanje vizije, strategije i ciljeva te poslovnih procesa Društva,

– poznavanje sustava interne revizije, sustava unutarnjih kontrola poslovanja Društva i aktuarske funkcije.

Članak 8.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na člana uprave Društva na odgovarajući način se primjenjuju na izvršne direktore Društva koje ima upravni odbor i izvršne direktore.

UVJETI ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA NADZORNOG ODBORA

Članak 9.

Stručnost i primjerenost člana nadzornog odbora Društva

Na članove nadzornog odbora Društva osim uvjeta iz članka 45. Zakona, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 3. stavka 1. i članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 10.

Sadržaj dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta za člana nadzornog odbora Društva

(1) Kao dokaz o ispunjavanju uvjeta za člana nadzornog odbora, Društvo je dužno, najkasnije u roku od 30 dana prije donošenja odluke o imenovanju člana nadzornog odbora, dostaviti Hanfi sljedeće:

1. presliku osobne iskaznice ili putovnice, odnosno za stranog državljanina ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putne isprave izdane u skladu s odredbama zakona koji uređuje status stranaca,

2. presliku dokaza o završenom propisanom stupnju obrazovanja, a u slučaju inozemne isprave (diplome) dostavlja se i dokument o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu zapošljavanja ili nastavka obrazovanja izdan od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj,

3. odgovarajuću ispravu kojom dokazuje svoj radni staž,

4. potvrde poslodavaca o relevantnom radnom iskustvu za kandidata koji u trenutku podnošenja zahtjeva ne obnaša funkciju člana uprave ili nadzornog odbora (tvrtka društva, razdoblje rada, opis poslova i dužnosti, naziv funkcije/radnog mjesta),

5. popis suradnika kandidata u smislu članka 3. točke 35. Zakona koji sadrži podatke o imenu i prezimenu suradnika, OIB-u, rođenom prezimenu, spolu, državljanstvu, imenu i prezimenu oca i majke, datumu rođenja, mjestu i državi rođenja, adresi prebivališta i presliku osobne iskaznice ili putovnice suradnika te dokaz za svakog suradnika koji je strani državljanin da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 24. stavka 1. točke 7. Zakona,

6. izjava Društva o nepostojanju sukoba interesa u odnosu na Društvo, dioničare, druge članove nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo Društva,

7. ispunjen Upitnik iz Priloga 2. ovog Pravilnika, s potpisom kandidata za člana nadzornog odbora Društva ovjerenim kod javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana,

8. Izjava kandidata iz Priloga 3. ovog Pravilnika, s potpisom kandidata za člana nadzornog odbora Društva ovjerenim kod javnog bilježnika, ne stariji od mjesec dana,

9. ostala dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz Zakona i ovoga Pravilnika.

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 11.

(1) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine« broj 72/14 i 48/18).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-04/06

Urbroj: 326-01-70-72-19-8

Zagreb, 5. prosinca 2019.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

ZAHTJEV
ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

1. Podaci o Društvu:

Društvo: ___________________________________________

Sjedište: ___________________________________________

OIB: ______________________________________________

2. Podaci o osobi za koju se zahtjev podnosi:

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

OIB: ______________________________________________

Prebivalište: _________________________________________

3. Funkcija i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati:

__________________________________________________

4. Predloženo trajanje mandata: ___________________________

5. Obrazloženje odluke o odabiru kandidata:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Mjesto i datum: ______________________________________

Ime i prezime ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva: ___________

(Prilozi uz zahtjev dostavljaju se u skladu s člankom 36. stavkom 3. ovog Pravilnika.)

PRILOG 2.

UPITNIK
ZA KANDIDATA ZA ČLANA UPRAVE I ČLANA NADZORNOG ODBORA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

(Podaci dani u Upitniku poslovna su tajna Hanfe)

Upitnik ispunjava i potpisuje osobno kandidat za člana uprave odnosno nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva. Upitnik mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja.

1. DRUŠTVO:

2. KANDIDAT SE PREDLAŽE IMENOVATI NA FUNKCIJU:

3. OPĆI PODACI O KANDIDATU:

Ime i prezime (rođeno prezime):

Ime i prezime oca i majke:

Datum i mjesto rođenja:

Prebivalište ili boravište:

Državljanstvo:

OIB:

Telefon na radnom mjestu:

Telefaks na radnom mjestu:

Elektronička adresa:

4. OBRAZOVANJE (kronološki popis svih stupnjeva obrazovanja s godinom završetka, trajanjem i stečenim akademskim zvanjem)

5. RAZINA ZNANJA HRVATSKOG JEZIKA (samo za strane državljane)

6. RADNO ISKUSTVO (kronološki popis svih dosadašnjih poslodavaca i radnih mjesta, odnosno funkcija koje ste obavljali izvan radnog mjesta s naznakom razdoblja u kojima su obavljane pojedine funkcije)

7. DOSADAŠNJI PROFESIONALNI RAD I INTEGRITET (navedite jeste li ikad bili otpušteni s posla ili smijenjeni s rukovodeće ili slične pozicije ili Vam je povučeno ovlaštenje za zastupanje kao i razloge koji su doveli do toga).

