Odluka o porezima Općine Marija Gorica

NN 121/2019 (11.12.2019.), Odluka o porezima Općine Marija Gorica

Općina Marija Gorica

2410

Na temelju članka 42. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16, 101/17) i članka 32. Statuta Općine Marija Gorica (»Službeni glasnik Općine Marija Gorica« broj 194), Općinsko vijeće Općine Marija Gorica na svojoj 21. sjednici, od 27. studenoga 2019. godine, donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE MARIJA GORICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju lokalni porezi koji su izvor prihoda Općine Marija Gorica, stope prireza porezu na dohodak i poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Lokalni porezi Općine Marija Gorica:

– prirez porezu na dohodak

– porez na potrošnju

– porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.

Porez na potrošnju

Članak 4.

Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 3%.

Porez na kuće za odmor

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaća se 12,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

III. UTVRĐIVANJE I NAPLATA

Članak 6.

Poslove utvrđivanja i naplate poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor obavljat će Ministarstvo financija, Porezna uprava.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka porezima Općine Marija Gorica (»Službeni glasnik Općine Marija Gorica« broj 189 i »Narodne novine« broj 121/2017).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Marija Gorica«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2020. godine, osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-05/19-01/08

Urbroj: 238/19-01-19-17

Marija Gorica, 27. studenoga 2019.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik
Općinskog vijeća
Josip Žagmeštar, v. r.