Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-3549/2018 od 14. studenoga 2019.

NN 122/2019 (12.12.2019.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-3549/2018 od 14. studenoga 2019.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

2424

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Snježana Bagić, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenula Diana Radobuljac iz Pule, koju zastupa Silvano Radobuljac, odvjetnik u Zagrebu, na sjednici održanoj 14. studenoga 2019. jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Županijski sud u Zagrebu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod brojem Gž-3916/2019 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositeljici ustavne tužbe Diani Radobuljac iz Pule, Voltićeva 6, određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava na razumnu duljinu postupka zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), u iznosu od 9.500,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. ove izreke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

1. Diana Radobuljac iz Pule (u daljnjem tekstu: podnositeljica), koju zastupa Silvano Radobuljac, odvjetnik u Zagrebu, podnijela je 1. listopada 2018. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon), navodeći da joj je trajanjem postupka, koji se vodi pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu pod brojem: Povrv-5515/15, povrijeđeno ustavno pravo na donošenje odluke u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

2. Rješenjem predsjednice Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Su-Gzp I-99/18 od 3. kolovoza 2018. (u daljnjem tekstu: osporeno rješenje) odlučeno je o podnositeljičinom zahtjevu za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku na način da je određeno da je sudska savjetnica zadužena za predmet broj: Povrv-5515/15 dužna donijeti odluku u roku od 12 (dvanaest) mjeseci, a rok za donošenje odluke počinje teći od dana dostave rješenja sudskoj savjetnici.

Podnositeljica je u ustavnoj tužbi istaknula da je navedeni rok od dvanaest mjeseci neprihvatljivo dug te je predložila da Ustavni sud usvoji njezinu ustavnu tužbu, ukine osporeno rješenje te odredi rok od 30 (trideset) dana za donošenje odluke, kao i da joj odredi primjerenu naknadu.

3. Za potrebe ustavnosudskog postupka, na temelju članka 69. alineje 3. Ustavnog zakona, Ustavnom sudu dostavljen je spis Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Povrv-5515/15.

II. PREGLED RADNJI U POSTUPKU

4. Rješenjem o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave, kojeg je donio javni bilježnik mr. sc. Jozo Rotim iz Zagreba, broj: Ovrv-20222/13 od 13. prosinca 2013. (u daljnjem tekstu: rješenje o ovrsi) određena je ovrha radi prisilne naplate tražbine ovrhovoditeljice u iznosu od 480,00 kuna zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom na svaki pojedini mjesečni iznos (od 22. siječnja 2013. do 21. lipnja 2013.) do isplate. Riječ je o mjesečnim iznosima radio-televizijske pristojbe, kako slijedi iz vjerodostojne isprave (izvatka iz ovjerovljenih poslovnih knjiga ovrhovoditelja).

Podnositeljica (ovršenica) izjavila je 30. srpnja 2014. prigovor protiv rješenja o ovrsi te je predložila ispitivanje dvaju svjedoka, A. B. i C. D.

Dopisom od 20. listopada 2014. javni bilježnik mr. sc. Jozo Rotim dostavio je podnositeljičin prigovor na rješenje o ovrsi Općinskom sudu u Puli – Pola.

4.1. Rješenjem Općinskog suda u Puli – Pola broj: Povrv-738/14-2 od 24. listopada 2014. stavljeno je izvan snage rješenje o ovrsi u dijelu u kojem je određena ovrha te su ukinute provedene radnje (točka I. izreke), riješeno je da će se postupak nastaviti kao u povodu prigovora protiv platnog naloga (točka II. izreke), taj sud se oglasio mjesno nenadležnim (točka IV. izreke) te je riješeno da će se predmet ustupiti Općinskom građanskom sudu u Zagrebu kao stvarno i mjesno nadležnom sudu (točka IV. izreke), budući da podnositeljica ima prebivalište na području nadležnosti tog suda.

5. Spis je zaprimljen na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu 31. ožujka 2015.

Rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Povrv-5515/15-3 od 16. lipnja 2015. stavljeno je izvan snage rješenje o ovrsi u dijelu u kojem je određena ovrha, ukinute su provedene radnje te je riješeno da će se postupak nastaviti kao u povodu prigovora protiv platnog naloga. Navedeno rješenje postalo je pravomoćno 22. kolovoza 2015.

Naredbom od 15. siječnja 2016. određeno je ročište za 11. travnja 2016.

Rješenjem od 19. siječnja 2016. pozvan je odvjetnik Hrvoje Ljubljanović dostaviti punomoć za zastupanje tužiteljice.