8. FINANCIJSKO STANJE (opišite svoje financijsko stanje uključujući i informaciju o svojoj imovini, prihodima i financijskim obvezama, nalazite li se na popisu neurednih dužnika i je li nad Vašom imovinom pokrenut ovršni ili stečajni postupak ili postupak stečaja potrošača)

9. FINANCIJSKI I POSLOVNI REZULTATI (navedite informaciju o financijskim i poslovnim rezultatima trgovačkih društava u kojima ste ili ste bili značajni dioničar ili u kojima imate ili ste imali značajne poslovne udjele odnosno u kojima ste obavljali funkciju člana uprave ili neku drugu rukovodeću funkciju, uključujući i informaciju o tome je li nadležno tijelo utvrdilo da je to društvo počinilo veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona, je li nad tim društvom provedena predstečajna nagodba, pokrenut postupak izvanredne uprave, otvoren stečajni postupak, donesena odluka o prisilnoj likvidaciji, je li mu oduzeto odobrenje za rad ili mu je izrečena mjera za poboljšanje stanja i otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju)

10. PROCJENA PRIMJERENOSTI OD STRANE DRUGOGA NADLEŽNOG TIJELA (navedite je li procjenu Vaše primjerenosti već provelo neko drugo nadležno tijelo, uključujući podatke o tom tijelu i dokaze o rezultatima procjene)

11. POSLOVNI I OSTALI ODNOSI S DRUŠTVOM (navedite sve informacije o svim financijskim (npr. krediti ili zajmovi, dionice, poslovni udjeli i sl.) i nefinancijskim interesima ili profesionalnim, poslovnim ili osobnim odnosima Vas i s Vama povezanih osoba i Društva (uključujući i matično društvo i društvo kći Društva) i njezinih članova uprave i nadzornog odbora i nositelja ključnih funkcija, postoji li sukob interesa u odnosu na Društvo (uključujući i matično društvo i društvo kći Društva), je li Vas na funkciju člana nadzornog odbora predložio značajan dioničar, koje su Vaše postojeće financijske obveze prema Društvu, njezinu matičnom društvu i društvima kćerima i navedite odnose s politički izloženim osobama).

12. Navedite sve druge činjenice i okolnosti za koje smatrate da bi mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave ili člana nadzornog odbora Društva.

Izjavljujem da su svi odgovori istiniti i potpuni u granicama mojih saznanja te da nisam zatajio/la nikakvu informaciju koja bi mogla utjecati na odluku Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te u potpunosti jamčim pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost danih odgovora.

Obvezujem se da ću Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga neodložno izvijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno utjecati na izdavanje suglasnosti za imenovanje ili bi mogle značajno utjecati na davanje odobrenja odnosno procjenu stručnosti i primjerenosti, odnosno o prestanku uvjeta za obavljanje te funkcije prema odredbama Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima.

Izjavljujem da sam upoznat/a s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka činim kazneno djelo.

(Potpis na ovom Upitniku mora biti ovjeren od javnog bilježnika i ne smije biti stariji od mjesec dana od dana podnošenja zahtjeva odnosno dostave obavijesti kada je primjenjivo!)


Mjesto i datumPotpis kandidata


PRILOG 3.

IZJAVA
DA KANDIDAT ZA ČLANA UPRAVE ODNOSNO ČLANA NADZORNOG ODBORA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA NIJE POČINIO KAZNENO DJELO ILI PREKRŠAJ NITI SE PROTIV NJEGA VODI KAZNENI ILI PREKRŠAJNI POSTUPAK

(Podaci dani u Izjavi poslovna su tajna Hanfe)

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

OIB: ______________________________________________

Prebivalište: _________________________________________

1. Jeste li pravomoćno osuđeni za jedan ili više prekršaja ili kaznenih dijela navedenih u članku 24. stavku 7. Zakona?DA/NE
2. Jeste li pravomoćno osuđeni za bilo koje drugo kazneno djelo?DA/NE
3. Jeste li pravomoćno osuđeni za bilo koji drugi prekršaj?DA/NE
4. Je li protiv Vas pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak?DA/NE
5. Vodi li se protiv Vas prekršajni postupak?DA/NE
6. Je li protiv Vas izrečena sigurnosna ili neka druga mjera ili prekršajna sankcija i vode li nadležna nadzorna tijela ili sudovi postupke protiv Vas zbog nepravilnosti ili nepridržavanja bilo kojih propisa kojima se uređuje bankovna, financijska ili osiguravateljska djelatnost ili kojima se uređuje tržište kapitala, vrijednosni papiri ili platni promet, propisa kojima se uređuje pružanje financijskih usluga, zaštita potrošača ili bilo kojih drugih relevantnih propisa?DA/NE
7. Vodi li se protiv Vas neki drugi postupak koji bi mogao negativno utjecati na Vašu financijsku stabilnost?DA/NE


Ako je na bilo koje od gore navedenih pitanja odgovor potvrdan, molimo Vas da navedete pojedinosti koje uključuju podatke o razlozima istrage, vođenja kaznenog postupka, ne/pravomoćnoj presudi, kaznenom djelu te kaznenopravnim sankcijama, i to: naziv suda, broj i datum donošenja te datum pravomoćnosti presude, vrsta, visina ili trajanje kaznenopravnih sankcija i drugih mjera, podaci o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi, odluka o oslobođenju od kazne, podaci o izdržanoj, zastarjeloj i oproštenoj kazni te drugim mjerama, podatke o izmjenama osude, i to: ispravak presude, odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova, odluka o zamjeni neplaćene novčane kazne kaznom zatvora, uvjetnom otpustu, amnestiji i pomilovanju te opozivu uvjetne osude ili uvjetnog otpusta:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(Potpis na ovoj Izjavi mora ovjeriti javni bilježnik!)

Mjesto i datumPotpis kandidata