Odluka o općinskim porezima Općine Magadenovac

NN 121/2019 (11.12.2019.), Odluka o općinskim porezima Općine Magadenovac

Općina Magadenovac

2409

Na temelju članka 42. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« br. 115/16 i 101/17) i članka 30. Statuta Općine Magadenovac (»Službeni glasnik Općine Magadenovac« br. 01/18.), Općinsko vijeće Općine Magadenovac, na 16. sjednici održanoj 3. prosinca 2019. godine donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE MAGADENOVAC

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se općinski porezi koji pripadaju Općini Magadenovac, visine stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja u skladu sa Zakonom o lokalnim porezima (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Odluke imaju značenja koja su definirana Zakonom.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. VRSTE POREZA

Članak 3.

Porezi Općine Magadenovac su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korišenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 2%.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3%.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 6.

Porez na kuće za odmor na području Općine Magadenovac utvrđuje se u iznosu od 5,00 kn/m2 korisne površine godišnje.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 7.

Pod javnom površinom smatraju se javne zelene površine, trgovi, parkovi, igrališta i javno-prometne površine (ulice, pločnici).

Porez na korištenje javnih površina plaća se u iznosima kako slijedi:

•     za postavljanje kioska i montažnih objekata500,00 kn godišnje,
•     za postavljanje pokretnih naprava za prodaju plodina100,00 kn mjesečno,
•     za postavljanje pokretnih naprava za pružanje ugostiteljskih usluga i trgovina200,00 kn mjesečno,
•     ugostiteljski vrtovi i terase3,00 kn/m2 mjesečno,
•     postavljanje cirkusnih šatora, zabavnih parkova5,00 kn/m2 dnevno.


Članak 8.

Porez na korištenje javnih površina za postavljanje reklamnih panoa plaća se godišnje kako slijedi:

• reklamni pano do 2 m2 – 200,00 kn,

• reklamni pano veći od 2 m2 – 300,00 kn.

Članak 9.

Porez za korištenje javnih površina za postavljanje šatora za obavljanje ugostiteljskih usluga plaćaju porez na korištenje javnih površina – dnevno za šator veličine

– do 50 m250,00 kn,
– 50 m2 i više100,00 kn.


Članak 10.

Obveznici poreza na korištenje javnih površina za postavljanje štandova za prodaju robe prigonu za dane blagdana (Nova godina, Božić, blagdan Svih Svetih, Uskrs, crkveni godovi i sl.) plaćaju porez na korištenje javne površine u iznosu od 20,00 kn dnevno.

Članak 11.

Obveznici poreza na korištenje javnih površina koji koriste javnu površinu za prodaju poljoprivrednih proizvoda, cvijeća, božićnih jelki, plaćaju porez na korištenje javnih površina u iznosu od 5,00 kuna dnevno.

Članak 12.

Ako objekt zauzima javnu površinu tijekom cijele godine i time onemogućuje korištenje te površine za druge namjene, korisnik javne površine plaćat će porez za korištenje javne površine tijekom cijele godine.

Članak 13.

Jedinstveni upravni odjel Općine Magadenovac izdaje Rješenje o odobrenju korištenja javnih površina, te ga prosljeđuje nadležnoj Poreznoj upravi.

III. PROVEDBENE ODREDBE

Članak 14.

Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih općinskih poreza iz članka 3. ove Odluke prenose se na Ministarstvo financija – Poreznu upravu, u skladu s odredbama Zakona i Suglasnosti Ministarstva financija.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Porezna uprava je dužna do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, Općini Magadenovac dostavljati izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Ovlašćuje se nadležna organizacija za pružanje financijskih usluga zadužena za raspoređivanje uplaćenih prihoda korisnicima, da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Za sva pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim porezima.

Početkom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Magadenovac (»Službeni glasnik Općine Magadenovac« broj 12/17. i »Narodne novine« broj 128/17.).

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku Općine Magadenovac« i u »Narodnim novinama«.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Magadenovac«, osim odredbi o prirezu porezu na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je Odluka objavljena u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/19-01/4

Urbroj: 2115/04-01-19-1

Magadenovac, 3. prosinca 2019.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Davorin Gašparić, v. r.