Ovrhovoditelj je 27. siječnja 2016. dostavio Općinskom građanskom sudu u Zagrebu odgovor na podnositeljičin prigovor protiv rješenja o ovrsi.

Naredbom od 2. veljače 2016. određeno je da se odgovor na prigovor, zajedno s dostavljenom dokumentacijom, dostavi podnositeljici.

Podneskom od 4. veljače 2016. Hrvoje Ljubljanović, odvjetnik u odvjetničkom društvu Leko & partneri u Zagrebu, dostavio je punomoć za zastupanje tužiteljice.

Podneskom od 15. veljače 2016. Silvano Radobuljac, odvjetnik u Zagrebu, dostavio je punomoć za zastupanje podnositeljice.

Rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: Povrv-5515/15-11 od 8. ožujka 2016. određeno je da se ročište određeno za 11. travnja 2016. neće održati zbog službene spriječenosti sudske savjetnice.

Iz Zapisnika o održanom pripremnom ročištu kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 15. svibnja 2017. proizlazi da se ročište odgađa, da će se podnositeljičin podnesak od 15. svibnja 2017. dostaviti punomoćniku tužiteljice te da se iduće ročište određuje za 19. listopada 2017.

Iz Zapisnika o održanom pripremnom ročištu kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 19. listopada 2017. podnositeljičin punomoćnik predložio je saslušati podnositeljicu te tri svjedoka: C. D. (najmodavca, odnosno vlasnika stana u kojem je podnositeljica stanovala u spornom razdoblju neplaćanja radio-televizijske pristojbe), A. B. (koja je zajedno s podnositeljicom stanovala u iznajmljenom stanu kod najmodavca C. D.) te E. F. (inkasatora tužiteljice). Zaključen je prethodni postupak te je riješeno da će se provesti glavna rasprava, a iduće ročište određeno je za 22. svibnja 2018.

Dopisom od 19. listopada 2017. sud je pozvao tužiteljicu na uručenje poziva na ročište, određeno za 22. svibnja 2018., svjedoku E. F.

Podneskom od 25. listopada 2017. tužiteljica je obavijestila sud da svjedok E. F. nije njezin zaposlenik te je vratila neuručeni poziv na daljnje postupanje.

Dopisom od 27. listopada 2017. pozvan je punomoćnik podnositeljice na dostavu adrese svjedoka E. F.

Podneskom od 13. studenog 2017. podnositeljičin punomoćnik dostavio je adresu svjedoka E. F.

Rješenjem od 12. siječnja 2018. naloženo je tužiteljici uplatiti predujam za dostavu pismena svjedokinji A. B. s adrese u Puli, budući da je dostava dva puta vraćena s naznakom »obaviješten nije podigao pošiljku«. Tužiteljica je 2. veljače 2018. dostavila dokaz o uplati.

Na temelju zamolbe Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 8. veljače 2018., Općinski sud u Puli – Pola je 27. veljače 2018., putem sudskog dostavljača, dostavio svjedokinji A. B. poziv na ročište određeno za 22. svibnja 2018.

Podneskom od 21. svibnja 2018. svjedok C. D. obavijestio je sud da, zbog bolesti, nije u mogućnosti odazvati se pozivu na ročište određeno za 22. svibnja 2018. Također je naveo da je svoj iskaz već dao pred Općinskim sudom u Puli – Pola te da ostaje pri tom iskazu.

Iz Zapisnika o održanoj glavnoj raspravi od 22. svibnja 2018. proizlazi da je ispitan svjedok E. F., dok se pozvani svjedoci C. D. i A. B. nisu odazvali pozivu na ročište. Podnositeljičin punomoćnik je predložio da sud ponovo pozove svjedokinju A. B. Ujedno je podnositeljici naloženo dostaviti broj spisa Općinskog suda u Puli – Pola u kojem je svjedok C. D. dao svoj iskaz, što je podnositeljičin punomoćnik i učinio 2. srpnja 2018.

6. Podnositeljica je 2. srpnja 2018. predsjednici Općinskog građanskog suda u Zagrebu podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Osporenim rješenjem određeno je da je sudska savjetnica zadužena za predmet broj: Povrv-5515/15 dužna donijeti odluku u roku od 12 (dvanaest) mjeseci, a rok za donošenje odluke počinje teći od dana dostave sudskoj savjetnici.

Podnositeljica je osporeno rješenje zaprimila 31. kolovoza 2018., a ustavnu tužbu podnijela je 1. listopada 2018.

