Odluka o primjeni i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica

NN 123/2019 (13.12.2019.), Odluka o primjeni i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja putem platnih kartica

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2428

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 3. stavkom 1. podstavcima 1. i 2. Zakona o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 117/01, 60/04 i 42/05), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. prosinca 2019. godine donijela

ODLUKU

O PRIMJENI I VOĐENJU SUSTAVA ZA NAPLATU JAVNIH DAVANJA PUTEM PLATNIH KARTICA

I.

Sustav za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti Carinske uprave i upravnih pristojbi putem platnih kartica uspostavljen je Odlukom o uspostavi i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti Carinske uprave i upravnih pristojbi, putem platnih kartica (»Narodne novine«, broj 51/12).

Ovom Odlukom postojeći Sustav iz stavka 1. ove točke se nadograđuje te se omogućuje primjena Sustava za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove, novčanih kazni i troškova prekršajnih postupaka izrečenih iz nadležnosti tijela državne uprave nadležnog za more, promet i infrastrukturu, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti tijela državne uprave nadležnog za carinski sustav, upravnih pristojbi i naknada putem platnih kartica (u daljnjem tekstu: Sustav za naplatu javnih davanja) za naplatu prihoda koji se uplaćuju sukladno provedbenom propisu o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u tekućoj godini.

Ovom Odlukom definira se primjena Sustava za naplatu javnih davanja kod naplate prihoda koji se uplaćuju sukladno provedbenom propisu o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u tekućoj godini, izvršavanjem platnih transakcija putem platnih kartica ili sličnog sredstva sukladno propisima kojima se uređuje platni promet.

II.

Sustav za naplatu javnih davanja sastoji se od uređaja za plaćanje elektroničkim putem (»Electronic Funds Transfer at Point Of Sale« – EFTPOS) za potrebe zadavanja naplate na fizičkom naplatnom mjestu, informacijskog sustava za potrebe zadavanja naplate putem interneta i središnjeg informatičkog sustava.

Sustav za naplatu javnih davanja provodi poslove:

– zaprimanja zahtjeva za naplatom putem EFTPOS uređaja ili putem sustava za zadavanje naplate putem Interneta

– obrade i prosljeđivanja zahtjeva za naplatu institucijama ovlaštenim za pružanje usluga platnog prometa navedenih u točki I. ove Odluke

– obračuna i konačnog namirenja naplate sukladno propisima iz točke I. ove Odluke

– te sve ostale poslove potrebne za cjelovito, pravovremeno i uredno izvršavanje usluge koji se definiraju Protokolom kao sastavnim dijelom ugovora iz točke III. stavka 3. ove Odluke.

Upravljanje Sustava za naplatu javnih davanja povjerava se Financijskoj agenciji.

III.

Zadužuje se tijelo državne uprave nadležno za poslove e-Hrvatske za proširenje Sustava za naplatu javnih davanja sukladno potrebama tijela javne vlasti koja provode njihovu naplatu uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

Nadzor nad radom Sustava za naplatu javnih davanja provodi tijelo državne uprave nadležno za poslove e-Hrvatske.

Ovlašćuje se čelnik tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske za sklapanje ugovora s Financijskom agencijom radi utvrđivanja međusobnih prava i obveza te opsega i načina izvršavanja poslova iz točaka I. i II. ove Odluke.

IV.

Sredstva za podmirenje obveza po ugovoru iz točke III. stavka 3. ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu na pozicijama tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske (aktivnost A677016 – Elektronička uprava).

V.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o uspostavi i vođenju Sustava za naplatu javnih davanja, novčanih kazni izrečenih iz nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, mandatnih kazni izrečenih iz nadležnosti Carinske uprave i upravnih pristojbi, putem platnih kartica (»Narodne novine«, broj 51/12).

VI.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 022-03/19-04/471

Urbroj: 50301-25/14-19-2

Zagreb, 11. prosinca 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.