Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju

NN 122/2019 (12.12.2019.), Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2418

Vlada Republike Hrvatske, zastupana po prof. dr. sc. Blaženki Divjak, ministrici znanosti i obrazovanja, s jedne strane

i

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, zastupan po prof. dr. sc. Igoru Radeki, predsjedniku Velikog vijeća,

Sindikat hrvatskih učitelja, zastupan po Sanji Šprem, predsjednici,

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, zastupan po Branimiru Mihalincu, predsjedniku i

zaključili su 5. prosinca 2019. godine u Zagrebu sljedeći

SPORAZUM

O DODATKU NA PLAĆU ZAPOSLENIMA U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM USTANOVAMA TE USTANOVAMA U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU

Članak 1.

Vlada Republike Hrvatske i svaki od sindikata potpisnika, ovim Sporazumom utvrđuju uvećanje osnovne plaće zaposlenicima u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima koji ne obavljaju odgojno-obrazovni rad te zaposlenicima u ustanovama znanosti i visokog obrazovanja koji rade na administrativnim, tehničkim, stručnim i pomoćnim poslovima, a kojima se sredstva za plaću osiguravaju u skladu sa Zakonom o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, broj 27/01 i 39/09), na način utvrđen člankom 2. ovoga Sporazuma.

Članak 2.

(1) Sporazumne strane utvrđuju da će se zaposlenicima u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima koji ne obavljaju odgojno-obrazovni rad plaća uvećati za dodatak i to:

– od 1. prosinca 2019. za 3% koji će se početi obračunavati na osnovnu plaću za prosinac 2019. godine, koja se isplaćuje u siječnju 2020. godine

– od 1. lipnja 2020. za 1% koji će se početi obračunavati na osnovnu plaću za lipanj 2020. godine, koja se isplaćuje u srpnju 2020. godine

– od 1. siječnja 2021. za 2%, koji će se početi obračunavati na osnovnu plaću za siječanj 2021. godine, koja se isplaćuje u veljači 2021. godine.

(2) Uvećanja iz stavka 1. ovoga članka obračunavaju se na način da se ugovoreni dodaci obračunavaju na već uračunati dodatak iz prethodnog razdoblja.

Članak 3.

Sporazumne strane utvrđuju da će se za dodatak iz članka 2. ovoga Sporazuma, uvećati plaće i zaposlenicima u ustanovama znanosti i visokog obrazovanja koji rade na poslovima utvrđenima u članku 1. ovoga Sporazuma, odnosno na radnim mjestima na kojima ne obavljaju nastavni i/ili znanstveni rad.

Članak 4.

(1) Iznimno od članka 2. i 3. ovoga Sporazuma, dodatak se neće obračunavati i isplaćivati zaposlenicima koji obavljaju poslove radnog mjesta I. i II. vrste tajnika ustanove i radnog mjesta I. i II. vrste voditelja računovodstva.

(2) Iznimno od članka 2. i 3. ovoga Sporazuma, dodatak se neće obračunavati i isplaćivati na plaću, odnosno dio plaće koji se osigurava i isplaćuje u okviru projekata financiranih fondovima Europske unije.

(3) Dodatak iz članka 2. i 3. ovoga Sporazuma, ne ostvaruju zaposlenici na radnim mjestima za koja će se u prosincu 2019. godine, izmjenom i dopunom Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenima složenosti poslova u javnim službama, uvećati koeficijent.

Članak 5.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da se ovaj Sporazum primjenjuje kao sastavni dio Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, br. 51/18), Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, br. 51/18) i Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje (»Narodne novine«, broj 9/19), za vrijeme njihova važenja.

Članak 6.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa i objavit će u »Narodnim novinama«.

Članak 7.

Ovaj je Sporazum izrađen u 10 (deset) istovjetnih primjeraka, od kojih sindikatu pripadaju po 2 (dva) primjerka, a Vladi Republike Hrvatske 4 (četiri) primjerka.

ZA VLADU REPUBLIKE HRVATSKE

prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica znanosti i
obrazovanja

SINDIKAT HRVATSKIH
UČITELJA

Sanja Šprem, predsjednica

NEZAVISNI SINDIKAT
ZAPOSLENIH U SREDNJIM ŠKOLAMA HRVATSKE

Branimir Mihalinec, predsjednik

NEZAVISNI SINDIKAT
ZNANOSTI I VISOKOG
OBRAZOVANJA

prof. dr. sc. Igor Radeka,
predsjednik Velikog vijeća