7. U međuvremenu, rješenjem Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 31. srpnja 2018. zamoljen je Općinski sud u Puli – Pola na dostavu spisa broj: Povrv-106/15 na uvid ili na dostavu iskaza svjedoka C. D. kojeg je on dao u navedenom spisu.

Požurnicom od 5. rujna 2018. pozvan je Općinski sud u Puli – Pola na postupanje po rješenju od 31. srpnja 2018.

Dopisom Općinskog suda u Puli – Pola, zaprimljenim u sudski spis 10. rujna 2018., dostavljen je zapisnik toga suda broj: Povrv-106/15 od 26. veljače 2016., koji sadrži iskaz svjedoka C. D. Navedeni zapisnik sadrži također i iskaz svjedokinje A. B.

Iz Zapisnika o održanoj glavnoj raspravi kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 11. prosinca 2018. proizlazi da je glavna rasprava zaključena te da se ročište za objavu presude određuje za 23. siječnja 2019.

8. U trenutku odlučivanja o ustavnoj tužbi postupak pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu okončan je donošenjem presude broj: 106 Povrv-5515/15-42 od 23. siječnja 2019., kojom je odlučeno o tužbenom zahtjevu.

Protiv navedene presude podnositeljica je 4. veljače 2019. podnijela žalbu te je spis povodom žalbe dostavljen Županijskom sudu u Zagrebu gdje se vodi pod brojem: Gž-3916/2019.

III. MJERODAVNO PRAVO

9. U rješenju broj: U-IIIVs-3669/2006 i dr. od 2. ožujka 2010. (»Narodne novine« broj 34/10.) Ustavni sud opisao je razvoj pravne zaštite ustavnog prava na suđenje u razumnom roku od trenutka njegovog uvođenja u hrvatski pravni sustav, stupanjem na snagu Promjene Ustava Republike Hrvatske 9. studenoga 2000. (»Narodne novine« broj 113/00.), do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 153/09.).

U rješenju broj: U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014. (»Narodne novine« broj 8/15.) Ustavni sud opisao je i daljnji razvoj tog mehanizma pravne zaštite sve do 14. ožujka 2013. kada je stupio na snagu Zakon o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13.; u daljnjem tekstu: ZoSud/13). U glavi VI. tog zakona pod nazivom »Zaštita prava na suđenje u razumnom roku« propisan je novi, drugačiji model zaštite prava na suđenje u razumnom roku u odnosu na onaj koji je bio na snazi u ranijem zakonodavnom razdoblju.

ZoSud/13 do danas je izmijenjen nekoliko puta:

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 33/15.)

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/15.)

– Uredbom o dopuni Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/16.)

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 67/18.).

Odredbe koje se odnose na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (članci 63. – 70.) nisu mijenjane.

10. Pregled pravnih sredstava za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku od 2002. do 2013. godine (stupanja na snagu ZoSud-a/13) Ustavni sud dao je u odluci broj: U-IIIA-1031/2014 od 27. travnja 2016. (»Narodne novine« broj 50/16.).

IV. DOPUŠTENOST USTAVNE TUŽBE

11. Sukladno stajalištu Ustavnog suda iz rješenja broj: U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014., jedna od pretpostavki za dopuštenost ustavne tužbe podnesene na temelju članka 63. Ustavnog zakona zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku jest ta da je podnositelj prethodno koristio dopušteno pravno sredstvo protiv nerazumne duljine postupka.

12. Podnositeljica je 2. srpnja 2018. predsjednici Općinskog građanskog suda u Zagrebu podnijela zahtjev za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Osporenim rješenjem određeno je da je sudska savjetnica zadužena za predmet broj: Povrv-5515/15 dužna donijeti odluku u roku od 12 (dvanaest) mjeseci, a rok za donošenje odluke počinje teći od dana dostave sudskoj savjetnici.

12.1. U konkretnom slučaju podnositeljica je koristila pravno sredstvo koje joj je bilo na raspolaganju na temelju ZoSud-a/13, a u trenutku odlučivanja o ustavnoj tužbi postupak pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu okončan je donošenjem presude broj: 106 Povrv-5515/15-42 od 23. siječnja 2019. te se, po žalbi nalazi na odlučivanju na Županijskom sudu u Zagrebu.

Budući da je podnositeljica koristila pravno sredstvo koje joj je bilo na raspolaganju, Ustavni sud utvrđuje da je ustavna tužba u konkretnom slučaju dopuštena te će razmotriti njezinu osnovanost.

V. OSNOVANOST USTAVNE TUŽBE

13. Ustavni sud ponavlja da se razumnost duljine postupka uvijek mora procjenjivati u svjetlu okolnosti konkretnog slučaja prema sljedećim kriterijima: složenost predmeta, ponašanje podnositelja i mjerodavnih tijela, te važnost predmeta postupka za podnositelja.

U konkretnom slučaju Ustavni sud posebno razmatra postupanje nadležnih sudova i podnositelja od 13. prosinca 2013. (donošenje rješenja o ovrsi) do dana donošenja ove odluke (razmatrano razdoblje).

1) Duljina sudskog postupka

14. U trenutku odlučivanja o ustavnoj tužbi postupak pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu okončan je donošenjem presude broj: 106 Povrv-5515/15-42 od 23. siječnja 2019.

Ustavna tužba podnesena je 1. listopada 2018.

Podnositeljica je protiv presude Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj: 106 Povrv-5515/15-42 od 23. siječnja 2019. podnijela žalbu 4. veljače 2019.

Spis je po žalbi dostavljen Županijskom sudu u Zagrebu pred kojim se postupak vodi pod brojem: Gž-3916/2019, te u trenutku odlučivanja o ustavnoj tužbi nije dovršen.

15. Ustavni sud utvrđuje da parnični postupak u konkretnom slučaju od donošenja rješenja o ovrsi 13. prosinca 2013. do donošenja ove odluke traje ukupno pet (5) godina i jedanaest (11) mjeseci i jedan (1) dan.

2) Složenost sudskog predmeta

16. Ustavni sud ocjenjuje da se u konkretnom slučaju ne radi o složenijem predmetu.

3) Postupanje nadležnih sudova

17. Ustavni sud utvrdio je da se postupak u razmatranom razdoblju vodio kod javnog bilježnika mr. sc. Joze Rotima iz Zagreba, koji je donio rješenje o ovrsi broj: Ovrv-20222/13 od 13. prosinca 2013., te na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu koji je presudom broj: 106 Povrv-5515/15-42 od 23. siječnja 2019. odlučio o tužbenom zahtjevu, a po žalbi je dostavljen Županijskom sudu u Zagrebu, gdje se postupak vodi pod brojem: Gž-3916/2019.

Ročišta pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu određivana su u neredovitim intervalima, od zaprimanja spisa na tom sudu (31. ožujka 2015.) do održavanja pripremnog ročišta (19. listopada 2017.) proteklo je više od dvije godine, a postupak je u samo jednom stupnju trajao više od pet godina.

Takvo postupanje, po ocjeni Ustavnog suda, ne udovoljava zahtjevu suđenja u razumnom roku.

4) Ponašanje podnositeljice ustavne tužbe

18. Ustavni sud ocjenjuje da podnositeljica nije pridonijela duljini trajanja postupka.

VI. OCJENA USTAVNOG SUDA

19. Ustavni sud uzeo je u obzir da je ustavna tužba podnesena zbog duljine postupka o čijoj je duljini već odlučeno, da je podnositeljica ustavnu tužbu podnijela prije isteka roka određenog za donošenje odluke u predmetu broj: Povrv-5515/15 te da je nakon podnošenja ustavne tužbe, a prije donošenja odluke Ustavnog suda, Općinski građanski sud u Zagrebu donio presudu broj: 106 Povrv-5515/15-42 od 23. siječnja 2019., kojom je odlučio o tužbenom zahtjevu i prije roka određenog osporenim rješenjem, te da se spis trenutno nalazi na odlučivanju o žalbi na Županijskom sudu u Zagrebu.

Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, okolnost da postupak još uvijek nije okončan, da je postupak u prvom stupnju trajao više od pet godina, a da podnositeljica svojim postupanjem nije pridonijela duljini postupka, Ustavni sud ocjenjuje da je podnositeljici povrijeđeno pravo da sud u razumnom roku odluči o njezinim pravima i obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

1) Izreka odluke i nalog predsjedniku nadležnog suda

20. Utvrdivši da je ustavna tužba osnovana, u smislu članka 63. stavaka 1. i 2. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točkama I. i II. izreke.

Na temelju članka 31. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona određuje se da je predsjednik drugostupanjskog suda dužan dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njezine otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke.

21. Sukladno članku 63. stavku 3. Ustavnog zakona, donesena je odluka kao u točkama III. i IV. izreke.

Ustavni sud utvrđuje visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na suđenje u razumnom roku uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

22. Odluka o objavi temelji se na članku 29. Ustavnog zakona (točka V. izreke).

Broj: U-IIIA-3549/2018

Zagreb, 14. studenoga 2019.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednica Vijeća
Ingrid Antičević Marinović, v. r.